Sponzorováno

Hafefobie – strach z dotyku – příznaky, příčiny a léčba 4.75/5 (20)

Obsah článku

 • Hafefobie, známá také jako strach z dotyku, je termín používaný k popisu extrémního nebo patologického strachu z dotyků nebo fyzického kontaktu s ostatními lidmi. Osoby trpící hafefobií mohou projevovat silný odpor nebo úzkost při myšlence na to, že se jich bude někdo dotýkat, nebo když se jich ve skutečnosti někdo dotýká.
 • Příznaky hafefobie mohou být: Pocity úzkosti: Dotyková fobie může vyvolávat silné pocity úzkosti nebo dokonce panické ataky. Izolace: Lidé s hafefobií se často snaží vyhýbat situacím, ve kterých by mohli být dotýkáni, což může vést k sociální izolaci. Nepohodlí: Při nuceném dotyku nebo fyzickém kontaktu mohou projevovat silné nepohodlí až bolest. Stres: Myšlenky na blízkost nebo fyzický kontakt mohou vyvolávat silný stres. Odmítání fyzické lásky: Osoby s hafefobií mohou mít potíže přijímat nebo vyjadřovat fyzickou náklonnost nebo lásku.
 • Hafefobie může být spojena s různými faktory, včetně traumatických zážitků, poruchy úzkosti nebo depresí, nebo může být součástí širšího spektra sociálních fobií.
 • Léčba může zahrnovat psychoterapii, zejména kognitivně-behaviorální terapii, a v některých případech mohou být předepsány léky na úzkost nebo antidepresiva. Je důležité vyhledat odbornou pomoc, pokud hafefobie zasahuje do kvality života jednotlivce a omezuje jeho schopnost normálně fungovat ve společnosti.

Dotyk a objímání u někoho s hafefobií určitě nečekejte.

Dotyk a objímání u někoho s hafefobií určitě nečekejte.

Co je to ta hafefobie?

Hafefobie znamená strach z doteku a dotýkání. I když je to celkem neobvyklá fobie, často je to velmi obtěžující fobie. Patří do třídy fobií známých jako specifické fobie, což jsou strachy z konkrétního objektu nebo situace. Pokud máte hafefobii, bojíte se, že se vás někdo dotkne – někteří lidé se bojí „pouze“ toho, že se jich dotknou osoby jiného pohlaví.

Iracionální strach z toho, že se vás někdo dotkne, je neobvyklý v tom, že není nijak zvlášť spojen s jinými stavy souvisejícími s úzkostí, jako je sociální fobie (sociální úzkostná porucha) nebo strach ze zranitelnosti nebo intimity. Mnoho lidí s hafefobií si může vytvořit vřelé, těsné vazby s ostatními přáteli, i když se současně mohou obávat, že tato pouta budou ohrožena kvůli jejich neschopnosti projevit fyzickou náklonnost.

Hafefobie může být pro kamarády a blízké lidi pacientů velmi obtížně pochopitelná. Osoba nabízející dotek se může cítit odmítnuta, když se bude člověk dotyku vyhýbat.

Hafefobie je také známá pod jinými názvy, včetně afenfosmfobie, chiraptofobie a thixofobie.

Příznaky hafefobie

Příznaky hafefobie se mohou lišit v závažnosti u jednotlivých lidí. Někteří lidé s touto fobií si mohou vybudovat dostatečnou důvěru, aby překonali své reakce s jedním nebo dvěma konkrétními lidmi po dlouhou dobu. A/nebo mohou tolerovat dotyk, který iniciují, nebo když moou dát výslovné povolení jiné osobě k zahájení. Jiní zůstávají ve stavu, kdy je jim nepohodlná jakákoli forma dotyku.

Pokud máte hafefobii, vaše reakce na setkání s vaším spouštěčem mohou být podobné reakcím lidí s jinými specifickými fobiemi.
Můžete:

 • Chtít plakat
 • Mít pocity podobné úzkosti
 • Třást se
 • Potit se

Lidé mohou také zažít záchvaty paniky, které mohou být charakterizovány rychlým srdečním tepem, rychlým dýcháním a pocitem blížící se zkázy.

Příznaky specifické fobie často zahrnují vyhýbání se kontaktu s lidmi. V případech hafefobie se to může projevit jako vyhýbání se těmto činnostem:

 • Potřesení rukou a objetí tím, že se nebudete chtít vítat a seznamovat s jinými lidmi
 • Potkávání se s lidmi, o kterých si myslíte, že o vás mají romantický zájem
 • Sociální situace, kdy se obáváte, že by lidé mohli očekávat nějakou formu fyzické interakce

Všemu tomu se bude chtít pacient s hafefobií vyhnout.

Potřeba dotyku a lidského kontaktu je vrozená a neschopnost užít si tento kontakt může způsobit další problémy s duševním zdravím kvůli výsledným pocitům izolace a osamělosti.

Diagnóza

Aby bylo možné diagnostikovat tento stav, lékař se vás zeptá na povahu, trvání a závažnost vašich příznaků. Může také udělat anamnézu, provést fyzickou prohlídku nebo provést laboratorní testy, aby mohl vyloučit další stavy či nemoci.

Příčiny hafefobie

Přesné příčiny hafefobie nejsou známy, ale existuje řada faktorů, které mohou hrát roli. Stejně jako jiné specifické fobie, genetika, rodinná anamnéza, životní zkušenosti a celkový temperament mohou přispět k rozvoji fobie.

 • Rodinná anamnéza: Dnes víme, že strach se lze naučit pozorováním, takže pokud někdo vidí blízké členy rodiny, kteří mají také fobii nebo jinou úzkostnou poruchu, může také zvýšit pravděpodobnost, že se u něj může tento stav rozvinout.
 • Traumatické zážitky: Svou roli může hrát i sexuální napadení nebo jiná traumata. Jakákoli negativní zkušenost s dotykem jiné osoby by mohla potenciálně přispět k rozvoji tohoto stavu.

Výzkumy naznačují, že ženy mají dvakrát vyšší pravděpodobnost než muži, že budou mít specifické fobie, jako je hafefobie. Další typ fobie nebo nějaký problémový stav duševního zdraví také zvyšuje pravděpodobnost rozvoje specifické fobie. Dle některých studií má 75 % lidí se specifickými fobiemi více než jednu fobii.

Hafefobie se často vyvíjí i bez jakékoli známé příčiny. To platí pro mnoho případů specifických fobií. Většina lidí, kteří nedokážou vysledovat svou hafefobii ke konkrétní události, si například vyvinula tento strach v raném dětství, ale spouštěcí situace se mohla objevit kdykoli v životě.

Dobrou zprávou je, že k úspěšné léčbě této úzkostné poruchy není nutné znát příčinu.

Sponzorováno

Léčba hafefobie

Naštěstí jsou specifické fobie velmi dobře léčitelné. Míra úspěšné léčby specifických fobií se dle studií pohybuje kolem 80 % až 90 %. K dispozici je několik různých možností léčby hafefobie:

Léky

Antidepresiva a léky proti úzkosti mohou být někdy lidem předepsány, aby jim pomohly zvládnout příznaky specifických fobií, jako je právě hafefobie. Tyto léky jsou často nejúčinnější, když se používají ve spojení s psychoterapií.

Psychoterapie

Například expoziční terapie se často doporučuje pro léčbu specifických fobií. Tato léčba zahrnuje postupné vystavování lidí věci, které se bojí, a zároveň jde o nácvik relaxačních technik. Nakonec se reakce na strach začíná zmenšovat. Pacient se stane na strach méně náchylný – dá se říct, že se vůči strachu „otupí“.

Kognitivně-behaviorální terapie je další léčbou často doporučovanou pro specifické fobie. Tento typ terapie se zaměřuje na negativní myšlenky a zkreslení, které přispívají k rozvoji a udržování fobií. Kognitivně-behaviorální terapie (KBT) je jednou z nejúčinnějších forem terapie pro léčbu fobií, včetně specifických fobií jako je hafefobie. Tato terapeutická metoda kombinuje kognitivní přístup, který se zaměřuje na změnu negativních myšlenek a přesvědčení, s behaviorálním přístupem, který se soustředí na změnu nežádoucího chování a reakcí.

Zde jsou způsoby, jak Kognitivně-behaviorální terapie může pomoci léčit fobii:

Identifikace a zkoumání myšlenek: Terapeut spolupracuje s klientem na identifikaci negativních myšlenek a přesvědčení spojených s fobií. To může zahrnovat zkoumání iracionálních obav, katastrofických myšlenek a zkreslených vnímání ohledně fobického podnětu.

Nácvik relaxačních technik: Kognitivně-behaviorální terapie může zahrnovat nácvik a implementaci relaxačních technik, jako jsou hluboké dýchání, progresivní relaxace nebo meditace. Tyto techniky pomáhají snižovat celkovou úzkost a stres spojený s fobií.

Postupná expozice: Terapeut může provádět postupnou expozici, kde klient je postupně vystavován fobickému podnětu v kontrolovaném a bezpečném prostředí. Cílem je postupně zvyšovat odolnost vůči fobickému podnětu a snižovat úzkost spojenou s ním.

Kognitivní restrukturalizace: Kognitivně-behaviorální terapie se zaměřuje na změnu negativních myšlenek a přesvědčení spojených s fobií. Klient se učí identifikovat a nahrazovat negativní myšlenky pozitivnějšími a realističtějšími.

Výcvik v řešení problémů: Klient se učí účinným způsobům řešení problémů, které mohou vzniknout v souvislosti s fobií. To zahrnuje rozpoznávání a změnu negativního vzoru myšlení.

Domácí úkoly: Terapeut může zadávat klientovi domácí úkoly, aby konsolidoval a aplikoval naučené dovednosti ve skutečném životě.

Kognitivně-behaviorální terapie poskytuje strukturovaný a systematický přístup k léčbě fobií, umožňující klientovi získat dovednosti na správu úzkosti a postupné překonání fobie. Spolupráce s kvalifikovaným terapeutem je klíčová pro úspěch této terapie.

Zvládání hafefobie

Kromě hledání léčby svého stavu existují také kroky, které můžete podniknout sami a které vám mohou usnadnit zvládnutí hafefobie. Některé z kroků jsou tyto:

 • Pečujte sami o sebe: Dobře a s láskou o sobe pečujte, starejte se o své fyzické i duševní zdraví. Hodně odpočívejte, dodržujte zdravou stravu, pravidelně se cvičte a najděte způsoby, jak relaxovat a zvládat stres. To by měla být cesta.
 • Získejte podporu: Mít přátele a rodinu, kteří vám rozumí a podporují vás, je také důležité. Může být také užitečné připojit se ke svépomocné skupině, kde můžete mluvit s lidmi, kteří procházejí podobnými útrapami.
 • Snažte se vyhnout posilování svého strachu: Vyhýbání se zvládání posiluje a zhoršuje vaši fobii. To neznamená, že vždy musíte svému strachu čelit přímo, ale hledání způsobů, jak se postupně vystavovat tomu, čeho se bojíte, vám může pomoci překonat strach.
 • Párová nebo rodinná terapie může pomoci těm, kterým jste nejblíže, pochopit váš strach a vyvinout alternativní způsoby, jak vám vyjádřit svou náklonnost. Hledejte terapeuta, s nímž můžete rozvíjet důvěru a terapeutický vztah, a počítejte s tím, že tento proces bude nějakou dobu trvat.

Pár slov nakonec

Strach z doteku se může vyvinout v důsledku hluboce traumatických zážitků. Takové reakce jsou pochopitelné a správná léčba může lidem pomoci vyrovnat se se vzpomínkami na trauma i s příznaky hafefobie.

Pokud vám váš strach brání v plnění vašich každodenních potřeb, je důležité kontaktovat odborníka na duševní zdraví. Možná se nikdy nebudete plně cítit komfortně, když se vás někdo dotkne, ale tvrdou prací se můžete naučit zvládat své ustrašené reakce.

Sponzorováno

A co vy? Máte s hafefobií nějaké zkušenosti? Budeme moc rádi za komentáře.

A přečtěte si u nás o dalších fobiích

Studie a zdroje článku

Líbil se vám článek? Ohodnoťte ho.

Autor článku

Daniel Borník (více o nás)

 

Dan miluje sport. Přispívá články zejména z oblasti regenerace, fyzio, cvičení a píše i o nemocech. Náš tým vám všem chce přinášet zajímavé informace ze světa zdraví, cvičení, výživy, rehabilitace a obecně zdravého životního stylu. Ve většině našich článků vycházíme z odborných studií a lékařských prací. Vždy se snažíme na studie odkazovat, ověříte si tak pravost. Více informací o nás najdete zde - mrkněte na náš tým.

Líbil se vám náš článek? Sdílejte ho, uděláte nám radost


Štítky:

Přečtěte si také naše další články

 

Zatím žádné komentáře

Zanechat komentář ke článku

Zpráva