Sponzorováno

Alportův syndrom (dědičná nefritida) – příznaky, příčiny a léčba 4.78/5 (9)

 • Alportův syndrom je geneticky podmíněná onemocnění ledvin, uší a očí. Toto vzácné onemocnění je způsobeno mutací genů, které kódují strukturální složky kolagenu, hlavně kolagen IV, který je důležitý pro normální funkci bazální membrány v ledvinách, sluchovém ústrojí a očích.
 • Hlavní příznaky Alportova syndromu mohou zahrnovat: Problémy s ledvinami: Onemocnění ledvin je jedním z hlavních znaků Alportova syndromu. Postupně může vést k chronickému selhání ledvin. První příznaky mohou zahrnovat přítomnost krve v moči (hematurie), časté infekce močových cest a otoky. Problémy se sluchem: Postižení sluchu je častým znakem Alportova syndromu, obvykle se objevuje ve středním věku. Oční problémy: Někteří jedinci s Alportovým syndromem mohou mít také oční abnormality, jako je katarakta (zákaly) nebo onemocnění sítnice.
 • Alportův syndrom je geneticky dědičný a může se projevovat různými způsoby v různých rodinách. Existují různé genetické mutace spojené s tímto syndromem. Onemocnění může postihnout muže i ženy, ale projevy mohou být často závažnější u mužů.
 • Léčba Alportova syndromu je převážně symptomatická a zaměřuje se na správu příznaků a komplikací. V některých případech může být nezbytná transplantace ledviny. Poradenství ohledně genetického rizika a sledování pacientů s tímto syndromem jsou také důležité součásti péče.

Alportův syndrom je pojmenován podle britského lékaře A. Cecila Alporta, který v roce 1927 popsal tři generace rodiny s kombinací progresivní dědičné nefritidy a hluchoty.

Alportův syndrom je pojmenován podle britského lékaře A. Cecila Alporta, který v roce 1927 popsal tři generace rodiny s kombinací progresivní dědičné nefritidy a hluchoty.

Alportův syndrom je dědičné onemocnění ledvin, které může také negativně ovlivnit vnitřní ucho (konkrétně kochleu – součást vnitřního ucha, připomínající svým spirálovitým tvarem ulitu hlemýždě) a oko. Je způsobena genetickými mutacemi, které ovlivňují skupinu proteinů kolagenu typu IV. Kolagen typu IV je hlavní částí důležitých tkáňových struktur zvaných bazální membrány (tenká vrstva zakotvující buňky epitelu a oddělující je od vaziva), které jsou přítomny ve všech tkáních včetně ledvin, vnitřního ucha a oka.

Alportův syndrom a historie

Alportův syndrom je pojmenován podle britského lékaře A. Cecila Alporta, který v roce 1927 popsal tři generace rodiny s kombinací progresivní dědičné nefritidy a hluchoty. Dr. Alport také zjistil, že krev v moči (hematurie) je nejčastějším příznakem, a že muži byli postiženi závažněji než ženy. Následně bylo popsáno mnoho dalších rodin a onemocnění bylo pojmenováno Alportovým syndromem v roce 1961.

Alportův syndrom je vzácné onemocnění. Odhaduje se, že Alportův syndrom postihuje přibližně 1 z 5 000 až 10 000 lidí v obecné populaci.

Alportův syndrom je nejčastěji způsoben mutací genu pro α5 řetězec kolagenu IV (nejčastěji mutace genu COL4A5 na X chromozomu), méně často mutací genu pro α3 nebo α4 řetězec kolagenu IV. Dědičnost může být:

 • X-vázaná – je specifický typ dědičnosti, který se týká genů lokalizovaných na chromosomu X. V rámci genetiky člověka jde prakticky o synonymum výrazu gonosomální dědičnost (tedy dědičnosti vázané na pohlavní chromosomy), neboť chromosom Y obsahuje jen velmi málo genů a Y-vázanou dědičnost můžeme prakticky zanedbat.
 • Autosomálně recesivní – Pro autozomálně recesivní typ dědičnosti je typické, že postižení se nevyskytují v každé generaci. Vyskytují se spíše „ob generaci“ a my můžeme v rodokmenu pozorovat, že postižení jedinci se rodí fenotypově zdravým jedincům. Pokud se dvěma fenotypově zdravým rodičům narodí dítě s autozomálně recesivně dědičnou chorobou, musíme uvažovat, že oba rodiče jsou přenašeči. Dva přenašeči budou mít postižené dítě ve 25 % procentech případů, kdy se v zygotě sejdou chromozomy s oběma mutovanými alelami, neboť recesivně dědičná onemocnění se projeví pouze v homozygotní kombinaci.
 • Autosomálně dominantní – některé vlastnosti se předávají v rodině dominantním způsobem. To znamená, že každý zdědí jednu normální kopii určitého genu a jednu změněnou neboli mutovanou. Tato mutovaná kopie převáží svým vlivem nad zdravou kopií genu, a proto se u postiženého jedince projeví genetické onemocnění. Podle toho, který gen je mutován, se projeví odpovídající onemocnění. U autosomálně dominantního typu dědičnosti vidíme postižené jedince v každé generaci. Vidíme, že postižení jedinci jsou mužského i ženského pohlaví.

Příznaky Alportova syndromu

Vliv na ledviny

Alportův syndrom vždy ovlivňuje ledviny. Primárním příznakem je krev v moči (hematurie), která je obvykle mikroskopická, což znamená, že ji lze detekovat pouze mikroskopem. Někdy mají děti s Alportovým syndromem několik dní hnědou, růžovou nebo červenou moč (hrubou hematurii) spojenou s nachlazením nebo chřipkou. Tato hrubá hematurie se nakonec zastaví, když se dítě zotaví a může být velmi děsivá, ale není škodlivá. S postupujícím onemocněním se začínají projevovat další známky onemocnění ledvin, jako je protein v moči (proteinurie) a vysoký krevní tlak.

Alportův syndrom způsobuje poškození ledvin postupnou tvorbou zjizvené tkáně v normálních ledvinových strukturách (glomeruly a tubuly). Jak ledviny filtrují proteiny z krve, tyto molekuly poškozují filtrační systém nebo glomeruly kvůli abnormálnímu kolagenu. Tento proces je znám jako fibróza a nakonec vede k selhání ledvin.

Přibližně 50% mužů s X-vázaným Alportovým syndromem vyžaduje dialyzační léčbu nebo transplantaci ledviny ve věku 25 let, a přibližně u 90% se rozvine terminální renální selhání (ESRD) před 40. rokem věku. U pacientek s X-vázaným Alportovým syndromem byla progrese do ESRD považována za vzácnou. Nedávná pozorování však ukázala, že až 12% pacientek trpí také ESRD ve věku 40 let; tato míra se zvyšuje na 30% ve věku 60 let a 40% ve věku 80 let. U pacientek jsou rizikové faktory pro progresi do ESRD proteinurie a ztráta sluchu. U mužů a žen s autosomálně recesivní formou Alportova syndromu se rozvine selhání ledvin během mladistvých nebo brzkých dospělých let (teenageři). Lidé s autosomálně dominantním Alportovým syndromem jsou obvykle v pohodě do středního věku, pak přijde selhání ledvin.

Sponzorováno

Vliv na vnitřní ucho

Dalším příznakem Alportova syndromu je ztráta sluchu. Ztráta sluchu není nikdy přítomna při narození, ale je zřejmá v pozdním dětství nebo v raném dospívání, obvykle před nástupem selhání ledvin. Některé rodiny s Alportovým syndromem ztrátu sluchu ale nezaznamenají. Odhaduje se, že asi u 80% mužů s X-vázaným Alportovým syndromem se v určitém okamžiku svého života vyvine ztráta sluchu, často v době dospívání. U žen s X-vázaným Alportovým syndromem je ztráta sluchu méně častá a vyskytuje se spíše později v životě. Muži a ženy s autosomálně recesivním Alportovým syndromem mají typicky ztrátu sluchu v dětství. U pacientů s autosomálně dominantním Alportovým syndromem dochází k poškození sluchu spíše později v životě.

Naslouchátka jsou naštěstí velmi účinná pro pacienty se ztrátou sluchu způsobenou Alportovým syndromem. Ztráta sluchu se však při transplantaci ledvin nezlepší.

Vliv na oči

Přední lenticonus (lentikonus je kuželovité vyklenutí předního či zadního pólu čočky) je abnormalita ve tvaru oční čočky a postihuje asi 15% až 20% pacientů s X-vázaným a autosomálně recesivním Alportovým syndromem. Lidé s předním lenticonem mohou mít pomalé progresivní zhoršení vize (často se mění předpis jejich brýlí). Tento stav může také vést k tvorbě šedého zákalu.

Mnoho lidí s Alportovým syndromem má abnormální pigment sítnice nazývaný retinopatie, ale nevede k žádným abnormalitám vidění. Tento příznak může být užitečný pro diagnostiku, a to zejména u žen, které nemají jiné rysy Alportova syndromu kromě hematurie (pro kterou existují i jiné příčiny).

Opakující se eroze rohovky je další oční problém, který se může objevit u lidí s Alportovým syndromem. Jedinci, kteří trpí tímto onemocněním, mají opakované epizody svědění očí a mohou potřebovat přijmout některá opatření na ochranu svých rohovek (jako je nošení brýlí při jízdě na kole).

Makulární díra je další oční problém, který postihuje pouze asi 5% pacientů. Makulární díra je onemocnění, postihující makulu.

Diagnostika

Váš lékař se může nejdříve domnívat, že máte Alportův syndrom na základě vaší rodinné anamnézy. Příznaky, které hlásíte, budou také ukazovat pravděpodobnost, že se u vás tato choroba vyskytne. Váš lékař může použít tyto dva typy diagnostických testů:

 • Biopsie ledvin nebo kůže: V tomto testu bude velmi malá část ledviny nebo kůže odebrána a vyšetřena mikroskopem. Pečlivé mikroskopické vyhodnocení vzorku může ukázat charakteristické nálezy.
 • Genetický test: Tento test se používá k potvrzení, zda máte gen, který by mohl vést k Alportovu syndromu. Používá se také k určení konkrétního způsobu, kterým jste gen zdědili.

Časná diagnóza Alportova syndromu je velmi nutná. Je to proto, že komplikace Alportova syndromu se obvykle projevují už v dětství / rané dospělosti a bez zahájení léčby včas se onemocnění ledvin může stát v brzké dospělosti i smrtelným.

Jiné typy testů mohou být důležité pro vyloučení jiných nemocí, nejedná se však o diagnostické testy. Tyto zahrnují:

 • Analýza moči: Pro kontrolu obsahu moči na přítomnost krve nebo bílkovin bude použit test na vyšetření moči.
 • Odhadovaná glomerulární filtrace (test eGFR): Toto je testování funkce ledvin a odhaduje rychlost, kterou vaše glomeruly filtrují odpad.
 • Test sluchu
 • Oční testy

Léčba Alportova syndromu

Pro Alportův syndrom neexistuje jen jediná léčba, protože každý ze symptomů a komplikací je léčen individuálně.

Řešení problémů ledvin

Kontrola a zpomalení progrese onemocnění ledvin je první a primární snaha při léčbě Alportova syndromu. Za tímto účelem může lékař předepsat:

 • Inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu (ACE) nebo blokátory angiotenzinového receptoru ke snížení krevního tlaku a potenciálně snižují i bílkoviny v moči a zpomalují progresi onemocnění ledvin
 • Omezená dietní dávka soli
 • Diuretika – navozují zvýšenou diurézu (vylučování) vody a elektrolytů v moči.
 • Nízkoproteinová dieta

Váš lékař vám pravděpodobně doporučí, abyste navštívili dietologa, který vám pomůže dodržet vaše nová omezení a přitom zachovat zdravou výživu. Často však onemocnění ledvin postoupí do stadia renálního onemocnění v konečném stádiu, kvůli kterému budete muset buď jít na dialýzu, nebo případně podstoupit transplantaci ledvin. Dialýza je umělý proces odstraňování a filtrování odpadu z těla pomocí stroje. Dialyzační přístroj v podstatě funguje jako náhrada za ledviny. Transplantace ledvin zahrnuje chirurgickou výměnu vadné ledviny za zdravou od dárce.

Řešení vysokého krevního tlaku

Váš lékař vám předepíše vhodné pilulky / léky, které pomohou udržet krevní tlak pod kontrolou. Některé z těchto léků jsou inhibitory ACE, beta blokátory a blokátory kalciových kanálů. Ty pomáhají snížit vaše šance na rozvoj onemocnění srdce a také zpomalují progresi onemocnění ledvin.

Řešení problémů s očima

Váš lékař vás odkáže zřejmě na oftalmologa, aby vám pomohl vyřešit problémy s viděním, které jsou způsobeny abnormalitou ve tvaru čočky. Řešení může mít podobu změny předpisu vašich brýlí nebo podstoupíte operaci katarakty. Bílé skvrny v očích žádným způsobem neovlivňují vidění, takže obvykle se na ně léčba nevztahuje.

Řešení ztráty sluchu

Pokud se u vás projeví ztráta sluchu v důsledku Alportova syndromu, je pravděpodobné, že bude trvalá. Naštěstí můžete zkusit naslouchátko, které je velmi účinné při pomoci s tímto problémem.

Obecně platí, že můžete také těžit ze změn životního stylu, jako je udržení se v aktivním stavu, zdravý jídelníček a udržení zdravé váhy.

Pár slov závěrem

Sponzorováno

Pokud u vás byl diagnostikován Alportův syndrom, měli byste své možnosti léčby prodiskutovat s lékařem, protože každý jednotlivý případ se liší z hlediska závažnosti a ovlivněných orgánů. Je nezbytné hledat odbornou péči specializovaného lékaře, který má zkušenosti s péčí při této neobvyklé nemoci. Měli byste se také pokusit, aby vaše rodina byla hodnocena genetickým poradcem, aby se určilo, kdo jiný může být ohrožen. Pokud nemáte nemoc, ale jste nositelem nebo máte rodinnou anamnézu, měli byste před zahájením založení své rodiny podstoupit genetické poradenství. To vám umožní poznat nejlepší způsoby, jak snížit šanci na předání genetické mutace na vaše budoucí děti.

Studie a zdroje článku

Sponzorováno

Líbil se vám článek? Ohodnoťte ho.

Autorem článku je naše redakce

Tým rehabilitace.info (více o nás)

 

Náš tým vám všem chce přinášet zajímavé informace ze světa zdraví, cvičení, výživy, rehabilitace a obecně zdravého životního stylu. Ve většině našich článků vycházíme z odborných studií a lékařských prací. Vždy se snažíme na studie odkazovat, ověříte si tak pravost. Více informací o nás najdete zde - mrkněte na náš tým.

Líbil se vám náš článek? Sdílejte ho, uděláte nám radost


Štítky: , ,

Přečtěte si také naše další články

 

Zatím žádné komentáře

Zanechat komentář ke článku

Zpráva