Mohou opalovací krémy způsobovat rakovinu nebo jiná onemocnění? 4.6/5 (5)

Sponzorováno

Mohou opalovací krémy způsobovat rakovinu nebo jiná onemocnění?

Mohou opalovací krémy způsobovat rakovinu nebo jiná onemocnění?

Mohou obyčejné, v obchodě běžně dostupné, opalovací krémy způsobovat rakovinu? Toto možné riziko prozkoumáme v dnešním článku.

Podívali jsme se na různé zahraniční a velmi odborné studie a závěr u nich je nějaký takový:

Dostupné informace ohledně použití krémů na ochranu proti slunečnímu záření v souvislosti s nebezpečím rakoviny jsou rozporuplné, některé ukazují to, jiné opak. Nicméně většina studií na toto téma naznačuje, že dlouhodobé výhody krátkodobého použití opalovacích krémů výrazně převyšují jejich rizika, pokud se používají v období nevyhnutelné expozice UV záření.

Laicky? Pokud krém na opalování používáte krátkodobě a jen v době vystavení slunci, pak je jeho použití velmi přínosné a přínosy takového používání převyšují jeho rizika.

Náš opalovací krém neobsahuje karcinogenní látky – kupujte ho

Někteří výrobci propagují, že jejich výrobky na ochranu proti slunečnímu záření neobsahují „karcinogenní (rakovinotvorné) látky“, které se nacházejí v jiných opalovacích krémech.

Zmíněné látky, které mají tito výrobci namysli, jsou nanočástice oxidu titaničitého a oxidu zinečnatého. Nanočástice jsou menší než 100 nanometrů (v milimetru je milion nanometrů) a jsou pro oko neviditelné. Nanočástice oxidu titaničitého (TiO2) a oxidu zinečnatého (ZnO) se používají jako účinné složky na opalovacích krémech už po tři desetiletí, protože filtrují spektra ultrafialových – UVA i UVB – vlnových délek a poskytují lepší širší ochranu než jakékoliv jiné činidlo.

Aktuální důkazy

Pojďme se podívat na výsledky posledních studií.

Ultrafialové (UV) záření a naše zdraví

Existuje důkaz, že expozice slunci přispívá k riziku vzniku rakoviny kůže. Sluneční záření je v americké zprávě o karcinogenních látkách klasifikováno jako známý karcinogen pro člověka. Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny (IARC) také klasifikuje sluneční záření jako karcinogenní pro člověka (zdroj zde).

Avšak pozor. I když hodně studií vliv UV záření na rakovinu kůže potvrzuje, není tato problematika úplně černobílá. Mnoho špičkových lékařů a odborníků v oblasti zdraví nesouhlasí s tvrzením, že slunce je hlavní příčinou rakoviny kůže.

Životní styl a stravování hrají mnohem důležitější roli než expozice slunce, pokud jde o získání rakoviny kůže. MUDr. Bernard Ackerman, nazývaný otec dermatopatologie (to je obor patologické anatomie zabývající se studiem patologických změn probíhajících v lidské kůži), který se specializuje na studium kožních onemocnění na mikroskopické a molekulární úrovni, zkoumal extenzivně problematiku rakoviny kůže. Dospěl k závěru, že důkazy o tom, že slunce způsobuje rakovinu kůže, jsou nekonzistentní a neprůkazné. „Zatímco některé studie ukazují malou asociaci, jiné o ní vůbec nevypovídají.“ uvedl MUDr. Ackerman.

Kromě toho studie z roku 2004 v lékařském časopisu The Lancet ukázala, že zaměstnanci v budovách mají dvakrát vyšší pravděpodobnost rakoviny kůže než ti, kteří strávili více času na slunci: „Paradoxně, pracovníci na venkově mají snížené riziko melanomu ve srovnání s pracovníky v budovách, což naznačuje, že chronické vystavení slunečnímu záření může mít ochranný účinek.“

Nedostatek slunečního světla znamená nedostatek vitamínu D, který je nezbytnou živinou pro správné fungování imunitního systému těla. Nízká hladina vitaminu D souvisí se zdravotními problémy, včetně rakoviny. Vhodná expozice slunce pomáhá udržovat přiměřené množství vitaminu D. Cílem je tedy rozumná délka vystavení slunci.

Nanočástice v opalovacích krémech

Nanočástice výrobci považují za neškodné.

Nanočástice jsou například schváleny pro použití v opalovacích krémech v Austrálii společností Therapeutic Goods Administration (TGA). V srpnu roku 2016 TGA aktualizovala své vědecké přehledy o bezpečnosti nanočástic oxidu titaničitého a oxidu zinečnatého ve slunečních ochranných prostředcích. Většina studií zahrnutých v přehledu ukázala, že tyto nanočástice neprostupují, nebo jen velmi minimálně prostupují, do pokožky. Závěr TGA spočíval v tom, že je nepravděpodobné, aby nanočástice používané jako přísady v opalovacích krémech způsobily jakákoliv poškození při použití opalovacích krémů podle pokynů.

Kromě toho se nanočástice oxidu titaničitého a oxidu zinečnatého nepovažují za karcinogenní (to podle zprávy USA o karcinogenních látkách).

Ochrana proti slunečnímu záření a rakovině kůže

Je známo, že použití opalovacího krému snižuje riziko spinocelulárního karcinomu, jednoho z nejčastějších nádorů kůže. Z dlouhodobého hlediska aplikace opalovacího krému snižuje riziko rakoviny kůže o téměř 40% (zdroj zde).

Pravidelné používání opalovacího krému tak snižuje výskyt melanomu, nejzávažnější formy rakoviny kůže. Australská randomizovaná kontrolovaná studie, publikovaná v roce 2011, zjistila, že účastníci, kteří každodenně aplikovali opalovací krém na hlavu a paže, vykazovali významně nižší pravděpodobnost vývoje melanomu během desetiletého období sledování.

Ne všichni však souhlasí

Ne všichni se však pod toto tvrzení mohou podepsat.

Elizabeth Plourde si myslí pravý opak. Říká, že opalovací krémy nefungují jako ochrana před rakovinou kůže, ve skutečnosti prý způsobují rakovinu (nejen rakovinu kůže, ale i prsu, prostaty a další rakoviny). Její kniha Sunscreens – Biohazard: Treat as Hazardous Wastes (do češtiny volně přeloženo jako Opalovací krémy – zacházejte s nimi jako s nebezpečným odpadem) obviňuje opalovací krémy ze všech druhů zla, od způsobování neplodnosti, až k ničení korálových útesů. Ukazuje dokonce na opalovací krémy jako na možnou příčinu autismu. Není jedinou autorkou či autorem, kdo tuto problematiku otevírá, ale napsala nejkomplexnější kritiku opalovacích krémů s více než 500 referencemi na další zdroje.

„Výcuc“ z knihy jsme si přečetli. Naučili jsme se několik věcí, ale její důkazy a její argumenty však spíše shledáváme jako nepřesvědčivé. Proč?

Sponzorováno

Vychází z jedné studie, opalovací krémy však korálům asi neprospívají

Začala tím, že její závěry v knize vychází z jejího vlastního pozorování. Četla, že korálové útesy umírají kvůli globálnímu oteplování, ale když šla na Havaji plavat, pomyslela si, že voda je studenější než před 40 lety, kdy se zde koupala. Vůbec nezpochybnila platnost svého subjektivního dojmu – možná to měla udělat, dozvěděla by se, že teploty moře na Havaji se skutečně zvyšují. Každopádně předpokládala, že globální oteplování nemůže být příčinou úpadku korálů a rychle nalezla další vysvětlení: článek „jednoznačně dokazující“, že korál zemře v důsledku vystavení chemikáliím z opalovacích krémů.

Podíval jsem se na článek, který na ni tolik zapůsobil. Vědci přidali různá množství opalovacího krému do plastových pytlů s mořskou vodou – pytle také obsahovaly malé korálové organismy. Koncentrace opalovacího krému, kterou vědci použili, byla vyšší než většina hlášených úrovní v životním prostředí. Opalovací krém způsoboval rychlé a úplné bělení korálů i při extrémně nízkých koncentracích.

Korálové bělení je proces, při kterém korály ztrácejí svou výraznou barvu. Řasy zajišťují polypům z řad korálnatců až 90 % jejich výživy, bělení nakonec vede ke smrti některých druhů korálů. Tento fenomén nastává především v důsledku změn teploty, také v důsledku bakterií způsobující choroby, znečištění a okyselení oceánů v důsledku emisí skleníkových plynů do ovzduší.

Účinek opalovacích krémů je způsoben organickými ultrafialovými filtry, které jsou schopny indukovat lytický virový cyklus v symbiotických zooxantelách s latentními infekcemi.

Oxybenzon se přidává do mnoha komerčních opalovacích přípravků, stejně jako některých kosmetických prostředků a vlasových spreje, protože je schopen zastavit poškození kůže a vlasů UV zářením. Oxybenzon způsobuje bělení korálů a také poškodil DNA korálu.

Oxybenzon se přidává do mnoha komerčních opalovacích přípravků, stejně jako některých kosmetických prostředků a vlasových spreje, protože je schopen zastavit poškození kůže a vlasů UV zářením. Oxybenzon způsobuje bělení korálů a také poškodil DNA korálu.

Odhadovali, že až 10% světových útesů je potenciálně ohroženo látkami z opalovacích krémů. Byla to však jen jedna laboratorní studie, která nebyla replikována. Proto se k ní musí přistupovat opatrně. Nicméně na tom, že opalovací krémy působí negativně na korály, může něco být.

Proč si Elizabeth Plourde myslí, že opalovací krémy nefungují

Elizabeth Plourde v knize také tvrdí, že pokud toto opaření proti slunečnímu záření skutečně funguje, výskyt rakoviny kůže by už dávno klesl, protože používání opalovacích krémů se stalo takřka všudypřítomným. V knize dále tvrdí, že studie ukázaly jak nárůst, tak i pokles výskytu rakoviny kůže, ale ona na konci tvrdí, že za poslední léta byl zaznamenán „obrovský a konzistentní nárůst“.

I když výskyt rakoviny kůže v posledních letech vzrostl, není to důkaz, že opalovací krémy nefungují nebo že přímo způsobují rakovinu kůže. Mohou přeci by existovat jiné důvody a faktory, které by vysvětlily tento vzestup. Možná, že lidé tráví více času na slunci, protože opalovací krémy jim dávají falešný pocit bezpečí, možná, že lidé nepoužívají opalovací krémy správně, možná, že používají starší UVB opalovací krémy, které nechrání před UVA. Vzestup může být způsoben jinými faktory, jako je další narušení ozonové vrstvy, delší životy lidí, zvýšená popularita outdoorových aktivit, exponovaná kůže v důsledku stylu oblečení, častější použití solárií, časnější detekce rakoviny kůže atd. Tvrzení Elizabeth Plourde jsou často za hranou a mnoho vědců si odsuzuje, že jede na vlně populismu, ale odborné studie tvrdí pravý opak.

Opalovací krémy a rakovina kůže (melanom)

Jak to tedy je?

V roce 2011 publikoval časopis Journal of Clinical Oncology randomizovanou klinickou studii na více než 1 600 osobách, která ukázala, že pravidelné používání opalovacího krému snižuje výskyt melanomu o 50-73%. Při současném použití jiných opatření na ochranu před slunečním zářením opalovací krém s SPF 15 nebo vyšším pomáhá předcházet spáleninám a snižuje riziko předčasného stárnutí pleti a rakoviny kůže spojené s UV zářením.
 
Navíc několik vědeckých výzkumných studií vyvrací tvrzení, že použití opalovacího krému zvyšuje riziko melanomu. Tato komplexní hodnocení tisíců lidí zjistila, že použití opalovacího krému ve skutečnosti nezvyšuje riziko vzniku melanomu.
 
V průběhu let minulých se vyvinulo několik sporů o ochraně proti slunečnímu záření. Bezpečnost opalovacích krémů byla studována v laboratořích a na živých lidech vědci po mnoho let. Výsledky těchto studií poskytují důkaz, že opalovací krémy jsou bezpečné a účinné. Žádné současné zveřejněné údaje neprokázaly škodlivé zdravotní účinky při pravidelném používání opalovacího krému.

Sluneční záření potřebujeme – opalovací krémy a vitamín D

Vitamin D, který se produkuje v kůži po expozici slunci, zlepšuje zdraví kostí a snižuje riziko určitých rakovin. Získání dostatečného množství vitamínu D je závislé na těchto faktorech:

1) konzumace potravin obsahující vitamín D,
2) užívání doplňků vitaminu D
3) příjmu malého množství slunečního záření.

Upozorňujeme, že se nepotřebujete opálit nebo dokonce spálit, abyste získali dostatek vitaminu D.

Pokud vám přesto chemikálie v opalovacích krémech nedají spát

Sponzorováno

Pokud vás stále straší obsah chemikálií v opalovacích krémech, namísto nanesení opalovacího krému noste široký klobouk, který pokrývá obličej a noste i tričko s extra dlouhými rukávy (dostatečně dlouhé na zakrytí rukou), dále pak dlouhou sukni nebo kalhoty. Pokud nemůžete zakrýt oblečení nebo nosit deštník, hledejte opalovací krém obsahující zinek nebo titan. Tyto minerály odrážejí ultrafialové paprsky a nejsou potenciálními hormonálními disruptory. Nechoďte také venku, když je slunce nejsilnější, obvykle od 10:00 do 16:00 hodinou během léta. To buďte schovaní.

A co si dále o opalování přečíst?

  Líbil se vám článek? Ohodnoťte ho.

  Autorem článku je naše redakce

  Tým rehabilitace.info (více o nás)

   

  Náš tým vám všem chce přinášet zajímavé informace ze světa zdraví, cvičení, výživy, rehabilitace a obecně zdravého životního stylu. Ve většině našich článků vycházíme z odborných studií a lékařských prací. Vždy se snažíme na studie odkazovat, ověříte si tak pravost. Více informací o nás najdete zde - mrkněte na náš tým.

  Líbil se vám náš článek? Sdílejte ho, uděláte nám radost


  Štítky: ,

  Přečtěte si také naše další články

  Zatím žádné komentáře

  Zanechat komentář ke článku

  Zpráva