COPA syndrom – co je to – příznaky, příčiny a léčba 4.8/5 (10)

Sponzorováno

  • Copa syndrom je autozomálně dominantní s proměnlivou expresivitou a je výsledkem mutací ovlivňujících úzký úsek aminokyselin v COPA genu kódujícím COPA protein.
  • U pacientů s těmito mutacemi se typicky rozvine artritida a intersticiální plicní onemocnění s plicním krvácením, které představuje nápadný rys.
  • Imunologicky Copa syndrom je spojen s vývojem autoprotilátek, zvýšenými Th17 buňkami a expresí prozánětlivých cytokinů včetně IL-1β a IL-6.

COPA syndrom je vzácná, genetická autoimunitní porucha, která může postihnout více systémů těla, zejména plíce, ledviny a klouby. Příznaky se obvykle objevují v dětství během první nebo druhé dekády života. Příznaky a symptomy a závažnost poruchy se mohou u jedné osoby ve srovnání s jinou osobou velmi lišit. To platí i pro členy stejné rodiny.

COPA syndrom je imunitně zprostředkovaná porucha, což znamená, že charakteristický zánět je výsledkem abnormálního fungování (dysregulace) imunitního systému a přítomnosti specifických autoprotilátek. Porucha je způsobena variacemi (mutacemi) v genu COPA a vyskytuje se spontánně jako nová variace nebo je zděděna autozomálně dominantním vzorem.

Bylo popsáno, že syndrom COPA má znaky jak autoimunitních poruch, tak autozánětlivých (autoinflamatorních) poruch. Autoimunitní porucha je porucha, při které adaptivní imunitní systém těla, který chrání tělo před infekčními nebo jinými cizími látkami, místo toho omylem napadne zdravou tkáň. Autoinflamatorní syndromy jsou skupinou poruch charakterizovaných opakujícími se epizodami zánětu v důsledku abnormality vrozeného imunitního systému.

Příznaky COPA syndromu

Ačkoli vědci dokázali stanovit jasný syndrom s charakteristickými nebo „základními“ příznaky, mnoho věcí o poruše není zcela pochopeno. Několik faktorů, včetně malého počtu identifikovaných pacientů, nedostatku velkých klinických studií a možnosti jiných genů nebo faktorů (např. faktorů prostředí) ovlivňujících poruchu, brání lékařům vytvořit si úplný obraz souvisejících symptomů a prognózy. Proto je důležité poznamenat, že postižení jedinci nemusí mít všechny příznaky popsané níže. Jednotlivci a rodiče by si měli promluvit se svým lékařem a lékařským týmem o svém konkrétním případu, souvisejících příznacích a celkové prognóze.

Plicní onemocnění spojené se syndromem COPA lze klasifikovat jako intersticiální plicní onemocnění (ILD), což je obecný termín pro poruchy, které způsobují progresivní zjizvení plic. Onemocnění plic se může objevit před rozvojem onemocnění kloubů. Mezi obecné příznaky spojené s onemocněním plic patří chronický nebo přetrvávající kašel, dušnost a abnormální zrychlené dýchání (tachypnoe). U postižených jedinců se také může vyvinout zánět dýchacích cest plic (bronchitida) a plicní cysty. Může se také objevit chronické sípání a bolest na hrudi. Může dojít k pomalému, postupnému poklesu funkce plic.

Asi polovina jedinců se syndromem COPA zažívá krvácení z alveol (alveolární krvácení). Plíce obsahují miliony drobných vzduchových váčků zvaných alveoly. Když člověk dýchá vzduch, kyslík putuje do plic a do alveol. Prochází stěnami alveolů do drobných krevních cév zvaných kapiláry a poté do krevního řečiště, kde je přenášen po celém těle. Alveolární krvácení je závažná komplikace, která může způsobit vykašlávání krve (hemoptýzu) a nízké hladiny cirkulujících červených krvinek (anémie). Anémie může způsobit únavu, točení hlavy, bledou barvu kůže, závratě, zrychlený tep a dušnost. Alveolární krvácení je potenciálně život ohrožující komplikace, která může vést k prokrvení plic (difuzní plicní infiltráty) a rychlé neschopnosti dýchat (akutní respirační selhání).

U mnoha postižených jedinců se rozvine zánět kloubů (artritida). Postižené klouby jsou yejm0na velké klouby, jako jsou ramena a kolena, a menší klouby, jako jsou ty na prstech. Postižení jedinci pociťují bolest, otoky a ztuhlost postižených kloubů. Bolest kloubů může být potenciálně závažná a vysilující. Příznaky mohou být horší po probuzení. Děti mohou také trpět těžkou artritidou. Artritida se někdy může vyvinout před příznaky onemocnění plic.

U postižených jedinců se také může vyvinout zánět ledvin (nefritida). Progresivní poškození ledvin může vést ke vzniku krve v moči (hematurie), abnormálním hladinám bílkovin v moči (proteinurie) a snížené produkci moči. Nakonec se vyvinou otoky v důsledku hromadění tekutin (edém) a snížená funkce ledvin. U některých jedinců se vyvine zjizvení (fibróza) ledvin.

U několika jedinců se syndromem COPA byly hlášeny další stavy, včetně zánětu míchy a zrakového nervu (neuromyelitis optica) a degenerace kosti poblíž místa, kde se dlouhá kost nohy setkává s kyčlí (avaskulární nekróza). Není však známo, zda se jedná o potenciální komplikace poruchy, nebo o náhodné nálezy.

Příčiny

COPA je způsobena variací v genu podjednotky alfa (COPA) komplexu coatomerů. Geny poskytují pokyny pro tvorbu proteinů, které hrají klíčovou roli v mnoha funkcích těla. Když dojde k mutaci genu, proteinový produkt může být vadný, neefektivní, nepřítomný nebo nadprodukovaný. V závislosti na funkcích konkrétního proteinu to může ovlivnit mnoho orgánových systémů těla.

Gen COPA vytváří (kóduje) proteinový komplex, který se podílí na transportu dalších proteinů z Golgiho komplexu do endoplazmatického retikula. Golgiho komplex (neboli aparát) je struktura nacházející se ve většině buněk, která mění, třídí, balí a transportuje proteiny. Endoplazmatické retikulum je rozsáhlá membránová síť buňky, kde se zpracovávají proteiny. Přesný způsob, jakým variace způsobující onemocnění v genu COPA přispívají nebo způsobují specifické příznaky a symptomy syndromu COPA, není plně objasněn.

COPA syndrom je imunitně zprostředkovaná porucha, což znamená, že charakteristický zánět je výsledkem abnormálního fungování (dysregulace) imunitního systému a přítomnosti specifických autoprotilátek. Protilátky jsou součástí imunitního systému; jsou to specializované proteiny, které se zaměřují na cizí nebo invazní organismy. Autoprotilátky jsou takové, které omylem napadají zdravou tkáň. U postižených jedinců se často vyvinou anti-neutrofilní cytoplazmatické protilátky a antinukleární protilátky. Někteří jedinci mohou být pozitivní na revmatoidní faktor. Přesná role, kterou tyto autoprotilátky hrají ve vývoji syndromu COPA, není zcela objasněna.

Syndrom COPA může být zděděn od rodiče nebo se může objevit jako nová (sporadická nebo de novo) variace, což znamená, že ke změně genu došlo pouze v době tvorby vajíčka nebo spermie pro toto dítě a žádný jiný rodinný příslušník bude postižen. Postižení jedinci pak mohou předávat změněný gen autozomálně dominantním vzorem.

Dominantní genetické poruchy se vyskytují, když je k vyvolání konkrétního onemocnění nezbytná pouze jedna kopie nefunkčního genu. Nefunkční gen může být zděděn od kteréhokoli z rodičů nebo může být výsledkem mutovaného (změněného) genu u postiženého jedince. Riziko přenosu nefunkčního genu z postiženého rodiče na potomka je u každého těhotenství 50 %. Riziko je stejné pro muže i ženy.

COPA syndrom je popsán jako syndrom s neúplnou nebo sníženou penetrací a proměnlivou expresivitou. Toto jsou genetické termíny. Neúplná penetrace znamená, že někteří jedinci, kteří zdědí gen pro dominantní poruchu, nebudou touto poruchou postiženi. Variabilní expresivita u dominantní poruchy znamená, že mezi postiženými jedinci se mohou vyskytnout velmi různé znaky a symptomy.

Sponzorováno

Diagnóza

Diagnóza syndromu COPA je založena na identifikaci charakteristických symptomů, podrobné anamnéze pacienta a rodiny, důkladném klinickém vyšetření a řadě specializovaných testů. Molekulárně genetické vyšetření může potvrdit diagnózu. Dva nálezy, které svědčí pro syndrom COPA, jsou difuzní alveolární krvácení a folikulární bronchiolitida. Folikulární bronchiolitida je stav, kdy dochází k nadměrnému růstu (hyperplazii) lymfoidní tkáně v malých dýchacích cestách (bronchiolech) plic, což způsobuje zánět těchto dýchacích cest. Lymfoidní tkáň je tkáň v těle, která produkuje bílé krvinky a protilátky.

Molekulárně genetické testování může detekovat variace v genu COPA, o kterém je známo, že způsobuje poruchu. Lékaři odeberou vzorek krve jedincům s podezřením na syndrom COPA a vzorek podstoupí cílené sekvenování oblasti genu COPA, o kterém je známo, že způsobuje onemocnění, aby se vyhodnotila přítomnost variací, o nichž je známo, že způsobují onemocnění.

Další testy mohou být provedeny před nebo po molekulárně genetickém testování k určení rozsahu onemocnění nebo k vyloučení jiných stavů. Takové testy mohou zahrnovat obyčejné rentgenové snímky hrudníku (radiografy) nebo specializované zobrazovací techniky, jako je počítačová tomografie (CT) skenování plic. Během CT skenování se používá počítač a rentgenové záření k vytvoření filmu, který zobrazuje průřezové obrazy určitých tkáňových struktur. Postižení jedinci mají výrazné změny v plicní tkáni, které lze detekovat na rentgenových snímcích. CT sken může například zobrazit oblasti zamlžené, které se podobají broušenému sklu (neprůhlednost broušeného skla) nebo malým hrbolkům (uzlům) v plicích.

K určení toho, jak efektivně nebo neefektivně plíce fungují, lze provést testy funkce plic. Lékař třeba může nechat jednotlivce dýchat do přístroje zvaného spirometr, aby se změřilo, kolik vzduchu může vydechnout nebo nasát, a může odhalit snížený průtok vzduchu a snížený objem vzduchu. Lékaři mohou měřit nucenou vitální kapacitu člověka, což je množství vzduchu, které lze násilně vyfouknout po hlubokém nádechu. Lze také doporučit podobný test nazývaný usilovný expirační (výdechový) objem. Tento test měří, kolik vzduchu může člověk vydechnout během nuceného dechu.

Další test zvaný pletysmografie měří celkový objem vzduchu, který lidé mohou zadržet v plicích, což se nazývá celková kapacita plic. Během tohoto vyšetření budou pacienti sedět nebo stát ve vzduchotěsné komoře, která je podobná telefonní budce. Nosní dírky se uzavřou a pacient bude požádán, aby dýchal do náustku.

A i vzorek plicní tkáně odebraný chirurgickou plicní biopsií a studovaný pod mikroskopem může odhalit charakteristické změny v plicích, které indikují syndrom COPA. Během tohoto postupu je malá jehla protažena kůží do plic, aby se získal malý vzorek tkáně. Tento vzorek je prohlížen pod mikroskopem speciálním lékařem zvaným patolog, který studuje specifické buňky a charakteristiky vzorku tkáně, aby identifikoval onemocnění. Folikulární bronchiolitida může být potvrzena plicní biopsií.

Během vyšetření může být zapotřebí bronchoskopické vyšetření, aby se vyhodnotilo alveolární krvácení nebo jiná onemocnění, která mohou být přítomna, jako je plicní infekce. Během bronchoskopie lékař zavede bronchoskop přes ústa a dolů do krku postiženého jedince a získá vzorek tkáně k analýze (biopsie). Bronchoskopické vyšetření může být také použito k tomu, aby lékaři mohli vidět do dýchacích cest a dýchacích cest plic.

A konečně i krevní testy mohou odhalit přítomnost autoprotilátek včetně anti-neutrofilní cytoplazmatické protilátky a antinukleární protilátky. Někteří jedinci mohou být pozitivní na revmatoidní faktor.

Léčba

Léčba syndromu COPA je zaměřena na specifické symptomy, které jsou patrné u každého jedince. Léčba může vyžadovat koordinované úsilí týmu specialistů. Pediatři, praktičtí internisté, lékaři specializující se na diagnostiku a léčbu plicních onemocnění (pulmonologové), lékaři specializovaní na diagnostiku a léčbu poruch ledvin (nefrologové), lékaři specializovaní na diagnostiku a léčbu zánětů kostí a kloubů (revmatologové), fyzioterapeuti a další zdravotničtí pracovníci mohou potřebovat léčbu systematicky a komplexně plánovat.

Postiženým jedincům a jejich rodinám se doporučuje genetické poradenství. Nezbytná je také psychosociální podpora pro celou rodinu.

Neexistují žádné standardizované léčebné protokoly nebo pokyny pro postižené jedince. Vzhledem k vzácnosti onemocnění neexistují žádné léčebné studie, které by byly testovány na velké skupině pacientů. V lékařské literatuře byly popsány různé léčebné postupy jako součást jednotlivých kazuistik nebo malých sérií pacientů. Léčebné studie by velmi pomohly určit dlouhodobou bezpečnost a účinnost konkrétních léků a léčebných postupů u jedinců se syndromem COPA.

Neexistuje žádný lék na syndrom COPA, ale postižení jedinci mohou být léčeni léky, které potlačují imunitní systém (tzv. imunosupresiva). COPA syndrom zahrnuje abnormální fungování (dysregulaci) imunitního systému. Potlačením aktivity imunitního systému mohou lékaři snížit poškození zdravých orgánových systémů (např. plic) postižených poruchou. Někteří postižení jedinci mohou také dostávat nízké dávky systémových kortikosteroidů, což jsou léky, které snižují zánět v těle. Jednotlivci budou reagovat na tyto léky odlišně.

Během období, kdy jsou příznaky horší, nazývané exacerbace, lze vyzkoušet silnější imunosupresiva. Někdy vysoké dávky systémových kortikosteroidů. Dlouhodobé užívání vysokých dávek systémových kortikosteroidů je často spojeno s významnými nežádoucími účinky. U většiny pacientů je dávka léku po odeznění exacerbace pomalu snižována (snižována).

Někteří postižení jedinci potřebovali v mladém věku doplňkový kyslík. Je to kyslíková terapie a je vyžadována, když plíce nemohou přijmout dostatek kyslíku k dodání kyslíku do krevního řečiště. Doplňkový kyslík může pomoci s příznaky, jako je dušnost nebo únava.

U závažných onemocnění může být nezbytná endotracheální intubace. Ta znamená vložení tenké trubice do úst nebo nosních dírek, do průdušnice a do plic. Díky tomu může vzduch volně procházet do plic.

Sponzorováno

Několik pacientů dostalo nebo čeká na transplantaci plic kvůli progresivnímu závažnému onemocnění plic. Nejméně jeden pacient podstoupil transplantaci ledviny.

Studie a zdroje článku

Líbil se vám článek? Ohodnoťte ho.

Autorem článku je naše redakce

Tým rehabilitace.info (více o nás)

 

Náš tým vám všem chce přinášet zajímavé informace ze světa zdraví, cvičení, výživy, rehabilitace a obecně zdravého životního stylu. Ve většině našich článků vycházíme z odborných studií a lékařských prací. Vždy se snažíme na studie odkazovat, ověříte si tak pravost. Více informací o nás najdete zde - mrkněte na náš tým.

Líbil se vám náš článek? Sdílejte ho, uděláte nám radost


Štítky: , ,

Přečtěte si také naše další články

Zatím žádné komentáře

Zanechat komentář ke článku

Zpráva