Sponzorováno

Panthenol Spray – příbalový leták Zatím bez hodnocení.

sp.zn. sukls186649/2015

Příbalový leták – Příbalová informace: informace pro pacienta

Panthenol Spray 46,3 mg/g kožní sprej, suspenze

dexpanthenolum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

  • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
  • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
  • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
  • Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

1. Co je přípravek Panthenol Spray a k čemu se používá

Dexpanthenol je analog kyseliny pantothenové (vitamín B5), který se podílí na řadě reakcí v organismu a je potřebný pro normální činnost epitelu (povrchových kožních a slizničních buněk).

Panthenol Spray podporuje hojení kůže a sliznic, tj. poranění kůže jako odřeniny, popáleniny, opaření, aseptické operační rány, špatně se hojící kožní transplantáty, trhliny v kůži u málo elastické pokožky – fisury, ragády (praskliny, trhliny). Dále napomáhá léčení puchýřovitých zánětů kůže, zánětů kůže vyvolaných slunečním zářením a oparů způsobených slunečním zářením.

Přípravek mohou používat dospělí, dospívající a může být použit (pod dohledem dospělých) u dětí všech věkových skupin.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Panthenol Spray používat

Nepoužívejte přípravek Panthenol Spray:

  • jestliže jste alergický(á) na dexpanthenol nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření
Před použitím přípravku Panthenol Spray se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.
Při předávkování přípravku nejsou nutná žádná zvláštní opatření.

Astmatici, příp. osoby s onemocněním dýchacích cest by se neměli při aplikaci přípravku nadýchat hnacích plynů, protože by mohlo dojít podrážděním sliznice k vyvolání astmatických potíží.

Při používání přípravku Panthenol Spray na pohlavní orgány nebo do oblasti konečníku a současném použití kondomů může díky parafínu, který je obsažený v přípravku, dojít ke zjemnění pevnosti kondomu a tím k narušení jeho bezpečnosti.

Další léčivé přípravky a přípravek Panthenol Spray
Informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.
Interakce nejsou dosud známé.

Těhotenství, kojení a plodnost
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.
Panthenol Spray mohou používat i těhotné a kojící ženy.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Panthenol Spray nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Přípravek Panthenol Spray obsahuje cetylstearylalkohol
Může způsobit místní kožní reakce (např. kontaktní dermatitidu).

Sponzorováno

3. Jak se přípravek Panthenol Spray používá

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Pokud lékař nedoporučí jinak, nanáší se přípravek na postižené místo několikrát denně ze vzdálenosti 10–20 cm.
Při aplikaci přípravku držte nádobu svisle, dávkovacím ventilem nahoru. Před každým použitím nádobu silně protřepte.

Bez porady s lékařem můžete přípravek používat na nemocnou kůži nejdéle 14 dní.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Pouze vzácně dochází k reakcím z přecitlivělosti na obsahové látky přípravku projevující se svěděním kůže, kopřivkou nebo vyrážkou.
Při výskytu těchto nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí se poraďte s lékařem.
Lékaře vyhledejte i v případě, že se hojení nezlepšuje či dokonce zhoršuje.

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48, 100 41 Praha 10
Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek Panthenol Spray uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí, 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Uchovávejte při teplotě do 25 °C.
Nádobka je pod tlakem, chraňte ji před přímým slunečným zářením a teplotami nad 50 °C.
Nestříkejte do ohně nebo na žhavé předměty.
Po spotřebování neotvírejte nádobku násilím, nespalujte v ohni.
Pozor – hořlavina.
Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení – Zákaz kouření.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Panthenol Spray obsahuje

  • Léčivou látkou je dexpanthenolum. Sto gramů spreje obsahuje dexpanthenolum 4,63g.
  • Dalšími složkami jsou zvlášť tekutý vosk, emulgující cetylstearylalkohol, lehký tekutý parafin, peroctová kyselina, čištěná voda, směs propanu, butanu a isobutanu jako plynů napomáhajících rozprašování spreje.

Jak přípravek Panthenol Spray vypadá a co obsahuje toto balení
Panthenol spray je bílá pěna s mírně kyselým zápachem.

1 x 130 g
Hliníková tlaková nádobka s vnitřním ochranným lakem, který je v přímém styku s přípravkem. Nádobka je uzavřena dávkovacím ventilem a plastovým krytem, krabička.

Držitel rozhodnutí o registraci
PharmaSwiss Česká republika s.r.o.
Jankovcova 1569/2c
170 00 Praha 7
Česká republika

Výrobce
Dr. Gerhard Mann chem.-pharm. Fabrik GmbH
Brunsbütteler Damm 165-173
135 81 Berlín, Německo

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 15.10.2015

 

Sponzorováno

Držitel rozhodnutí o registraci: PharmaSwiss Česká republika s.r.o.

Stáhnutí příbalového letáku v PDF

Sponzorováno

Líbil se vám článek? Ohodnoťte ho.

Autor článku

Daniel Borník (více o nás)

 

Dan miluje sport. Přispívá články zejména z oblasti regenerace, fyzio, cvičení a píše i o nemocech. Náš tým vám všem chce přinášet zajímavé informace ze světa zdraví, cvičení, výživy, rehabilitace a obecně zdravého životního stylu. Ve většině našich článků vycházíme z odborných studií a lékařských prací. Vždy se snažíme na studie odkazovat, ověříte si tak pravost. Více informací o nás najdete zde - mrkněte na náš tým.

Líbil se vám náš článek? Sdílejte ho, uděláte nám radost
Přečtěte si také naše další články