Výskyt astmatu se podle údajů WHO za posledních 10 let zdvojnásobil. Víte, co nejvíce znečišťuje ovzduší ve městech? 4.8/5 (10)

Sponzorováno

  • ☝ Vědci již dlouho spojují astma – závažné a život ohrožující chronické respirační onemocnění, které ovlivňuje kvalitu života milionů lidí – s vystavením znečištění ovzduší.
  • Znečištění ovzduší může příznaky astmatu zhoršit a vyvolat astmatické záchvaty.
  • Ve studii z Johns Hopkins University zjistili, že děti vystavené venkovním hrubým částicím (PM10-2,5) mají větší pravděpodobnost, že se u nich rozvine astma, a že budou potřebovat léčbu tohoto problému v nemocnici. Hrubé částice mohou pocházet z částic vozovky, jako je opotřebení brzd a pneumatik, a směsi silničního prachu a kovů.
  • ☝ Výzkum ukazuje, že znečištěné ovzduší může zhoršit příznaky astmatu. Studie mladých táborníků se středně těžkým až těžkým astmatem ukázala, že měli o 40 procent vyšší pravděpodobnost akutních astmatických epizod v letních dnech s vysokým znečištěním než ve dnech s průměrnou úrovní znečištění.
  • Jiná studie zjistila, že starší dospělí častěji navštěvovali pohotovost kvůli problémům s dýcháním, když bylo letní znečištění ovzduší vysoké.

Důkazy naznačují, že znečištění ovzduší má negativní dopad na výsledky astmatu u dospělé i dětské populace.

Důkazy naznačují, že znečištění ovzduší má negativní dopad na výsledky astmatu u dospělé i dětské populace.

Astma ve světě enormně roste. Výskyt astmatu se podle údajů Světové zdravotnické organizace (WHO) za posledních 10 let zdvojnásobil. Podle odhadů WHO trpí ve světě astmatem asi 300 milionů lidí a do roku 2025 to bude ještě o 100 milionů více. Problémy lidí s astmatem si letos připomínáme 3. května ve Světový den astmatu.

Průduškové astma (asthma bronchiale) patří mezi nemoci, které právem nazýváme civilizačními a celosvětově postihuje více než 300 milionů lidí. I když je astma staré jako lidstvo samo, v průběhu 20. století (zejména v jeho druhé polovině) jsme zaznamenali enormní nárůst jejího výskytu. Z onemocnění, které postihovalo kolem 0,5 procenta populace, se stala hrozba postihující v některých končinách světa až 25 procent populace. To jsou opravdu hrozná čísla.

Rozptyl výskytu od 1 do 25 procent populace

Výskyt astmatu mezi jednotlivými zeměmi je velmi rozdílný, a přes významné pokroky v odhalování příčin (genetické pozadí a vlivy prostředí, způsob života), zatím nedokážeme uspokojivě vysvětlit rozptyl výskytu od 1 do 25 procent populace. V České republice se odhaduje výskyt na 3–5 procent populace celkově, u dětí na 6–7 procent. Česko patří spolu s Polskem, Slovenskem a Maďarskem k zemím s nejvíce znečištěným ovzduším v EU. Dlouhodobě překračujeme především limity znečištění prachovými částicemi. Lidé s astmatem, alergií a chronickou obstrukční plicní nemocí jsou první, kteří takové změny pocítí.

Astma a kvalita ovzduší

Kvalita ovzduší určuje, jak astmatici a alergici zvládnou den. Měřily se hodnoty znečištění na Slovensku. Měření ukázala, že ani jedno ze slovenských měst nedosahuje potřebnou kvalitu ovzduší. Města, která mají nejméně znečištěný vzduch – Bratislava, Malacky či Senica překračují přijatelnou normu WHO dvoj- až trojnásobně. Většina slovenských měst překračovala limit troj- až pětinásobně.

Na Světový den astmatu v roce 2022 proto odborníci chtěli zaměřit pozornost na znečištění ovzduší, respektive kvalitu vzduchu, kterou umíme všichni ovlivnit.

Děti mají užší dýchací cesty

Špatná kvalita ovzduší vystavuje většímu riziku hlavně děti. Děti jsou menší, takže dýchají níže, nemají ještě vyvinutý dýchací a imunitní systém a hlavně mají užší dýchací cesty. Průduškové astma představuje nejčastěji chronické onemocnění dýchacího systému u dětí, přičemž její dopad na další život člověka může být dramatický.

Zatímco v dětském věku je většina astmatu alergická, u dospělých narůstá výskyt i jiných forem astmatu, a to včetně nealergického, které je často obtížně léčitelné.

Znečištění ovzduší zásadním způsobem přispívá nejen ke zhoršení stávajícího astmatu, ale je jedním z klíčových faktorů při zvyšování rizika vzniku astmatu, jak u rizikových, tak i nerizikových jedinců. Zaměření se na zlepšení znečištění ovzduší představuje významnou součást komplexního pohledu na léčbu a prevenci astmatu, ale i alergií obecně.

Sponzorováno

Znečištění ovzduší související s dopravou, oxid dusičitý a expozice pasivnímu kouření představují významné rizikové faktory pro rozvoj astmatu u dětí.

Co je hlavní zdroj znečištění ovzduší ve městě?

Zdroje znečištění ovzduší jsou neodmyslitelně spjaty s tím, jak žijeme ve městech. Zatímco mnoho lidí považuje automobily a dopravu za nejzjevnější příčiny znečištění ovzduší, téměř 70 % pevných částic souvisí se zastavěným prostředím, jako je vytápění budov, výstavba a s tím související doprava.

Ve městech, ve kterých žijí tři ze čtyř Evropanů, je velkým zdrojem znečištění ovzduší silniční doprava. Vozidla vypouštějí znečišťující látky právě v naší dýchací zóně. Děti bývají vystaveny znečištěnému ovzduší pravidelně cestou do a ze školy a bohužel i před školou či školkou, kde se emise z aut koncentrují ve větší míře zejména v době ranní špičky v důsledku fenoménu „máma taxi“.

Může se jednat o zvýšené koncentrace oxidů dusíku (NOx), prachových částic (PM10, PM2,5) a benzenu (C6H6), které rovněž pocházejí zejména z dopravy. Kvalitu ovzduší sledují pravidelně monitorovací stanice Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Mimo jiné měří i koncentrace prachových částic PM2,5 – tedy částic o velikosti 2,5 mikrometru a menší.

Od roku 2019 do roku 2020 byly třemi nejčistšími městy v Evropě z hlediska kvality ovzduší Umeå ve Švédsku, Tampere ve Finsku a Funchal v Portugalsku. Tři nejvíce znečištěné byly Nowy Sacz v Polsku, Cremona v Itálii a Slavonski Brod v Chorvatsku.

Doporučení WHO, která byla představena v září 2021, poskytují jasné důkazy o tom, jaký negativní dopad má znečištěné ovzduší na lidské zdraví a to i při nižších koncentracích znečišťujících látek. Doporučení navrhují nové limity na ochranu zdraví pro znečišťující látky ve snaze chránit zdraví obyvatelstva snižováním koncentrací klíčových znečišťujících látek, z nichž určité přispívají i ke změně klimatu.

Zatímco vozidla jsou jediným největším zdrojem NO2 i pevných částic, existuje řada dalších hlavních zdrojů, včetně stavebnictví, komerčního vaření, spalování dřeva a kotlů a generátorů. Celková expozice lidí je určena venkovním i vnitřním znečištěním a časem, který stráví v každém z těchto prostředí.

Moderní léčba astmatu – pozor na neléčené astma

Na výzkum a léčbu astmatu se každoročně vynakládají nemalé prostředky. Díky moderní léčbě může naprostá většina pacientů žít plnohodnotný život bez zvláštních omezení, a to by mělo být i do budoucna naší primární snahou. V současnosti se díky účinným farmakám a snaze o uplatňování principů kontroly nad astmatem téměř nesetkáme s potřebou ventilovat pacienty. Potřeba hospitalizovat astmatiky je nízká a poklesla i invalidizace způsobená tímto chronickým onemocněním dýchacích cest.

Lidé s nekontrolovaným astmatem mají obecně zvýšené riziko exacerbace (náhlého zhoršení stavu), mají nižší kvalitu života a jsou vystaveni zvýšenému riziku hospitalizace a smrti. Přestože populace dospělých s nekontrolovaným astmatem představuje méně než 5 procent všech pacientů s astmatem, u těchto pacientů vzniká více než 50 procent nákladů na zdravotní péči související s astmatem. Úmrtí související s astmatem jsou nejvyšší u osob ve věku 65 let a starších. Nekontrolované astma je významnou ekonomickou zátěží a ohrožuje kvalitu života související se zdravím.

Příčinná souvislost mezi znečištěním ovzduší a rozvojem astmatu u dospělých však není jasně stanovena. Důkazy ale naznačují, že znečištění ovzduší má negativní dopad na výsledky astmatu u dospělé i dětské populace.

Globální opatření, jejichž cílem je snížit expozici látkám znečišťujícím ovzduší, jsou kromě stávajících doporučení vysoce potřebná pro zlepšení výsledků a léčby astmatu dospělých a dětí.

Sponzorováno

A co vy a astma a znečištěné ovzduší? Jak moc je ovzduší znečištěné v okolí vašeho bydliště?

A dále si o astmatu přečtěte

Zdroje článku a studie

Líbil se vám článek? Ohodnoťte ho.

Autorem článku je naše redakce

Dara Slánská (více o nás)

 

Dara má na starosti ženská témata v našem magazínu. Má rozhled, životní zkušenosti, ráda bloguje. Mezi její oblíbená témata patří zdravý životný styl, cvičení, ženská krása a obecně problémy, které trápí něžnější část populace. Více informací o nás najdete zde - mrkněte na náš tým.

Líbil se vám náš článek? Sdílejte ho, uděláte nám radost


Štítky: ,

Přečtěte si také naše další články

Zatím žádné komentáře

Zanechat komentář ke článku

Zpráva