Sponzorováno

Rakovina (nádor) mozku – příčiny, příznaky, diagnóza a léčba 4.82/5 (34)

Radiační terapie je jednou z možností léčby rakoviny mozku.

Radiační terapie je jednou z možností léčby rakoviny mozku.

Nádor mozku je vlastně masový růst abnormálních buněk v mozku. Existuje mnoho různých typů nádorů mozku. Některé mozkové nádory jsou nezhoubné (benigní – nezhoubný nádor má většinou ostré ohraničení, nevytváří metastázy) a některé nádory mozku jsou zhoubné (maligní – svým růstem mohou ničit okolní tkáně a krevními či mízními cestami se šířit, metastazovat do dalších, i vzdálených částí těla). Mozkové nádory mohou začít ve vašem mozku (primární mozkové nádory), nebo rakovina může začít v jiných částech vašeho těla a až pak se může šířit do mozku (sekundární nebo metastatické nádory mozku).

Jak rychle mozkový nádor roste, to se může poměrně značně lišit. Rychlost růstu a lokalizace nádoru na mozku pak určuje, jak ovlivní funkci nervového systému. Možnosti léčby nádoru na mozku závisí na typu nádoru mozku, který máte, stejně jako na jeho velikosti a umístění.

Druhy rakoviny (nádoru) mozku

 • Neurom akustiku (Vestibulární schwannom)
 • Astrocytom
 • Mozkové metastázy
 • Nádor choroidálního plexu
 • Kraniofaryngeom
 • Embryonální nádory
 • Ependymom
 • Glioblastom
 • Gliom
 • Medulloblastom
 • Meningiom
 • Oligodendrogliom
 • Pineoblastom
 • Nádory hypofýzy
 • Germinální nádory

Příznaky (symptomy) nádorů (rakoviny) mozku

Příznaky při nádoru na mozku se samozřejmě značně liší v závislosti na druhu, velikosti, umístění a rychlosti růstu nádoru mozku. Obecné příznaky způsobené nádory mozku mohou být:

 • Nový nástup bolestí hlavy nebo změna vzoru v bolestech hlavy
 • Bolest hlavy, která se postupně stává častější, intenzivnější a závažnější
 • Nevysvětlená nevolnost nebo zvracení
 • Problémy s viděním, jako je rozmazané vidění, dvojité vidění nebo ztráta periferního vidění
 • Postupná ztráta citu nebo pohybu v pažích nebo nohou
 • Obtíže s rovnováhou
 • Potíže s mluvením a řečí
 • Zmatek v každodenních záležitostech
 • Změny osobnosti nebo chování
 • Záchvaty, zvláště u někoho, kdo neměl záchvaty v minulosti
 • Sluchové problémy

Pokud máte výše zmíněné přetrvávající příznaky, které se vás týkají, poraďte se určitě s lékařem.

Příčiny rakoviny mozku

Rozdělíme si příčiny dle toho, kde nádor vzniká.

1. Mozkové nádory, které začínají v mozku (tj. Primární nádory mozku)

Primární nádory mozku pocházejí z mozku samotného nebo z jeho blízkých tkání, jako jsou membrány (obaly) pokrývající mozek (meningy), kraniální nervy, hypofýza nebo epifýza. U dospělých jsou primární mozkové nádory mnohem méně časté než sekundární mozkové nádory, u kterých začíná rakovina jinde a šíří se do mozku. Primární nádory mozku představují cca 1-2% všech zhoubných nádorů.

Primární nádory mozku začínají, když v normálních mozkových buňkách probíhají mutace v DNA. Tyto mutace umožňují buňkám růst a rozdělovat se zvýšenou rychlostí a pokračovat v životě, i když zdravé buňky zemřou. Výsledkem je množství abnormálních buněk, které tvoří nádor.

Existuje mnoho různých typů primárních nádorů mozku. Každý z nich získává své jméno z typu zapojených (postižených) buněk. Například:

 • Gliomy. Tyto nádory začínají v mozku nebo míše. Mezi gliom se řadí astrocytom, oligodendrogliom, glioblastom, ependymom, gliom mozkového kmene.
 • Meningiomy. Meningiom (či Meningeom) je nádor mozkového obalu, který roste z pavučnice. Většina meningiomů je nekarcinogenní.
 • Neurom akustiku. Jedná se o benigní nádory, které se vyvíjejí na nervech, které řídí rovnováhu a sluch, a které vedou z vašeho vnitřního ucha do vašeho mozku. Vytváří se tedy na akustickém nervu, což je nerv důležitý (mimojiné) pro sluchové funkce. Roste pomalu.
 • Adenom hypofýzy. Jedná se převážně o benigní nádory, které se vyvíjejí v hypofýze na bázi mozku. Tyto nádory mohou ovlivňovat hormony hypofýzy s účinky v celém těle.
 • Medulloblastom. Jedná se o nejčastější nádorové nádory mozku u dětí. Meduloblastom začíná v dolní zadní části mozku a má tendenci šířit se přes míšní tekutinu. Tyto nádory jsou u dospělých méně časté, ale dochází k nim.
 • Nádory zárodečných buněk (Germinální nádory). Rakoviny zárodečných buněk se mohou vyvinout během dětství, kdy se vytváří varlata nebo vaječníky. Někdy však nádory zárodečných buněk ovlivňují další části těla, jako je třeba právě mozek.
 • Kraniofaryngiomy. Tyto vzácné, nerakovinné nádory začínají blízko hypofýzy mozku, která vylučuje hormony, jež ovládají mnoho tělesných funkcí. Jak kraniofaryngiom pomalu roste, může to mít vliv na hypofýzu a další struktury v blízkosti mozku.

2. Rakovina, která začíná jinde a šíří se pak do mozku

Sekundární (metastatické) nádory mozku jsou nádory, které jsou výsledkem rakoviny, jež začíná jinde ve vašem těle a poté se šíří (metastázuje) do vašeho mozku. Sekundární mozkové nádory se nejčastěji objevují u lidí, kteří mají již rakovinu v anamnéze. Ale ve vzácných případech může být metastatický nádor na mozku prvním příznakem rakoviny, který začal jinam ve vašem těle.

Víte, že: U dospělých jsou sekundární mozkové nádory mnohem častější než primární mozkové nádory.

Jakákoli rakovina se může šířit do mozku, ale nejběžnější je to u těchto typů rakovin:

Rizikové faktory pro rakovinu mozku

U většiny lidí s primárními nádory na mozku není příčina nádoru úplně jasná. Lékaři však identifikovali některé faktory, které mohou zvýšit riziko vzniku nádorů na mozku. Mezi rizikové faktory patří:

 • Vystavení záření. Lidé, kteří byli vystaveni určitému typu záření – ionizujícímu záření, mají zvýšené riziko vzniku nádorů na mozku. Příklady ionizujícího záření zahrnují radiační terapii používanou k léčbě rakoviny a radiační expozice způsobené atomovými bombami.
 • Rodinná anamnéza nádorů mozku. Malá část nádorů mozku se vyskytuje u osob s rodinnou anamnézou nádorů mozku nebo s rodinnou anamnézou genetických syndromů, které zvyšují riziko nádorů mozku.

Diagnóza rakoviny (nádorů) mozku

Pokud máte podezření, že máte nádor na mozku, může lékař doporučit řadu testů a postupů, například:

Neurologická zkouška (test)

Neurologická zkouška může mimo jiné zahrnovat kontrolu vašeho vidění, sluchu, rovnováhy, koordinace, síly a reflexů. Obtíže v jedné nebo více oblastech by mohly být způsobeny právě nádorem na mozku.

Sponzorováno

Zobrazovací testy

Magnetická rezonance (MRI) se běžně používá k diagnostice nádorů mozku. V některých případech může být barvivo injekčně podáno do žíly během MRI. Někdy se doporučují i ​​další zobrazovací testy, včetně počítačové tomografie (CT).

Pozitronová emisní tomografie (PET) může být použita pro zobrazování mozku, ale obecně není tak užitečná pro vytváření obrazů rakoviny mozku, jako u jiných typů rakoviny.

Testy na nalezení rakoviny v jiných částech vašeho těla

Pokud je podezření, že váš nádor na mozku může být výsledkem rakoviny, která se rozšířila z jiné oblasti vašeho těla, může lékař doporučit testy a postupy k určení původu rakoviny. Jedním příkladem může být CT nebo PET, aby se zjistily příznaky např. rakoviny plic.

Odebrání a testování vzorku abnormální tkáně (biopsie)

Biopsie může být provedena jako součást operace při odstranění nádoru na mozku, nebo může být prováděna biopsie pomocí jehly.

Stereotaktickou jehlovou biopsii lze provést u mozkových nádorů v obtížně přístupných oblastech nebo velmi citlivých oblastech mozku, které by mohly být poškozeny rozsáhlejší operací. Váš neurochirurg udělá malou díru do lebky. Potom se do otvoru vloží tenká jehla. Tkáň se odstraní pomocí jehly, která je často vedena vyšetřením CT nebo MRI.

Vzorek biopsie se pak prohlíží pod mikroskopem, aby se zjistilo, zda je maligní nebo benigní. Tyto laboratorní testy mohou poskytnout lékaři stopy o vaší prognóze a následně o vašich léčebných možnostech.

Léčba rakoviny (nádorů) mozku

Léčba nádoru na mozku závisí na typu, velikosti a umístění nádoru, stejně jako na celkovém zdravotním stavu a vašich preferencích. Obecně se při léčbě používají tyto metody:

1. Chirurgická operace

Pokud je nádor na mozku umístěn na místě, které zpřístupňuje operaci, chirurg bude pracovat na tom, aby odstranil co nejvíce z nádoru na mozku.

V některých případech jsou nádory malé a snadno se oddělí od okolní mozkové tkáně, což umožňuje úplné chirurgické odstranění. V jiných případech se nádory nemohou oddělit od okolní tkáně nebo se nacházejí v blízkosti citlivých oblastí mozku, čímž je chirurgický zákrok riskantní. V těchto situacích může lékař odstranit tolik nádoru, kolik je bezpečné.

Víte, že: Dokonce i odstranění části nádoru mozku může pomoci snížit vaše příznaky.

Chirurgie při odstranění nádoru na mozku sebou samozřejmě nese rizika, jako je infekce a krvácení. Další rizika mohou záviset na části vašeho mozku, kde se nachází váš nádor. Například operace nádoru v blízkosti nervů, které se týkají očí, může způsobit ztrátu zraku.

2. Radiační terapie

Radiační terapie využívá vysokoenergetické paprsky, jako jsou rentgenové záření nebo protony, k zabíjení nádorových buněk. Radiační terapie může pocházet ze zařízení mimo vaše tělo (vnější paprskové záření) nebo ve velmi vzácných případech může být radiace umístěna uvnitř těla v blízkosti vašeho nádoru na mozku (tj. brachyterapie).

Externí paprskové záření se může zaměřit právě na oblast vašeho mozku, kde se nachází nádor, nebo může být aplikováno na celý mozek (ozáření celého mozku). Ozáření celého mozku se nejčastěji používá k léčbě rakoviny, která se šíří do mozku z nějaké jiné části těla a vytváří více nádorů v mozku.

Novější forma radiační terapie využívající protonové paprsky je studována pro použití u lidí s nádory mozku. U nádorů, které jsou velmi blízko k citlivým oblastem mozku, může protonová terapie snížit riziko nežádoucích účinků spojených s radiací. Ale protonová terapie se dosud neprokázala jako účinnější než standardní radiační terapie rentgenovým zářením.

Nežádoucí účinky radioterapie závisí na typu a dávce radiace, které obdržíte. Časté nežádoucí účinky během nebo bezprostředně po záření zahrnují únavu, bolesti hlavy, ztrátu paměti a podráždění pokožky hlavy.

3. Stereotaktická radiochirurgie

Stereotaktická radiochirurgie není v tradičním slova smyslu operací. Místo toho radiochirurgie využívá několik paprsků záření, které poskytují vysoce zaměřenou formu radiační léčby, která zabíjí nádorové buňky ve velmi malé oblasti. Existují různé typy technologií používaných v radiochirurgii k dodávání radiace k léčbě nádorů mozku, jako je například Gama nůž (nebo také Leksellův gama nůž) nebo lineární urychlovač.

Radiurgie se obvykle provádí v jedné dávce a ve většině případů se můžete vrátit domů ještě ve stejný den.

4. Chemoterapie

Chemoterapie používá léky k zabíjení nádorových buněk. Chemoterapeutické léky mohou být podávány perorálně ve formě pilulky nebo injektovány do žíly (intravenózně). Nejčastěji používaným chemoterapeutickým léčivem pro léčbu nádorů mozku je temozolomid (Temodar), který je užíván jako pilulka. I mnoho jiných chemoterapeutických léků je k dispozici a mohou být použity v závislosti na typu rakoviny.

Nežádoucí účinky chemoterapie závisí na typu a dávce léků, které obdržíte. Chemoterapie může způsobit nevolnost, zvracení a vypadávání vlasů. Testy vašich nádorových buněk mozku mohou určit, zda vám chemoterapie pomůže. Určení typu nádoru mozku, který máte, je užitečné při rozhodování, zda doporučit chemoterapii.

5. Cílená léčba rakoviny

Cílená léčiva se zaměřují na specifické abnormality přítomné v rakovinových buňkách. Blokováním těchto abnormalit může cílené léčení způsobit, že rakovinové buňky zemřou. Cílené léčivé léky jsou k dispozici pro určité typy mozkových nádorů a mnoho dalších se současně studuje v klinických studiích. Existuje mnoho různých forem cílené léčby. Ideální je zeptat se lékaře.

Alternativní medicína při léčbě rakoviny mozku

Bylo provedeno relativně málo výzkumů ohledně doplňkových a alternativních druhů léčby nádorů mozku. Nebyly prokázány žádné alternativní způsoby léčby nádorů mozku jako 100% funkční. Nicméně doplňková léčba vám pomůže vyrovnat se se stresem diagnostiky nádorů na mozku. Některé doplňkové léčebné postupy, které vám mohou pomoci jsou:

 • Akupunktura
 • Art terapie
 • Cvičení
 • Meditace
 • Hudební terapie
 • Relaxační cvičení

Máte s rakovinou mozku nějaké zkušenosti? Napište nám do komentářů, budeme rádi.

Co si ještě přečíst na toto téma?

VIDEO: Nádorové onemocnění mozku

Sponzorováno

Studie a zdroje článku

Sponzorováno

Líbil se vám článek? Ohodnoťte ho.

Autor článku

Daniel Borník (více o nás)

 

Dan miluje sport. Přispívá články zejména z oblasti regenerace, fyzio, cvičení a píše i o nemocech. Náš tým vám všem chce přinášet zajímavé informace ze světa zdraví, cvičení, výživy, rehabilitace a obecně zdravého životního stylu. Ve většině našich článků vycházíme z odborných studií a lékařských prací. Vždy se snažíme na studie odkazovat, ověříte si tak pravost. Více informací o nás najdete zde - mrkněte na náš tým.

Líbil se vám náš článek? Sdílejte ho, uděláte nám radost


Štítky: ,

Přečtěte si také naše další články

 

Zatím žádné komentáře

Zanechat komentář ke článku

Zpráva