Sponzorováno

Cévní mozková příhoda (CMP, iktus) – příznaky, příčiny, léčba, rehabilitace 4.83/5 (29)

 • Cévní mozková příhoda, známá také jako mrtvice, je akutní onemocnění mozku, které nastává, když je přerušen nebo zablokován krevní oběh v mozku. To může mít vážné důsledky pro zdraví a schopnost jedince vykonávat běžné denní aktivity. Cévní mozková příhoda může být buď ischemická, což znamená, že je způsobena zablokováním cévy, nebo hemoragická, kdy dojde k prasknutí cévy.
 • Zde jsou hlavní příznaky cévní mozkové příhody: Ztráta síly nebo necitlivost v obličeji, paži nebo noze na jedné straně těla. Náhlá ztráta zraku nebo rozmazané vidění na jednom nebo obou očích. Zmatenost, potíže s mluvením nebo porucha řeči. Náhlá silná bolest hlavy bez zjevného důvodu. Náhlá dezorientace, neschopnost udržet rovnováhu nebo chůze.
 • Rychlá lékařská pomoc je nezbytná při podezření na cévní mozkovou příhodu, protože rychlá léčba může zvýšit šanci na uzdravení a minimalizovat trvalé poškození mozku. Léčba může zahrnovat podávání léků, které rozpouštějí krevní sraženiny (pouze u ischemické příhody) nebo chirurgický zákrok (v případě hemoragické příhody).
 • Rizikové faktory pro cévní mozkovou příhodu zahrnují vysoký krevní tlak, kouření, vysoký cholesterol, cukrovku, obezitu, stáří a genetické faktory. Prevence může zahrnovat zdravý životní styl, jako je zdravá strava, cvičení, kontrola krevního tlaku a vyvarování se kouření.
 • Je důležité, aby se lidé se zvýšeným rizikem cévní mozkové příhody a jejich rodiny stále věnovali prevenci a byli si vědomi příznaků, aby mohli rychle jednat, pokud se taková situace vyskytne.

Cévní mozková příhoda (CMP, iktus) - příznaky, příčiny, léčba, rehabilitaceCévní mozková příhoda (CMP) je charakterizována jako rychle se rozvíjející příznaky ložiskové poruchy funkce mozku trvající více než 24 hodin nebo vedoucí k úmrtí, které nemají jinou zjevnou příčinu než cévní onemocnění mozku. To je definice dle WHO.

Jaké jsou typy CMP?

 • Ischemické CMP – na podkladě uzávěru mozkových tepen. (80%)
 • Mozkové krvácení – do mozkové tkáně, na podkladě protržení mozkové tepny. (15%)
 • Subarachnoidální krvácení – mezi mozkové pleny, na podkladě protržení cévní dysplázie. (5%)

Mozková ischemie – možné příčiny u mladých osob

 • Trombotický uzávěr tepny při užívání perorálních kontraceptiv (dnes již relat. bezpečnost, CAVE migreničky, event. protrombofilní stavy, vrozené defekty srdečního septa, diabetičky).
 • Vrozené protrombofilní stavy (APC rezistence, antifosfolipidový syndrom, SLE, atc.)
 • Vrozené defekty srdečního septa
 • Klasické RF neléčené (DM 2. typu, HN, …)

Ischemické cévní mozková příhoda podle průběhu

 • TIA – tranzitorní ischemická ataka, kompletně odezní do 24 hod.
 • RIND – reverzibilní CMP. Úprava kompletní nebo s malým reziduem do 14-ti dnů.
 • Stroke in evolution – postupně progredující.
 • Completed stroke (CS) – s trvalým funkčním deficitem.

Ischemie v karotickém povodí

 • Syndrom a. cerebri media – kontralaterální centrální hemiparéza s lézemi n.VII. a n.XII. Větší postižení HK, především akrálně.
 • V dominantní hemisféře s poruchou symbolických funkcí.
 • V nedominantní hemisféře anozognozie, neglekt.
 • Následek – často Wernikeovo-Mannovo držení.
 • Syndrom a. cerebri anterior – kontralaterální centrální hemiparéza. Větší postižení DK, především akrálně.
 • A. ophtalmica – „amarosis fugax“
 • Perforující arterie – lacunární infarkt.
 • Uzávěr kmene a. carotis interna – obraz převážně jako při uzávěru ACM.

Ischemie ve vertebrobazilárním povodí

 • Syndrom a. cerebri posterior. Zrakové obtíže – hemianopsie, korová slepota, mokropsie, makropsie.
  V dominantní hemisféře – zraková agnózie, alexie, agrafie.
 • Walenbergův syndrom – postižení mozečkových arterií (PICA).
 • Alternující hemiparézy:
  n.III.=Weberův sy.,
  n.VII.=Millardův-Gublerův sy.,
  n.XII.= sy.Jackson II.
 • Syndrom a. basilaris – kombinace příznaků, uzávěr= vážné ohrožení života.
 • „Dropp atacks“ – hypoxie ventrálního pontu – náhlé pády se ztrátou svalového tonu bez ztráty vědomí.
 • „Locked in“ syndrom – syndrom přerušení na úrovni pontinní. Zachovaná hybnost očí vertikálně.
 • Subclavian „steal“ syndrom – syndrom subclaviální krádeže při stenóze a.subclavia před odstupem AV.

Celková mozková hypoxie

 • Interteritoriální infarkty – manifestace latentních arteriálních stenóz při oběhovém selhání apod.
 • Globální mozková ischemie – KP zástava se ztrátou mozkové perfuze.
 • Apalický syndrom, permanentní vegetativní stav.
 • Mozková smrt.

Příznaky hrozící cévní mozkové příhody, iktu

 • Slabost a ochrnutí na jedné straně těla.
 • Ztráta citlivosti nebo vznik brnění tamtéž.
 • Náhlé zastření zraku nebo výpad poloviny zorného pole.
 • Ztráta chápání nebo tvorby řeči.
 • Neobvykle těžká a prudká bolest hlavy.
 • Závažná a delší ztráta rovnováhy nebo ztráta vědomí.
 • Výjimečně také záchvat křečí, případně se ztrátou vědomí.
Cévní mozková příhoda - ilustrace

Cévní mozková příhoda – ilustrace

 

Léčba ischemické cévní mozkové příhody

Zaměření na rychlou reperfúzi ischemického ložiska a potlačení hypoxického postižení nervových buněk.

 • trombolytická
 • antiagregační
 • antiedematózní
 • rehabilitační

Trombolýza

 • Systémová – i.v. podání tPA v dávce 0,9 mg/kg, maxim. 90 mg. 10% bolus, další v infuzi 60 min. >Intraarteriální – prováděna dosud jen na vybraných pracovištích v rámci výzkumných úkolů, možné prodloužit terapeutické okno do 6-ti hod. Vyšší náklady. Otázka okluze a.basilaris.
  Vše za přísných kriterií indikačních i doprovodné péče, na specializovaných pracovištích (IJ).
  Krvácivé komplikace – zejm. intracerebrální cca 6%.
  Vyhrazena pouze pro přísně vybrané pacienty.
 • Nutné přesně znát začátek příznaků, aplikace tPA nejpozději do 3 hodin.
 • CT bez nepřímých známek mozkové ischemie.
 • Dnes upřesnění MRI diagnostiky – Stroke protokol.
 • Fyziologické koagulační poměry.
 • Vylučující komorbidity (vysoký TK, tíže neurol.deficitu, metab.kompenzace, epi paroxysmus v úvodu, projevy krvácení v posledních 21 dnech, recentní IM).
 • Vhodný informovaný souhlas.

Alternativní kauzální chirurgická léčba

Akutní desobliterace.

 • Je-li sonograficky a DSA prokázaný recentní uzávěr ACI.
 • Možnost prodlouženého terapeutického okna.
 • Přísně výběrová skupina.

Sonotrombotripse.

Rozrušení uzávěru tepny pomocí ultrazvuku. Ve fázi klinického výzkumu na specializovaných pracovištích.

Sponzorováno

Antiagregace

 • Zabránění srážení trombů – sekundární prevence
 • Antikoagulační léčba (varfarin)
 • Kyselina acetylsalicylová – 160-300 mg (Anopyrin) v prvních 48-mi hod
 • Indobufen, Ticlopidin, Clopidogrel.

Antikoagulace.

Ve specifických indikacích – riziko hemoragické transformace.

 • FS s přesvědčivým zdrojem kardioembol.
 • tepenné disekce, disekce aorty
 • symptomatické arteriální stenózy
 • trombózy žilních splavů.

Léčba hemoragie intracerebrální

 • Antiedematika – (kortikosteroidy sporné, manitol 20%, hypertonický roztok NaCl, glycerol).
 • Chirurgická léčba. (Hemisferální a zejména mozečkové hemoragie.)

Mozkové krvácení

Diagnostika: CT

Příčiny:

 • arteriální hypertenze (80% všech)
 • ruptura cévní anomálie
 • komplikace medikamentózní léčby

Subarachnoidální hemoragie

 • Aktivní přístup – případné operační či endovaskulární řešení do 24 – 48mi hodin.
 • Prevence vazospasmů (křečovité zúžení cévy obv. tepny) – Nimodipin
 • Tlumení bolestí.
 • Hlídat rozvoj hydrocefalu.

Obecná léčebná opatření

 • Specifický přístup k antihypertenzní léčbě u iCMP.
 • Kardiopulmonální a metabolická kompenzace.
 • Okamžité zahájení sekundární prevence.
 • Zajištění nutrice.
 • Monitorace glykémie (nad 10 mmol/l insulin), HTK, TT a jejich korekce.
 • Včasné zahájení rehabilitace.
  – Polohování a prevence dekubitů.
  – Prevence hluboké žilní trombózy.
  – Psychoterapeutické vedení.
  – Včasná reedukace řeči.

Důsledek CMP z pohledu fyzioterapeuta

 • Zničení určitého množství neuronů s rozvojem řady klinických syndromů s ovlivněním pohybového systému.
 • Změna nálezu v čase.
 • Změny psychiky.

Pohyb živé bytosti je základním projevem jejího života. Je to aktivní proces vycházející z ní samém probíhající podle fyzikálních zákonů a řízený záměrem sledujícím určitý cíl, který si bytost sama určuje nebo podle kterého instinktivně jedná. Pohybový záměr vyhází z potřeb živého organismu a slouží k udržení jeho integrity v okolním prostředí.
(F. Véle. Kineziologie pro klinickou praxi. Grada Publisching:1997;11.)

Cíle rehabilitace u CMP

 • Podpora spontánního návratu mozkových funkcí.
 • Zabránění vzniku sekundárních poruch.
 • Nácvik denních činností a aktivního pohybu s použitím pomůcek k dosažení maximální soběstačnosti.
 • Při přetrvávajícím trvalém postižení nácvik substitučních mechanizmů.
 • Rehabilitace řeči a kognitivních poruch.
 • Vytvoření podmínek pro plné životní, případně pracovní zařazení.
 • Motivace pacienta k aktivnímu přístupu k životu.

Principy rehabilitace v akutním stadiu

 • Zahájení co nejdříve po stabilizaci stavu.
 • Pravidelné polohování, pasivní pohyby.
 • Postupně, dle stavu pacienta, aktivní prvky.
 • Výběr technik – cíle:
  Musí respektovat patokineziologii motoriky (abnormální svalový tonus, ztráta účelné motoriky, porucha posturálních, rovnovážných a vzpřimovacích reakcí)
  Uvědomit si návrat k vývojově nižším mechanismům motoriky. (Změna směru tahu z fáze tonické do opěrné, teprve poté fázická hybnost).
  Obnova posturální synergie trupu a pletenců vycházející z poznatků ontogenetického vývoje.
  využití dvou globálních umělých vzorců – reflexní otáčení , reflexní plazení (vyžaduje polohu na břiše-zátěž).
 • Nutno zohlednit další poruchy (řeči, zraku, čití, kognitivních funkcí, emocí.
 • Těsná spolupráce s dalšímu členy týmu.

Prognóza vývoje iktu

 • porucha vědomí + hemiplegie – mortalita cca 40 %.
 • Vznik výrazného neurologického deficitu do 5-ti min. a trvání 72-96 hod. – nemožnost návratu normální funkce.
 • Pohyb na DK v průběhu l.týdne – schopnost chůze cca 80%.
 • Nehybnost HK v průběhu 1.týdne – pravděpodobnost částečné úpravy funkce cca 20%.

Faktory predikující nepříznivou prognózu

 • Dlouhodobá porucha vědomí.
 • Inkontinence déle než 2 týdny.
 • Demence.
 • Výrazná perceptivní fatická porucha.
 • Těžký motorický deficit, bez známek zlepšování po dobu l měs.
 • Komorbidity.
 • Neglekt.
 • Hemisenzitivní deficit.
 • Postižení pravé hemisféry.
 • Výrazná persistující kognitivní porucha.
 • Deprese.
 • Vysoký věk.
 • Předchozí iktus.
 • Špatné rodinné, sociální a ekonomické zázemí.

Závěr

 • Stěžejní je dnes práce iktových center.
 • Významný podíl rehabilitačního týmu na celkových výsledcích.
 • V praxi jsou nejlepší výsledky kombinovaných iktových a rehabilitačních jednotek.
 • U nás zatím chybí ideální návaznost akutní a subakutní péče.

Primární prevence CMP

Rizikové faktory neovlivnitelné.

 • věk: muži nad 45 let, ženy nad 55 let
 • pohlaví: muži 2-3x rizikovější
 • rasa
 • genetické predispozice

Rizikové faktory obtížně ovlivnitelné

 • geografické vlivy
 • klimatické vlivy

Rizikové faktory ovlivnitelné – skupina chorob.

 • arteriální hypertenze
 • onemocnění srdce
 • DM a další

Rizikové faktory ovlivnitelné – spojené s životním stylem.

 • kouření
 • obezita, sedavý způsob života
 • stres,…

Rizikové faktory další.

 • nízká porodní hmotnost, apod.

Faktory životního stylu.

Kouření.

 • nezávislý RF iCMP
 • u silných kuřáků riziko 2x vyšší
 • dále se zvyšuje v kombinaci s hypertenzí
 • riziko progrese AS i u pasivních kuřáků
 • přímý vliv nikotinu, …

Alkohol.

 • konzumace má přímý a na dávce závislý vliv
 • výrazná konzumace – vznik hypertenze, zvýšení koagulačních faktorů, srdeční arytmie

Dietetické faktory.

 • rizikové: zvýšený příjem sodíku, zvýšený příjem živočišných tuků

A co vy? Máte s cévní mozkovou příhodou nějaké zkušenosti? Napište nám do komentářů.

A dále si přečtěte

VIDEO: Cévní mozková příhoda /CMP/ – Rehabilitace v akutním stádiu

Sponzorováno

Studie a zdroje článku

Líbil se vám článek? Ohodnoťte ho.

Autor článku

Daniel Borník (více o nás)

 

Dan miluje sport. Přispívá články zejména z oblasti regenerace, fyzio, cvičení a píše i o nemocech. Náš tým vám všem chce přinášet zajímavé informace ze světa zdraví, cvičení, výživy, rehabilitace a obecně zdravého životního stylu. Ve většině našich článků vycházíme z odborných studií a lékařských prací. Vždy se snažíme na studie odkazovat, ověříte si tak pravost. Více informací o nás najdete zde - mrkněte na náš tým.

Líbil se vám náš článek? Sdílejte ho, uděláte nám radost


Štítky:

Přečtěte si také naše další články

 

Zatím žádné komentáře

Zanechat komentář ke článku

Zpráva