Sponzorováno

Řečová terapie či logopedie – kdy a jak může pomoci? 4.38/5 (13)

 • Řečová terapie, známá také jako logopedie, je terapeutická disciplína, která se zaměřuje na prevenci, diagnostiku a léčbu poruch komunikace a řeči.
 • Řečová terapie pomáhá jednotlivcům všech věkových kategorií, kteří mají problémy s mluvením, porozuměním, čtením, psaním nebo jinými aspekty komunikace.
 • Řečová terapie pomáhá lidem, kteří mají problémy s výslovností, tempem mluvení, rytmem mluvení nebo jinými aspekty řeči.
 • Řečová terapie poskytuje podporu lidem, kteří mají problémy s porozuměním slov, gramatikou, slovníkem nebo jinými aspekty jazyka.
 • Pomáhá jednotlivcům s poruchami komunikace, jako jsou autismus, Aspergerův syndrom, poranění mozku nebo jiné neurologické poruchy, zlepšit své komunikační dovednosti a schopnosti navazovat mezilidské vztahy.
 • Poskytuje podporu dětem i dospělým, kteří mají problémy s čtením, psaním, pravopisem nebo porozuměním psanému textu.
 • Řečová terapie v sobě může zahrnovat různé terapeutické techniky a intervence, včetně cvičení pro posílení svalů úst, pracovních listů pro rozvoj jazykových dovedností, hraní her pro zlepšení komunikace a mnoho dalšího.
 • Cílem terapie je pomoci jednotlivcům dosáhnout maximálního možného komunikačního potenciálu a dosáhnout úspěšné integrace do společnosti.

Logopedie (či řečová terapie) poskytuje léčbu a podporu lidem s poruchami řeči a komunikačními problémy. Tento přístup je užitečný pro léčbu mnoha problémů u dětí i dospělých.

Řeč je vyjádření myšlenek pomocí artikulovaných zvuků. Porucha řeči je problém, který člověku brání v komunikaci pomocí mluveného slova. Lidé je mohou také označovat jako poruchy komunikace.

Pokračujte ve čtení, abyste se dozvěděli více o logopedii (řečové terapii) a o tom, jak funguje.

Co je to logopedie a jak pomáhá?

Poruchy řeči se mohou vyvíjet mnoha způsoby. Mohou se objevit v důsledku těchto problémů:

 • nervová poranění mozku
 • svalová paralýza
 • strukturální abnormality
 • vývojové postižení

Studie z roku 2015 ukázala, že přibližně 8 % dětí ve věku 3–17 let zažilo během roku nějakou poruchu komunikace. Logopedie je účinná léčba poruch řeči a komunikace.

V rámci logopedie poskytuje logopedický terapeut (logoped) léčbu a podporu lidem s poruchami řeči. Jsou to zdravotníci vyškolení k hodnocení a léčbě pacientů s poruchami řeči, jazyka nebo polykání.

Jak funguje logopedie (řečová terapie)?

Logoped začne hodnocením jednotlivce. Může identifikovat různé typy poruch řeči a udělá si představu o tom, jak je může léčit.

Logopedie u dětí

Dítě se může účastnit logopedické terapie ve třídě jako součást malé skupiny nebo v individuálním prostředí. To závisí na tom, jakou poruchu řeči dítě má.

Dívka na logopedii

Dívka na logopedii

 

Logoped u dítěte bude využívat terapeutická cvičení a aktivity, které dítěti pomohou překonat jeho specifické problémy. Tyto cvičení a aktivity mohou znamenat:

 • Různé jazykové aktivity: To znamená hraní si a povídání si s dítětem při používání obrázků, knih a předmětů ke stimulaci rozvoje jazyka. Logoped může také demonstrovat správnou výslovnost a používat opakovací cvičení, která pomohou zlepšit jazykové dovednosti dítěte.
 • Různé artikulační aktivity: Ty budou znamenat úzkou spolupráci logopeda s dítětem, aby jim pomohl s jejich výslovností. Logoped ukáže, jak vytvářet specifické zvuky, často třeba během herních aktivit.
 • Terapie krmení a polykání: Logoped může úzce spolupracovat s dítětem, které má problémy se žvýkáním nebo polykáním. Logoped může používat různá orální cvičení, která pomáhají posílit svaly v ústech nebo pracovat s různými texturami potravin, aby se zlepšilo orální povědomí dítěte.
 • Cvičení jazyka a čelisti: Logoped může používat řadu cvičení k procvičení jazyka, rtů a čelistí spolu s masáží obličeje k posílení svalů kolem úst. To dítěti může pomoci s budoucí řečí a komunikací.

Logoped také poskytne dítěti vhodné strategie a doporučí domácí úkoly. Tato cvičení jim umožňují pracovat na určitých činnostech s rodičem, takže pak mohou pokračovat ve cvičení doma.

Logopedie u dospělých

Logoped může používat několik různých technik jako součást logopedie u dospělých. To jsou třeba:

 • Různé sociální komunikace: Logoped může využívat řešení problémů, paměťové aktivity a konverzační cvičení ke zlepšení komunikace.
 • Dechová cvičení: Logoped může používat různá dechová cvičení, aby pacientovi pomohl s problémy s rezonancí.
 • Cvičení úst: Jedná se o vhodný způsob posílení ústního svalstva, který může pomoci zlepšit komunikaci.
 • Polykací cvičení: Zdravotní problémy, jako je Parkinsonova choroba, rakovina ústní dutiny nebo mrtvice, mohou způsobit potíže s polykáním. Logoped může pacientovi ukázat polykací cvičení, která pomohou osobě zvládnout tyto problémy.

Problémy s řečí

Logoped může používat logopedickou terapii k léčbě několika řečových problémů, mezi které patří následující:

Koktání
Koktání je porucha řeči, kterou odborníci charakterizují opakovaným zvukem, slabikami nebo slovy. Člověk s koktáním často opakuje nebo prodlužuje slova, slabiky nebo fráze. Člověk s koktáním ví, co chce říct, ale má potíže mluvit jasně nebo způsobem, který plyne přirozeně.

Sponzorováno

Afázie
Afázie je porucha, která způsobuje, že člověk má potíže s jazykem nebo řečí. Poškození částí mozku, které jsou zodpovědné za jazyk, může vyvolat afázii. Mrtvice je hlavní příčinou afázie u dospělých.

Člověk s afázií může ztratit schopnost vyjadřovat se a rozumět jazyku a může mít také potíže se čtením nebo psaním.

Poruchy artikulace
Poruchy artikulace se týkají lidí, kteří mají problémy s produkcí zvuku zahrnující koordinované pohyby rtů, jazyka, zubů, patra a dýchacího systému. Lidé s těmito poruchami mohou mít potíže s vydáváním určitých zvuků, například říkat „klálik“ místo „králík“.

Osoba s fonologickými poruchami může tyto zvuky vydávat správně, ale může je použít ve špatné pozici slova. Lidé s poruchami artikulace často špatně vyslovují slova.

Specifické vývojové poruchy řeči a jazyka
Specifické vývojové poruchy řeči a jazyka jsou poruchy, které způsobují problémy s rozvojem jazykových dovedností u dětí. Je to stav, který není způsoben známým neurologickým, smyslovým nebo intelektuálním postižením.

Logopedi mohou ovlivnit způsob, jakým dítě mluví, poslouchá, čte a píše. Specialisté je někdy označují jako vývojová porucha jazyka, opoždění řeči nebo vývojová dysfázie.

Specifické vývojové poruchy řeči a jazyka jsou jednou z nejčastějších vývojových poruch, které postihují přibližně 7–8 % dětí v mateřských školách. Logopedie může zlepšit specifické problémy jednotlivce a pomoci s jeho společenským a pracovním životem.

Rezonanční poruchy
Blokáda nebo překážka pravidelného proudění vzduchu ústy osoby, když člověk mluví, může vyvolat poruchu rezonance. Tyto poruchy mění vibrace odpovědné za mluvení, což vede k nejasnostem řeči.

Lékaři často spojují tuto poruchu řeči s rozštěpem patra a dalšími neurologickými poruchami.

Je logopedie účinná? Co říkají studie

Ano. Mnoho studií ukazuje, že logopedie je účinnou metodou, která pomáhá dětem i dospělým rozvíjet jejich komunikační dovednosti.

Jedna studie s více než 700 dětmi s řečovými nebo jazykovými obtížemi ukazuje, že logopedie měla významný pozitivní účinek. Výsledky ukazují, že v průměru 6 hodin logopedie během 6 měsíců výrazně zlepšilo komunikační výkon. Logopedie byla také mnohem účinnější než žádná léčba ve stejném období.

Další studie se zabývala účinky logopedie na dospělé, kteří prodělali mozkovou mrtvici a rozvinula se u nich afázie. Údaje naznačují, že logopedie je velmi účinná a nápomocná při léčbě těchto komunikačních problémů.

Výzkum také poukazuje na účinnost logopedie v časné fázi po mrtvici, typicky prvních 6 měsíců, a ukazuje, že intenzivní léčba má větší účinek.

A další studie také naznačuje, že logopedie může být velmi účinná při léčbě lidí s afázií. Tato studie ukazuje, že 16 sezení logopedie během osmi po sobě jdoucích týdnech pomohlo pacientům výrazně zlepšit komunikační dovednosti.

Alternativy řečové terapie

Existují některé alternativy k logopedii, které může člověk používat vedle logopedie. Jsou to tyto:

Muzikoterapie

Muzikoterapie zahrnuje řadu specifických hudebních aktivit. Tyto aktivity využívají hudbu k posílení jazykových, komunikačních a sociálních dovedností. Studie ukazují, že muzikoterapie může pomoci usnadnit vývoj řeči u dětí.

Neurofeedback

Neurofeedback využívá senzory připojené k pokožce hlavy člověka, které zaznamenávají aktivitu mozkových vln. Tuto činnost pak lékaři zobrazují na obrazovce. Osoba se pak může naučit ovládat své mozkové funkce, když komunikuje.

Je to účinná léčba problémů s řečí u lidí, kteří prodělali mrtvici. Může však mít omezené dlouhodobé přínosy, přičemž výzkum uvádí, že nemůže přesvědčivě prokázat jeho účinnost.

Jazykové intervence realizované rodiči

V tomto přístupu rodiče dítěte používají rutiny a činnosti, aby pomohli dětem rozvíjet jejich jazykové dovednosti. Jedna studie se zabývala jazykovými intervencemi prováděnými rodiči u malých dětí ve věku 18–60 měsíců. Výsledky ukázaly, že rodiče, kteří realizovali komunikační a jazykové intervence, měli významný pozitivní dopad na jazykové dovednosti dětí s mentálním postižením i bez něj.

Shrnu to

Poruchy řeči a komunikace jsou v Evropě běžné – logopedie (neboli řečová terapie) se ukázala jako účinná léčba těchto poruch.

Logopedie je účinná u dětí i dospělých. Logopedi mohou využívat různé techniky, které pomáhají člověku zlepšit jeho komunikační dovednosti.

Máte s logopedií nějaké zkušenosti? Napište nám do komentářů pod článkem.

VIDEO: Ukázka – Logopedie s Mirkou

Sponzorováno

Studie a zdroje článku

 • What is speech therapy? Cologne, Germany: Institute for Quality and Efficiency in Health Care (IQWiG); 2006-.
 • Zdroj obrázku: belchonock / depositphotos.com

Sponzorováno

Líbil se vám článek? Ohodnoťte ho.

Autor článku

Dara Slánská (více o nás)

 

Dara má na starosti ženská témata v našem magazínu. Má rozhled, životní zkušenosti, ráda bloguje. Mezi její oblíbená témata patří zdravý životný styl, cvičení, ženská krása a obecně problémy, které trápí něžnější část populace. Více informací o nás najdete zde - mrkněte na náš tým.

Líbil se vám náš článek? Sdílejte ho, uděláte nám radost


Štítky:

Přečtěte si také naše další články

 

Zatím žádné komentáře

Zanechat komentář ke článku

Zpráva