Sponzorováno

Jak na záchvatovité přejídání? Jak toto přejídání řešit? 4.82/5 (11)

Záchvatovité přejídání je typické konzumací velkého množství jídla v krátkém čase, a to i v momentě, kdy člověk vůbec nepociťuje hlad.

Záchvatovité přejídání je typické konzumací velkého množství jídla v krátkém čase, a to i v momentě, kdy člověk vůbec nepociťuje hlad.

Záchvatové přejídání je typ poruchy příjmu potravy, která je nyní uznávána jako oficiální diagnóza. Postihuje téměř 2 % lidí na celém světě a může celkem snadno způsobit další zdravotní problémy spojené se stravou, jako je vysoká hladina cholesterolu a cukrovka.

Poruchy příjmu potravy nejsou jen o jídle, a proto jsou uznávány jako psychiatrické poruchy. U lidí se záchvatové (či záchvatovité) přejídání obvykle rozvíjí jako způsob, jak se vypořádat s hlubším problémem nebo jiným psychologickým stavem, jako je úzkost nebo deprese.

Tento článek se zabývá příznaky, příčinami a zdravotními riziky záchvatovitého přejídání a také tím, jak tento problém překonat (léčit).

Co je to záchvatovité přejídání a jaké jsou příznaky?

Lidé trpící záchvatovitým přejídáním mohou sníst hodně jídla v krátkém čase, i když vůbec nemají hlad. Emocionální stres nebo obecně stres často hraje obrovskou roli a může snadno vyvolat období záchvatovitého přejídání.

Člověk může pociťovat pocit uvolnění nebo úlevy během takového záchvatovitého přejídání, ale poté zažívá pocity studu nebo pocity, že prostě nad sebou ztratil kontrolu a všeho pak lituje.

Aby odborník diagnostikoval problém se záchvatovitým přejídáním, musí být přítomny 3 nebo více z následujících příznaků:

 • v tomto období osoba jí mnohem rychleji než normálně
 • osoba konzumuje jídlo až do nepříjemně sytého pocitu (přejedení)
 • osoba jí velké množství jídla bez pocitu hladu
 • osoba jí sama kvůli pocitům studu
 • osoba má pocity viny nebo znechucení sama ze sebe

Dle mnoha studií lidé trpící záchvatovitým přejídáním často zažívají pocity extrémního neštěstí a úzkosti z přejídání, výsledného tvaru a váhy těla a hmotnosti.

Příčiny – co vlastně způsobuje záchvatovité přejídání?

Příčiny záchvatovitého přejídání obecně nejsou dokonale a dobře pochopeny, ale pravděpodobně vzniká kvůli řadě rizikových faktorů, včetně těchto:

 • Genetika. Lidé se záchvatovitým přejídáním mohou mít zvýšenou citlivost na dopamin, chemickou látku v mozku, která je zodpovědná za pocity odměny a potěšení. Existují také silné důkazy, že porucha je často zděděná.
 • Pohlaví. Obecně je záchvatovité přejídání je častější u žen než u mužů. Ve Evropě cca 3,6 % žen zažije problém se záchvatovitým přejídáním v určitém okamžiku svého života ve srovnání s 2,0 % mužů. To může být způsobeno základními biologickými faktory.
 • Změny v mozku. Existují náznaky, že lidé s problémem se záchvatovým přejídáním mohou mít změny ve struktuře mozku, které mají za následek zvýšenou reakci na jídlo a menší sebekontrolu.
 • Velikost těla. Téměř 50 % lidí s tímto problémem má obezitu a 25–50 % pacientů, kteří hledají operaci na snížení hmotnosti, splňuje kritéria pro záchvatovité přejídání. Problémy s nadváhou mohou být příčinou i důsledkem poruchy.
 • Negativní vztah ke svému tělu. Lidé trpící záchvatovitým přejídáním mají často velmi negativní obraz těla. Nespokojenost s tělem, diety a přejídání přispívají k rozvoji poruchy.
 • Přejídání. Postižení často uvádějí v anamnéze záchvatovité přejídání jako první příznak poruchy. To zahrnuje přejídání již v dětství a dospívání.
 • Emocionální trauma. Stresující životní události, jako je zneužívání, smrt, odloučení od člena rodiny nebo autonehoda, jsou rizikovými faktory. Může také přispět šikana v dětství kvůli váze. Potvrzují to studie.
 • Jiné psychické problémy a stavy. Téměř 80 % lidí se záchvatovým přejídáním má alespoň jednu další psychickou poruchu, jako jsou fobie, deprese, posttraumatická stresová porucha, bipolární porucha, úzkost nebo zneužívání návykových látek.

Příčiny záchvatovitého přejídání nejsou zcela známy. Stejně jako u jiných poruch příjmu potravy je s jejím rozvojem spojena celá řada genetických, environmentálních, sociálních a psychologických rizik.

Jak se záchvatovité přejídání diagnostikuje?

I když se někteří lidé mohou občas přejídat, například na Vánoce nebo na firemním večírku, neznamená to, že mají záchvatovité přejídání, přestože zažili některé z výše uvedených příznaků. To je snad samozřejmé.

Záchvatovité přejídání obvykle začíná v dětství či ranné dospělosti (puberta), ačkoli je fakt, že se může objevit v jakémkoli věku. Lidé obecně potřebují podporu, která jim pomůže překonat záchvatovité přejídání a vytvořit si zdravý vztah k jídlu. Pokud se neléčí, může toto záchvatovité přejídání trvat mnoho let.

Aby byl u člověka diagnostikován tento problém, musí mít alespoň jednu epizodu záchvatovitého přejídání týdně po dobu minimálně tří měsíců. Závažnost se pohybuje od mírné, která se vyznačuje jednou až třemi epizodami záchvatovitého přejídání za týden, až po extrémní, která se vyznačuje 14 nebo více epizodami za týden.

Další důležitou vlastností je nepodnikat kroky ke „zrušení“ přejídání. To znamená, že na rozdíl od bulimie osoba se záchvatovitým přejídáním nezvrací, nebere projímadla ani příliš necvičí, aby se pokusila vyrovnat se s záchvaty přejídání.

Stejně jako jiné poruchy příjmu potravy je častější u žen než u mužů. Dle studií je však záchvatovité přejídání častější u mužů než jiné typy poruch příjmu potravy.

Jaká jsou zdravotní rizika?

Záchvatovité přejídání je spojeno s několika významnými fyzickými, emocionálními a sociálními zdravotními riziky.

Až 50-60 % lidí se záchvatovitým přejídáním má obezitu. Porucha je však také nezávislým rizikovým faktorem pro přibírání na váze a rozvoj obezity. To je způsobeno zvýšeným příjmem kalorií během záchvatů přejídání. Obezita sama o sobě zvyšuje riziko srdečních onemocnění, mrtvice, cukrovky 2. typu a rakoviny.

Některé studie však zjistily, že lidé se záchvatovitým přejídáním mají ještě větší riziko vzniku těchto zdravotních problémů ve srovnání s lidmi s obezitou stejné hmotnosti, kteří nemají s tímto přejídáním problém.

Mezi další zdravotní rizika spojená se záchvatovitým přejídáním patří problémy se spánkem, chronická bolest, astma a syndrom dráždivého tračníku.

U žen je tento stav spojen s rizikem problémů s plodností, těhotenskými komplikacemi a rozvojem syndromu polycystických ovarií.

Výzkum také ukázal, že lidé se záchvatovitým přejídáním hlásí problémy se sociálními interakcemi ve srovnání s lidmi bez tohoto onemocnění. Navíc lidé s tímto problémem mají vysokou míru hospitalizace, ambulantní péče a návštěv na pohotovosti ve srovnání s těmi, kteří nemají poruchu krmení nebo příjmu potravy.

Přestože jsou tato zdravotní rizika významná, nebojte, existuje řada účinných léčebných postupů.

Jaké jsou možnosti léčby záchvatovitého přejídání?

Plán léčby záchvatovitého přejídání závisí na příčinách a závažnosti poruchy příjmu potravy a také na individuálních cílech. Léčba může být zaměřena na záchvatovité přejídání, nadváhu, tělesný vzhled, problémy s duševním zdravím nebo na jejich kombinaci.

Sponzorováno

Možnosti terapie zahrnují kognitivně behaviorální terapii, interpersonální psychoterapii, dialektickou behaviorální terapii, terapii hubnutí a léky. Ty mohou být prováděny individuálně, ve skupinovém prostředí nebo formou svépomoci. U některých lidí může být vyžadován pouze jeden typ terapie, zatímco jiní mohou muset zkoušet různé kombinace, dokud nenajdou tu správnou.

Při výběru individuálního léčebného plánu vám může poradit lékař nebo odborník na duševní zdraví.

Kognitivně behaviorální terapie

Kognitivně behaviorální terapie pro léčbu záchvatovitého přejídání se zaměřuje na analýzu vztahů mezi negativními myšlenkami, pocity a chováním souvisejícím s jídlem, tvarem těla a hmotností.

Jakmile jsou identifikovány příčiny negativních emocí a vzorců, lze vyvinout strategie, které lidem pomohou je změnit. Mezi konkrétní intervence patří stanovení cílů, sebekontrola, dosahování pravidelných stravovacích návyků, změna myšlení o sobě a váze a podpora zdravých návyků kontroly hmotnosti.

Bylo prokázáno, že kognitivně behaviorální terapie pod vedením terapeuta je nejúčinnější léčbou pro lidi se záchvatovitým přejídáním. Jedna studie zjistila, že po 20 sezeních kognitivně behaviorální terapie již 79 % účastníků nejedlo, přičemž 59 % z nich bylo úspěšných i po roce.

Alternativně je další možností řízená svépomocná kognitivně behaviorální terapie. V tomto formátu dostanou účastníci obvykle příručku, kterou si mohou sami propracovat, spolu s příležitostí zúčastnit se několika dalších setkání s terapeutem, který jim pomůže vést je a stanovit si cíle.

Svépomocná forma terapie je často levnější a dostupnější a existují webové stránky a mobilní aplikace, které nabízejí podporu. Svépomocná kognitivně behaviorální terapie se ukázala jako efektivní alternativa k tradiční kognitivně behaviorální terapii.

Interpersonální psychoterapie

Interpersonální psychoterapie je založena na myšlence, že přejídání je mechanismus zvládání nevyřešených osobních problémů, jako je smutek, konflikty ve vztazích, významné životní změny nebo základní sociální problémy. Cílem je identifikovat konkrétní problém spojený s negativním stravovacím chováním, uznat jej a poté provést konstruktivní změny během 12–16 týdnů.

Terapie může být buď ve skupinovém formátu, nebo na individuální bázi s vyškoleným terapeutem a někdy může být kombinována s kognitivně behaviorální terapií.

Existují pádné důkazy, že tento typ terapie má krátkodobé i dlouhodobé pozitivní účinky na snížení záchvatovitého přejídání. Je to jediná další terapie s dlouhodobými výsledky tak dobrými jako kognitivně behaviorální terapie. Může být zvláště účinná u lidí se závažnějšími formami záchvatovitého přejídání a u lidí s nižším sebevědomím.

Dialektická behaviorální terapie

Dialektická behaviorální terapie pohlíží na záchvatovité přejídání jako na emocionální reakci na negativní zkušenosti, se kterými se daná osoba nemá žádným jiným způsobem vyrovnat. Učí lidi regulovat své emocionální reakce tak, aby se dokázali vyrovnat s negativními situacemi v každodenním životě bez přejídání.

Čtyři klíčové oblasti léčby u dialektická behaviorální terapie jsou všímavost, tolerance k úzkosti, regulace emocí a interpersonální efektivita.

Studie zahrnující 44 žen se záchvatovitým přejídáním, které podstoupily dialektickou behaviorální terapii, ukázala, že 89 % z nich přestalo se záchvatovitým přejídáním na konci terapie, i když to během 6měsíčního sledování kleslo na 56 %.

Existují však omezené informace o dlouhodobé účinnosti dialektické behaviorální terapie. Zatímco výzkum této léčby je slibný, je zapotřebí více studií, aby se zjistilo, zda by mohla být aplikována na všechny lidi se záchvatovitým přejídáním.

Behaviorální terapie pro hubnutí

Behaviorální terapie hubnutí si klade za cíl pomoci lidem zhubnout, což může snížit záchvatovité přejídání zlepšením sebevědomí a tělesného obrazu.

Záměrem je provádět postupné změny zdravého životního stylu, pokud jde o stravu a cvičení, stejně jako sledovat příjem potravy a myšlenky na jídlo v průběhu dne. Očekává se úbytek hmotnosti asi 0,5 kg za týden. I když terapie na hubnutí může pomoci zlepšit obraz těla a snížit váhu a zdravotní rizika spojená s obezitou, neprokázalo se, že je tak účinná jako kognitivně behaviorální terapie při zastavení záchvatovitého přejídání.

Stejně jako u běžné léčby obezity na hubnutí se ukázalo, že behaviorální terapie na hubnutí pomáhá lidem dosáhnout pouze krátkodobého, mírného úbytku hmotnosti. Stále však může být dobrou volbou pro lidi, kteří nebyli úspěšní s jinými terapiemi nebo se zajímají především o snížení hmotnosti.

Léky

Bylo zjištěno, že několik léků léčí záchvatovité přejídání a jsou často levnější a rychlejší než tradiční terapie.

Žádné současné léky však nejsou tak účinné při léčbě záchvatovitého přejídání jako behaviorální terapie.

Dostupné léčby zahrnují antidepresiva, antiepileptika, jako je topiramát, a léky tradičně používané pro hyperaktivní poruchy, jako je lisdexamfetamin.

Výzkum zjistil, že léky mají výhodu oproti placebu pro krátkodobé omezení záchvatovitého přejídání. Účinnost léků byla prokázána na 48,7 %, zatímco u placeba byla prokázána účinnost na 28,5 %.

Mohou také snížit chuť k jídlu, posedlosti, nutkání a příznaky deprese. Ačkoli tyto účinky zní slibně, většina studií byla provedena během krátkých období, takže údaje o dlouhodobých účincích jsou stále potřeba.

Kromě toho mohou vedlejší účinky léčby zahrnovat bolesti hlavy, žaludeční problémy, poruchy spánku, zvýšený krevní tlak a úzkost.

Protože mnoho lidí se záchvatovitým přejídáním má současně i jiné stavy duševního zdraví, jako je úzkost a deprese, mohou také dostávat další léky k léčbě těchto onemocnění.

Jak překonat přejídání?

Prvním krokem k překonání záchvatovitého přejídání je mluvit s lékařem. Ten může pomoci s diagnózou, určit závažnost poruchy a doporučit nejvhodnější léčbu.

Obecně je nejúčinnější léčbou kognitivně behaviorální terapie, ale existuje celá řada léčebných postupů. V závislosti na individuálních okolnostech může nejlépe fungovat pouze jedna terapie nebo kombinace.

Bez ohledu na to, jakou léčebnou strategii použijete, je důležité, pokud je to možné, také zvolit zdravý životní styl a zdravý jídelníček.

Zde je několik dalších užitečných strategií:

 • Veďte si jídelní deník a deník nálady. Identifikace osobních spouštěčů je důležitým krokem k tomu, abyste se naučili ovládat záchvaty přejídání.
 • Cvičte všímavost. To může pomoci zvýšit povědomí o spouštěčích přejídání a zároveň pomoci zvýšit sebekontrolu a udržet sebepřijetí.
 • Najděte někoho, s kým si promluvíte. Je důležité mít podporu, ať už prostřednictvím partnera, rodiny, přítele, podpůrných skupin o přejídání nebo i online.
 • Vybírejte si zdravé potraviny. Strava skládající se z potravin s vysokým obsahem bílkovin a zdravých tuků, pravidelná jídla a plnohodnotné potraviny pomůže uspokojit hlad a poskytne potřebné živiny.
 • Začněte cvičit. Cvičení může pomoci zvýšit úbytek hmotnosti, zlepšit obraz těla, snížit příznaky úzkosti a zlepšit náladu.
 • Dostatečně spěte. Nedostatek spánku je spojen s vyšším příjmem kalorií a nepravidelnými stravovacími návyky. Doporučuje se spát alespoň 7–8 hodin za noc.

Sponzorováno

A co pomohlo při záchvatovitém přejídání vám? Budeme moc rádi za komentáře.

A dále si přečtěte o přejídání

Studie a zdroje článku

Líbil se vám článek? Ohodnoťte ho.

Autorem článku je naše redakce

Tým rehabilitace.info (více o nás)

 

Náš tým vám všem chce přinášet zajímavé informace ze světa zdraví, cvičení, výživy, rehabilitace a obecně zdravého životního stylu. Ve většině našich článků vycházíme z odborných studií a lékařských prací. Vždy se snažíme na studie odkazovat, ověříte si tak pravost. Více informací o nás najdete zde - mrkněte na náš tým.

Líbil se vám náš článek? Sdílejte ho, uděláte nám radost


Štítky: ,

Přečtěte si také naše další články

 

Zatím žádné komentáře

Zanechat komentář ke článku

Zpráva