Agapurin SR 600 – příbalový leták Zatím bez hodnocení.

AGAPURIN SR 600 tablety s prodlouženým uvolňováním

(Pentoxifyllinum)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

1. Co je přípravek Agapurin SR 600 a k čemu se používá

Pentoxifylin je látka ze skupiny xantinových derivátů; zlepšuje průtok krve cévním řečištěm tím, že zvětšuje pružnost červených krvinek, potlačuje shlukování krevních destiček a snižuje viskozitu krve. Takto zlepšuje krevní oběh a vyživování tkání v místech zhoršeného průtoku.

Přípravek se užívá při poruchách prokrvení periferních tkání vyvolaných zhoršením průtoku periferními tepnami, při poškození tkání z nedostatečné výživy (např. bércové vředy, gangréna, omrzliny), při stavech po cévních mozkových příhodách a při poruchách cévního zásobování oka a vnitřního ucha.
Přípravek je určen k léčbě dospělých pacientů.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Agapurin SR 600 užívat

Neužívejte přípravek Agapurin SR 600:

 • jestliže jste alergický(á) na pentoxifylin, metylxantiny nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6),
 • při stavech po nedávném krvácení do mozku a do sítnice.

Pokud se stavy uvedené v tomto odstavci u Vás vyskytnou teprve během užívání přípravku, informujte o tom svého ošetřujícího lékaře.

Upozornění a opatření
Před užitím přípravku Agapurin SR 600 se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem pokud:

 • máte poruchu krevní srážlivosti,
 • máte těžkou formu ischemické choroby srdeční (zvláště u čerstvého srdečního infarktu) či onemocnění mozkových cév,
 • máte výrazně nízký krevní tlak,
 • máte závažné poruchy srdečního rytmu (arytmie),
 • máte poruchu funkce jater či ledvin,
 • jste po nedávném chirurgickém zákroku,
 • současně užíváte léky zabraňujících srážení krve.

Vyšší dávky pentoxifylinu zesilují účinek inzulinu a antidiabetik, což může vyvolat hypoglykemii (nízká hladina krevního cukru – glukosy), proto jsou doporučovány častější kontroly glykemie (hladina glukosy v krvi) s případnou úpravou antidiabetické léčby.

Další léčivé přípravky a přípravek Agapurin SR 600
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.
Agapurin SR 600 může zvyšovat účinek léků užívaných k léčbě vysokého krevního tlaku, snižujících krevní srážlivost a používaných k léčbě cukrovky. Současné užívání léku AGAPURIN SR 600 a teofylinu (užívá se při léčbě astmatu) může zvýšit hladiny teofylinu v krvi a zesílit tak jeho nežádoucí účinky. Cimetidin (používaný při léčbě vředové choroby žaludku nebo dvanáctníku) zvyšuje hladinu pentoxifylinu (léčivé látky Agapurinu SR 600) v krvi.

Přípravek Agapurin SR 600 s jídlem a pitím
Přípravek se užívá během jídla nebo po jídle, ve stejném čase, nerozkousaný se zapíjí trochou tekutiny.

Těhotenství a kojení
Přípravek se nedoporučuje užívat během těhotenství a kojení. Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek neovlivňuje pozornost.

3. Jak se přípravek Agapurin SR 600 užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Přesné dávkování a délku léčby vždy určí lékař. Obvykle se užívá 2x denně 1 tableta přípravku Agapurin SR 600.

Při snížené funkci ledvin se užívají dávky snížené přibližně na 50 – 70% normální dávky podle individuální snášenlivosti pacienta. Také u těžších forem nedostatečné funkce jater je vhodné snížit dávku.

Nejvyšší dávka: doporučuje se nepřekročit dávku 1200 mg/den (tj. 2 tablety).

Jestliže máte pocit, že účinek přípravku Agapurin SR 600 je příliš silný nebo příliš slabý, řekněte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Agapurin SR 600, než jste měl(a)
Neužívejte víc tablet, než kolik Vám předepsal lékař. Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem se poraďte se svým lékařem.
Předávkování se projeví nevolností, závratěmi, nepravidelnou srdeční akcí, poklesem krevního tlaku. Může se vyskytnout i porucha vědomí a křeče. Léčba je symptomatická (podle příznaků).

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Agapurin SR 600
Jestliže zapomenete užít přípravek, užijte obvyklou dávku hned, jakmile si vzpomenete, následující dávku užijte v obvyklém čase. V případě, že se blíží čas užití další předepsané dávky, opomenutou dávku vynechejte a užijte až následující běžnou dávku (danou dávku nezvyšujte!). Nikdy neužívejte dvojitou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Agapurin SR 600
Bez porady s vaším lékařem sami léčbu nepřerušujte!
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Pokud u vás dojde po podání Agapurinu SR 600 k potížím s dýcháním, okamžitě vyhledejte lékaře.

Při léčení přípravkem Agapurin SR 600 se mohou vyskytnout tyto nežádoucí účinky (seřazeno dle četnosti výskytu):

 • Často (možnost výskytu u 1-10 ze 100 pacientů): se vyskytují zažívací potíže (nevolnost, zvracení, bolesti břicha, nadýmání a průjem)
 • Méně často (možnost výskytu u 1-10 z 1000 pacientů): točení hlavy (závratě), bolesti hlavy, rozmazané vidění, pocity návalu tepla ve tváři
 • Vzácné (možnost výskytu u 1-10 z 10 000 pacientů): závažnější alergická reakce s projevy dušnosti, zvýšeného pocení až šokový stav, snížená hladina cukru v krvi, neklid, poruchy spánku, halucinace, poruchy srdečního rytmu (zrychlený, nepravidelný puls, bušení srdce), příznaky anginy pectoris (bolest za hrudní kostí), snížený krevní tlak, zúžení průdušek a následné zhoršené dýchání, alergická kožní reakce projevující se svěděním, zčervenáním kůže nebo kopřivkou, poruchy funkce jater a změny jaterních testů.
 • Velmi vzácné (možnost výskytu u méně než 1 z 10 000 pacientů): krvácení (např. do kůže, sliznic nebo zažívacího systému), poruchy tvorby krve

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

5. Jak přípravek Agapurin SR 600 uchovávat

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Agapurin SR 600 obsahuje
Léčivou látkou je pentoxifylin 600 mg v 1 tabletě s prodlouženým uvolňováním.
Dalšími složkami jsou hypromelosa, povidon 40, mastek, magnesium-stearát, dimetikonová emulze SE 2, makrogol 6000, potahová soustava Sepifilm 752 bílá (hypromelosa, mikrokrystalická celulosa, makrogol-2000-monostearát, oxid titaničitý).

Jak přípravek Agapurin SR 600 vypadá a co obsahuje toto balení
Agapurin SR 600 jsou bílé až téměř bílé oválné čočkovité tablety s půlicí rýhou. Půlicí rýha má pouze usnadnit dělení tablety pro snazší polykání, nikoliv její rozdělení na stejné dávky.
Velikost balení: 20, 50 a 100 tablet s prodlouženým uvolňováním.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:
Zentiva a. s., Hlohovec, Slovenská republika

Stáhnutí příbalového letáku v PDF

Líbil se vám článek? Ohodnoťte ho.

Autorem článku je naše redakce

Tým rehabilitace.info (více o nás)

 

Náš tým vám všem chce přinášet zajímavé informace ze světa zdraví, cvičení, výživy, rehabilitace a obecně zdravého životního stylu. Ve většině našich článků vycházíme z odborných studií a lékařských prací. Vždy se snažíme na studie odkazovat, ověříte si tak pravost. Více informací o nás najdete zde - mrkněte na náš tým.

Líbil se vám náš článek? Sdílejte ho, uděláte nám radost
Přečtěte si také naše další články