Sponzorováno

Rakovina (nádor, karcinom) močového měchýře – možné příčiny jejího vzniku, příznaky, diagnostika a léčba 4.88/5 (26)

  • Rakovina močového měchýře je maligní nádor, který se vyvíjí ve tkáních močového měchýře, orgánu umístěného v pánevní oblasti, který slouží k ukládání moči před jejím vylučováním z těla. Močový měchýř je součástí močového ústrojí.
  • Příčiny rakoviny močového měchýře mohou zahrnovat vystavení karcinogenům obsaženým v cigaretovém kouři, expozici chemikáliím ve vodě, infekce schistosomy (parazitní červi) a dalším faktorům.
  • Příznaky rakoviny močového měchýře mohou zahrnovat krev v moči, bolest při močení, časté nutkání k močení, změny v barvě moči a bolest v pánevní oblasti.
  • Diagnóza a léčba rakoviny močového měchýře závisí na stadiu onemocnění a zahrnuje různé metody, jako jsou chirurgie, chemoterapie, radioterapie a imunoterapie. Léčba může být individuálně přizpůsobena každému pacientovi na základě jeho konkrétních potřeb a charakteristik onemocnění.
  • Léčba rakoviny močového měchýře závisí na stadiu onemocnění, typu nádoru, jeho agresivitě a celkovém zdravotním stavu pacienta.

Rakovina močového měchýře

Kdo je nejrizikovější skupinou?

Riziko vzniku karcinomu močového měchýře je 2,1 krát vyšší u žen, které používají barvy na vlasy pravidelně jednou do měsíce a 3,3 krát vyšší pokud to dělají více než 15 let. Profesionální kadeřnice nebo holiči mají 5 krát vyšší riziko onemocnění než neexponovaná populace. Kouření cigaret je primární rizikový faktor pro vznik karcinomu močového měchýře, riziko jeho vzniku je u kuřáků 5 krát vyšší než u nekuřáků. Vyšší riziko onemocnění rakovinou močového měchýře provází i některá jiná zaměstnání.

Karcinom močového měchýře častěji postihuje muže. Incidence mezi ženami je stoupající. Poměr postižených je muži: ženy u invazivního karcinomu 4:1. Poměr postižení neinvazivním karcinomem je 2,7:1. U obou pohlaví je kouření velmi důležitým faktorem pro vznik tohoto nádorového onemocnění.

Vysoce rizikovou skupinou jsou kuřáci

Kouření cigaret je primární rizikový faktor pro vznik karcinomu močového měchýře, riziko jeho vzniku je u kuřáků 5 krát vyšší než u nekuřáků. Téměř polovina (47%) mužů a 37% žen, kteří podlehli karcinomu močového měchýře ve Spojených státech byly kuřáci. Cigaretový kouř obsahuje široké spektrum chemických karcinogenů, zahrnujících polycyklické aromatické uhlovodíky, aromatické aminy a N-nitroso sloučeniny, které po metabolické transformaci katalyzované specifickými enzymy mohou vytvářet reaktivní metabolity schopné navázat se na DNA uroteliálních buněk, a tak vyvolat její mutagenní změny.

Vyšší riziko onemocněním karcinomem močového měchýře provází i některé zaměstnání: výrobci barev, zpracovatelé hliníku, pracovníci v kožedělném a gumárenském průmyslu, malíři, řidiči kamionů a nákladních vozidel.

Rakovina močového měchýře a její fáze - ilustrace

Rakovina močového měchýře a její fáze – ilustrace

 

Pozor na barvy na vlasy

Aromatické aminy v barvách na vlasy jsou mutagenní in vitro a karcinogenní u zvířat. Jsou absorbovány kůži při rutinním používání. Některé epidemiologické studie našli vyšší riziko rakoviny močového měchýře u žen, které si často a po mnoho let barví vlasy. Jedna z nejpřesvědčivějších je studie z Los Angeles: riziko vzniku karcinomu močového měchýře je 2,1 krát vyšší u žen, které používají barvy na vlasy pravidelně jednou do měsíce a 3,3 krát vyšší pokud to dělají více než 15 let. Profesionální kadeřnice nebo holiči mají 5 krát vyšší riziko onemocnění rakovinou močového měchýře jako takto neexponovaná populace.

Další výzkumy rizikových faktorů

Jistý efekt na vznik karcinomu močového měchýře má i předchozí ozařování pánve – zejména u žen po radioterapii u karcinomu děložního hrdla. Z cytostatik je to podávání cyklofosfamidu (jeho nežádoucím účinkem je hemoragická cystitida), z dalších léků především analgetika obsahující fenacetin. Byl prokázán vztah mezi častějšími infekcemi urinárního traktu a karcinomem. Úkol lidského papilloma viru, který se uplatňuje u karcinomu děložního hrdla u žen, ale prokázána nebyla. Prokázaná je souvislost mezi infekcí způsobenou Schistosoma hematobium a spinocelulárním karcinomem močového měchýře. V Egyptě, kde je prevalence Schistosomoza značně vysoká, je až 70% karcinomů močového měchýře spinocelulárního typu s výskytem v podstatně mladším věku.

Pití kávy a karcinom močového měchýře

Souvislost mezi pitím kávy a karcinomem močového měchýře není jednoznačná. Ty práce, které tento předpoklad potvrdily, poukazují na možnost vlivu kofeinu v souvislosti s dalšími chemickými látkami a pracovním prostředím, ve kterém se nemocný nachází. Vztah mezi pitím kávy a karcinomem močového měchýře je přibližně dvakrát vyšší u žen (5,2) jak u mužů (2,6).

Fluorizace vody a karcinom močového měchýře

Původně byla i fluorizace vody považována za jeden z rizikových faktorů, ale 50 studií za posledních 40 let ukázalo, že tato úprava vody nemá vliv na vznik karcinomu močového měchýře u lidí.

Umělá sladidla a karcinom močového měchýře

Umělým sladidlům byla také věnována jistá pozornost. Jedna z původně používaných látek, cyklamát (30-50x sladší než cukr), způsobovala u laboratorních zvířat nádorová onemocnění močového měchýře, proto byla US Food and Drug Administration v roce 1969 zakázána. Ke konci 70. let 20. století byla pod záštitou Nationale Cancer Institute a FDA provedena studie, která zkoumala karcinogenitu sacharinu, ta ale zvýšené riziko sacharinu na vznik karcinomu močového měchýře u lidí neprokázala. Vyšší frekvence nádorů močového měchýře nenašla ani studie sledující populaci diabetiků.

Sponzorováno

Konzumace alkoholu a karcinom močového měchýře

Konzumace alkoholu zřejmě riziko toho nádorového onemocnění nezvyšuje. Ojedinělé starší studie našli mírně zvýšené riziko u silných pijáků piva, eventuálně dělníků v pivovarech: za možné karcinogeny byly pokládány sloučeniny arzenu uvolňovány ze speciálně konzervovaných dřevěných pivních sudů.

Velmi tučná jídla a karcinom močového měchýře

Některé epidemiologické studie našli konzumaci velmi tučných jídel, vepřového a hovězího masa jako další z možných rizikových faktorů. Studie s dietními opatřeními jsou ve svých závěrech limitované, protože pohled na nutriční je vždy multifaktoriální. V jídle běžné populace jsou i složky, které na jedné straně mají vliv na zmenšení rizika nádorového onemocnění a na druhou stranu zase mohou tuto incidenci zvyšovat. Například zdrojem vitamínu A je jako zelenina a maso. Protože živočišný tuk je potenciální karcinogen, je jeho efekt, pokud ho čerpáme více z živočišných zdrojů, na protekci snížený. Vitamíny jsou intenzivně studovány v řadě studií u různých typů nádorových onemocnění.

Pamatujte: Náprava je možná

Pokud kuřáci přestanou kouřit, riziko karcinomu močového měchýře klesá již během 2 až 4 let. Pokles míry rizika mívá exponenciální průběh, po 10 -15 letech nekouření je relativní riziko u bývalých kuřáků už jen o málo vyšší než u lidí, kteří nikdy nekouřili.

Tak jednoduché opatření v prevenci, jako je pití většího množství tekutin (zejména vody), má skutečný vliv na snížení incidence karcinomu močového měchýře.

Vitamíny a karcinom močového měchýře

U karcinomu močového měchýře je důkaz o chemoprevenci vitaminu A. Na začátku jsou doporučené dávky 32,000 IU / den vitaminu A, s menší dávkou (24,000 IU) pro osoby s váhou méně než 50 kg. Vzhledem k možné hepatotoxicitě při dlouhém užívání mají být dávky po 3 letech redukovány na 16,000 IU. Také vitamin B6 v monoterapii prokázal účinnost na snížení rizika karcinomu močového měchýře. Vitaminy C a E jsou potenciálně antioxidanty. Vitamin C a také E stimulují imunitní systém. Práce publikovaná v roce 2002 v American Journal of Epidemiology podpořila hypotézu, že dlouhodobé užívání vitaminu E (více než 10 let) redukuje riziko úmrtí na karcinom močového měchýře. Jako prevence mohou být doporučeny i sojové boby, česnek a zelený čaj.

Stále je ale zapotřebí řada dalších prospektivních studií s velkým počtem sledovaných, dlouhou dobou sledování a rozšířením sledovaných faktorů pro vyjasnění vztahu mezi výživou a ochranou proti nádorovému onemocnění.

Příznaky karcinomu močového měchýře

První a nejčastější příznak nádorů močového měchýře je krvavá moč. Krev v moči se může objevit přerušovaně, nemusí být trvale přítomna. Zastavení krvácení může splést pacienta a vede k tomu, že pacient nepřipisuje krvácení žádný význam. Proto se netřeba uspokojit zastavením krvácení, ale mnohem důležitější je zjistit jeho příčinu, i když se krvácení objevilo pouze jednou. Krev v moči neznamená nutně přítomnost nádoru v močovém měchýři. Infekce a kameny v močových cestách jsou častými příčinami krvavého moči. Krev v moči zpravidla nedoprovází bolesti. Příležitostně však může být přítomno pálení při močení nebo nucení na močení.

Diagnostika rozsahu nádoru

Pokud se diagnostikoval nádor močového měchýře, urolog musí znát jeho rozsah, tzv. stádium, aby mohl plánovat nejvhodnější léčebný postup. Při hodnocení rozsahu je třeba zjistit, jak hluboko nádor přerůstá přes stěnu močového měchýře, zda se rozšířil na okolní orgány, a pokud ano, kam. Při části nádorů se dá rozsah nádoru určit z biopsie. U nádorů přerůstajících do svaloviny je třeba někdy použít zobrazovací metody, jako je počítačová tomografie. Někdy lze stádium určit až při operaci.

Léčba karcinomu močového měchýře

Léčba nádorů močového měchýře se řídí výsledky biopsie. Výběr léčby ovlivňuje rozsah nádoru (stadium), stupeň zralosti nádorových buněk, věk, celkový stav a přidružené choroby. U pacientů s nádory močového měchýře lze použít chirurgickou léčbu, radioterapii, chemoterapii a imunoterapii; mnozí pacienti podstoupí kombinovanou léčbu.

Před léčbou urolog informuje pacienta o léčebných možnostech a očekávaných výsledcích, o možných vedlejších účincích léčby a spolu s pacientem vypracují léčebný plán.

Chirurgická léčba

Transuretrální resekce (TUR) se používá u každého pacienta. U části pacientů TUR udělaná s diagnostickým cílem představuje i definitivní léčebný postup (u nádorů ve stadiích Ta a T1). TUR se doporučuje opakovat po 2 – 4 týdnech. U části pacientů se TUR doplňuje podáním BCG vakcíny nebo chemoterapie přímo do močového měchýře (prevence tvorby nových nádorů).

Radikální cystektomie: operační odstranění močového měchýře spolu s nádorem, lymfatickými uzlinami a okolními orgány; u mužů s prostatou a semenných měchýřky, u žen s dělohou, vaječníky, vejcovody a částí pochvy. Operace je vhodná pro pacienty s nádory infiltrujúcimi svalovinu. Po odstranění močového měchýře je třeba vytvořit podmínky pro nový způsob uskladňování a vyprazdňování moči. Jako náhrady močových cest se používají různé části střeva. Částečné odstranění stěny močového měchýře se v současnosti indikuje pouze ve výjimečných případech.

Radioterapie

Radioterapie je vhodná u nádorů, které prorůstají do svaloviny, používá se u pacientů nevhodných k radikálnímu odstranění močového měchýře.

Systémová chemoterapie

Systémová chemoterapie se podává pacientům s nádory, které přerostly do svaloviny. Podává se zpravidla před radikálním odstraněním močového měchýře, řidčeji po operaci.

Máte s rakovinou močového měchýře nějaké zkušenosti? Napište nám do komentářů.

VIDEO: Nádor močového měchýře – Objektivní vyšetření a klinické projevy

VIDEO: Rakovina močového měchýře – nebolestivá neinvazivní metoda diagnostiky

VIDEO: Nádor močového měchýře – Chemoterapie

Sponzorováno

Studie a zdroje článku

Sponzorováno

Líbil se vám článek? Ohodnoťte ho.

Autor článku

Daniel Borník (více o nás)

 

Dan miluje sport. Přispívá články zejména z oblasti regenerace, fyzio, cvičení a píše i o nemocech. Náš tým vám všem chce přinášet zajímavé informace ze světa zdraví, cvičení, výživy, rehabilitace a obecně zdravého životního stylu. Ve většině našich článků vycházíme z odborných studií a lékařských prací. Vždy se snažíme na studie odkazovat, ověříte si tak pravost. Více informací o nás najdete zde - mrkněte na náš tým.

Líbil se vám náš článek? Sdílejte ho, uděláte nám radost


Štítky: ,

Přečtěte si také naše další články

 

Zatím žádné komentáře

Zanechat komentář ke článku

Zpráva