Agen – příbalový leták Zatím bez hodnocení.

AGEN 5 a AGEN 10 – Tablety

(Amlodipinum)

Přečtete si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobně. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

1. Co je AGEN a k čemu se používá

AGEN obsahuje aktivní látku amlodipinum, která patří do skupiny látek nazývaných blokátory vápníkových kanálů.

AGEN je indikován k léčbě vysokého krevního tlaku (hypertenze) nebo určitého typu bolesti na hrudi, nazývané angina pectoris, jejíž vzácnou formou je Prinzmetalova angina pectoris, nebo také variantní angina.

U pacientů s vysokým krevním tlakem, přípravek působí tak, že uvolňuje krevní cévy, takže v nich může krev proudit mnohem snadněji. U pacientů s anginou pectoris přípravek Agen působí tak, že zlepšuje krevní zásobení srdečního svalu, který je tak více zásoben kyslíkem a tím je zabráněno bolesti na hrudi. Váš přípravek neposkytuje u anginy okamžitou úlevu od bolesti na hrudi.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete AGEN užívat

Neužívejte přípravek AGEN:

 • jestliže jste alergický(á) na léčivou látku amlodipin, nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6) nebo jiné blokátory kalciových kanálů. Může dojít ke svědění, zčervenání kůže a potížím s dýcháním.
 • jestliže máte závažně nízký tlak (hypotenzi).
 • jestliže máte zúžení aortální chlopně (aortální stenóza) nebo kardiogenní šok (stav při kterém je vaše srdce neschopno zásobovat tělo dostatečným množstvím krve).
 • jestliže trpíte srdečním selháním po akutním infarktu myokardu.

Upozornění a opatření
Před užitím přípravku Agen se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Měl(a) byste informovat svého lékaře, pokud trpíte, nebo pokud se u Vás v minulosti vyskytly následující stavy:

 • nedávný infarkt myokardu;
 • srdeční selhání;
 • závažné zvýšení krevního tlaku (Hypertenzní krize);
 • onemocnění jater;
 • jste starší pacient a vaše dávka potřebuje být zvýšena;

Děti a dospívající
Užívání přípravku Agen u dětí mladších 6 let, nebylo dosud studováno. Agen by měl být užíván k léčbě hypertenze u dětí a dospívajících od 6 do 17 let věku (viz bod 3). Na další informace se zeptejte svého lékaře.

Další léčivé přípravky a přípravek Agen

Informujte svého lékaře, nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Přípravek Agen může být ovlivňovat, nebo může být ovlivněn jinými léčivými přípravky, jako je:

 • Ketokonazol, itrakonazol (přípravky k léčbě plísňových infekcí)
 • Ritonavir, indinavir, nelfinavir (přípravky nazývané inhibitory proteázy užívané k léčbě HIV)
 • Rifampicin, erythromycin, claritromycin (antibiotika)
 • Hypericum perforatum (třezalka tečkovaná)
 • Verapamil, diltiazem (přípravky k léčbě srdečních onemocnění)
 • Dartrolene (infuze k léčbě závažné abnormality tělesné teploty)
 • Simvastatin (přípravek k léčbě vysoké hladiny cholesterolu)

Přípravek Agen může snížit Váš krevní tlak, a to ještě více v případě že současně užíváte jiné léky k léčbě vysokého krevního tlaku.

Přípravek Agen s jídlem a pitím a alkoholem
Grapefruitová šťava a grapefruitové ovoce byste neměli současně konzumovat s užívání přídavku Agen. A to z toho důvodu, že grapefruitová šťáva a ovoce může zvýšit krevní hladinu aktivní látky amlodipinu, což může způsobit nepředvídatelné zesílení účinku přípravku Agen na snížení krevního tlaku.

Těhotenství, kojení a fertilita
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Těhotenství
Bezpečnost amlodipinu v těhotenství nebyla dosud stanovena. Pokud se domníváte, že byste mohla být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se svým lékařem, než začnete přípravek Agen užívat.

Kojení
Není známo, zda amlodipin přechází do mateřského mléka. Pokud kojíte, nebo uvažujete, že začnete kojit, poraďte se se svým lékařem, než začnete přípravek Agen užívat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek Agen může ovlivňovat schopnost řídit, nebo obsluhovat stroje. Pokud máte po užití tablet pocity nevolnosti, máte závratě, zvýšenou únavu či bolesti hlavy, neřiďte a neobsluhujte stroje a ihned vyhledejte lékaře.

3. Jak se AGEN užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře, nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Obvyklá počáteční dávka přípravku Agen je 5mg jednou denně. Dávka může být zvýšena na 10 mg jednou denně.

Přípravek můžete užít před jídlem, nebo po jídle a pití. Přípravek byste měli užívat každý den vždy ve stejnou dobu a zapít vodou. Nezapíjejte Agen grapefruitovou šťávou.

Užívání u dětí
Pro děti a dospívající (od 6 do 17 let) je doporučena obvyklá počáteční dávka 2,5mg denně.
Maximální doporučená denní dávka je 5mg. Dávka 2,5mg může být zajištěna tabletami Agen 5mg, které lze rozdělit na stejné dávky.
Je důležité tablety užívat. Nečekejte, až doužíváte všechny tablety, než navštívíte svého lékaře.

Jestliže jste užil(a) více přípravku AGEN, než jste měl(a)
Užití více tablet může ovlivnit Váš krevní tlak, a to jeho snížením nebo dokonce nebezpečným snížením. Můžete pociťovat závratě, slabosti a můžete se cítit slabě. Pokud je pokles krevního tlaku natolik závažný, může dojít až k šoku. Vaše kůže může být chladná a vlhká a můžete ztratit vědomí.
Jestliže jste užil(a) více tablet přípravku Agen, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Jestliže jste zapomněla(a) užít přípravek AGEN
Nebojte se. Pokud jste zapomněl(a) užít tabletu, opomenutou dávku vynechejte. Následující dávku  užijte ve správný čas. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek AGEN
Váš lékař Vám doporučí, jak dlouho máte přípravek užívat. Váš zdravotní stav se může vrátit do původního stavu, pokud jste přestal(a) svůj lék užívat, dříve než Vám bylo doporučeno.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Seznam nežádoucích účinků, je uveden níže.

Pokud se u Vás při užívání tohoto přípravku vyskytnou následující velmi vzácné nežádoucí účinky, ihned navštivte svého lékaře.

 • náhlá dýchavičnost, bolest na hrudi, dušnost nebo problémy s dýcháním;
 • otok očních víček, tváře nebo rtů;
 • otok jazyka nebo hrtanu, který může způsobit velké problémy s dýcháním;
 • závažné kožní reakce včetně intenzivní kožní vyrážky, kopřivky, zčervenání kůže po celém těle, urputné svědění, puchýře, olupování a otok kůže, zánět mukózních membrán (Steve Johnsons Syndrom), nebo jiné alergické reakce;
 • infarkt myokardu, abnormální srdeční rytmus;
 • zánět pankreatu (žlučníku), který může způsobit závažnou bolest břicha a bolest zad spojenou s pocitem kdy se necítíte dobře.

Byly zjištěny následující časté nežádoucí účinky. Pokud se u Vás některý z těchto příznaků vyskytne, nebo pokud přetrvávají déle než jeden týden, měli byste navštívit svého lékaře.

Časté (mohou se vyskytnout u 1 z 10 pacientů)

 • bolest hlavy, závratě, ospalost (zejména na počátku léčby);
 • palpitace (povědomí o vašem srdečním tepu), návaly horka;
 • bolest břicha, pocin nevolnosti (na zvracení);
 • otok kloubů (edém), ospalost.

Další pozorované nežádoucí účinky jsou zahrnuty v následujícím seznamu.

Méně časté (mohou se vyskytnout u 1 ze 100 pacientů)

 • změny nálad, úzkost, deprese, nespavost;
 • chvění, změny ve vnímání chuti, mdloby (synkopa), slabost;
 • znecitlivění nebo mravenčení v končetinách, ztráta citlivosti na bolest;
 • problémy se zrakem, dvojité vidění, zvonění v uších (tinitus);
 • snížení krevního tlaku;
 • kýchání/ rýma způsobená zánětem nosní sliznice (rinitida);
 • pozměněné vyprazdňování, průjem, zácpa, zažívací potíže, sucho v ústech, zvracení (pocit nevolnosti);
 • ztráta vlasů; zvýšené pocení, svědění kůže, červené skvrny na kůži, změna zabarvení kůže;
 • poruchy při močení, zvýšená potřeba nočního močení, častější močení;
 • neschopnost dosáhnou erekce, diskomfort nebo zvětšení prsou u mužů;
 • slabost, bolest, celkový pocit nepohody;
 • bolest kloubů nebo svalů, svalové křeče, bolesti v zádech;
 • zvýšení či snížení tělesné váhy.

Vzácné (mohou se vyskytnout u 1 z 1000 pacientů)

 • zmatenost.

Velmi vzácné (mohou se vyskytnout u 1 z 10 000 pacientů)

 • nízký počet bílých krvinek, nízký počet krevních destiček což může jednoduše způsobovat vznik modřin nebo krvácení (poškození červených krvinek);
 • zvýšení krevních cukrů (hyperglykémie);
 • porucha nervů, která může způsobit slabost, brnění nebo necitlivost;
 • kašel, otok dásní;
 • nadýmání (gastritida);
 • abnormální funkce jater, zánět jater (hepatitida), zežloutnutí kůže (žloutenka), zvýšení jaterních enzymů v krvi, které může ovlivnit jiné výsledky lékařských testů;
 • zvýšení svalového tonu;
 • zánět krevních žil, často s výskytem kožní vyrážky;
 • citlivost na světlo;
 • poruchy kombinující ztuhlost, třes a/nebo poruchy hybnosti.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků,sdělte to svému lékaři, nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

5. Jak AGEN uchovávat

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce/ blistru za „EXP“.
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího dopadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek AGEN obsahuje
Léčivou látkou je amlodipini besilas 6,935 mg nebo 13,870 mg, což odpovídá 5 nebo 10 mg amlodipinum v jedné tabletě.

Pomocnými látkami jsou mikrokrystalická celulosa, sodná sůl karboxymethylškrobu (typA), dihydrát hydrogenfosforečnanu vápenatého, magnesium-stearát.

Jak přípravek AGEN vypadá a co obsahuje toto balení
Přípravek AGEN se dodává ve formě bílých až téměř bílých oválných tablet na jedné straně s půlící rýhou a vyraženými symboly „A“ a „5“ umístěných nalevo a napravo od půlící rýhy, nebo „A“ a „10“ umístěných nalevo a napravo od půlící rýhy. Tablety lze rozdělit na stejné dávky.

Balení obsahuje 10, 30 nebo 90 tablet.

Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Zentiva, k. s., Praha, Česká republika

Tento přípravek je ve členských státech EU registrován pod následujícími názvy:
Česká Republika
Agen 5
Agen 10

Lotyšsko
Agen 5
Agen 10

Maďarsko
Amlodipin-Zentiva 5mg tabletta
Amlidipine-Zentiva 10mg tabletta

Rumunsko
AMLODIPINA ZENTIVA 5 mg comprimate
AMLODIPINĂ ZENTIVA 10 mg comprimate

Bulharsko
Agen 5
Agen 10

Stáhnutí příbalového letáku v PDF

Líbil se vám článek? Ohodnoťte ho.

Autorem článku je naše redakce

Tým rehabilitace.info (více o nás)

 

Náš tým vám všem chce přinášet zajímavé informace ze světa zdraví, cvičení, výživy, rehabilitace a obecně zdravého životního stylu. Ve většině našich článků vycházíme z odborných studií a lékařských prací. Vždy se snažíme na studie odkazovat, ověříte si tak pravost. Více informací o nás najdete zde - mrkněte na náš tým.

Líbil se vám náš článek? Sdílejte ho, uděláte nám radost




Přečtěte si také naše další články