Sponzorováno

Afázie po mrtvici – co se dá dělat + tipy pro komunikaci 4.77/5 (13)

 • Afázie je porucha komunikace, která může nastat po mrtvici nebo jiném poškození mozku. Tato porucha ovlivňuje schopnost porozumět, formulovat a vyjádřit slova a věty. Řešení afázie po mrtvici zahrnuje léčbu, rehabilitaci a podporu pacienta. Ve článku najdete několik klíčových kroků pro usnadnění komunikace s lidmi s afázií po mrtvici.
 • Lékařská péče: Po mrtvici je důležité okamžitě vyhledat lékařskou pomoc. Lékař provede diagnostické testy, aby určil rozsah poškození mozku a typ afázie. Léčba může zahrnovat léky a lékařskou péči zaměřenou na řízení dalších zdravotních komplikací, které mohou vzniknout po mrtvici.
 • Logopedická terapie: Logopedická terapie je klíčovou součástí rehabilitace afázie. Logopedický terapeut pracuje s pacientem na zlepšení jeho komunikačních dovedností. Terapie se zaměřuje na trénink porozumění, výslovnosti, gramatiky a schopnosti formulovat slova a věty.
 • Cvičení s obrazci a obrázky: Někteří pacienti s afázií mohou profitovat z cvičení s obrazci, která pomáhají zlepšit slovní zásobu a gramatiku. Tato cvičení mohou zahrnovat párování slov s obrázky nebo tvoření vět na základě vzorů.
 • Podpora komunikace: Pacienti s afázií mohou používat komunikační pomůcky, jako jsou obrázkové slovníky, mobilní aplikace nebo komunikační panely, které jim pomáhají vyjádřit své myšlenky a potřeby.
 • Rodinná a psychologická podpora: Afázie může být frustrující jak pro pacienta, tak pro jeho rodinu. Psychologická podpora pro pacienta i jeho blízké je důležitá, aby se zvládli s novými výzvami spojenými s afázií.
 • Trpělivost a cvičení: Rehabilitace afázie je proces, který může trvat dlouhou dobu, a vyžaduje trpělivost a pravidelnou praxi. Pravidelné cvičení doma pod dohledem logopedického terapeuta může být klíčové pro pokrok.
 • Je důležité si uvědomit, že každý pacient s afázií je jedinečný, a proto bude léčba a rehabilitace individuálně přizpůsobena jeho potřebám a schopnostem. Cílem je dosáhnout co nejlepšího možného zlepšení komunikačních dovedností a kvality života pacienta.

Mrtvice může poškodit oblasti mozku, které se zabývají zpracováním řeči. Po mrtvici tak může mít někdo afázii, která negativně ovlivňuje jeho schopnost komunikovat a mluvit.

K ischemické mrtvici dochází, když sraženiny v cévách blokují průtok krve do mozku. Ke hemoragické mrtvici dochází, když céva v mozku prosakuje nebo praskne a vyvíjí příliš velký tlak na mozkové buňky.

Oba typy mrtvice mohou způsobit odumření nebo poškození částí mozku, což může vést k dlouhodobé invaliditě nebo smrti. Cévní mozková příhoda, ke které došlo v oblastech mozku, které ovládají řeč a jazyk, může způsobit afázii. Stává se to.

Tento článek definuje a zkoumá afázii, včetně různých typů a toho, jak lékaři tento stav léčí / řídí. Kromě toho poskytuje tipy pro komunikaci s člověkem s afázií a tipy, které mu pomohou komunikovat s ostatními.

Co je to vlastně afázie?

Mozková mrtvice, ke které dojde v částech mozku, které ovládají řeč a jazyk, může vyústit v afázii. Tento stav ovlivňuje něčí schopnost mluvit, psát, poslouchat a číst.

Afázie může nastat náhle v důsledku mrtvice nebo poranění hlavy. Někdy však k tomuto stavu dochází pomalu v důsledku mozkového nádoru nebo progresivní neurologické poruchy, jako je Alzheimerova choroba.

Levá strana mozku je u většiny lidí zodpovědná za zpracování jazyka. Člověk může mít různé typy afázie v závislosti na tom, která oblast mozku je poškozena.

Typy afázie

Existují dvě široké kategorie afázie:

 1. Fluentní afázie
 2. Nonfluentní afázie
Ilustrace - různé typy afázie

Ilustrace – různé typy afázie

 

Fluentní afázie a nonfluentní afázie jsou dvě odlišné formy poruchy komunikace spojené s poškozením mozku, obvykle způsobeným mrtvicí nebo jinými neurologickými onemocněními. Tyto dvě formy afázie se liší v tom, jak ovlivňují schopnost pacienta mluvit a porozumět řeči. Zde je rozdíl mezi nimi:

Fluentní afázie

Projevy: Lidé s fluentní afázií mají schopnost produkovat slova a věty plynule, ale jejich řeč často obsahuje nesmyslná slova nebo fráze. Jejich řeč může znít plytká nebo bezobsažná.

Porozumění: Pacienti s fluentní afázií mají často obtíže s porozuměním řeči. Mohou mít potíže s rozpoznáváním slov a porozuměním větám.

Příčina: Fluentní afázie je obvykle spojena s poškozením Wernickeho oblasti mozku, která je zodpovědná za porozumění slovům a syntaxi řeči.

Nonfluentní afázie

Projevy: Lidé s nonfluentní afázií mají obtíže s produkci slov a vět. Jejich řeč může být pomalá a nesplynulá. Mohou mít potíže s výslovností a gramatikou.

Porozumění: Porozumění řeči u pacientů s nonfluentní afázií může být relativně nepoškozené. Mohou rozumět slovům a větám, i když mají problémy s produkci řeči.

Příčina: Nonfluentní afázie je často spojena s poškozením Brocovy oblasti mozku, která reguluje produkci řeči.

V rámci těchto skupin existuje několik typů afázie. Kromě níže uvedených stavů existují i další typy stavu.

Wernickeova (senzorická) afázie

Wernickeova afázie je důsledkem poškození spánkového laloku mozku. Jedná se o typ fluentní afázie, která může způsobit následující problémy s řečí a jazykem:

 • člověk říká mnoho slov, která nedávají smysl
 • používání nesprávných slov nebo vymyšlených slov
 • spojování nesmyslných slov, která znějí jako věta, ale nedávají smysl

Brocova afázie

Brocova afázie je nejběžnějším nefluentním typem afázie, která postihuje čelní lalok mozku. Mezi vlastnosti tohoto typu afázie patří:

Sponzorováno

 • mají potíže s porozuměním vět
 • vynechávají krátká slova jako „je“, „to“ nebo „ten“
 • říkají něco, co se nepodobá větě
 • mají potíže s vytvářením úplných vět
 • dělají chyby při dodržování pokynů jako „doleva, doprava, pod a za“
 • použití slov, která jsou podobné slovu, ale není to přesné, například „auto“ místo „náklaďák“

Globální afázie

Cévní mozková příhoda, která poškodí rozsáhlou část přední a zadní oblasti levé hemisféry mozku, může mít za následek globální afázii. Lidé s globální afázií mohou mít potíže s tvořením a porozuměním slovům a větám. Mohou být extrémně omezeni ve své schopnosti mluvit nebo rozumět jazyku.

Léčba afázie po mrtvici

Studie z roku 2021 uvádí, že behaviorální řečová a logopedická terapie je primární léčbou afázie po mrtvici. Studie však dosud neurčily optimální načasování terapie, kter8 funguje nejlépe pro jednotlivce po mrtvici.

Přehled uvádí, že logopedická terapie může být individuální nebo je pacient jako součást skupiny. Odborníci mohou také provádět terapii na dálku nebo pomocí počítače.

Autoři studie také vysvětlují, že nebylo prokázáno, že léky významně zlepšují afázii bez logopedické terapie. Kromě toho je neinvazivní mozková stimulace dalším potenciálním přístupem k terapii, který může pomoci zlepšit afázii. K potvrzení její účinnosti však může být zapotřebí další výzkum, zejména v kombinaci se SLT.

Odborníci říkají, že po poranění mozku, jako je mrtvice, dochází v mozku člověka k významným změnám, které mu pomalu pomáhají zotavit se. Proto mohou lidé s afázií zaznamenat dramatické zlepšení svých jazykových schopností v prvních několika měsících po mrtvici, a to i bez léčby. V mnoha případech však určitá úroveň afázie zůstává a jednotlivci stále vyžadují nějakou formu terapie.

Neinvazivní mozková stimulace

Neinvazivní mozková stimulace je technika, která se používá k ovlivnění činnosti mozku bez potřeby chirurgického zákroku nebo invazivního zavedení elektrod přímo do mozku. Tato metoda využívá různé technologie a zařízení k modulaci mozkové aktivity z vnějšku lebky. Neinvazivní mozková stimulace může být využívána pro různé účely, včetně léčby neurologických a psychiatrických onemocnění, zkoumání mozkových funkcí a zlepšení kognitivních schopností. Některé z hlavních metod neinvazivní mozkové stimulace zahrnují:

Transkraniální magnetická stimulace (TMS): TMS využívá silný magnetický impuls k stimulaci specifických oblastí mozku. Tato metoda se často používá v neurovědě a v psychiatrické léčbě, například pro léčbu deprese.

Transkraniální stimulace stejnosměrným proudem (tDCS): tDCS využívá nízký elektrický proud k modulaci mozkové aktivity. Elektrická elektroda se umístí na povrch lebky a pomocí malého proudu může stimulovat nebo potlačit mozkovou aktivitu. Tato metoda se zkoumá jako potenciální nástroj pro zlepšení kognitivních funkcí a léčbu různých onemocnění.

Transkraniální stimulace střídavým proudem (tACS): tACS využívá střídavý elektrický proud k ovlivnění mozkové aktivity. Tato metoda je zkoumána v souvislosti s různými neurologickými a psychiatrickými poruchami, a také pro zlepšení kognitivních funkcí.

Transkraniální oscilační stimulace (tOS): tOS je nová metoda, která kombinuje různé frekvence stimulace k modulaci mozkové aktivity. Je stále ve fázi výzkumu a vývoje.

Tyto metody mohou být využívány pro zkoumání mozkových funkcí, výzkum a experimenty, ale také jako součást léčby některých neurologických a psychiatrických poruch. Nicméně, je důležité poznamenat, že neinvazivní mozková stimulace je stále ve fázi výzkumu a klinických studií, a ne vždy je k dispozici jako běžná léčba. Před použitím těchto metod pro léčbu je vždy nutné konzultovat s lékařem nebo specialistou na neurologii či psychiatrii.

TIP: Existuje i invazivní hloubková mozková stimulace

Tipy pro komunikaci s pacientem s afázií

Níže jsou uvedeny tipy, které mohou pomoci rodině a přátelům komunikovat s člověkem s afázií:

 • Používejte krátké, nekomplikované věty, ale udržujte přirozený způsob konverzace vhodný pro dospělé.
 • V případě potřeby opakujte nebo zapište klíčová slova, abyste objasnili význam.
 • Nechte dotyčné osobě dostatek času na rozhovor a vyvarujte se opravování jeho řeči.
 • Minimalizujte rušivé vlivy, jako je hlasitá televize nebo rádio.
 • Podporujte jakýkoli typ komunikace, jako jsou gesta, ukazování, řeč nebo kreslení.
 • Zeptejte se a oceňte názor někoho s afázií.
 • Zúčastněte se skupinové terapie, pokud je to možné.

Následující strategie mohou pomoci pacientovi s afázií komunikovat:

 • Udělejte si čas a buďte se sebou trpěliví.
 • Dejte lidem vědět, co vnímáte, že funguje nejlépe.
 • Používejte pomocná zařízení, jako jsou fotografie, pera, papír nebo jiné nástroje.

Kromě toho může mít pacient s afázií a jeho rodina celkem velký prospěch z účasti v online skupinách na podporu po prodělání mrtvice, aby si vybudovali sebedůvěru a pomohli jim přizpůsobit se životním změnám. Třeba ERGOaktiv.cz.

Souhrn

Afázie je stav, který se může objevit v důsledku mrtvice a negativně ovlivnit něčí schopnost mluvit a zpracovávat jazyk. Existují různé typy afázie se specifickými charakteristikami, které se projevují v komunikaci člověka.

Člověk s afázií může mít potíže s porozuměním řeči a může si plést slova. V důsledku toho mohou mluvit málo slov nebo být sami sebou frustrovaní. Příznaky afázie se mohou zlepšit během prvních několika měsíců po mrtvici, ale lidé s afázií často stále vyžadují logopedickou terapii.

Rodinní příslušníci a přátelé mohou efektivně komunikovat s osobou s afázií tím, že minimalizují rozptýlení, nechají je vzít si na čas na mluvní nebo používají gesta a kresby či další pomůcky. Kromě toho se jednotlivci mohou poradit s lékařem, aby zjistili, jaká podpora je k dispozici, a dozvěděli se další užitečné tipy.

Pečujete o někoho s afázií? Napište nám do komentářů.

VIDEO: Mozková příhoda – Komunikace s nemocným

Sponzorováno

Studie a zdroje článku

Líbil se vám článek? Ohodnoťte ho.

Autorem článku je naše redakce

Tým rehabilitace.info (více o nás)

 

Náš tým vám všem chce přinášet zajímavé informace ze světa zdraví, cvičení, výživy, rehabilitace a obecně zdravého životního stylu. Ve většině našich článků vycházíme z odborných studií a lékařských prací. Vždy se snažíme na studie odkazovat, ověříte si tak pravost. Více informací o nás najdete zde - mrkněte na náš tým.

Líbil se vám náš článek? Sdílejte ho, uděláte nám radost


Štítky: ,

Přečtěte si také naše další články

 

Zatím žádné komentáře

Zanechat komentář ke článku

Zpráva