Sponzorováno

Ftaláty a jejich účinky na zdraví – jak nám mohou ublížit? 4.77/5 (13)

 • Ftaláty jsou chemické látky používané jako měkčidla a fixativy v mnoha průmyslových a spotřebitelských výrobcích, včetně plastů, kosmetiky, parfémů, lékařských potřeb, potravinářských obalů a mnoha dalších.
 • Ftaláty jsou známé jako endokrinní disruptory, což znamená, že mohou interferovat s hormonálním systémem. Mohou napodobovat nebo blokovat hormony a narušit normální hormonální funkce, což může mít škodlivé účinky na reprodukční, imunitní a metabolické systémy.
 • Některé studie naznačují spojitost mezi expozicí ftalátům a reprodukčními problémy u mužů a žen, jako je snížená kvalita spermatu, poruchy plodnosti a vývojové vady reprodukčních orgánů.
 • Ftaláty mohou být zvláště nebezpečné pro děti, protože jejich těla jsou citlivější na hormonální rušení a mohou mít dlouhodobé dopady na vývoj reprodukčního systému, imunitního systému a neurologického vývoje.
 • Některé výzkumy naznačují spojitost mezi expozicí ftalátům a zvýšeným rizikem astmatu a alergií, zejména u dětí.
 • Existují obavy, že některé ftaláty mohou být karcinogenní, ačkoli vědecké důkazy o tomto riziku nejsou zcela jasné.
 • Je třeba poznamenat, že expozice ftalátům a jejich rizika mohou záviset na konkrétních typech ftalátů, dávkách a délce expozice.

Uvolňování ftalátů z povrchu měkčeného PVC stoupá zejména při zvýšení mechanického tlaku a teploty (např. žvýkání).

Uvolňování ftalátů z povrchu měkčeného PVC stoupá zejména při zvýšení mechanického tlaku a teploty (např. žvýkání).

Ftaláty jsou skupinou průmyslových chemikálií, které dodávají spotřebním a stavením produktům (vinylové podlahy) flexibilitu a odolnost. Zejména pak těm produktům, které jsou vyrobené z polyvinylchloridu (PVC) nebo vinylového plastu. Asi 90% ftalátů se používá ve vinylu, najdete je i v mnoha dalších plastových spotřebních produktech. Používají se hlavně jako změkčovadla do plastů (především PVC), jako přísady do kosmetiky, ale také v insekticidech či jako adhesiva.

Ftalátová změkčovadla nejsou chemicky vázány na vinyl, mohou se například odpařovat do okolního vzduchu a koncentrovat se v domácím prachu. Stavební materiály, jako jsou vinylové podlahy a další spotřební výrobky obsahující ftaláty, se snadno dostanou do přímého kontaktu s člověkem – například nepřímo vyluhováním do jiných produktů nebo obecnou kontaminací životního prostředí. Lidé jsou pak vystaveni požití, inhalaci a dermální expozici (přes kůži) ftalátů.

Člověk ftaláty do svého těla dostává prostřednictvím znečištěného ovzduší (ústy nebo kůží) nebo z potravin.

Mezi běžné ftaláty, které se nacházejí ve spotřebních výrobcích, patří například tyto:

 • Bis(2-ethylhexyl)-ftalát (DEHP)
 • Dimethylftalát (DMP)
 • Di-n-butylftalát (DBP)
 • Diethylftalát (DEP)
 • Diisononylftalát (DINP)
 • Diisobutylftalát (DIBP)
 • Di-n-oktylftalát (DNOP)

Někteří zástupci ze skupiny ftalátů působí negativně na lidské zdraví. Mezí problematické ftaláty patří především di-2-ethylhexyl ftalát (DEHP), který je také nejrozšířenější, dále dibutyl ftalát (DBP) a benzylbutyl ftalát (BBP).

Zajímavost: Vysoké koncentrace toxických ftalátů jsou opakovaně zjištěny dokonce i v mateřském mléce. Malá množství jsou někdy zjištěna v lihovinách nebo v balených vodách.

Účinky ftalátů na zdraví – jak moc mohou být nebezpečné?

Mnoho druhů ftalátů jsou chemické látky narušující hormony, které interferují s produkcí mužského pohlavního hormonu testosteronu, který je nezbytný pro správný vývoj a funkci mužských reprodukčních orgánů. Tato interference s testosteronovou aktivitou, zejména pak na počátku života, může mít nevratné účinky na reprodukci mužů.

Byla provedena jedna studie na zvířatech. Pokud byli ftalátům vystaveni samci, bylo to spojeno s jejich neplodností, sníženým počtem spermií, problémy s varlaty a malformacemi penisu i močové trubice. Při kombinaci malého množství více druhů ftalátů, mohou některé ftaláty působit společně a způsobit podobné poškození jako při vystavení pouze jednomu ftalátu při jeho vysokých hladinách.

Expozice ftalátů u lidí byla spojena se změnami hladin pohlavních hormonů, změnou vývoje genitálií a nízkým počtem a kvalitou spermií. Ftaláty byly také spojeny s obezitou, sníženou plodností žen, předčasným porodem a nízkou porodní hmotností, zhoršením příznaků alergie a astmatu a změnou chování batolete. Jiné ftaláty, jako DiDP, byly zase spojeny s některými typy vrozených vad.

U malých dětí mohou potenciálně způsobovat problém plastové hračky, které děti vkládají do úst.

V jedné své studii z roku 2008 dospěla Národní akademie věd v USA (NAS) k závěru, že existuje dostatečný důkaz o tom, že prenatální expozice sedmi ftalátům způsobila nepříznivé účinky na reprodukční vývoj samců u zvířat, což způsobuje tzv. ftalátový syndrom, „který má mnoho podobností se syndrom retikulární dysgeneze“ u lidí. Zpráva doslova uvádí:

„Některé ftaláty – jako je DBP, BBP, DEHP a DINP – jsou schopny narušit mužskou sexuální diferenciaci narušením biosyntézy androgenů“.

Národní akademie věd v USA také vyslovila, že má silný důkaz o tom, že vystavení směsi pěti ftalátů (nízká dávka) způsobilo tyto účinky, i když expozice každému ftalátu jednotlivě nevykazovala žádný účinek. Kvůli těmto aditivním účinkům NAS důrazně doporučila použít souhrnné hodnocení rizika, které společně zvažuje účinky všech ftalátů (a dalších antiandrogenů).

Nedávné hodnocení kumulativního rizika ftalátů dospělo k závěru, že 10% těhotných žen a 5% kojenců je v USA vystaveno nebezpečným hladinám ftalátů.

EPA: ftaláty jsou pro naše zdraví nebezpečné

EPA je americká agentura pro ochranu životního prostředí. Vydala k ftalátům toto prohlášení:

Sponzorováno

„Obáváme se ftalátů kvůli jejich toxicitě a možnosti všudypřítomné expozice těmto chemikáliím. Nežádoucí účinky na vývoj reprodukčního systému u samců laboratorních zvířat jsou nejcitlivějším zdravotním výsledkem expozice ftalátu. Několik studií velmi přesvědčivě prokázalo souvislost mezi expozicí ftalátu a lidským zdravím, ačkoli nebyla prokázána žádná příčinná souvislost. Nedávná vědecká pozornost se zaměřila na to, zda kumulativní účinek několika ftalátů může znásobit reprodukční účinky v exponovaném organismu.

Expozice ftalátům jsou potenciálním problémem i pro zdraví dětí. Ve studiích na zvířatech má expozice ftalátů během vývoje plodu nepříznivé účinky na reprodukční systém samců. Načasování expozice je pak rozhodující pro závažnost účinků. Plod je nejcitlivějším životním stadiem mužských reprodukčních účinků a pubertální zvířata vykazují negativní účinky při nižších dávkách, než jaké vykazují účinky dospělá zvířata.“

Ftaláty a astma

Dále v posledních letech řada studií našla korelaci mezi ftaláty emitovanými z vinylových stavebních materiálů, jako jsou podlahy a astmatem:

 • Jedna studie publikovaná v roce 2009 zjistila statisticky významnou souvislost mezi PVC podlahou a astmatem.
 • Studie z roku 2008 zjistila souvislost mezi koncentrací ftalátů v prachu uvnitř domu a sípáním u předškolních dětí. Přítomnost PVC podlah v dětské ložnici byla nejsilnějším prediktorem respiračních onemocnění.
 • Studie na vzorku 10 851 dětí zjistila přítomnost vlhkosti na PVC podlaze významně zvýšila riziko astmatu.
 • Studie mezi zaměstnanci ve čtyřech geriatrických nemocnicích zjistila, že příznaky astmatu byly častější ve dvou budovách se známkami degradace ftalátů v PVC podlahách.
 • Studie pracovníků v jedné kancelářské budově zjistila, že jim bylo diagnostikováno astma na počátku dospělosti, a to rychlostí asi 9krát vyšší, než se očekávalo. Vědci identifikovali PVC podlahu jako zdroj chemických látek ve vzduchu.
 • Studie dospělých lidí, kteří pracovali v místnostech s plastovými krycími materiály na stěnách zjistila, že měli astma více než dvakrát horší, než jiní. Tito vědci poukázali na další nedávné epidemiologické studie u dětí prováděné v Norsku, Finsku, Švédsku a Rusku, které také zjistily souvislosti mezi PVC, ftaláty a respiračními problémy.
 • Studie publikovaná v roce 2013 zjistila, že vinylové podlahy jsou spojeny s astmatem u dětí. U dětí, které žily v domech s vinylovými podlahami, se astma vyvinulo častěji než u dětí, které žily v domech s jinými typy podlah. Asociace byla nejsilnější u dětí, jejichž rodiče měli během těhotenství v ložnicích vinylové podlahy.
 • Studie publikovaná v roce 2014 zjistila, že u dětí narozených matkám, které byly během těhotenství vystaveny vyšším hladinám chemických látek, butylbenzylftalát (BBzP) a di-n-butylftalát (DnBP), se riziko vzniku astmatu zvýšilo o 72 procent a 78 procent.

Když jsme vystaveni ftalátům

Ftaláty jsou polo těkavé sloučeniny, které nejsou chemicky vázány na produkt. Proto tyto výrobky během používání a likvidace nepřetržitě uvolňují ftaláty, což má za následek běžnou kontaminaci vnitřního vzduchu, prachu z domácnosti, našich těl a životního prostředí.

My lidé jsme ftalátům obecně hodně vystaveni. Rozsáhlé používání ftalátů ve stavebních materiálech a spotřebních výrobcích vedlo k téměř univerzální kontaminaci těl lidí určitými ftaláty, které byly také naměřeny v mateřském mléce, pupečníkové krvi a plodové vodě. Deset let biomonitorovacích údajů shromážděných americkými středisky pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) ukazuje téměř univerzální expozici většině ftalátů v reprezentativním vzorku Američanů. Ženy jsou vystaveny vyšším hladinám ftalátů než muži a děti jsou více vystaveny ftalátům než dospělí.

Expozice ftalátům ve vnitřním prostředí se obvykle připisuje jeho hromadění v prachu uvnitř. Tento „domácí“ prach lze pak vdechnout nebo požít. Studie obyvatel Albany v NY z roku 2011 vypočítala, že domácí prach by mohl přispívat 10–58% z celkové expozice DEHP. A studie z roku 2014 využívající údaje o biomonitoringu a modelování odhadla, že 39% hladin DEHP bylo způsobeno požitím prachu v místnosti a 14 % bylo kvůli inhalaci.

Odstranění zdrojů ftalátů z vaší blízkosti by mělo rychle vést k významnému snížení jejich vystavení (expozice), což je skutečně podpořeno studiemi na lidech, u nichž byla měřena hladina před a po částečném zákazu některých ftalátů.

Ftalátům můžeme být vystaveni všude

Třeba zdravotnické prostředky vyrobené z pružného PVC, jako jsou intravenózní sáčky a hadičky, mohou vylučovat ftalát DEHP do pacientů, což má za následek zvýšení expozice této toxické chemické látky. Několik agentur opravdu dospělo k závěru, že někteří pacienti budou být během lékařského ošetření vystaveni potenciálně nebezpečnému množství DEHP. Vědci z Harvardu dokonce zjistili, že nemocní kojenci, kteří jsou léčeni na jednotkách intenzivní péče mohou mít vysoké úrovně expozice těmto toxinům.

Pár slov o ftalátech na závěr

Ftaláty jsou skupina průmyslových chemikálií používaných ke změkčení plastů z polyvinylchloridu (PVC), dále slouží jako rozpouštědla v kosmetice a jiných spotřebních výrobcích – mohou být velmi nebezpečné – mohou poškodit játra, ledviny, plíce a reprodukční systém.

Nedávné studie na lidech potvrzují nepříznivé dopady DEHP na vývoj mužského reprodukčního systému, což bylo také potvrzeno v mnoha experimentálních studiích na zvířatech. Studie také zjistily, že vyšší expozice DEHP jsou spojeny s abnormalitami spermií a nižšími hladinami testosteronu.

Nedávné studie také ukazují, že prenatální expozice ftalátům je spojena s nepříznivými dopady na vývoj plodu, včetně nižšího IQ, a problémy s pozorností a hyperaktivitou, objevila se i horší sociální komunikace.

Sponzorováno

Analýza Health Care without Harm „Polyvinylchlorid ve zdravotnictví: zdůvodnění výběru alternativ“ se zabývá těmito obavami a poskytuje odůvodnění pro následující prohlášení o poloze.

Studie a zdroje článku

Sponzorováno

Líbil se vám článek? Ohodnoťte ho.

Autor článku

Daniel Borník (více o nás)

 

Dan miluje sport. Přispívá články zejména z oblasti regenerace, fyzio, cvičení a píše i o nemocech. Náš tým vám všem chce přinášet zajímavé informace ze světa zdraví, cvičení, výživy, rehabilitace a obecně zdravého životního stylu. Ve většině našich článků vycházíme z odborných studií a lékařských prací. Vždy se snažíme na studie odkazovat, ověříte si tak pravost. Více informací o nás najdete zde - mrkněte na náš tým.

Líbil se vám náš článek? Sdílejte ho, uděláte nám radost


Štítky:

Přečtěte si také naše další články

 

Zatím žádné komentáře

Zanechat komentář ke článku

Zpráva