Aspirin 100 – příbalový leták Zatím bez hodnocení.Příloha č. 1 ke sdělení sp. zn. sukls172341/2010
Příbalový leták – PŘÍBALOVÁ INFORMACE
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Aspirin 100 – tablety – Acidum acetylsalicylicum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však musíte Aspirin 100 užívat pečlivě podle
návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se Vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 3 dnů, musíte se poradit s lékařem.
 • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

1. Co je Aspirin 100 a k čemu se používá

Kyselina acetylsalicylová snižuje tvorbu prostaglandinů (fyziologicky účinných sloučenin, které se podílejí
na vzniku zánětu), a tím působí proti bolesti, snižuje horečku a potlačuje záněty.
Přípravek se užívá při bolestech hlavy, zubů, bolestech v krku spojených s nachlazením, menstruačních
bolestech, bolestech svalů, kloubů, zad. Při zánětlivých onemocněních horních cest dýchacích nebo chřipce
k úlevě od bolesti a horečky.

Děti a mladiství do 16 let smějí užívat kyselinu acetylsalicylovou pouze po doporučení lékařem.
Pouze na doporučení lékaře užívají přípravek dospělí při bolesti spojené se zánětem kloubů.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Aspirin užívat

Neužívejte Aspirin 100

 • jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na kyselinu acetylsalicylovou, jiné salicyláty nebo na kteroukoli další složku přípravku Aspirin
 • jestliže u Vás v minulosti požití salicylátů nebo látek s podobným účinkem, zejména nesteroidních protizánětlivých léků vyvolalo astmatický záchvat, rýmu nebo kopřivku
 • pokud máte:
 • žaludeční nebo dvanácterníkové vředy
 • zvýšenou krvácivost
 • v kombinaci s metotrexátem při dávce 15 mg týdně či vyšší
 • v poslední třetině těhotenství
 • při věku do 16 let a současně probíhajícím horečnatém onemocnění

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Aspirin 100 je zapotřebí

 • při současné léčbě látkami snižujícími srážení krve (např. kumarinovými deriváty)
 • při chronických nebo opakujících se žaludečních nebo dvanáctníkových obtížích
 • při poškození ledvin
 • při těžkém poškození jater
 • v první a druhé třetině těhotenství
 • během kojení (pouze v nízkých dávkách)
 • máte-li průduškové astma, chronické onemocnění dýchacího ústrojí, sennou rýmu nebo zduření nosní sliznice (nosní polypy)

Pokud se Vás týká některý z výše uvedených bodů, poraďte se před užíváním přípravku s lékařem.

Aspirin snižuje shlukování krevních destiček a tím může vést ke zvýšení krvácivosti např. při a po chirurgických zákrocích nebo úrazech.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Účinky přípravku Aspirin 100 a účinky jiných současně podávaných léčiv se mohou vzájemně ovlivňovat.
Kyselina acetylsalicylová ovlivňuje účinek následujících léčivých přípravků:

 • zvyšuje účinky metotrexátu
 • zvyšuje riziko krvácení při současném užití antikoagulancií (léky snižující krevní srážlivost, např. kumarin, heparin)
 • zvyšuje riziko vzniku vředů a krvácení do trávicí soustavy při užití dalších nesteroidních protizánětlivých léčiv se salicyláty užívaných ve vyšších dávkách (≥ 3g denně)
 • snižuje účinek urikosurik (léky podporující vylučování kyseliny močové)
 • zvyšuje obsah digoxinu v krvi
 • zvyšuje hypoglykemický efekt u antidiabetik (např. inzulín, sulfonylmočoviny)
 • zvyšuje riziko krvácení u trombolytik (léky k rozpouštění krevních sraženin)
 • snižuje glomerulární filtraci u současného užití diuretik a ACE inhibitorů
 • snižuje obsah salicylátů v krvi při kortikosteroidní léčbě
 • zvyšuje toxicitu valproové kyseliny
 • zvyšuje poškození žaludeční a střevní sliznice při užití alkoholu

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné
době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Užívání přípravku Aspirin 100 s jídlem a pitím
Tablety se mají užívat s dostatečným množstvím tekutin. Neužívejte nalačno.
Při léčbě tímto přípravkem nepijte alkoholické nápoje.

Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Jestliže dojde během delšího podávání přípravku Aspirin 100 k otěhotnění, je třeba o tom uvědomit lékaře,
který rozhodne, jaké je riziko a přínos další léčby. V současné době není známo, zda kyselina
acetylsalicylová na počátku těhotenství poškozuje vývoj plodu u člověka. Ve třetím trimestru těhotenství se
Aspirin 100 nesmí podávat pro možnost poškození matky i plodu a prodloužení těhotenství.

Salicyláty a jejich metabolity přecházejí v malých množstvích do mléka.
Protože po krátkodobém použití nebyly pozorovány nepříznivé účinky na kojence, není obvykle nutné
přerušit kojení. Při pravidelném užívání vysokých dávek má však být kojení přerušeno včas.
Přípravek patří do skupiny léků (tzv. nesteroidních antirevmatik), které mohou omezit plodnost u žen. Tento
efekt je vratný a zmizí po ukončení terapie. Nebyla však prokázána žádná příčinná souvislost mezi
užíváním kyseliny acetylsalicylové a tímto efektem.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek Aspirin 100 nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

3. Jak se Aspirin 100 užívá

Vždy užívejte přípravek přesně podle pokynů této příbalové informace. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se
se svým lékařem nebo lékárníkem.

Tablety se mají užívat s dostatečným množstvím tekutin. Neužívejte nalačno.

Dávkování
Bez doporučení lékaře neužívejte déle než 3-5 dní. Doporučené dávky jsou následující.

Dospělí a mladiství od 16 let
Dávka 300-1000 mg kyseliny acetylsalicylové se může užívat v časových odstupech 4 až 8 hodin.
Maximální denní dávka 4 g léčivé látky se nesmí překročit.

Děti a mladiství do 16 let
Dětí a mladiství smí užívat kyselinu acetylsalicylovou pouze po doporučení lékařem. Dávkování vždy určí
lékař.
Při podání kyseliny acetylsalicylové dětem a mladistvým v průběhu horečnatého onemocnění hrozí vznik
Reyova syndromu (viz bod 4).

Starší pacienti
Dávka 300-1000 mg kyseliny acetylsalicylové se může užívat v časových odstupech 4 až 8 hodin.
Maximální denní dávka 4 g léčivé látky se nesmí překročit.

O vhodnosti současného užívání přípravku Aspirin 100 s jinými přípravky proti bolesti, zánětu nebo
nachlazení se poraďte s lékařem nebo lékárníkem.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Aspirin 100 , než jste měl(a)
Příznaky předávkování:

Mírné předávkování
Pískání v uších, pocit poškození sluchu, bolest hlavy, závrať a zmatenost jsou pozorovány v případě
předávkování a mohou být upraveny snížením dávky.

Závažné předávkování
Horečka, zrychlené dýchání, poruchy vědomí, oběhové selhání, výrazný pokles krevního cukru.

Předávkování u starších pacientů a především u dětí (předávkování během léčby nebo časté náhodné
předávkování) může vést k ohrožení života. Při podezření na předávkování nebo náhodném požití přípravku
dítětem se ihned poraďte s lékařem.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Aspirin 100 nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Trávicí soustava:

 • Bolesti břicha, pálení žáhy, nevolnost, zvracení.
 • Krvácení do žaludku a střev, které může vést k chudokrevnosti z nedostatku železa.
 • Žaludeční a dvanácterníkové vředy a perforace.
 • Ojedinělé případy poruchy funkce jater.

Poruchy nervového systému

 • Závratě, hučení v uších, které obvykle svědčí o předávkování.

Poruchy krve a lymfatického systému

 • Zvýšené riziko krvácení (např. při a po chirurgických zákrocích nebo úrazech).

Celkové a jinde nezařazené poruchy a lokální reakce po podání

 • Např. kopřivka, kožní reakce, anafylaktické reakce, astma.

Reyův syndrom:
U dětí a mladistvých do 16 let s virovým onemocněním (např. chřipka nebo chřipce podobné infekce horních
dýchacích cest, plané neštovice) existuje v souvislosti s užíváním kyseliny acetylsalicylové vyšší riziko
rozvoje Reyova syndromu. Reyův syndrom je život ohrožující stav, který bez včasné diagnózy a léčby končí
smrtí. Příznaky se mohou objevit buď během nemoci nebo (nejčastěji) až ve stádiu rekonvalescence, tj. po
odeznění akutních příznaků onemocnění. Může se jednat o: vytrvalé zvracení, průjem, poruchy dýchání
(nepravidelné, zrychlené), ztrátu energie, únavu, ospalost, netečnost, strnulost, pohled „do prázdna“, nebo
naopak podrážděné a agresivní chování, vzrušenost, zmatenost, křeče, delirium. Pokud se u dítěte nebo
mladistvého vyskytne kterýkoliv z uvedených příznaků, je třeba neprodleně vyhledat lékaře.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi.

5. Jak Aspirin 100 uchovávat

Uchovávejte při teplotě do 30 °C.

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí

Přípravek Aspirin 100 nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka,
jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Další informace

Co přípravek Aspirin 100 obsahuje

 • Léčivou látkou je acidum acetylsalicylicum 100 mg.
 • Pomocnými látkami jsou celulóza a kukuřičný škrob.

Jak přípravek Aspirin 100 vypadá a co obsahuje toto balení
Bílé kulaté bikonvexní tablety o průměru 7 mm, z jedné strany označeny „DC“ a z druhé znakem BAYER.

Balení obsahuje 20 (50, 100) tablet.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Držitel rozhodnutí o registraci:
Bayer s.r.o., Praha, Česká republika

Výrobce odpovědný za propouštění šarží:
Bayer Bitterfeld GmbH, OT Greppin, 06803 Bitterfeld-Wolfen, Německo

Stáhnutí příbalového letáku v PDF

Líbil se vám článek? Ohodnoťte ho.

Autorem článku je naše redakce

Tým rehabilitace.info (více o nás)

 

Náš tým vám všem chce přinášet zajímavé informace ze světa zdraví, cvičení, výživy, rehabilitace a obecně zdravého životního stylu. Ve většině našich článků vycházíme z odborných studií a lékařských prací. Vždy se snažíme na studie odkazovat, ověříte si tak pravost. Více informací o nás najdete zde - mrkněte na náš tým.

Líbil se vám náš článek? Sdílejte ho, uděláte nám radost
Přečtěte si také naše další články