Sponzorováno

Panthenol 100 mg JENAPHARM – příbalový leták Zatím bez hodnocení.

sp.zn. sukls60789/2015
sukls54658/2015

Příbalový leták – Příbalová informace: informace pro uživatele

Panthenol 100 mg JENAPHARM tablety

(Dexpanthenolum)

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

  • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
  • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
  • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
  • Pokud se nebudete do 7 dnů cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

1. Co je Panthenol 100 mg JENAPHARM a k čemu se používá

Přípravek Panthenol 100 mg JENAPHARM obsahuje jako léčivou látku dexpanthenol, který se dobře vstřebává z trávicího ústrojí a v těle se mění na kyselinu pantothenovou, známou jako vitamin skupiny B. Kyselina pantothenová je nutná pro množství pochodů látkové přeměny a při jejím nedostatku vzniká řada chorobných projevů zejména na kůži a sliznicích, dochází i ke snížení celkové odolnosti, objevuje se slabost a nervové poruchy.

Bez doporučení lékaře lze přípravek užívat jako podpůrnou léčbu postižení sliznice při zánětech horních cest dýchacích a sliznice dutiny ústní.
Na doporučení lékaře lze přípravek užívat jako podpůrnou léčbu postižení sliznice při zánětech horních cest dýchacích (záněty hltanu, průdušek, průdušnice, hrtanu, záněty nosní sliznice), dále k doléčování po operaci mandlí, k léčbě projevů nedostatku kyseliny pantothenové, které nelze zvládnout prostou úpravou diety, například při mravenčení a bolestech prstů a plosky nohy („burning-feetsyndrom“, příznaky palčivosti nohou); tyto příznaky vyvolává nedostatek pantothenové kyseliny.
Pokud se nebudete do 7 dnů cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Panthenol 100 mg JENAPHARM mohou užívat dospělí a dospívající od 14 let věku.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Panthenol 100 mg JENAPHARM užívat

Nepoužívejte Panthenol 100 mg JENAPHARM

  • jestliže jste alergický(á) na na dexpanthenol nebo kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

Děti a dospívající
Nedoporučuje se podávat Panthenol 100 mg JENAPHARM dětem mladším než 14 let vzhledem k vysoké dávce. O použití u mladších dětí musí rozhodnout lékař.

Další léčivé přípravky a Panthenol 100 mg JENAPHARM
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.
Nejsou dosud známy žádné lékové interakce.

Těhotenství a kojení
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Během těhotenství a kojení by měla být doporučená denní dávka vitamínů zajištěna vyváženou stravou. Vzhledem k množství účinné látky v tomto přípravku je jeho užívání odůvodněno pouze v případě léčby vitamínové deficience (nedostatku). Proto používání tohoto přípravku během těhotenství a kojení by mělo být pouze na doporučení lékaře.
Přestože do této doby nebyly zjištěny žádné nežádoucí účinky, měl by lékař posoudit prospěch a případná rizika před zahájením léčby akutních nebakteriálních zánětů hltanu tímto přípravkem v době těhotenství nebo kojení. O používání přípravku Panthenol 100 mg JENAPHARM v období těhotenství neexistují žádné systematické studie.

Sponzorováno

Dexpanthenol je vylučován do mateřského mléka.

Přípravek Panthenol 100 mg JENAPHARM obsahuje sacharózu. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

3. Jak se Panthenol 100 mg JENAPHARM užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.Doporučená dávka přípravku:

K podpoře hojení při onemocnění sliznic se užívá 200 až 400 mg denně, to odpovídá 2 až 4 tabletám přípravku Panthenol 100 mg JENAPHARM denně.
Jednotlivá dávka je jedna tableta, která se pomalu nechá rozpustit v ústech. Interval mezi dvěma dávkami by neměl být kratší než 2 hodiny.

Při stavech z nedostatku kyseliny pantothenové se denně užívá 100 mg, tj. 1 tableta přípravku Panthenol 100 mg JENAPHARM. Tableta se polyká a zapíjí se malým množstvím vody, nezávisle na jídle.

Délka užívání závisí na klinickém obrazu.

Bez porady s lékařem neužívejte přípravek déle než 7 dní. Jestliže se však do této doby příznaky onemocnění nezlepší nebo se naopak zhoršují, poraďte se o dalším užívání přípravku s lékařem.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Panthenol 100 mg JENAPHARM, než jste měl(a)
Při náhodném požití většího množství tablet dítětem se poraďte s lékařem.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Panthenol 100 mg JENAPHARM
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Vzácně se mohou vyskytnout projevy přecitlivělosti na dexpanthenol nebo na některou jinou složku přípravku, které se projevují svěděním kůže, kopřivkou nebo vyrážkou.

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak Panthenol 100 mg JENAPHARM uchovávat

Uchovávejte při teplotě do 25 ˚C, v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co Panthenol 100 mg JENAPHARM obsahuje
Léčivou látkou je dexpanthenol. Jedna tableta obsahuje 100 mg dexpanthenolu.
Pomocnými látkami jsou koloidní bezvodý oxid křemičitý, sacharóza, sodná sůl sacharinu, želatina, magnesiumstearát, bramborový škrob, glycerol 85%, mastek, čištěná voda.

Jak Panthenol 100 mg JENAPHARM vypadá a co obsahuje toto balení
Panthenol 100 mg JENAPHARM jsou ploché tablety bílé barvy.

Balení obsahuje 20 tablet.

Držitel rozhodnutí o registraci :
QUINTESENCE s.r.o.
Dýšinská 246
109 00 Praha 10
Česká republika

Výrobce:
mibe GmbH, Arzneimittel,
Münchener Straße 15
06796 Brehna
Německo

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 14.4.2015.

 

Sponzorováno

Držitel rozhodnutí o registraci: Jenapharm GmbH & Co. KG

Stáhnutí příbalového letáku v PDF

Sponzorováno

Líbil se vám článek? Ohodnoťte ho.

Autor článku

Daniel Borník (více o nás)

 

Dan miluje sport. Přispívá články zejména z oblasti regenerace, fyzio, cvičení a píše i o nemocech. Náš tým vám všem chce přinášet zajímavé informace ze světa zdraví, cvičení, výživy, rehabilitace a obecně zdravého životního stylu. Ve většině našich článků vycházíme z odborných studií a lékařských prací. Vždy se snažíme na studie odkazovat, ověříte si tak pravost. Více informací o nás najdete zde - mrkněte na náš tým.

Líbil se vám náš článek? Sdílejte ho, uděláte nám radost
Přečtěte si také naše další články