Autismus má mnoho různých forem – jak se projevuje a léčí? 4.77/5 (13)

Sponzorováno

 • Autismus nebo porucha autistického spektra označuje širokou škálu stavů charakterizovaných problémy se sociálními dovednostmi, opakujícím se chováním a neverbální komunikací.
 • Víme, že neexistuje jeden autismus, ale mnoho podtypů, nejvíce ovlivněných kombinací genetických a environmentálních faktorů.
 • Někteří lidé s autismem mohou vyžadovat významnou podporu ve svém každodenním životě, zatímco jiní mohou potřebovat menší podporu a v některých případech žijí zcela samostatně.
 • Na vývoj autismu může mít vliv několik faktorů, které jsou často doprovázeny i zdravotními problémy, jako jsou gastrointestinální poruchy, záchvaty nebo poruchy spánku, a také problémy duševního zdraví, jako jsou úzkost, deprese a problémy s pozorností.
 • Známky autismu se obvykle objevují ve věku 2 nebo 3 let. Některá související zpoždění ve vývoji se mohou objevit i dříve a často ho lze diagnostikovat již v 18 měsících. Výzkum ukazuje, že včasná intervence vede u lidí s autismem k pozitivním výsledkům v pozdějším věku.

Označení autismus pochází z řeckého slova „autos“, což znamená „sám“. Jedná se o vývojové mentální postižení, jehož projevy zahrnují narušené schopnosti v oblasti sociální interakce a komunikace, nezvyklé reakce na běžné podněty nebo opakující se vzorce chování. Objevuje se ve druhém roce věku a patří mezi poruchy autistického spektra (PAS).

Co je autismus?

Autismus je vrozená neurologická porucha, která se diagnostikuje na základě projevů chování. Konkrétně jde o kognitivní vnímání pacienta a v důsledku toho pak i jeho chování. Postižený nevidí svět tak jako zdraví lidé, což často vede k tomu, že na běžné podněty a situace reaguje nezvyklým způsobem.

Autismus se projevuje již v raném dětství, a to obvykle kolem druhého roku. Častěji postihuje chlapce (v poměru 3:1) a ideálně by měl být diagnostikován do 36 měsíců věku dítěte. Řadí se mezi PAS neboli poruchy autistického spektra, které zahrnují mimo jiné také Aspergerův syndrom nebo dětskou dezintegrační poruchu.

Jaké jsou příčiny autismu?

Příčiny vzniku autismu nejsou doposud známé. Spekuluje se však o kombinaci vlivu genetických předpokladů a dalších rizikových faktorů, jako jsou například nepříznivé látky pro lidský organismus a okolní životní prostředí.

Příznaky a projevy autismu

Lidé s autismem mívají potíže ve vývoji řeči, chápání druhých, v sociálních vztazích a převládá u nich stereotyp. Chování a schopnosti jednotlivých autistů se však často výrazně liší.

Obecné příznaky autismu jsou tyto:

 • Chybí schopnost společenské interakce a komunikace
 • Důležitý je stereotyp a opakující se zájmy
 • V menší či větší míře se projevuje sociální odcizení
 • Lidé s autismem dávají přednost samotě před společností
 • Projevují svou náklonnost odlišným způsobem
 • Chybí jim empatie a schopnost vidět věci z pohledu druhých lidí
 • Jen velmi obtížně zvládají běžné mezilidské vztahy
 • Jsou nadměrně nebo nedostatečně citliví na doteky, zvuky a pohyby

Existují různé formy autismu

Někteří lidé rozlišují formy autismu podle funkčnosti a tedy podle toho, jak moc je jedinec schopen “normálního” fungování. Vysokofunkční autismus znamená, že postižený má v budoucnu velkou šanci se uplatnit v pracovním procesu a může vést zcela normální život. Nízkofunkční autismus naopak označuje poruchu s nižší úrovní vývoje mentálních funkcí. Toto dělení je však značně problematické.

Podle mezinárodní klasifikace nemocí je možné rozlišit různé formy autismu, a to konkrétně:

 • Dětský autismus
 • Atypický autismus
 • Rettův syndrom
 • Aspergerův syndrom
 • Dezintegrační porucha

DĚTSKÝ AUTISMUS

Dětský autismus je jednou z nejvážnějších poruch dětského mentálního vývoje. Dítě s autismem nerozumí svému okolí, nereaguje na podněty jako jiné děti a špatně se socializuje. Tuto poruchu poprvé v roce 1943 popsal L. Kanner jako infantilní autismus. Některé příznaky autismu u dětí v raném věku mohou být například:

 • Absence žvatlání do 1 roku
 • Absence gestikulace do 1 roku
 • Absence napodobování do 15. měsíce
 • Absence užívání slov do 16. měsíce
 • Absence používání slovních spojení do 24.měsíce

Aby mohl být malému pacientovi diagnostikován dětský autismus, musí se projevit problémy ve všech oblastech tzv. akustické triády, kam patří komunikace, sociální interakce a představivost. Symptomy jsou však u jednotlivých dětí s autismem značně individuální. Některé z nich může být „odlišné“ hned po narození, jiné se vyvíjí zcela normálně a specifické chování se projeví až později.

Obvyklé symptomy:

Sponzorováno

 • Dítě si rádo hraje samo
 • Nevnímá druhé
 • Může působit dojmem neslyšícího
 • Vyhýbá se očnímu kontaktu
 • Nereaguje na pokyny a na svoje jméno
 • Nezdraví/neloučí se slovně ani máváním
 • Provádí abnormální pohyby, chodí po špičkách
 • Může mít záchvaty vzteku
 • Řadí věci do řad
 • Jakékoliv změny jsou pro něj nepochopitelné
 • Na objímání a mazlení reaguje spíše pasivně

ATYPICKÝ AUTISMUS

Atypický autismus nesplňuje kritéria pro dětský autismus. Objevuje se až po dosažení třetího věku dítěte a/nebo se neprojevuje plně, tzn. některé schopnosti nejsou narušeny. Může se projevit lepší sociální či komunikační dovedností a někdy také chybí stereotypní zájmy.

RETTŮV SYNDROM

Rettův syndrom popsán Dr. Andreasem Rettem v roce 1965 se objevuje pouze u žen a jeho příčina je genetická. Dítě s tímto syndromem ztrácí kolem 18. měsíce života všechny doposud nabyté schopnosti. Jedná se o progresivní chorobu, kdy se projevy stupňují a zhoršují. Jedinci končí na invalidním vozíku nebo upoutáni na lůžko.

ASPERGERŮV SYNDROM

Aspergerův syndrom je mírnější forma autismu, kdy neschopnost sociální interakce není tak silná. Projevuje se především egocentrismem, který je doprovázený minimální nebo žádnou schopností komunikovat a udržovat kontakt s vrstevníky. Typické je detailní vyjadřování a neobvyklé záliby, jako je například studování jízdních řádů nebo telefonních seznamů. K dalším projevům patří precizní pravdomluvnost a jedinci jsou často také motoricky neobratní. Intelekt je nicméně zachován, někdy je až nadprůměrný.

DEZINTEGRAČNÍ PORUCHA

Dezintegrační porucha je syndrom, kterým trpí děti kolem 2. až 7. roku věku, nejčastěji však mezi 3. a 4. rokem. Po určitém období vývoje dítěte dochází z neznámé příčiny ke stagnaci a zhoršování komunikačních i sociálních dovedností. Zhoršení může být náhlé nebo postupné, po čase se stav opět zlepšuje, ale již nikdy nedosáhne normy.

Autismus a diagnostické testy

Diagnostické metody se v dnešní době stále rozvíjejí, jelikož je však škála možných symptomů velice rozsáhlá, stává se, že odborníci mají na pacientův stav zcela odlišný názor. Poruchy autistického spektra se určují diferenciální diagnostikou pomocí psychotestů. Mezi další způsoby diagnostiky autismu, které se neustále upřesňují, patří funkční magnetická rezonance, analýza motoriky a hlasu nebo třeba EEG markery.

Rodiče, kteří mají podezření, že jejich dítě trpí autismem, si mohou zkusit udělat různé screeningové testy. Tato metoda by jim měla pomoci odhalit, zda ve vývoji dítěte dochází k nějakým odchylkám, na které je třeba dát si pozor.

Autismus v dospělosti

Ačkoliv bývá autismus většinou diagnostikován u dětí, neznamená to, že by se tak nemohlo stát i v dospělosti. Nemoc má u dospělých stejné projevy jako u malých pacientů. Obvykle mají problémy se sociální interakcí a komunikací, mají rádi svůj řád, bývají přecitlivělí na některé smyslové podněty a v běžných situacích mohou reagovat jinak, než bychom čekali. Vlivem zkušeností se však často dokáží pohybovat v běžném životě a sociálních vztazích lépe než děti.

Autismus je na celý život

Autismus se nedá vyléčit, jedná se o celoživotní neurologickou poruchu. Dopady autismu jako je například problematické chování, sebepoškozování nebo záchvaty, se však dají zmírnit správným přístupem a speciální výchovou. Existuje speciální pedagogická péče s využitím metodiky kognitivně behaviorální terapie, která vychází z kombinace kognitivní a behaviorální psychoterapie.

Lidé trpící autismem mohou v dnešním světě velmi dobře fungovat. Díky schopnosti ponořit se do tématu, které je zajímá, se občas stávají ceněnými pracovníky a odborníky v daném oboru. Nejdůležitější je tedy správný přístup, trpělivost, respekt a pochopení od okolního světa.

Pomoc autistům i lidem v jejich okolí u nás momentálně nabízí třeba Národní ústav pro autismus (NAUTIS). Tato nestátní nezisková organizace se soustředí především na to, aby pacienti trpící autismem byli samostatní, aby se mohli vzdělávat, pracovat a vést spokojený život.

Co si o autismu ještě přečíst?

VIDEO: Diagnóza: Dětský autismus

Sponzorováno

Zdroje článku a studie o autismu

Líbil se vám článek? Ohodnoťte ho.

Autorem článku je naše redakce

Tým rehabilitace.info (více o nás)

 

Náš tým vám všem chce přinášet zajímavé informace ze světa zdraví, cvičení, výživy, rehabilitace a obecně zdravého životního stylu. Ve většině našich článků vycházíme z odborných studií a lékařských prací. Vždy se snažíme na studie odkazovat, ověříte si tak pravost. Více informací o nás najdete zde - mrkněte na náš tým.

Líbil se vám náš článek? Sdílejte ho, uděláte nám radost


Štítky:

Přečtěte si také naše další články

Zatím žádné komentáře

Zanechat komentář ke článku

Zpráva