Migralgin – příbalový leták Zatím bez hodnocení.Příloha č.1 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls40401/2011

Příbalový leták – Příbalová informace: informace pro pacienta

Migralgin – tablety

acidum acetylsalicylicum, paracetamolum, coffeinum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.
 • Pokud se do 3–4 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

1. Co je přípravek Migralgin a k čemu se používá

Přípravek Migralgin je analgetikum (k tlumení bolesti), antipyretikum (k potlačení horečky) a nesteroidní antiflogistikum (nesteroidní lék proti zánětu).

Migralgin obsahuje 3 léčivé látky: paracetamol, kyselinu acetylsalicylovou a kofein. Paracetamol ulevuje od bolesti a snižuje horečku. Kyselina acetylsalicylová ulevuje od bolesti, snižuje horečku a má protizánětlivé účinky. Kofein potlačuje příznaky únavy a podporuje duševní činnost a výkonnost. Kofein zkracuje nástup účinku paracetamolu a kyseliny acetylsalicylové a zesiluje také jejich účinky.

Tato kombinace léčivých látek je mnohem účinnější než použití těchto látek (paracetamolu nebo kyseliny acetylsalicylové nebo kofeinu) jednotlivě, případně v dvojkombinaci (paracetamol a kyselina acetylsalicylová). Při kombinaci uvedených tří léčivých látek se snižuje počet přípravků potřebných ke zvládnutí bolesti.

Přípravek Migralgin je určen k použití u dospělých a dospívajících ve věku 12 let a starších k léčbě:

 • akutní bolesti hlavy při záchvatech migrény s aurou nebo bez aury,
 • tenzní bolesti hlavy.

Migréna může být doprovázena dalšími symptomy, jako jsou pocit nevolnosti nebo nevolnost (nauzea nebo zvracení) a citlivost na světlo a zvuk. Záchvaty migrény se mohou ohlašovat předem v podobě aury (varující pocit, který obvykle zahrnuje poruchy vidění, jako jsou světelné záblesky, klikaté čáry, hvězdy nebo vlny).

Tenzní bolest hlavy je nejčastějším typem bolesti hlavy. Bolest je často popisována jako neustálý tlak, jako kdyby Vaše hlava byla ve svěráku, a je často přítomná v obou polovinách hlavy současně.

Pokud se do 3–4 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Migralgin užívat

Neužívejte přípravek Migralgin:

 • jestliže jste alergický(á) na paracetamol, kyselinu acetylsalicylovou, kofein nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6), salicyláty nebo jiné nesteroidní protizánětlivé léky (které snižují bolest, horečku nebo zánět),
 • jestliže máte nebo jste kdy měl/a žaludeční vředy nebo vřed ve střevě,
 • jestliže máte závažné zhoršení srdeční činnosti,
 • jestliže trpíte zvýšenou krvácivostí,
 • jestliže také užíváte 15 mg nebo více methotrexátu týdně (lék k léčbě revmatoidní artritidy, lupénky nebo různých typů rakoviny),
 • jestliže jste v posledním trimestru těhotenství,
 • jestliže jste mladší 17 let a současně máte horečku (viz bod 3 – Použití u dětí a dospívajících).

Upozornění a opatření
Před užitím přípravku Migralgin se poraďte se svým lékařem nebo lékarníkem, jestliže:

 • máte bronchiální astma (dýchací obtíže), sennou rýmu, otok nosní sliznice (nosní polypy) nebo jiné alergické problémy;
 • máte nebo jste kdy měl/a žaludeční nebo zažívací potíže, vředy, krvácení (můžete být nemocný/á a Vaše stolice může obsahovat krev nebo tmavé částečky, které vypadají jako kávová zrna, nebo máte černou dehtovitou stolici) nebo perforace (proděravění stěny střev nebo žaludku),
 • máte problémy s ledvinami nebo srdcem nebo závažné problémy s játry (např. alkoholismus nebo zánět jater),
 • máte dědičné onemocnění nedostatku glukoso-6-fosfát dehydrogenázy nebo Gilbertův syndrom,
 • máte nadměrně aktivní štítnou žlázu (hypertyreόza),
 • půjdete na operaci nebo jiný chirurgický zákrok (včetně např. vytržení zubu),
 • trpíte dnou (u některých pacientů může užití kyseliny acetylsalicylové vést k atakům dny),
 • užíváte jiné léky (viz bod – Další léčivé přípravky a přípravek Migralgin).

Pokud se během užívání tohoto přípravku znovu objeví příznaky infekce nebo se zhorší, poraďte se neprodleně se svým lékařem.

Užívání přípravků proti bolesti může vést k trvale snížené funkci ledvin s rizikem selhání ledvin (analgetická nefropatie).

Přípravek Migralgin může ovlivnit výsledky některých laboratorních testů. Jestliže jsou Vám prováděny laboratorní testy krve, moči nebo jiné testy, informujte, prosím, zdravotnické pracovníky, že užíváte přípravek Migralgin.

Užívání přípravků proti bolesti byste se měl/a vyhnout, jestliže trpíte:

 • diabetem mellitem (cukrovka),
 • alkoholismem,
 • dehydratací (kvůli průjmu, horkému počasí, nadměrnému fyzickému zatížení s velkým pocením),
 • chronickým nízkým krevním tlakem,
 • závažným poraněním,
 • proděláváte léčbu revmatismu.

Dlouhodobé/nesprávné užívání
Dlouhodobé užívání či užívání vysokých dávek přípravku Migralgin není v souladu s pokyny a může způsobit bolesti hlavy, které nemohou být léčeny vyššími dávkami tohoto přípravku. V těchto případech nelze pokračovat v užívání tohoto přípravku bez porady s lékařem.

Další léčivé přípravky a přípravek Migralgin
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval/a nebo které možná budete užívat.

Neužívejte přípravek Migralgin, jestliže užíváte také jiné přípravky proti bolesti nebo přípravky na snížení horečky, které obsahují paracetamol nebo kyselinu acetylsalicylovou.

Před použitím tohoto přípravku se poraďte s lékařem, zejména jestliže užíváte cokoliv z následujícího:

 • methotrexát (užívá se k léčbě revmatoidní artritidy, lupénky nebo různých typů rakoviny, viz bod „Neužívejte přípravek Migralgin“;
 • léky, které zabraňují srážení krve (např. kumarinové deriváty – warfarin, heparin);
 • nesteroidní protizánětlivé léky (užívané k potlačení bolesti, snížení horečky nebo zánětu);
 • léky k léčbě cukrovky;
 • léky, které Vám pomáhají usnout
 • léky k léčbě epilepsie (např. kyselina valproová, lamotrigin);
 • léky k léčbě deprese nebo jiných psychických problémů (fluvoxamin a jiné SSRI (antidepresiva 3. generace), lithium, klozapin);
 • léky na léčbu dny (probenecid);
 • léky k odvodnění (diuretika);
 • léky k léčbě srdečních problémů (digoxin);
 • léky k léčbě vysokého krevního tlaku;
 • některá antibiotika nebo protiplísňové přípravky (chloramfenikol, rifampicin, ciprofloxacin, norfloxacin);
 • steroidní hormony (kortikosteroidy);
 • zidovudin (užívá se k léčbě HIV infekce);
 • isoniazid (užívá se k léčbě tuberkulόzy);
 • léky na snížení hladiny krevních tuků (cholestyramin);
 • léky na potlačení imunitní reakce po transplantaci orgánu (cyklosporin, takrolimus).

Přípravek Migralgin s jídlem, pitím a alkoholem
Pokud při užívání přípravku Migralgin zaznamenáte zažívací potíže, užijte dávku s jídlem. Při užívání tohoto přípravku se musíte vyhnout konzumaci alkoholu.
Jestliže užíváte přípravek Migralgin, omezte spotřebu léků, jídla a pití s obsahem kofeinu. Příliš kofeinu může mít za následek nervozitu, agitaci (pohybový neklid) a zrychlený tlukot srdce.

Těhotenství, kojení a fertilita
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. Přípravek Migralgin nesmíte užívat, jestliže jste těhotná déle než 6 měsíců. Jestliže jste těhotná méně než 6 měsíců, poraďte se před užíváním tohoto přípravku s lékařem. Neužívejte tento přípravek, pokud Vám to výslovně nedoporučil Váš lékař.
Přípravek patří do skupiny léčivých přípravků, které mohou zhoršit možnost otěhotnění. Tento účinek je po ukončení léčby vratný.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Není známo, že by užívání přípravku Migralgin mělo vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Přípravek Migralgin obsahuje laktosu
Jestliže Vám Váš lékař sdělil, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, poraďte se před užíváním tohoto přípravku se svým lékařem.

3. Jak se přípravek Migralgin užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Pokud nebylo Vaším lékařem předepsáno jinak, obvyklá dávka je pro dospělé a dospívající ve věku 12 let a starší 1–2 tablety užívaná až 3× denně, pokud je třeba, s odstupem alespoň 4 hodin.

 • Maximální denní dávka nesmí překročit dávku 6 tablet během 24 hodin.
 • Tablety mají být rozpuštěny v malém množství tekutiny nebo spolknuty celé (nerozžvýkané) a zapity dostatečným množstvím tekutiny.
 • Neužívejte tento přípravek déle než 3–4 dny, pokud Vám to nedoporučil Váš lékař, zubní lékař nebo lékárník.

Použití u pacientů se zhoršenou funkcí jater nebo ledvin
Před užitím tohoto přípravku se poraďte s lékařem ohledně dávkování. Po zhodnocení Vašeho zdravotního stavu Vám může lékař doporučit nižší dávku nebo intervaly delší než 4 hodiny mezi jednotlivými dávkami.

Použití u dětí a dospívajících
Tento přípravek je určen k použití u dětí a dospívajících ve věku 12 let a starších. Přípravek Migralgin se nesmí užívat k léčbě dětí a dopívajících mladších 17 let s horečnatým onemocněním (např. s planými neštovicemi).

Jestliže dítě nebo dospívající zaznamená následující příznaky v období, kdy trpí horečnatým onemocněním, a tyto příznaky trvají delší dobu, okamžitě kontaktujte lékaře nebo jděte do nemocnice:

 • zvracení;
 • bolest hlavy;
 • poruchy vědomí.

Může se jednat o známky Reyeova syndromu, velmi vzácného, ale v některých případech smrtelného onemocnění, které vyžaduje okamžité lékařské ošetření.

Jestliže jste užil/a více přípravku Migralgin, než jste měl/a
Vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc, jestliže jste užil/a více přípravku Migralgin, než je předepsáno nebo jestliže omylem užilo tento přípravek dítě. Udělejte to, i když se cítíte (nebo Vaše dítě) dobře, kvůli zpožděnému riziku závažného poškození jater.

Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek Migralgin
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil/a vynechanou dávku. Následující dávku si vezměte, jakmile si vzpomenete, ale dodržujte nejméně 4hodinový interval mezi jednotlivými dávkami. Neužívejte více než 6 tablet během 24 hodin.

Jestliže jste přestal/a užívat přípravek Migralgin
Jestliže po dlouhodobém užívání a užívání vysokých dávek náhle přestanete tento přípravek užívat v souladu s pokyny (nesprávné užívání), mohou se vyskytnout bolesti hlavy, stejně tak únava, bolest svalů, nervozita a vegetativní symptomy (příznaky). Tyto příznaky vymizí během pár dní. Přípravky na bolest se nesmí znovu užívat, dokud tyto příznaky plně nezmizí. Znovuužívání přípravků proti bolesti je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Okamžitě vyhledejte lékařské ošetření, jestliže zaznamenáte cokoliv z následujícího:

 • anafylaktický šok (velmi závažná alergická reakce s příznaky jako závrať, poruchy vědomí, problémy s dýcháním, otok jazyka a dýchacích cest, modré zbarvení pokožky atd.);
 • angioedém (náhlý otok, který se objevuje v tkáních pod povrchem pokožky);
 • znovuobjevující se nebo zhoršující se příznaky infekce.

Následující seznam nežádoucích účinků zahrnuje také nežádoucí účinky, které při léčbě příznaků revmatismu zaznamenali pacienti během dlouhodobé léčby kyselinou acetylsalicylovou (jedna z léčivých látek přípravku Migralgin) vysokými dávkami. Při užívání vysokých dávek přípravku Migralgin jsou pravděpodobnější zažívací potíže.

Časté (mohou postihnout až 1 pacienta z 10)

 • nervozita, závrať,
 • bolesti břicha, bolest žaludku, trávicí potíže, pocit nevolnosti (nauzea), nevolnost (zvracení), pálení žáhy,
 • skryté (okultní) krvácení (krev přítomná ve stolici, která není viditelná, ale je zjistitelná testy).

Méně časté (mohou postihnout až 1 pacienta ze 100)

 • velmi rychlý a nepravidelný tlukot srdce (palpitace),
 • alergické (hypersenzitivní) kožní reakce (jako je svědění nebo kopřivka),
 • průjem.

Vzácné (mohou postihnout až 1 pacienta z 1 000)

 • pocit neklidu (agitovanost), třes (tremor), pocit závratě nebo točení hlavy (vertigo), malátnost (obecný pocit, kdy se necítíte dobře),
 • zrychlený tlukot srdce (tachykardie),
 • reakce z přecitlivělosti, která může zahrnovat dušnost, nízký krevní tlak, šok, otok, zčervenání kůže nebo závažné kožní reakce včetně erythema multiforme,
 • zánět dolního konce jícnu (ezofagitida), žaludeční nebo střevní vřed,
 • abnormálně velké pocení (hyperhidrόza),
 • krvácení, které může vést k anémii (pokles normálního počtu červených krvinek s příznaky, jako je malátnost, bílé zbarvení pokožky, ospalost atd.),
 • změny jaterních funkcí, které mohou mít za následek změny krevních testů.

Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 pacienta z 10 000)

 • pocit nervozity, nestability nebo pocení, což mohou být příznaky nízkých hladin krevního cukru (hypoglykémie),
 • otvor nebo trhlina v zažívacím traktu,
 • zhoršení funkce ledvin,
 • změny krevního obrazu (příznaky zahrnující nebolestivé, kulaté a tečkovité purpurové skvrny na kůži, někdy seskupené do větších útvarů, krvácející dásně, krvácení z nosu nebo podlitiny i po minimálním poranění, malátnost, slabost nebo zvýšené riziko infekcí),
 • kopřivka, obtíže při dýchání nebo sípání (bronchospasmus) u pacientů, kteří mají alergické reakce na léky proti bolesti, horečce a zánětu.

Není známo (z dostupných údajů nelze určit frekvenci výskytu)

 • krvácení do kůže objevující se jako purpurové skvrny nebo podlitiny na kůži, krvácení z dásní nebo nosu s možnou prodlouženou dobou krvácení,
 • bolest hlavy, ospalost, zmatenost,
 • poruchy zraku, zhoršení sluchu nebo zvonění v uších,
 • zánět žaludku.

V individuálních případech bylo v souvislosti s užíváním některých léků proti bolesti, horečce nebo zánětu (NSAID, skupina léčiv zahrnující také přípravek Migralgin) popsáno zhoršení zánětů souvisejících s infekcí.

Kofein v tomto přípravku může mít za následek nespavost.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

5. Jak přípravek Migralgin uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za zkratkou EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 30 ºC v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Migralgin obsahuje

 • Léčivými látkami jsou acidum acetylsalicylicum, paracetamolum, coffeinum. Jedna tableta obsahuje acidum acetylsalicylicum 250 mg, paracetamolum 250 mg a coffeinum 50 mg.
 • Pomocnými látkami jsou monohydrát laktosy, kukuřičný škrob, koloidní bezvodý oxid křemičitý a kyselina stearová.

Jak přípravek Migralgin vypadá a co obsahuje toto balení
Přípravek Migralgin jsou bílé až téměř bílé, bikonvexní, podlouhlé tablety o rozměrech 16×8 mm, bez půlicí rýhy.
Tablety jsou v neprůhledných PVC/PVdC/Al blistrech. Vnějším obalem je krabička.
Velikosti balení: 10, 12, 20, 24 tablet.
Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci
Zentiva, k. s., Praha, Česká republika

Výrobci
Zentiva, a. s., Hlohovec, Slovenská republika
S.C. Zentiva S.A., Bukurešť, Rumunsko

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod následujícími názvy:
Migralgin (Česká republika, Slovenská republika), Doloversa (Německo), Antinevralgic Forte (Rumunsko), IBAMIG (Norsko) a Ibuem (Slovinsko).

Tato příbalová informace byla naposledy revidována:
21.11.2012

 

Držitel rozhodnutí o registraci: Zentiva, k.s.

Stáhnutí příbalového letáku v PDF

Líbil se vám článek? Ohodnoťte ho.

Autorem článku je naše redakce

Tým rehabilitace.info (více o nás)

 

Náš tým vám všem chce přinášet zajímavé informace ze světa zdraví, cvičení, výživy, rehabilitace a obecně zdravého životního stylu. Ve většině našich článků vycházíme z odborných studií a lékařských prací. Vždy se snažíme na studie odkazovat, ověříte si tak pravost. Více informací o nás najdete zde - mrkněte na náš tým.

Líbil se vám náš článek? Sdílejte ho, uděláte nám radost
Přečtěte si také naše další články