Bipedální stoj a jeho charakteristika 4.83/5 (6)

Postoj je názor nebo připravenost k činu ve vztahu s určitým problémem nebo volbou. Postoje jsou důležitou složkou komunikace. Bipedální je jakákoliv postava jejíž přirozený postoj je na dvou končetinách.

Poloha ve vzpřímeném stoji

Ve vzpřímené poloze se aktivuje nejen trupová muskulatura, ale také svalstvo pánevního pletence a dolních končetin. Tím se mění konfigurace osového orgánu i dolních končetin, která se může projevit vadným držením těla. Hodnocení stoje začínáme opornou bází, postupujeme směrem k pánvi, přes páteř a hrudník k ramenním pletencům a končíme postavením hlavy.

Oporná báze

 • čím širší oporná báze pacienta, tím vyšetřovaný obtížněji udržuje stoj
 • tvoří ji plosky nohou v kontaktu s podložkou, na které působí reaktivní síla
 • báze má tvar lichoběžníku (spojnice pat – kratší zadní strana, laterální hrany nohou – boční strany, spojnice hlaviček metatarsů – přední nejdelší strana)
 • přibližně do středu báze (většinou mírně doprava a dozadu) se promítá těžiště těla (CoP, Center of Pressure)
 • normální oporná báze – paty jsou od sebe vzdáleny asi na stopu chodidla, špičky svírají úhel 30°
 • rozšířená oporná báze – větší vzdálenost pat do stran nebo nakročení směrem dopředu

Symetrie zátěže oporné báze

 • symetrická zátěž je spíše výjimka
 • normální vzpřímený stoj bez instrukce (korekce) je vždy asymetrický, na jedné končetině je větší zátěž než na druhé
 • zátěž planty není také symetrická, 50% zátěže je na patě, zbytek na přednoží s maximem na palci

Dolní končetiny

 • v symetrickém stoji je sice zvýšená svalová aktivita, ale celkově je relativně nízká
 • v klidném stoji není patrná aktivita šlach
 • napětí v m. soleus, které však není patrné na pohled
 • m. quadriceps femoris relaxován, patela volně pohyblivá, má směřovat do směru osy nohy, laterální směr pately je doprovázen zvýšením podélné klenby nohy, mediální směr je spojen se snížením podélné klenby
 • mírné napětí v m. iliopsoas, ischiokrurálním svalstvu, svalech zádových a šíjových, břišní svalstvo není ochablé
 • zřetelné zvýšení svalové aktivity je známkou zvýšeného stabilizačního úsilí

Pánev

 • postavení pánve hodnotíme podle postavení cristae iliacae, mají být stejně vysoko
 • symetrie pánve podle spojnic spinae iliacae anteriores superiores a spinae iliacae posteriores superiores, kt. jsou rovnoběžné
 • asymetrie cristae iliacae vzniká změnou postavení pánevních kostí, změnou délek nebo postavení končetin
 • při nerovnoběžnosti spinae iliacae dochází k torzi pánve
 • postavení a sklon os sacrum takové, aby byla střední hodnota bederní lordózy, aby křivka plynule přecházela do výše Th5 a navazovala na hrudní kyfózu
 • hodnotíme sklon pánve ve smyslu ante/retroverze, podíl aktivity m. iliopsoas, břišních a zádových svalů na sklonu pánve
 • hodnotíme rotaci pánve vzhledem k Lp (má být minimální)

Páteř

 • hodnotíme zakřivení v L, Th a C oblasti v rovině sagitální (lordóza, kyfóza) a frontální (skolióza)
 • sledujeme linie spinálních výběžků ve stoji, předklonu, úklonu
 • postavení a tvar hrudníku, průběh žeber, průběh dýchacích pohybů
 • postavení ramenních pletenců (symetrie, asymetrie, elevace, deprese, postavení ramen a lopatek)

Vyšetření stoje aspekcí

Zezadu:

 • symetrie postavení a tvar nohou, kolen, výška popliteálních a gluteálních rýh, průběh intergluteální rýhy (pomocí olovnice), deviace páteře, postavení pánve, tajlí, posouzení výšky lopatek a ramen, postavení hlavy
 • všímat si, na kterou DK vyšetřovaný více zatěžuje, posoudit svalové dysbalance

Zepředu:

 • symetrie postury, hra šlach, postavení stehen, břišní svalstvo, vtažení pupku a jeho případná deviace ke straně, postavení klíčků a ramen

Zboku:

 • klenba nožní, postavení kolen (rekurvace, bočení), postavení pánve a konfigurace břicha, kyfolordotické zakřivení páteře, držení ramen a hlavy
 • těžiště se promítá zevní zvukovodem, středem klíčových kloubů, k dorzální třetině délky DKK

Sklon pánve

 • inclinatio pelvis – úhel 60°, kt. svírá vchod malé pánve s vodorovnou rovinou
 • pánevní inklinace (zvětšení sklonu) – m. iliopsoas, m. adduktor longus et brevis, m. RF
 • pánevní reklinace (zmenšení sklonu) – m. BF (caput longum), semisvaly, m. gluteus max., část m. gluteus medius
 • inclinatio coxae – úhel 40°, kt. svírá spojnice SIPS a horního okraje symfýzy s horizontální rovinou

Vyšetření stoje

Šikmost pánve – porucha v F rovině

 • na délce DKK závisí, zda je pánev vodorovně anebo je šikmá k jedné straně
 • porovnání výšky obou cristae iliacae, spinae iliacae posteriores superiores, gluteálních a popliteálních rýh (důležitá je stejná délka DKK), pokud nejsou všechny útvary ve stejné výšce, může za to většinou jednostranně
 • plochá noha

Nutace pánve

 • jedna ze SIPS je výše než druhá, avšak cristae iliacae a rýhy jsou stejně vysoko
 • stejně tak jedna ze SIAS je výš než druhá (vždy je výše spina na opačné straně než vzadu)
 • rotační střihový posun, kdy doch. k vyššímu napětí m. coccygeus jedné strany a tím došlo pákovým mechanismem k pohybu SI kloubu (SIPS↑, SIAS↓)
 • pohyb promontoria ventrálně, iliacké kosti se přibližují, tuber ischiadici jdou od sebe, zvětší se pelvický výstup

Klopení pánve – porucha v S rovině

 • porucha postavení pánve v předozadním směru, výsledek funkčních poruch kosterních svalů
 • SIAS jsou níže než SIPS, pánev sklopená dopředu, vyklenuté břicho, hyperlordóza
 • mm. recti abdominis vytahují sponu nahoru a udržují pánev v normální poloze, při jejich oslabení se pánev sklápí dopředu
 • m. errector trunci při zvýšeném napětí nebo ve zkrácení způsobují hyperlordózu
 • hemstringy táhnou pánev opačným směrem než errectory, dojde li k dysbalanci mezi břišními a zádovými svaly, zvýší se napětí hemstringů a svaly brání sklopení pánve
 • v rámci terapie musíme nejprve protahovat errectory, dále posilovat břišní svalstvo a až nakonec protáhnout hemstringy

SI posun

 • jedna zadní spina uložena výše (obvykle pravá) než druhá, naopak přední pravá spina níže než levá
 • další příznak fenomén předbíhání, kdy níže uložená zadní spina během předklonu předbíhá druhou a dostává se výše, ovšem jen přechodně (10-20s), poté se jejich postavení vyrovnává

SI blokáda

 • nález jako u SI posunu, avšak fenomén předbíhání přetrvává i po 20s
 • další příznak spine sign – palcem jedné ruky palpujeme trn L5 a palcem druhé ruky zadní horní spinu, vyzveme pacienta, aby zvedal DK nebo jen pokrčil DK v koleni a nezvedal přitom patu, za normálního stavu spina vyš.strany klesá a vzdaluje se od trnu L5, naopak při blokádě zůstává vzdálenost konstantní

Trendelenburg/Duschenne příznak

 • při stoji na jedné DK je pánev za fyziologických podmínek v horizontále
 • při oslabení abduktorů, pánev poklesne na kontralaterární straně
 • častý u vrozených luxací kyčle, m. Perthes, u kořenového syndromu L5

Stabilita vzpřímeného stoje

 • stabilita závisí na schopnosti dynamického udržení stoje po delší dobu bez titubací (kolísání při stoji či chůzi v důsledku některých nervových poruch lat. titubo vrávorat)
 • vyřazení optické kontroly by nemělo výrazně ovlivnit stabilitu
 • nestabilní stoj – titubace při vyřazení zraku, zvýšená hra šlach, rozšíření báze
 • stabilita v předozadním směru je nižší než stranová, což je dáno způsobem bipedální lokomoce ve vertikále
 • rozsah poruchy můžeme zvýraznit vyloučením zraku či zúžením báze (spatný, spojný stoj, stoj na jedné noze, případně na špičce nebo patě jedné nohy)
 • stoj na jedné noze je důležité vyšetřit – vyskytuje se při švihové fázi kroku
 • dospělý necvičený má udržet stoj na jedné noze s kontrolou zraku si 10s
 • stoj na jedné noze je možný zhruba od tří let, kdy je zaručena posturální stabilita při chůzi

Při stoji sledujeme

 • celkový stav (vědomí, únava)
 • osovou stabilitu trupu, DKK z kineziologického hlediska (postavení pat, tvar klenby nožní, tendence k bočení kolen, k rekurvaci kolen, kontraktury klubů, pelvifemorální stabilitu – Trendelenburgův stoj, tendence ke skoliotickému držení, svalové dysbalance..)
 • rotační stabilitu DKK
 • balanční schopnost, rovnovážné reakce

Nezapomeňte, postoje jsou důležitou složkou komunikace.

  Líbil se vám článek? Ohodnoťte ho.

  Autorem článku je naše redakce

  Tým rehabilitace.info (více o nás)

   

  Náš tým vám všem chce přinášet zajímavé informace ze světa zdraví, cvičení, výživy, rehabilitace a obecně zdravého životního stylu. Ve většině našich článků vycházíme z odborných studií a lékařských prací. Vždy se snažíme na studie odkazovat, ověříte si tak pravost. Více informací o nás najdete zde - mrkněte na náš tým.

  Líbil se vám náš článek? Sdílejte ho, uděláte nám radost


  Štítky:

  Přečtěte si také naše další články

  Zatím žádné komentáře

  Zanechat komentář ke článku

  Zpráva