Dyskalkulie – když čísla zlobí 4.8/5 (15)

dyskalkulieTato porucha matematických schopností postihuje manipulaci s čísly, číselné operace, matematické představy a geometrii. Podkladem jsou problémy v oblasti sluchové a zrakové percepce, pravolevé a prostorové orientace; jakož i porucha koncentrace pozornosti a paměti. Jelikož se při řešení matematických úloh vyskytuje řada faktorů (verbální, prostorový, matematická logika, numerický) rozeznáváme několik druhů dyskalkulie.

Typické pro tuto poruchu je neprospívání v některé nebo ve více oblastech matematiky navzdory dostatečnému intelektovému potenciálu a snaze. Dyskalkulie je slovo, které se používá k popisu lidí, kteří mají velké problémy s čísly, ale stále mají normální nebo vyšší IQ.

Když čísla zlobí

Děti postižené dyskalkulií mají problém při osvojování si matematických pojmů. Spoléhají se na paměť – nedokáží si výsledek odvodit, neúměrně dlouho se učí násobilku nebo počítají na prstech. Často nezvládnou přechod přes desítku.

Některé děti nedosáhnou pojmu číslo, jiné mají problém se slovním vyjádřením číslic a operačních symbolů. Další nedokážou psát a následně zpracovat čísla. Častá je neschopnost provádět operace (sčítání, dělení), typická je například záměna čitatele a jmenovatele ve zlomcích.

Dyskalkulie se vyskytuje spolu s dysgrafií a dysortografií. Použitím specifických intenzivních postupů se dají v nápravě dyskalkulie dosáhnout dobrých výsledků. Pozitivní zpráva také je, že i když člověk nedokáže udělat základní početní operace, může být z něj geniální matematik, jak dokazují příklady některých mimořádně nadaných dětí.

3 typy dyskalkulie

Na rozdíl od dyslexie, její výskyt je stejný tak u chlapců než i u dívek, a existuje spojení mezi předčasně narozenými dětmi a pozdějšími obtížemi s matematikou. Badian (1983) definuje 3 typy dyskalkulie:

 1. potíže s výpočetními operacemi, jakými jsou např. sčítání, odčítání, násobení
 2. obtíže v rozlišování následnosti jednotlivých operací (tabulky, násobilka apod.)
 3. prostorová dyskalkulie, popisující potíže se zvládáním výpočtů obsahujících několik sloupců a s určováním hodnot

Dyskalkulie se dá také rozdělit takto:

1. Praktognostická

Tento typ dyskalkulie se vyznačuje narušenou matematickou schopností, poruchou manipulace s předměty nebo s nakreslenými symboly. Dítě není schopno vytvořit skupinu z předmětů k danému číslu, není schopné dospět k pojmu přirozeného čísla. Proto má problémy s porovnáváním čísel, uspořádáním čísel, s přidáváním, ubráním a počítáním na počítadle. V geometrii nedokáže seřadit předměty podle velikosti, neumí rozlišit geometrické tvary, nechápe rozmístění předmětů v prostoru a jejich znázornění na obrázku.

2. Verbální

Jde o poruchu v schopnosti označovat počet předmětů (neumí je spočítat), v pochopení matematického určování (např. O 5 více, o ….. méně), ve jmenování číselné řady (neumí říci pořadí čísel, které mu určí – např. 0 až 13). Dítě si pod daným číslem nedokáže představit příslušnou skupinu prvků, ani označit daný počet prvků skupině číslem. Dítě nedokáže ukázat počet prstů vyjadřující ukázala číslici (např. ukážete mu číslo 3, ale dítě vám ukáže ledajaký počet prstů – nesprávný).

3. Lexická

Pro tento typ je charakteristická neschopnost dítěte číst matematické znaky a jejich kombinace, symboly, číslice, vícemístné čísla s nulami, (205, 607 apod.). Čísla čte po jednom, ne jako celek, tvarově podobné čísla (zaměňuje si např . čísla 3 s 5, 3 s 8). Jedná se o podobu dyslexie v oblasti čtení číslic. Problémy jsou v levo-pravé orientaci.

4. Grafická

Projevuje se neschopností dítěte psát matematické znaky. Má problémy se zápisem čísel podle diktátu (neumí číslo napsat, neumí si vybavit jak vypadá), má potíže v psaní víceciferného čísla (obvykle cifry zapisuje v opačném pořadí, při zápisu má problémy s nulou, výsledek není schopno zapsat ve správném pořadí).

5. Operacionální

U tohoto typu žák nezvládá uskutečňování matematických operací (sčítání, odčítání, dělení, násobení), operace zaměňuje, neumí počítat zpaměti i ty nejjednodušší příklady počítá písemně).

6. Ideognostická

Jedná se o poruchu chápání matematických pojmů a vztahů mezi nimi, v chápání čísla jako pojmu. Problémy se projevují při řešení slovních úloh, i přes svou dobrou inteligenci dítě nedokáže počítat příklady zpaměti.

Rady rodičům dětí s dyskalkulií

 • Nepodléhejte panice!
 • Chcete-li dát svému dítěti pozitivní příklad, nejprve se musíte sami vypořádat se svými nedokonalostmi.
 • Pomozte najít svému dítěti oblast, ve které se mu daří. Řiďte se radami odborníků, ale poslouchejte i svůj úsudek. Vy jste s dítětem každý den!
 • Nebojte se změnit odborníka, který se stará o vaše dítě.
 • Někdy velmi pomáhá spojit se s rodiči dětí se stejným problémem.
 • Pedagogové ve škole by měli být informováni o této problematice a o nejnovější legislativě.
 • Pomozte svému dítěti najít jeho silné stránky v učení a jak pomocí nich kompenzovat ty slabší.
 • Respektujte jeho tempo, interval únavy.
 • Oceňujte, oceňujte, oceňujte!
 • Dopřejte sobě i dítěti přiměřené odměny.
 • Osvědčilo se řešit s žáky slovní úlohy pomocí manipulace s předměty.
 • Při slovních úlohách tolerujeme i netradiční způsoby řešení. Žákům se sníženým logickým myšlením pomáháme při vypracování zápisu matematické úlohy. Umožníme mu zápis částečných výsledků – mezivýsledků.
 • Tolerujte počítání na prstech

Tipy jak pracovat s dyskalkulií

Podívejte se na několik našich tipů pro dyskalkulii:

 1. Nechte dítě „myslet nahlas“, tj. komentovat slovně své činnosti.
 2. Kontrolujte jeho postup a v případě potřeby nesprávný krok ihned opravte.
 3. Složitější příklady se snažte rozdělit na co nejmenší kroky.
 4. Automatizujte kroky: některé mezičlánky vynechávejte, dokud dítě celou operaci neudělá rychleji a s menším vypětím sil.
 5. Pokud dítě dělá chyby v roli, která se zdá být zvládnuta, vraťte se zpět k pomocným krokům, k verbalizaci.

Časté otázky ohledně dyskalkulie

Je dyskalkulie reálná porucha?

Dyskalkulici sami uvádějí že, ano. Učitelé také říkají, že je. WHO (Světová zdravotnická organizace) říká, že je.

Jak často se dyskalkulie vyskytuje?

Podle britské studie vypracované v roce 1996, je dyskalkuliků cca 6,5%. Podle studie vypracované v roce 1994, je to 3,6% světové populace.

Je větší počet u žen nebo u mužů?

Pokud jde o dyskalkulii, studie ukazují, že zastoupení se rovná – 50% žen, 50% mužů.

Co je akalkulie (nemá s dyskalkulií nic společného)?

Akalkulie je způsobena vážným poškozením mozku. Akalkulie představuje mnohem více než jen problémy s algebraickou či matematickou analýzou. Lidé s akalkulií jsou schopni provádět i základní matematické operace, jako je například identifikace většího ze dvou čísel, nebo sečíst dvě čísla dohromady. Akalkulie je během života získána a žádný člověk se s ní nenarodí, a může se objevit kdykoliv. Je způsobena poškozením oblastí mozku přímo souvisejícími s matematickými funkcemi, zejména v levém mozkovém laloku (angular gyrus). Údery do hlavy, poranění mozku a mozkové nádory mohou přispět k rozvoji akalkulie. Akalkulie je příznakem neurologického onemocnění nazývané Gerstmannův syndrom. Gerstmannův syndrom je poměrně vzácný, ale může se objevit po mrtvici, nebo traumatickém poranění mozku. Připomínáme, že toto vážné onemocnění nemá s dyskalkulií nic společného.

Co si také v souvislosti dyskalkulií přečíst?

  Líbil se vám článek? Ohodnoťte ho.

  Autorem článku je naše redakce

  Tým rehabilitace.info (více o nás)

   

  Náš tým vám všem chce přinášet zajímavé informace ze světa zdraví, cvičení, výživy, rehabilitace a obecně zdravého životního stylu. Ve většině našich článků vycházíme z odborných studií a lékařských prací. Vždy se snažíme na studie odkazovat, ověříte si tak pravost. Více informací o nás najdete zde - mrkněte na náš tým.

  Líbil se vám náš článek? Sdílejte ho, uděláte nám radost
  Přečtěte si také naše další články

  Zatím žádné komentáře

  Zanechat komentář ke článku

  Zpráva