Sponzorováno

Tinnitus a jeho příčiny – přehled hlavních (nejčastějších) příčin tinnitu 4.84/5 (19)

Tinnitus neboli zvonění v uších je pocit slyšení zvonění, bzučení, syčení, cvrlikání, pískání nebo slyšení jiných zvuků. Hluk může být přerušovaný nebo nepřetržitý a může se měnit svoji hlasitost. Ve vzácných případech se zvuk synchronizuje s bijícím srdcem (pulzující tinnitus).

Pro většinu lidí je tento stav pouze velkou nepříjemností, jinak není nebezpečný. V závažných případech však tinnitus může lidem způsobit potíže se soustředěním a spánkem. Může to nakonec narušit pracovní a osobní vztahy, což vede k psychickému utrpení.

Některé případy tinnitu jsou způsobeny infekcemi nebo ucpáním ucha a tinnitus může zmizet, jakmile je léčena základní příčina. I po léčbě základního stavu však tinnitus často pokračuje dále. V takovém případě mohou jiné terapie – konvenční i alternativní – přinést významnou úlevu snížením nebo zakrytím nežádoucího zvuku.

Tinnitus - ilustrace

Tinnitus – ilustrace

 

Dlouhodobé vystavení hlasitým zvukům je nejčastější příčinou tinnitu. Až 90% lidí s tinnitem má určitou úroveň ztráty sluchu způsobené hlukem. Hluk způsobuje trvalé poškození zvukově citlivých buněk hlemýždě, orgánu ve tvaru spirály ve vnitřním uchu. Mezi zaměstnance, jejichž práce je vystavuje riziku, patří tesaři, piloti, rockoví hudebníci, opraváři ulic, stejně jako lidé, kteří pracují s motorovými pilami, zbraněmi nebo jinými hlasitými zařízeními nebo opakovaně poslouchají hlasitou hudbu. I jediné vystavení náhlému extrémně vysokému hluku může také způsobit tinnitus.

Tinnitus rozdělujeme na subjektivní a objektivní. U subjektivního tinnitu neexistuje zevní měřitelný zdroj zvuku. Objektivní tinnitus je měřitelný, vzniká například křečí středoušních svalů, turbulencí krve ve zúžených tepnách a/nebo v cévnatých nádorech v oblasti hlavy a krku. Léčba tinnitu je tzv. léčbou “kauzální” – tj. léčba, která je zaměřena na příčinu tinnitu.

Zde uvádíme výčet některých možných příčin tinnitu (jde o nejčastější příčiny, bohužel nelze vypsat seznam všech možných příčin tinnitu, jelikož takový neexistuje).

Subjektivní tinnitus

Obecně se má za to, že většina případů subjektivního tinnitu vzniká z ušních (otologických) příčin, zpravidla při nedoslýchavosti způsobené poruchou tzv. vnitřního ucha (smyslových buněk) a/nebo ve sluchovém nervu vedoucím zvukové impulzy do mozkových sluchových center. V těchto případech hovoříme o tzv. senzorineurální nedoslýchavosti.

Druhou nejčastější příčinou subjektivního tinnitu jsou srdečněcévní (kardiovaskulární) nemoci zpravidla spojené s výskytem aterosklerózy. Například vysokým krevním tlakem (hypertenzí) trpí 25% nemocných s tinnitem.

Příčiny subjektivního tinnitu

Možnou příčinou subjektivního tinnitu je většina ušních chorob a také úrazy či nádory, například:

 • Mazová zátka a cizí těleso v zevním zvukovodu, kostní výrůstek zvukovodu (exostóza), poškození bubínku.
 • Záněty středního ucha (mezotitidy) – zvláště chronické záněty s cholesteatomem (nezhoubný zánětlivý tumor), záněty vnitřního ucha (labyrintitidy).
 • Neprůchodnost sluchové trubice (tato trubice vede ze středního ucha do nosohltanu a vyrovnává tlak ve středním uchu; normální tlak ve středouší je nezbytný pro normální pohyb bubínku a sluchových kůstek).
 • Stařecká nedoslýchavost neboli presbyacusis (stárnutím se postupně zhoršuje sluch zvláště ve vysokých frekvencích).
 • Profesní nedoslýchavost (poškození sluchu nadměrným hlukem a vibracemi na některých rizikových pracovištích).
 • Menièrova nemoc: choroba, jejímž podkladem je pravděpodobně porucha rovnováhy tekutin ve vnitřním uchu, zpravidla přetlak – hydrops labyrintu. Projevuje se záchvaty závratě s nevolností, tinnitem a později trvalou poruchou sluchu. Jsou-li podobné příznaky způsobeny jinou známou nemocí (například poruchami krční páteře, endokrinními potížemi), hovoříme o Menièrově syndromu.
 • Otoskleróza je onemocnění charakterizované přestavbou kostních částí středního ucha (fixace a nehybnost třmínku v oválném okénku) a někdy i vnitřního ucha a jejich poškozením. Projevuje se někdy tinnitem a nedoslýchavostí. V počátečních fázích nemoci je možné chirurgické řešení.
 • Nádory, zejména tumor 8. hlavového nervu (tzv. statoakustiku, neboli Neurinom akustiku – Vestibulární schwannom), aj.
 • Úrazy – otřesy, zlomeniny lební spodiny a poranění mozku.

Akustické trauma je další možnou příčinou tinnitu:

 • Akutní akustické a explozní trauma
 • Akustické trauma je akustický úraz, který vzniká vlivem krátkého hlukového impulsu (100 – 140 dB). Tedy vlivem krátkých zvuků vysoké intenzity (výstřely, třesky apod.), u nichž se pro krátkost nástupu intenzivního zvuku nemohou uplatnit středoušní reflexy ani obranné mechanismy vnitřního ucha, může náhlou změnou tlaku dojít k mechanickému poškození smyslové buňky ve vnitřním uchu a některé části středního ucha (poškození bubínku a středoušních kůstek). Nemocní pociťují zalehnutí a šelest, návrat sluchu v pásmu řeči bývá dobrý, trvalá částečná ztráta zůstává obvykle nad 4 kHz. Opakováním úrazu se míra úpravy zmenšuje a rozsah poškození prohlubuje. Dochází k akutnímu poškození sluchu, které zpravidla zanechává trvalou změnu sluchu, provázenou někdy šelesty. Méně typicky vzniká akutní trauma opakovanými zvukovými rázy.Explozní trauma je úraz z náhlého tlakového rozdílu, má ráz mechanický a vedle poruchy sluchu bývá často porucha rovnováhy s narůstající intenzitou se přidružuje poranění dýchacích cest a plicního parenchymu aj. Pokles sluchu se dotýká širokého frekvenčního pásma. Velikost poškození struktur středního ucha, a tím i převodní složka nedoslýchavosti mohou dominovat. K roztržení bubínku při působení zvukové vlny (která je rovněž tlaková) nastává v nárazovém impulzu 180 dB.
 • Chronické akustické trauma (nedoslýchavost z dlouhodobého přetížení hlukem)
 • Častěji, než krátkými hlukovými impulsy, se setkáváme se silnými, opakovanými a dlouhodobými hluky, které vyčerpávají energetické zásoby a látkovou výměnu ucha a působí poruchu činnosti a zánik smyslových buněk. Působením těchto hluků dochází k dlouhodobé sluchové únavě, její akumulaci a přetížení sluchu. Nejdříve bývají poškozeny zevní smyslové buňky, sloužící ke vnímání jemných zvuků a jejich kvalitativnímu zhroucení. Poškození se proto neprojevuje jako porucha sluchu v běžném smyslu slova, tj. neovlivňuje možnost dorozumění. Teprve při postižení vnitřních vláskových buněk dochází ke změnám slyšení hovorové řeči na pozadí mírného hluku nebo šumu. Poruchu z počátku odhalí jen audiometrické vyšetření, kdy je zjišťován pokles ostrosti sluchu při frekvenci 4 kHz, typický pro poškození sluchu hlukem. Subjektivně vznikají u postižených pocity tlaku v hlavě a uších, celková únava neodpovídá námaze, pocit zahlušení, často hučení v uších, vzácně neurčité závraťovité stavy. Tyto příznaky časem ustupují a vzniká návyk na hluk.

A dále jsou tady srdečněcévní choroby:

Sponzorováno

 • Ateroskleróza je onemocnění tepen („kornatění“), při němž se v jejich stěnách ukládají tukové látky (ve formě tzv. ateromu) a druhotně i vápník. Tepna je takto poškozována, ztrácí pružnost a dochází k jejímu postupnému zužování až uzávěru (obliteraci) s následným nedokrvením (ischemií) přislušné části organismu. Nejnápadnější jsou tyto změny na věnčitých tepnách srdce (ischemická choroba srdeční), na tepnách dolních končetin a na mozkových tepnách („sklerózu“ jako poruchu paměti ve vyšším věku často způsobuje právě ateroskleróza). Mimoto mohou být postiženy i další tepny. Ateroskleróza je nejčastější příčinou srdečního infarktu, cévních mozkových příhod (iktů – tzv. „mrtvicí“, včetně nedoslýcavosti a tinnitu). Příčinou aterosklerózy jsou tzv. „rizikové faktory“, které zahrnují vysokou hladinu krevních tuků (zejména cholesterolu), vysoký krevní tlak (hypertenzi), kouření, obezitu, cukrovku, stres, nedostatek pohybu aj.
 • vysoký krevní tlak (hypertenze) aj.

Dále jsou tady nemoci látkové výměny (metabolické poruchy). I ty mohou být příčinou tinnitu:

Neurologické poruchy mohou být také příčinou tinnitu:

 • choroby krční páteře (vertebrogenní onemocnění)
 • poruchy prokrvení mozku (zúžení až uzávěr cév, krvácení)
 • úrazy hlavy a krku
 • whiplash (poranění v důsledku prudkého nárazu, v důsledku autonehod či sportovních úrazů)
 • roztroušená skleróza (sclerosis multiplex)
 • stavy po zánětu mozkových blan (meningitidě), po zánětech nervové tkáně
 • nádory – zvláště v oblasti mostomozečkového koutu aj.

Dále je možnou příčinou dlouhodobé užívání léků jako:

 • aspirin,
 • nesteroidní antirevmatika,
 • aminoglykosidy,
 • chinin,
 • těžké kovy aj.

Zubní poruchy mohou být také příčinou tinnitu:

 • postižení čelistního kloubu (degenerativní onemocnění – artróza, pozánětlivé a poúrazové stavy aj.)
 • poruchy skusu a postavení zubů
 • chorobně prodloužený styloidní výběžek (jde o trn spánkové kosti, na který se upínají některé krční svaly a vazy)

Psychiatrická onemocnění mohou být také příčinou tinnitu:

 • Somatoformní (psychosomatické – „psychogenní“) choroby jsou duševní (psychické) poruchy projevující se tělesnými (somatickými) příznaky bez poruchy některého orgánu (bez organické příčiny). Jejich vznik může navazovat na působení stresové události.
 • porucha adaptace na stres
 • deprese
 • úzkostné stavy (anxieta)
 • kouření cigaret, užívání „lehkých“ i „těžkých“ drog aj.

Různé další příčiny tinnitu také zmíníme:

 • lymská borelióza – mnoho pacientů s touto infekční nemocí vyvolané bakteriemi trpí mimo jiné i tinnitem – dle statistiky serveru borelioza.cz až 40% z nich
 • paraziti, bakterie, virová onemocnění – přestože dosud nebyl prokázán přímý vliv těchto faktorů, mnoho pacientů uvádí tinnitus jako doprovodný jev např. při nakažení chlamydiemi apod.
 • systémová choroba přestavby kostí (Pagetova nemoc)
 • kombinace uvedených poruch včetně objektivních příčin tinnitu aj.

Objektivní tinnitus

Objektivní tinnitus je typ tinnitu, který se vyskytuje asi nejméně často – jedná se o tinnitus, který může zaslechnout i někdo jiný, krom pacienta. Obvykle třeba pomocí stetoskopu. Objektivní tinnitus se obvykle mění v čase a v závislosti na srdečním tepu.

Příčiny objektivního (pulzatorického) tinnitu

Příčinou objektivního (pulzatorického) tinnitu mohou být třeba normální cévní variace v oblasti krční páteře a hlavy:

 • aberantní arteria carotis interna
 • vysoký stav jugulárního bulbu
 • dehiscentní jugulární bulbus
 • perzistence arteria stapedia

Další příčinou mohou být převážně nezhoubné nádory krční páteře a hlavy:

 • paragangliom (chemodektom)
 • nádor z mozkových obalů (tj. meningeom)
 • cévní nádory spánkové kosti
 • vzácně zhoubné (maligní) nádory a vzdálená dceřiná ložiska zhoubných nádorů – metastázy aj.

Příčinou mohou být získané cévní poruchy:

 • ateroskleróza (viz výše)
 • různé cévní anomálie: durální a extrakraniální arteriovenózní malformace
 • fibromuskulární dysplazie
 • zánět cévní stěny: artritida
 • tepenná výduť (aneurysma arteria carotis interna)
 • cévní komprese sluchového nervu v mostomozečkovém koutu aj.

Příčinou mohou být mechanické abnormality, jako třeba:

 • otevřená sluchová trubice (Eustachova tuba)
 • křeče svalů měkkého patra (palatomyoklonus)
 • křeče svalů ve středním uchu

Sponzorováno

A co vy? Jaké máte zkušenosti s tinnitem? Budeme moc rádi za komentáře pod článkem.

A co si dále přečíst o tinnitu?

Studie a zdroje článku

Sponzorováno

Líbil se vám článek? Ohodnoťte ho.

Autor článku

Daniel Borník (více o nás)

 

Dan miluje sport. Přispívá články zejména z oblasti regenerace, fyzio, cvičení a píše i o nemocech. Náš tým vám všem chce přinášet zajímavé informace ze světa zdraví, cvičení, výživy, rehabilitace a obecně zdravého životního stylu. Ve většině našich článků vycházíme z odborných studií a lékařských prací. Vždy se snažíme na studie odkazovat, ověříte si tak pravost. Více informací o nás najdete zde - mrkněte na náš tým.

Líbil se vám náš článek? Sdílejte ho, uděláte nám radost


Štítky:

Přečtěte si také naše další články

 

2 Komentářů u článku “Tinnitus a jeho příčiny – přehled hlavních (nejčastějších) příčin tinnitu”

 1. Libor napsal:

  Dobrý večer,
  prodělal jsem covid – omikron. Po 14 dnech se u mě projevil tinnitus.
  Mohla by viróza s tímto problémem opravdu souviset?
  Zajímalo by mě, jestli mohl virus poškodit nervy v uchu a nebo
  je třeba stále přítomný v organismu a pomohlo by např. nasazení
  antivirotik. děkuji

Zanechat komentář ke článku

Zpráva