Clarinase repetabs – příbalový leták Zatím bez hodnocení.Tento lék je na předpis.

sp.zn.sukls63553/2015

Příbalový leták – Příbalová informace: informace pro uživatele

CLARINASE REPETABS tablety s prodlouženým uvolňováním

(loratadinum/pseudoephedrini sulfas)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

1. Co je přípravek Clarinase repetabs a k čemu se používá

Přípravek Clarinase repetabs obsahuje kombinaci dvou léčiv, antihistaminika loratadinu a dekongestiva pseudoefedrinu. Antihistaminika pomáhají tlumit alergické a běžné projevy rýmy tím, že předcházejí účinkům látky zvané histamin, která vzniká v organizmu. Dekongestiva pomáhají uvolnit ucpaný nos.

Přípravek Clarinase repetabs zmírňuje příznaky spojené se sezónní alergickou rýmou (sennou rýmou), jako jsou kýchání, výtok z nosu, pálení nosu nebo očí, doprovázené pocitem ucpaného nosu.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Clarinase repetabs užívat

Neužívejte přípravek Clarinase repetabs

 • jestliže jste alergický(á) na loratadin, pseudoefedrin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

Kvůli obsahu pseudoefedrinu neužívejte přípravek Clarinase repetabs

 • jestliže užíváte léky na srdce nebo krevní tlak;
 • máte zelený zákal (glaukom), obtíže s močením, překážku v močových cestách, vysoký krevní tlak, onemocnění srdce nebo cév, prodělali jste mozkovou mrtvici (cévní mozkovou příhodu) nebo máte zvýšenou funkci štítné žlázy;
 • jestliže jste léčeni inhibitory monoaminooxidázy – IMAO (léky na léčbu deprese), nebo jste ukončili léčbu tímto lékem v posledních 14 dnech.

Upozornění a opatření
Za určitých podmínek se můžete stát abnormálně vnímavým(ou) k dekongestivnímu pseudoefedrin-sulfátu  obsaženém v tomto léčivém přípravku.

Před užitím přípravku Clarinase repetabs se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem:

 • jestliže jste ve věku 60 let nebo starší. Starší lidé mohou být více citliví k účinkům tohoto léku;
 • jestliže máte diabetes (cukrovku);
 • jestliže máte vřed způsobující zužování žaludku nebo tenkého střeva (stenózující peptický vřed);
 • jestliže máte střevní blokádu (pyloroduodenální obstrukce);
 • jestliže máte blokádu v krčku močového měchýře (obstrukce vývodových cest močových);
 • jestliže trpíte zvětšením prostaty;
 • jestliže trpíte zvýšeným nitroočním tlakem;
 • jestliže máte zvýšený krevní tlak;
 • jestliže jste v minulosti prodělal(a) infarkt myokardu;
 • jestliže trpíte poruchami srdečního rytmu (arytmie);
 • jestliže jste dříve měli obtíže při dýchání způsobené sevřením svalů v plicích (bronchospazmus); 
 • jestliže máte problém s játry či ledvinami;
 • jestliže plánujete operaci, protože je možné, že budete muset na několik dní přípravek Clarinase repetabs přestat užívat;
 • jestliže užíváte digitalis (lék užívaný u některých srdečních onemocnění), protože může být nutné upravit jeho dávkování;
 • jestliže užíváte léky na tlak: α-methyldopu, mekamylamin, reserpin, veratrové alkaloidy a guanethidin, protože může být potřeba upravit dávkování;
 • jestliže užíváte dekongestanty (léky snižující překrvení sliznic; ústy nebo do nosu – fenylpropanolamin, fenylefrin, efedrin, oxymetazolin, nafazolin), látky potlačující chuť k jídlu (dietní pilulky), nebo amfetaminy, protože společně s přípravkem Clarinase repetabs mohou tyto léky zvýšit krevní tlak;
 • jestliže užíváte tricyklická antidepresiva (léky proti depresím);
 • jestliže užíváte antihistaminika (léky proti alergiím);
 • jestliže užíváte námelové alkaloidy (jako jsou dihydroergotamin, ergotamin, nebo metylergometrin), protože společně s přípravkem Clarinase repetabs mohou tyto léky zvýšit krevní tlak;
 • jestliže užíváte linezolid (antibiotikum), moklobemid (lék proti depresím), bromokryptin, lisurid a pergolid (léky na léčbu Parkinsonovy choroby a některých hormonálních poruch), protože společně s přípravkem Clarinase repetabs mohou tyto léky zvýšit krevní tlak;
 • jestliže užíváte antacida (léky proti překyselení žaludku), protože mohou zvýšit účinnost přípravku Clarinase repetabs;
 • jestliže užíváte kaolin (pomocná látka v některých lécích), protože může snížit účinnost přípravku Clarinase repetabs.

Pokud se u Vás vyskytne nebo je u Vás diagnostikováno jakékoliv z následujících onemocnění, sdělte to svému lékaři:

 • vysoký krevní tlak;
 • rychlý srdeční rytmus nebo bušení srdce;
 • abnormální srdeční rytmus;
 • pocit nevolnosti nebo bolest hlavy, případně zesílení stávající bolesti hlavy během užívání přípravku Clarinase repetabs.

Jedna z léčivých látek obsažených v přípravku Clarinase repetabs, pseudoefedrin-sulfát, nese riziko zneužívání a vysoké dávky pseudoefedrin-sulfátu mohou být jedovaté.

Děti a dospívající
Clarinase repetabs se nedoporučuje podávat dětem mladším 12 let, neboť bezpečnost a účinnost u této populace nebyla dosud stanovena.

Další léčivé přípravky a přípravek Clarinase repetabs
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.
Více viz bod Upozornění a opatření.

Přípravek Clarinase repetabs s jídlem a alkoholem
Přípravek Clarinase repetabs se může užívat s jídlem nebo bez jídla.
Neprokázalo se, že by přípravek Clarinase repetabs zvyšoval účinek alkoholických nápojů.

Těhotenství a kojení
Jestliže jste těhotná, nesmíte přípravek Clarinase repetabs užívat.

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Jestliže kojíte, užívání přípravku Clarinase repetabs se nedoporučuje. Loratadin a pseudoefedrin se vylučují do mateřského mléka. U pseudoefedrinu, což je složka přípravku Clarinase repetabs, bylo hlášeno snížení produkce mateřského mléka u kojících matek.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Při doporučené dávce se neočekává, že by přípravek Clarinase repetabs způsoboval ospalost nebo menší pozornost. Přesto se velmi vzácně u některých jedinců může vyskytnout ospalost, která může ovlivnit jejich schopnost řídit a obsluhovat stroje.

Přípravek Clarinase repetabs obsahuje monohydrát laktózy a sacharózu
Pokud Vám Váš lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

Laboratorní testy
Přípravek Clarinase repetabs vysaďte minimálně 2 dny před jakýmikoli kožními testy, jelikož antihistaminika mohou výsledky kožního testu ovlivnit.
Sportovci užívající přípravek Clarinase repetabs mohou mít pozitivní testy na doping.

3. Jak se přípravek Clarinase repetabs užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Neužívejte více tablet Clarinase repetabs, než Vám bylo doporučeno, ani je neužívejte častěji.

Dospělí a dospívající ve věku 12 let a starší
Užívat jednu tabletu s prodlouženým uvolňováním Clarinase repetabs dvakrát denně se sklenicí vody, s jídlem nebo bez jídla. Tabletu spolkněte celou; nedrťte, nelámejte nebo nežvýkejte tabletu před polknutím.

Neužívejte tento přípravek nepřetržitě více než 10 dní, pokud Váš lékař neurčí jinak.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Clarinase repetabs než jste měl(a)
Jestliže užijete větší dávku než jste měl(a), ihned kontaktujte svého lékaře nebo lékárníka.
Ospalost, bušení srdce a bolest hlavy byly hlášeny při předávkování loratadinem, což je jedna z léčivých látek přípravku Clarinase repetabs. Křeče, rychlý tep srdce, nevolnost a nervozita byly hlášeny při  předávkování pseudoefedrinem, což je další z léčivých látek přípravku Clarinase repetabs.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Clarinase repetabs
Jestliže zapomenete dávku užít včas, užijte ji co nejdříve a poté pokračujte v užívání léku tak, jak je předepsáno.
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Velmi časté (mohou postihnout více než 1 z 10 pacientů):

 • potíže se spaním

Časté (mohou se objevit až u 1 z 10 pacientů):

 • žízeň
 • nervozita
 • ospalost
 • deprese
 • neklid
 • ztráta chuti k jídlu
 • závrať
 • sucho v ústech
 • bušení srdce
 • bolest v krku
 • zánět nosní výstelky
 • zácpa
 • nevolnost
 • bolest hlavy
 • únava

Méně časté (mohou se objevit až u 1 ze 100 pacientů):

 • zmatenost
 • třes
 • zvýšené pocení
 • návaly horka
 • změny chuti
 • abnormální slzení očí
 • zvonění v uších
 • krvácení z nosu
 • abnormální srdeční rytmus
 • časté nebo abnormální močení
 • svědění

Velmi vzácné (mohou se objevit až u 1 z 10 000 pacientů):

 • závažná alergická reakce, zahrnující vyrážku, kopřivku a otok obličeje
 • závrať
 • křeče
 • nepravidelný tlukot srdce
 • vysoký krevní tlak
 • kašel
 • zúžení dýchacích cest
 • poruchy funkce jater
 • potíže s močením
 • vypadávání vlasů

Ostatní nežádoucí účinky, které byly hlášeny pouze pro loratadin v klinických studiích a v období po uvedení na trh zahrnují zvýšení chuti k jídlu, vyrážku a žaludeční potíže.

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

5. Jak přípravek Clarinase repetabs uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. Chraňte před mrazem.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Neužívejte tento přípravek, pokud si všimnete jakékoliv změny ve vzhledu tablet.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Clarinase repetabs obsahuje

 • Léčivými látkami přípravku Clarinase repetabs, tablety s prodlouženým uvolňováním, jsou loratadinum 5 mg a pseudoephedrini sulfas 120 mg.
 • Pomocnými látkami přípravku Clarinase repetabs, tablety s prodlouženým uvolňováním, jsou: 
  Jádro: monohydrát laktózy, kukuřičný škrob, povidon, magnesium-stearát.
  Potahová vrstva: arabská klovatina, bezvodý síran vápenatý, dihydrát síranu vápenatého, karnaubský vosk, mikrokrystalická celulóza, kyselina olejová, kalafuna, práškované rostlinné mýdlo, sacharóza, mastek, oxid titaničitý (E171), bílý vosk a zein.

Jak přípravek Clarinase repetabs vypadá a co obsahuje toto balení
Clarinase repetabs 5 mg/120 mg tablety s prodlouženým uvolňováním jsou bílé, bikonvexní, lesklé, kulaté potahované tablety.
Blistry ve velikosti balení po 1, 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50 a 100 tabletách.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci:
Merck Sharp & Dohme B.V., Haarlem, Nizozemsko do 8.6.2015
Bayer s.r.o., Praha, Česká republika od 9.6.2015

Výrobce:
SP Labo N.V.
Industriepark 30, B-2220
Heist-op-den-Berg,
Belgie

Stáhnutí příbalového letáku v PDF

Líbil se vám článek? Ohodnoťte ho.

Autorem článku je naše redakce

Tým rehabilitace.info (více o nás)

 

Náš tým vám všem chce přinášet zajímavé informace ze světa zdraví, cvičení, výživy, rehabilitace a obecně zdravého životního stylu. Ve většině našich článků vycházíme z odborných studií a lékařských prací. Vždy se snažíme na studie odkazovat, ověříte si tak pravost. Více informací o nás najdete zde - mrkněte na náš tým.

Líbil se vám náš článek? Sdílejte ho, uděláte nám radost
Přečtěte si také naše další články