Sponzorováno

Prevence vzniku závislostí u dětí 4.74/5 (19)

Prevence vzniku závislostí u dětí

Prevence vzniku závislostí u dětí

Odborníci se shodují v tom, že problémem s drogami a alkoholem se dá předcházet, pokud je člověk bere vážně. Bohužel mnoho lidí jejich účinky podceňuje a dostává se do zbytečných problémů. Tyto problémy se mohou vyskytnout v každé rodině. Je pravda, že některé děti mohou být ohroženy více, jiné méně, ale naprosto chráněn není nikdo. Je třeba si uvědomit, že tyto problémy nemají jen jednu příčinu. Dobrý, nebo špatný příklad rodičů má sice určitý význam, ale není zdaleka jediným vlivem, který na dítě působí.

Uvedu zde přehled, částečně převzatý ze zahraniční literatury. Tento přehled jednak shrnuje rizika zvyšující nebezpečí problémů s drogami a alkoholem, jednak okolnosti, které dítě chrání. Naší snahou by mělo samozřejmě být rizika snížit a ochranné vlivy posílit.

Okolnosti týkající se dítěte

Zvyšují riziko alkoholu a drog

Duševní poruchy a poruchy chování, setkání s alkoholem, tabákem či drogou v mladém věku, poškození mozku při porodu, úrazy hlavy, dlouhé bolestivé onemocnění, nedostatek dobrých způsobů zvládání stresu, nedostatek dovednosti v mezilidských vztazích, nízké sebevědomí, při alkoholu a drogách výrazně převyšují příjemné pocity, nízká schopnost vzdorovat nepříznivému vlivu okolí, agresivita a špatné sebeovládání, nízká inteligence.

Co snižuje riziko?

Vysoká míra duševního zdraví, pozdní či žádné setkání s drogou, dobré tělesné zdraví, účinné způsoby jak mírnit nepříjemné duševní stavy jako úzkost, smutek … (relaxace, tělesné cvičení apod.)., Dobré způsoby jak zvládat obtížné situace a řešit problémy, dostatek dovedností týkajících se mezilidských vztahů, schopnost vytvářet citové vazby, dobré sebevědomí, alkohol a drogy jsou špatně snášeny, dobrá schopnost vzdorovat nepříznivému vlivu okolí, odolnost vůči neúspěchu, dobrá inteligence, vnitřní přijetí hodnot, které jsou v rozporu s alkoholem a drogami, veselost , vytrvalost, píle, přizpůsobivost, schopnost navodit si příjemné stavy nějakým zdravým způsobem.

Okolnosti týkající se rodiny

Zvyšují riziko

Nejasná pravidla týkající se chování dítěte, nedostatek času na dítě-zvláště v raném dětství, slabá péče, nedostatečný dohled, nesoustavná a přehnaná přísnost, nedostatečné citové vazby dítěte, manželský konflikt, schvalování alkoholu a drog u dětí, zneužívání alkoholu, tabáku či jiných drog rodiči či příbuznými, malé očekávání od dítěte a podceňování ho, špatné duševní a společenské fungování rodičů, rodiče osamělí, vůči společnosti lhostejní, či nepřátelští, duševní nemoc rodičů, chudoba, nezaměstnanost rodičů, sexuální zneužití dítěte v rodině, rodina ve zmatku , špatně funguje, nezaměstnanost rodičů, výchova pouze jedním rodičem bez pomoci dalších příbuzných, dítě žije bez rodiny a bez domova, časté stěhování rodiny.

Co snižuje riziko?

Jasná pravidla týkající se chování dítěte, přiměřená péče, dostatek času na dítě, zejména v raném dětství, přiměřený dohled, styl výchovy vřelý a málo kritizující (tedy ani autoritativní, ani úplně volný), pevné citové vazby dítěte, pozitivní hodnoty (např.. vzdělání), rodiče na výchově spolupracují, rodiče nezneužívají alkohol, tabák ani jiné drogy, přiměřené a jasné očekávání od dítěte, respekt vůči němu, dobré způsoby, jak v rodině zvládat stres, zajištěna ochrana, bezpečí a přiměřené uspokojování potřeb dítěte, rodiče jsou duševně zdraví, dobré přizpůsobení rodičů ve společnosti, snaha pomáhat druhým, výchova pomáhá vytvářet kvalitní vztahy s dospělými mimo rodinu, rodiče vytvářejí prostor pro kvalitní zájmy a záliby, dobré, fungující mezigenerační vztahy a spolupráce.

Okolnosti týkající se školy

Zvyšují riziko

Nepříznivé zda nepodporovala pravidla týkající se alkoholu a drog, dostupnost tabáku, alkoholu a drog ve škole a okolí, střídání škol, selhávání ve škole, nezájem o školu, žák označen jako problémový-„černá ovce“, záškoláctví, přerušení školy.

Co snižuje riziko?

Jasné a důsledně prosazovány pravidla, alkohol, tabák a drogy nedostupné ve škole a okolí, učitelé vnímáni jako dávající a starostliví, chránit sebevědomí selhávajících, hledat pro ně pozitivní možnosti, škola vede k prosociálního chování, pomoci druhým, spolupráce školy s rodiči , návaznost na kvalitní možnosti mimoškolního zapojení, učitelé pomáhají při vývoji žáků a při výuce s nimi spolupracují.

Sponzorováno

Okolnosti týkající se vrstevníků

Zvyšují riziko alkoholu a drog

Kamarádi mají problémy s autoritami, rebelují, protispolečenské chování kamarádů, cyničtí vrstevníci, ke zneužívání alkoholu a drog se staví pozitivně, začínají skoro alkohol a drogy zneužívat, jsou více ovlivňováni svým kamarády jako rodiči, mají sklon vaše dítě zesměšňovat a snižovat mu sebevědomí, kamarádi mají dalších přátel, kteří zneužívají alkohol, tabák či drogy.

Snižují riziko

Respektují dobré dospělé autority, kamarádi s vazbou na nějakou dětskou organizaci s dobrým programem, mají zájmy a záliby neslučitelné či nesouvisející s alkoholem či drogami, alkohol a drogy odmítají, alkohol a drogy nezneužívají, kamarádi schopni přijmout dobré hodnoty dospělých, respekt k jednotlivým členům dětského kolektivu a jejich přínosu pro ostatní, mají přátele, kteří žijí zdravým způsobem života, vrstevníci aktivní od alkoholu, tabáku a drog odrazují.

Okolnosti týkající se životního prostředí

Zvyšují riziko

Přelidněnost, velká města, nedostatek prostoru a soukromí, hluk (zejména nepředvídatelný), znečištěné ovzduší, prostředí otupující smysl pro krásu, nestabilita životního prostředí (stavební práce apod.)., Dobré klimatické či zeměpisné podmínky k výrobě drog či k jejich převážení do dalších zemí.

Co snižuje riziko?

Menší města, přiměřený osobní prostor a soukromí, klidné prostředí, čisté prostředí napomáhající rozvoji smyslu pro krásu, stabilita životního prostředí, nevhodné klimatické či zeměpisné podmínky pro výrobu drog.

Zvláštnosti prevence v různých věkových skupinách

Od narození do 1 roku – Dítě tohoto věku je ve všem podstatně závislé na dospělém člověku, většinou matce. Zkušenost s přiměřeně pečlivou a laskavou matkou může dítěti v dospělejším věku pomoci důvěřovat okolí. Z hlediska prevence je tedy důležitá péče a vřelost, prevence citové deprivace.

Od 1 do 3 let – Dítě se začíná duševně oddělovat od matky a prosazovat svou vůli. Myšlení tohoto věku je zaměřené na sebe. Chování rodičů by mělo být klidné, vřelé. Mělo by dítěti laskavě dát najevo, že je v pořádku, že se chce prosadit, ale že jsou i určitá omezení.

Od 3 do 6 let – I když rodiče zůstávají nejdůležitějšími osobami, začíná většina dětí pronikat do širšího světa mimo rodinu (školka, sousedé, vrstevníci). K tomuto věku patří nekonečné vyptávání. Dítě zkoumá okolí. Jeho chování se dostává v příznivém případě do souladu s autoritou rodičů, získává smysl a cíl. Už v tomto věku je důležité začít dítěti vštěpovat, že zdraví je důležitá hodnota a že zdraví je správné chránit a podporovat. Proto je třeba se některým věcem vyhnout (zápalky, ostré předměty, alkohol, pilulky). Dítě má vědět, že okolní svět skrývá i jisté nebezpečí, a má se v mezích svých možností učit, jak se jim bránit – už nemá spoléhat pouze na všemocnou ochranu rodičů.

Od 7 do 12 let – Dítě tohoto věku se učí mnohým potřebným dovednostem. Učí se vycházet s vrstevníky, zapojit se do skupiny, duševně pracovat, uspokojovat své tělesné a duševní potřeby. Začíná být schopné rozumně uvažovat. O sobě má tendenci přemýšlet černobíle podle očekávání a měřítek druhých. Informace poskytované dětem tohoto věku by měly být velmi konkrétní. Je třeba pokračovat v zdůrazňování hodnoty zdraví, vštěpovat jim přání být zdravý. Postupně je třeba informace přeměňovat na pravidla a návyky a srozumitelně jejich vysvětlovat. Ještě později nabývá na významu získávání dovedností. Cílená prevence zaměřená proti škodám způsobeným alkoholem, tabákem a jinými drogami by měla začínat již nyní. Účinnost prevence se zvýší, pokud je zahájena 2-3 roky před prvním kontaktem s drogou.

Od 13 do 22 let – Tento věk je náročný. Dochází k dozrávání tělesnému i duševnímu. Objevuje a rozvíjí se schopnost řešit problémy, rozhodovat se, abstraktně myslet … Dítě se postupně odděluje do rodiny a vytváří předpoklady pro budoucí samostatný život. Zejména v brzkém dospívání bývá tento vývoj provázen vzpourou. Rámec rodiny si dospívající doplňuje dalším rámcem vrstevníků a kamarádů.

Kritičnost vůči rodičovské autoritě, pokud je přijata s láskou a pochopením, je pro utváření budoucí osobnosti nutná. K úkolům pozdějšího dospívání patří rozhodování o budoucím povolání, vytváření základu budoucího samostatného života, navazování budoucích dlouhodobějších citových vztahů. Neúspěchy v těchto oblastech jsou velmi trýznivé. Pro mladé lidi tohoto věku je velmi důležitá skupina vrstevníků, která jim může pomoci se drogám vyhnout, či naopak představuje nebezpečí.

Dospělý může nabídnout jako zdroj informací, zároveň by ale měl povzbuzovat k samostatnosti a sebedůvěře. Měl by počítat s tím, že mladí lidé tohoto věku se nespokojí s přijetím informace, ale budou chtít diskutovat. Prevence v této skupině je zásadně důležitá, neboť tato skupina bývá zvlášť ohrožena. Zneužívání alkoholu či drog v dospívání může vést k rychlému vytvoření návyku.

Sponzorováno

Máte s tímto tématem zkušenost? Budeme moc rádi za komentáře.

  Líbil se vám článek? Ohodnoťte ho.

  Autor článku

  Daniel Borník (více o nás)

   

  Dan miluje sport. Přispívá články zejména z oblasti regenerace, fyzio, cvičení a píše i o nemocech. Náš tým vám všem chce přinášet zajímavé informace ze světa zdraví, cvičení, výživy, rehabilitace a obecně zdravého životního stylu. Ve většině našich článků vycházíme z odborných studií a lékařských prací. Vždy se snažíme na studie odkazovat, ověříte si tak pravost. Více informací o nás najdete zde - mrkněte na náš tým.

  Líbil se vám náš článek? Sdílejte ho, uděláte nám radost


  Štítky:

  Přečtěte si také naše další články

   

  Zatím žádné komentáře

  Zanechat komentář ke článku

  Zpráva