Sponzorováno

Porucha autistického spektra – příznaky, příčiny, diagnostika a léčba 4.46/5 (41)

 • Porucha autistického spektra (PAS) je neurovývojová porucha, která ovlivňuje sociální interakce, komunikaci a chování jedince. Lidé s touto poruchou mohou mít širokou škálu symptomatických projevů, což dává název "spektrum". To znamená, že každý jedinec s PAS může mít odlišné schopnosti a tak0 obtíže.
 • Mezi typické projevy PAS patří: Omezení sociálních interakcí: Potíže s navazováním a udržováním sociálních vztahů, neschopnost číst a porozumět emocím druhých. Problémy s komunikací: Potíže s verbální a neverbální komunikací, opakující se řeč nebo gesta, omezený zrakový kontakt. Stereotypní a repetitivní chování: Opakující se pohyby, záliby ve specifických věcech nebo tématu, odpor ke změnám.
 • Léčba poruchy autistického spektra je multidisciplinární a zaměřuje se na podporu jedince s touto poruchou a jeho rodiny v různých oblastech života.
 • Behaviorální terapie: ABA (Applied Behavior Analysis) je jednou z nejúčinnějších a nejpoužívanějších forem terapie chování u dětí s PAS. Tato terapie pomáhá rozvíjet nové dovednosti a zmírňuje problémové chování.
 • Terapie řeči a komunikace: Logopedická terapie může pomoci zlepšit komunikační schopnosti, verbální i neverbální.
 • Terapie sociálních dovedností: Cvičení a podpora rozvoje sociálních dovedností jsou klíčové pro zlepšení interakcí s ostatními.
 • Léky: Některým lidem s PAS mohou být předepsány léky k léčbě doprovodných symptomů, jako jsou úzkost, agresivita nebo hyperaktivita.
 • Podpora rodiny: Rodiče a rodina hrají klíčovou roli v životě osoby s PAS, a proto je důležité poskytnout jim podporu a vzdělání v této oblasti.
 • Každý jedinec s PAS je unikátní a léčba by měla být individuálně přizpůsobena jeho potřebám a schopnostem. Cílem je maximalizovat kvalitu života a podpořit nezávislost a plnou účast v každodenním životě.

Porucha autistického spektra - příznaky, příčiny, diagnostika a léčbaPorucha autistického spektra je stav spojený s rozvojem mozku, který má vliv na to, jak člověk vnímá a socializuje se s ostatními. Tato porucha způsobuje problémy v sociální interakci a komunikaci. Porucha také zahrnuje omezené a opakující se vzorce chování. Termín „spektrum“ u poruchy autistického spektra označuje široký rozsah symptomů a závažnosti.

Porucha autistického spektra zahrnuje stavy, které byly dříve považovány za samostatný autismus, Aspergerův syndrom, dětskou disintegrační poruchu a nespecifikovanou formu pervazivní vývojové poruchy. Někteří lidé stále používají termín „Aspergerův syndrom“, který je obecně považován za mírnou formu poruchy autistického spektra.

Porucha autistického spektra začíná v raném dětství a způsobuje problémy ve společnosti – například ve společnosti, ve škole a v práci. Děti často vykazují už v prvním roce příznaky autismu. Jen malý počet dětí se v průběhu prvního roku normálně vyvíjí a pak prochází obdobím regrese ve věku 18 až 24 měsíců, kdy se u nich projeví symptomy autismu.

I když neexistuje lék na poruchu autistického spektra, intenzivní, včasná léčba může znamenat velký rozdíl ve kvalitě života mnoha dětí.

Příznaky poruchy autistického spektra

Některé děti vykazují známky poruchy autistického spektra již v raném dětství, jako je snížený oční kontakt, nedostatek reakce na jejich oslovení jménem nebo lhostejnost k pečovatelům. Jiné děti se mohou vyvíjet normálně během prvních několika měsíců nebo let života, ale pak se náhle stáhnou nebo jsou agresivní nebo ztratí jazykové dovednosti, které již získali. Známky jsou obvykle pozorovány ve věku 2 let.

Každé dítě s poruchou autistického spektra má pravděpodobně jedinečný vzor chování a jinou úroveň závažnosti – od malého ovlivnění života až po velmi významné.

Některé děti s poruchou autistického spektra mají potíže s učením a některé mají příznak nižší než normální inteligence. Ostatní děti s poruchou mají normální až vysokou inteligenci – rychle se učí, ale mají problémy s komunikací a aplikací toho, co znají v každodenním životě a přizpůsobování se společenským situacím.

Kvůli jedinečné směsi symptomů u každého dítěte může být obtížné určit závažnost. Je to obecně založeno na úrovni postižení a na tom, jak ovlivňují schopnost fungovat.

Níže jsou uvedeny některé běžné příznaky, které mají lidé s poruchou autistického spektra.

Problémy v sociální komunikaci a interakci

Dítě nebo dospělý s poruchou autistického spektra může mít problémy se sociální interakcí a komunikačními dovednostmi, včetně těchto příznaků:

 • Neodpovídá na oslovení (na jeho jméno) nebo se zdá, že vás někdy neslyší
 • Je imunní vůči mazlení a zdá se, že preferuje být při hře sám, ustupuje do svého vlastního světa
 • Špatně udržuje oční kontakt a někdy postrádá výraz obličeje
 • Nemluví nebo má zpožděný projev, nebo ztrácí předchozí schopnost vyslovovat slova nebo věty
 • Mluví s abnormálním tónem nebo rytmem a může používat zpěvný hlas nebo jaksi robotickou řeč
 • Opakuje slova nebo fráze doslovně, ale nechápe, jak je používat
 • Zdá se, že nerozumí jednoduchým otázkám nebo pokynům
 • Nevyjadřuje emoce ani pocity a zdá se, že si neuvědomuje pocity druhých
 • Nevhodně přistupuje k sociální interakci tím, že je pasivní, agresivní nebo rušivý
 • Má potíže s rozpoznáním neverbálních podnětů, jako je interpretace výrazů obličeje jiných lidí, držení těla nebo tónu hlasu

Problémy ve vzorech chování

Dítě nebo dospělý s poruchou autistického spektra může mít omezené, opakující se vzorce chování, zájmů nebo činností, včetně těchto příznaků:

 • Provádí opakované pohyby, jako je houpání, pohyby rukou a podobně.
 • Provádí činnosti, které by mohly způsobit sebepoškozování, například kousání se nebo bouchání hlavou
 • Rozvíjí specifické rutiny nebo rituály a při sebemenší změně je rozrušen
 • Má problémy s koordinací nebo má zvláštní pohybové vzorce, jako je nešikovnost nebo chůze na prstech, a má zvláštní, tuhou nebo přehnanou řeč těla
 • Je fascinován detaily objektu, jako jsou točící se kola autíčka, ale nechápe celkový účel nebo funkci objektu
 • Je neobvykle citlivý na světlo, zvuk nebo dotek, ale může být lhostejný k bolesti nebo teplotě
 • Fixuje na objekt nebo aktivitu s abnormální intenzitou nebo zaměřením
 • Má specifické potravinové preference, jako je výhradní konzumace jen několika druhů potravin, nebo odmítá potraviny s určitou texturou

Jak stárnou, některé děti s poruchou autistického spektra se více angažují u ostatních a vykazují méně poruch chování. Někteří, obvykle ti s nejméně vážnými problémy, nakonec mohou vést relativně normální nebo téměř normální život. Jiní však mají stále potíže s jazykovými nebo sociálními dovednostmi a dospívající roky mohou přinést horší behaviorální a emocionální problémy.

Příčiny poruchy autistického spektra

Porucha autistického spektra nemá žádnou známou či zjevnou příčinu. Vzhledem ke složitosti poruchy a skutečnosti, že se příznaky a závažnost liší, existuje pravděpodobně mnoho příčin.

Genetika i životní prostředí mohou hrát významnou roli.

Sponzorováno

Genetika

Zdá se, že na poruše autistického spektra se podílí několik různých genů. U některých dětí může být porucha autistického spektra spojena s genetickou poruchou, jako je Rettův syndrom nebo syndrom křehkého X. U jiných dětí mohou genetické změny (mutace) zvýšit riziko poruchy autistického spektra. I další geny mohou ovlivnit vývoj mozku nebo způsob, jakým mozkové buňky komunikují, nebo mohou určit závažnost symptomů. Některé genetické mutace se zdají být zděděné, zatímco jiné se vyskytují spontánně.

Environmentální faktory

Vědci v současné době zkoumají, zda faktory jako virové infekce, léky nebo nějaké komplikace během těhotenství nebo látky znečišťující ovzduší hrají roli při spouštění poruchy autistického spektra.

Doposud nebyla nalezena žádná vazba mezi vakcínami a poruchou autistického spektra

Jeden z největších sporů v poruše autistického spektra se soustředí na to, zda existuje nějaké spojení mezi poruchou a dětskými vakcínami. Navzdory rozsáhlému výzkumu, žádná spolehlivá studie neprokázala vazbu mezi poruchou autistického spektra a jakýmikoliv vakcínami. Ve skutečnosti, původní studie, která vznítila debatu před několika lety, byla stažena kvůli pochybným výzkumným metodám.

Možné komplikace

Problémy se sociálními interakcemi, komunikací a chováním mohou vést k těmto komplikacím v životě:

 • Problémy ve škole a s učením
 • Problémy v oblasti zaměstnanosti
 • Neschopnost žít nezávisle
 • Sociální izolace
 • Stresy v rodině
 • Šikana takových dětí

Diagnostika poruchy autistického spektra

Lékař vašeho dítěte bude při pravidelných prohlídkách hledat známky vývojových zpoždění. Pokud vaše dítě vykazuje jakékoliv příznaky poruchy autistického spektra, budete pravděpodobně odkázáni na specialistu, který léčí děti s poruchami autistického spektra, jako je dětský psychiatr nebo psycholog, dětský neurolog nebo vývojový pediatr. Tito specialisté ho následně vyšetří.

Protože porucha autistického spektra se značně liší v symptomech a závažnosti, diagnóza může být obtížná. Neexistuje specifický lékařský test k určení poruchy. Místo toho může odborník:

 • Pozorovat dítě a ptát se rodiče, jak se vyvíjely a měnily sociální interakce, komunikační dovednosti a chování vašeho dítěte
 • Dát dětem test pokrývající sluch, řeč, jazyk, vývojovou úroveň a sociální a behaviorální otázky
 • Dělat strukturované sociální a komunikační interakce s dítětem a určit skóre výkonu
 • Doporučí možná genetické testování, abyste zjistili, zda má vaše dítě genetickou poruchu, jako je Rettův syndrom nebo syndrom křehkého X.

Léčba

Jak už bylo ve článku zmíněno, neexistuje žádný lék na poruchu autistického spektra a neexistuje žádná jednotná léčba. Cílem léčby je maximalizovat schopnost dítěte fungovat snížením symptomů poruch autistického spektra a podporou rozvoje a učení. Včasná intervence během předškolních let může pomoci vašemu dítěti naučit se kritickým sociálním, komunikačním, funkčním a behaviorálním dovednostem.

Rozsah domácích a školních léčebných postupů a intervencí pro poruchy autistického spektra může být ohromující a potřeby vašeho dítěte se mohou časem měnit. Váš lékař může doporučit možnosti léčby. Pokud je vaše dítě diagnostikováno s poruchou autistického spektra, poraďte se s odborníky o vytvoření strategie léčby a vybudujte tým odborníků, kteří budou splňovat potřeby vašeho dítěte.

Možnosti léčby mohou zahrnovat například tyto možnosti:

Úprava chování a komunikační terapie

Mnoho programů se zabývá rozsahem sociálních, jazykových a behaviorálních obtíží spojených s poruchou autistického spektra. Některé programy se zaměřují na snižování problémového chování a výuku nových dovedností. Další programy se zaměřují na výuku dětí, jak se chovat v sociálních situacích nebo lépe komunikovat s ostatními. Analýza aplikovaného chování (ABA) může pomoci dětem naučit se nové dovednosti a zobecnit tyto dovednosti na více situací prostřednictvím motivačního systému založeného na odměnách.

Vzdělávací terapie

Děti s poruchou autistického spektra často dobře reagují na vysoce strukturované vzdělávací programy. Úspěšné programy typicky zahrnují tým specialistů a různé aktivity ke zlepšení sociálních dovedností, komunikace a chování. Předškolní děti, které dostávají intenzivní, individualizované behaviorální intervence, často vykazují velmi dobrý pokrok.

Rodinné terapie

Rodiče a další členové rodiny se mohou naučit hrát a komunikovat se svými dětmi způsoby, které podporují dovednosti sociální interakce, zvládají problémové chování a učí každodenní životní dovednosti a komunikaci. Tato metoda má obecně vynikající výsledky.

Další možnosti terapie

V závislosti na potřebách vašeho dítěte může být prospěšná řečová terapie pro zlepšení komunikačních dovedností, ergoterapie pro výuku činností každodenního života a fyzikální terapie pro zlepšení pohybu a rovnováhy. Psycholog může doporučit způsoby řešení problémového chování.

Léky

Žádné léky nemohou zlepšit základní znaky poruchy autistického spektra, ale specifické léky mohou pomoci kontrolovat symptomy. Některé léky mohou být například předepsány, pokud je vaše dítě hyperaktivní; antipsychotika se někdy používají k léčbě závažných poruch chování; a antidepresiva mohou být předepsána pro úzkost. Některé léky a doplňky mohou spolu navzájem působit, což způsobuje nebezpečné vedlejší účinky. Lékař by to vždy měl brát v patrnost.

Na co dále myslet v rámci léčby?

Kromě poruchy autistického spektra mohou děti, dospívající a dospělí také mít:

 • Zdravotní problémy různého charakteru. Děti s poruchou autistického spektra mohou mít také zdravotní problémy, jako je epilepsie, poruchy spánku, omezené preference potravin nebo žaludeční problémy. Zeptejte se svého dětského lékaře, jak nejlépe řídit tyto podmínky společně.
 • Problémy s přechodem do dospělosti. Dospívající a mladí dospělí s poruchou autistického spektra mohou mít potíže s pochopením změn těla. Také sociální situace se v adolescenci stává stále složitější a pro jednotlivé rozdíly může být menší tolerance. Problémy s chováním mohou být náročné i v průběhu dospívajících let.
 • Jiné poruchy duševního zdraví. Dospívající a dospělí s poruchou autistického spektra často zažívají jiné poruchy duševního zdraví, jako je úzkost a deprese. Pomoc vám může nabídnout lékař, odborník na ochranu duševního zdraví a organizace pro obhajobu této komunity.

Budoucnost pacientů

Děti s poruchami autistického spektra se obvykle i nadále učí a kompenzují problémy po celý život, ale většina z nich bude i nadále vyžadovat určitou úroveň podpory. Plánování budoucích příležitostí vašeho dítěte, jako je zaměstnání, vysoká škola, životní situace, nezávislost a služby potřebné pro podporu, může tento proces usnadnit. Proto plánujte.

A co vy? Máte nějakou zkušenost? Budeme moc rádi za komentáře pod článkem.

VIDEO: Příměstský tábor pro děti s poruchou autistického spektra

Sponzorováno

Studie a zdroje článku

Sponzorováno

Líbil se vám článek? Ohodnoťte ho.

Autor článku

Daniel Borník (více o nás)

 

Dan miluje sport. Přispívá články zejména z oblasti regenerace, fyzio, cvičení a píše i o nemocech. Náš tým vám všem chce přinášet zajímavé informace ze světa zdraví, cvičení, výživy, rehabilitace a obecně zdravého životního stylu. Ve většině našich článků vycházíme z odborných studií a lékařských prací. Vždy se snažíme na studie odkazovat, ověříte si tak pravost. Více informací o nás najdete zde - mrkněte na náš tým.

Líbil se vám náš článek? Sdílejte ho, uděláte nám radost


Štítky:

Přečtěte si také naše další články

 

Zatím žádné komentáře

Zanechat komentář ke článku

Zpráva