Dětská mozková obrna – co je to – příznaky, příčiny, léčba 4.96/5 (27)

Sponzorováno

 • Dětská mozková obrna je neurologické onemocnění, které vzniká v důsledku poškození mozkového tkáně u dětí před narozením, během porodu nebo v raném dětství. Toto poškození mozku může mít různé příčiny, a výsledek může být různorodý, závisle na závažnosti poškození a oblastech mozku, které jsou ovlivněny.
 • Dětská mozková obrna může ovlivnit motorické schopnosti dítěte, komunikační dovednosti, kognitivní funkce a celkový vývoj.
 • Příčiny dětské mozkové obrny mohou zahrnovat: Prenatální faktory: Například infekce matky během těhotenství, expozici toxickým látkám nebo genetické faktory. Perinatální faktory: Tj. faktory související s porodem, jako je nedostatečné prokrvení placenty, narození před termínem, narození dvojčat, porodní asfyxie (nedostatek kyslíku). Postnatální faktory: To mohou zahrnovat traumatické poranění hlavy nebo infekce, které mohou ovlivnit mozek po narození.
 • Příznaky dětské mozkové obrny mohou být velmi rozmanité a závisí na rozsahu poškození. Mezi ně mohou patřit problémy s pohybovými schopnostmi, tónem svalů, rovnováhou, řečí a komunikací, mentálním vývojem a dalšími aspekty.
 • Léčba dětské mozkové obrny zahrnuje multidisciplinární přístup, včetně fyzioterapie, logopedie, ergoterapie a dalších terapií. Cílem léčby je maximalizovat funkční schopnosti dítěte a pomoci mu dosáhnout co nejlepší kvality života. Léčba se často začíná co nejdříve, aby bylo dosaženo co nejlepších výsledků.
 • Každý případ DMO je jedinečný, a léčba bude individuálně přizpůsobena potřebám a schopnostem konkrétního dítěte.

Dětská mozková obrnaDětská mozková obrna (DMO) představuje následek poškození nezralého mozku plodu během těhotenství nebo krátce po narození. Charakteristická pro dětskou mozkovou obrnu je porucha hybnosti v důsledku narušeného svalového napětí, nebo v důsledku narušené svalově-nervové koordinace. K poruchám hybnosti se může přidružit i porucha mentálních schopností, porucha chování, porucha komunikačních schopnosti, postižení smyslů a epileptické záchvaty. Ne všechny projevy musí být přítomny.

Je třeba vědět, že dětská mozková obrna není onemocnění infekční. Děti v prvním roce se očkují proti mozkové obrně – polyioymyelitidě – to je obrna způsobena infekcí, tedy dětská infekční obrna.

Výskyt dětské mozkové obrny

Výskyt dětské mozkové obrny se udává asi u 2 dětí na 1000 všech narozených novorozenců. U donošených dětí je dětská mozková obrna méně častá. Vyšší výskyt, přibližně 20-30%, se udává u předčasně narozených dětí.

Příčiny dětské mozkové obrny

Příčiny podle času působení můžeme rozdělit na:

 1. Příčiny působící během těhotenství (prenatální)
 2. Příčiny působící během porodu (perinatální)
 3. Příčiny působící po porodu (postnatální)

1. Příčiny působící během těhotenství

Onemocnění matky – gestóza, infekční onemocnění matky, rtg záření, nedostatečná výživa, poruchy placentárního oběhu, poruchy krevního oběhu a všechny stavy, které způsobují sníženou koncentraci kyslíku v krvi plodu.

2. Příčiny působící během porodu

Klešťový porod, nepostupující porod, přenášení, podvýživa plodu, nedonošenost, všechny stavy, při kterých je dítě ohroženo nedostatkem kyslíku.

3. Příčiny působící po porodu

Infekce novorozence se selháním dýchání, srdeční vady, infekce mozku až do půl roku života, těžká chudokrevnost po porodu (vykrvácení, neshoda Rh faktoru).

Příznaky dětské mozkové obrny

Základním projevem je porucha hybnosti, porucha svalového napětí – svalový hypertonus nebo svalový hypotonus.

Další příznaky potom mohou být:

 • Opožděný motorický vývoj
 • Poruchy koordinace očních svalů projevující se strabismem – šilháním
 • Poruchy řeči jako nezřetelná výslovnost, koktavost, opožděný vývoj řeči
 • Epileptické záchvaty
 • Mohou být přítomna i mentální retardace
 • Neurotické a afektivní poruchy, zvýšená produkce slin
 • Malá odolnost vůči infekcím a intoxikacím

Ne všechny příznaky musí být přítomny a rozvunuté v plné formě.

Formy dětské mozkové obrny

Na základě toho, zda je svalový tonus – napětí zvýšený nebo snížený rozeznáváme dvě formy dětské mozkové obrny.

1) Spastickou – svaly mají zvýšené napětí
2) Nespastickou – bez zvýšeného svalového napětí

1. Spastická forma dětské mozkové obrny

Znamená, že svaly mají patologicky trvale zvýšený svalový tonus, pohyb v kloubech je omezen, končetiny jsou tuhé, natažené. Vyskytuje se v několika variacích.

Podle rozsahu postižení rozeznáváme 4 skupiny této formy dětské mozkové obrny.

 1. Diparetická forma postihuje obvykle obě dolní končetiny. Svalstvo dolních končetin je tuhé, hlavně lýtkové, dítě chodí po špičkách v důsledku stažení lýtkových svalů. Děti mají problém s chůzí, chodí s oporou, při velmi těžkých formách se chodit nenaučí. Jemná motorika horních končetin může být narušena, hrubá motorika je dobrá, inteligence obvyklé nebývá narušena.
 2. Hemiparetická forma se projevuje postižením obou končetin, vždy na stejné straně, buď pravých nebo levých. Horní končetina bývá obvykle postižena více než dolní. Vzniká poškozením mozku v jedné polovině. Necelá polovina postižených vykazuje i mentální deficit různého stupně.
 3. Triparetická forma postihuje obvykle obě nohy a jednu ruku.
 4. Kvadruparetická forma postiženy jsou všechny končetiny, je to nejtěžší forma. Inteligence bývá snížena.

2. Nespastická forma dětské mozkové obrny

Při této formě mají svaly trvale patologicky snížený svalový tonus. Vyskytuje se v těchto variacích:

Sponzorováno

 1. Hypotonická forma je typická snížením svalového napětí, v jehož důsledku jsou končetiny abnormální ohebné. Dítě je chabé, v novorozeneckém věku mu dlouho zapadá hlavička. Inteligence je velmi často snížena.
 2. Dyskinetická forma se projevuje patologicky rychlým a neovladatelným střídáním napětí a uvolnění svalstva v postižených oblastech. U dítěte pozorujeme mimovolní pohyby, záškuby obličeje, nesrozumitelná a pomalá řeč, poruchy sluchu. Inteligence je dobrá.

Dětská mozková obrna (DMO) se tedy může projevovat různými formami, a to v závislosti na tom, které části mozku jsou postiženy a jaké jsou rozsahy poškození. Zde jsou některé běžné formy DMO:

Spastická diplegie: U této formy DMO jsou postiženy převážně dolní končetiny. Děti s touto formou DMO mohou mít potíže s chůzí a svalovým napětím (spasticitou) v nohách.

Spastická hemiplegie: U této formy je postižena pouze jedna polovina těla, nejčastěji jedna ruka a jedna noha. Děti s touto formou DMO mohou mít potíže s jednou stranou těla, co se týče motorických dovedností.

Spastická kvadruplegie: Tato forma může postihovat všechny čtyři končetiny. Je charakterizována těžšími motorickými problémy, včetně potíží s chůzí a svalovým napětím v rukou a nohách.

Atetóza: U této formy DMO jsou postiženy pohyby, které jsou pomalé, nekontrolované a vzhledem když se projevuje nejvýrazněji, připomíná to jako nepřirozenými třes a křečemi. Atetóza může postihovat končetiny a obličej.

Dyskinetická DMO: Tato forma je podobná atetóze a zahrnuje nekontrolovatelné pohyby, které mohou být většinou než spastické a způsobují potíže při koordinaci pohybů.

Smíšená forma: Některé děti mohou mít smíšenou formu DMO, což znamená, že jsou ovlivněny různými aspekty motoriky a postižení mohou být kombinací spastických, atetoidních nebo jiných motorických problémů.

Je důležité si uvědomit, že DMO je velmi individuální a příznaky se mohou lišit od jednoho dítěte k druhému. Proto je důležité, aby léčba a terapie byly přizpůsobeny potřebám konkrétního dítěte.

Formy dětské mozkové obrny

Formy dětské mozkové obrny

 

Průběh dětské mozkové obrny

Už v novorozeneckém věku mohou být přítomny některé příznaky. Dítě je spavé, apatické, špatně pije, spontánní pohyblivost je nízká, může mít strnulé držení končetin. Pohybový vývoj je opožděný, opožděně sleduje předměty zrakem, opožděně jejich chytá do rukou, později se otáčí a sedí. Pro dětskou mozkovou obrnu je příznačné i to, že pohybový vývoj je nerovnoměrný.

Průběh výrazně závisí na formě obrny. Později se může přidružit i mentální postižení, epileptický záchvat. To ale není pravidlem. Při spastické formě naopak dítě může být velmi dráždivé, má poruchy spánku, má třes končetin nebo křeče, vytáčí se do tvaru luku. Pláče bez příčiny.

Léčba dětské mozkové obrny

Je důležité včas odhalit příznaky dětské mozkové obrny. Vyléčit dětskou mozkovou obrnu není možné. Správným medicínském přístupem a přístupem rodičů je možné zmírnit příznaky a usnadnit život takovým dětem.

V kojeneckém věku je třeba co nejdříve začít s rehabilitací, aby se upravily poruchy hybnosti. Je třeba vyšetřit zrak a sluch, který je důležitý při vývoji řeči.

Rehabilitace při dětské mozkové obrně

Základem rehabilitace je snaha o udržení kloubů v „neutrální poloze“, aby se zabránilo zkrácení svalů, které se může projevovat například na dolních končetinách chůzí po špičkách. Zkrácení svalů může omezovat růst kostí, způsobovat asymetrii v chůzi.

Kdy je potřeba rehabilitace?

 • Pokud jsou změny svalového tonu
 • Pokud je zaostávání motorického vývoje
 • Pokud je asymetrie pohybů

U nás se využívají dvě metody a to Bobathova a Vojtova metoda. U Bobathovy metody se snažíme ovlivnit nesprávné pohyby a projevy. Vojtova metoda stimuluje nácvik správných pohybů reflexním cvičením. Druh a plán rehabilitačních cvičení určí rehabilitační lékař, který zároveň kontroluje účinnost léčby. Někdy se také doporučuje tzv. Bowenova masáž.

Léky při dětské mozkové obrně

Nejčastěji se používá Baclofen a Botulotoxin. Baclofen je syntetický lék, který snižuje svalové napětí. Je v tabletové formě. Botulotoxin je produkt bakterií, používá se na uvolnění nadměrného svalového napětí, na uvolnění svalů při spastické formě – například při zkrácení svalů. Podává se injekčně.

Ve snaze o zlepšení kvality života pacientů s dětskou mozkovou obrnou se využívají i novější, alternativní léčebné metodiky, obvykle v kombinaci s klasickými formami rehabilitace.

Alternativní způsoby léčby

Z alternativních metod se používá:

 • Hipoterapie – jízda na konících. Při této metodě se zlepšuje držení těla, koordinace svalů, uvolňuje se svalové napětí.
 • Hydroterapie – je to vlastně určitý druh rehabilitace, při plavání se uvolňují svaly, zlepšuje se koordinace svalů. Osvědčená a nejrozšířenější je hydroterapie, založená na procvičování hrubé motoriky v bazénu.

Vliv rodiny na průběh dětské mozkové obrny

Starat se o dítě s dětskou mozkovou obrnou není pro rodinu jednoduché. Jsou potřebné časté kontroly v ambulanci rizikového novorozence v neurologické ambulanci, pravidelná rehabilitace. Přistupují problémy s umístěním dítěte ve vhodné škole. Důležitý je klidný a trpělivý přístup rodičů.

Máte s dětskou mozkovou obrnou nějaké zkušenosti? Napište nám do komentářů.

VIDEO: TEREZKA, 4 roky, dětská mozková obrna (DMO)

Sponzorováno

Studie a zdroje článku

Líbil se vám článek? Ohodnoťte ho.

Autorem článku je naše redakce

Tým rehabilitace.info (více o nás)

 

Náš tým vám všem chce přinášet zajímavé informace ze světa zdraví, cvičení, výživy, rehabilitace a obecně zdravého životního stylu. Ve většině našich článků vycházíme z odborných studií a lékařských prací. Vždy se snažíme na studie odkazovat, ověříte si tak pravost. Více informací o nás najdete zde - mrkněte na náš tým.

Líbil se vám náš článek? Sdílejte ho, uděláte nám radost


Štítky: , ,

Přečtěte si také naše další články

Zatím žádné komentáře

Zanechat komentář ke článku

Zpráva