Artrodar – příbalový leták Zatím bez hodnocení.Tento lék je na předpis.

Příloha č. 1 ke sdělení sp.zn.sukls51145/2011

Příbalový leták – PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO PACIENTA

ARTRODAR tvrdé tobolky

diacereinum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
 • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

1. Co je přípravek Artrodar a k čemu se používá

Přípravek Artrodar obsahuje léčivou látku diacerein a je určen k dlouhodobé léčbě degenerativních kloubních onemocnění (osteoartróza a příbuzná onemocnění) dospělých pacientů. V jedné tvrdé tobolce je obsaženo 50 mg diacereinu. Diacerein tlumí tvorbu a aktivitu prozánětlivých interleukinů,
které hrají významnou roli v odbourávání chrupavky při osteoartróze.
Artrodar má analgetické a protizánětlivé účinky, snižuje bolestivost a zlepšuje funkci kloubu postiženého osteoartrózou. Léčebné účinky Artrodaru je možné pozorovat po 2-4 týdnech léčby, k výraznému zlepšení dochází za 4-6 týdnů a účinky Artrodaru přetrvávaly ještě přibližně 2 měsíce po ukončení léčby.
Vzhledem k velmi dobré snášenlivosti Artrodaru Vám může lékař během prvních 2-4 týdnů léčby, než se účinek plně rozvine, doporučit současnou léčbu jinými bolest snižujícími nebo protizánětlivými přípravky (analgetiky nebo nesteroidními antirevmatiky).

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Artrodar užívat

Neužívejte přípravek Artrodar

 • pokud jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivou látku diacerein, na antrachinonové deriváty nebo na kteroukoli další složku přípravku
 • pokud trpíte zánětlivým onemocněním střev ( ulcerosní colitis, Crohnova nemoc )
 • pokud trpíte poruchou střevní pasáže ( obstrukce, nebo pseudoobstrukce )
 • pokud trpíte bolestmi břicha nejasného původu
 • pokud trpíte těžkou poruchou funkce jater

Nepodávejte přípravek dětem.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Artrodar je zapotřebí

 • pokud užíváte antibiotika, která mohou narušit střevní mikroflóru a pohyb střev; Váš lékař zváží, zda máte po dobu užívání antibiotik léčbu přípravkem Atrodar přerušit
 • oznamte svému lékaři, pokud jste někdy v minulosti prodělal/a onemocnění tlustého střeva ( dráždivý tračník )
  oznamte neprodleně,svému lékaři, pokud se u Vás projeví nechutenství, zvýšená únavnost, 
  světlá stolice a tmavá moč; lékař Vám provede nezbytná vyšetření pokud přijímáte snížené množství potravy – při užtí Artrodaru nalačno nebo s malým množstvím potravy dochází ke zvýšenému výskytu nežádoucích účinků jako je zrychlení střevní pasáže
 • současně s přípravkem Artrodar byste neměl/a užívat projímadla

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Artrodar se nemá užívat zároveň s léčivy, která ovlivňují rychlost střevní pasáže ani s přípravky ovlivňujícími kvalitu střevního obsahu ( např. větší množství vlákniny ) .
Pokud užíváte léky potlačující zvýšenou kyselost žaludečního obsahu ( antacida ), která obsahují aluminium, magnesium a kalcium, dodržujte mezi užitím Artrodaru a těmito léky minimálně dvouhodinový interval.
U pacientů léčených antibiotiky nebo chemoterapeutiky, která mohou ovlivňovat střevní mikroflóru, může vést současná léčba Artrodarem k častějším střevním obtížím.

Užívání přípravku Artrodar s jídlem a pitím
Užívejte Artrodar s jídlem a zapijte sklenicí vody.

Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete během těhotenství nebo kojení užívat jakýkoliv lék.
Vzhledem k tomu, že není k dispozici dostatek údajů o užívání Artrodaru těhotnými nebo kojícími ženami, přípravek v tomto období neužívejte.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Žádný sedativní účinek, který by mohl ovlivnit pozornost při řízení motorových vozidel či obsluze strojů, nebyl zaznamenán. Pacient, který užívá Artrodar může řídit i obsluhovat stroje.

Důležité informace o některých složkách Artrodaru
Přípravek obsahuje laktózu. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se s ním, než začnete tento léčivý přípravek užívat.
Přípravek obsahuje chinolinovou žluť.

3. Jak se přípravek Artrodar užívá

Vždy užívejte Artrodar přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jist/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.Obvyklá dávka přípravku je1 tobolka 2krát denně během jídla (jedna tobolka s obědem a druhá s večeří). Tobolka se musí spolknout celá, nerozdělená a zapije se sklenicí vody.
Vzhledem k tomu, že užívání přípravku Artrodar může vést k urychlení střevní pasáže během prvních 2 týdnů léčby, doporučuje se zahájit léčbu užíváním 1 tobolky Artrodaru 1krát denně během večeře, a to po dobu 4 týdnů. Jakmile si pacient zvykne na léčbu, dávka se může postupně zvýšit na 2 tobolky denně užívané během jídla.
U pacientů s mírnou poruchou funkce ledvin (clearance kreatininu 30-49ml/min) není třeba upravovat dávkování. U pacientů s vážnou poruchou funkce ledvin (clearance kreatininu méně než 30 ml/min) se dávkování sníží o 50%.
U pacientů s mírnou až středně těžkou poruchou jaterních funkcí není třeba upravovat dávkování.
U starších pacientů není třeba upravovat dávkování.
Podávání přípravku dětem se vzhledem k chybějícím údajům nedoporučuje.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Artrodar, než jste měl(a)

Náhodné nebo úmyslné užití vysokých dávek Artrodaru může způsobit průjem. V tomto případě se poraďte s lékařem.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Artrodar

Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil/a vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Artrodar

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Artrodar nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Výskyt nežádoucích účinků je uveden níže podle orgánových systémů a četnosti. V každé skupině četností jsou nežádoucí účinky seřazeny podle klesající závažnosti.

PORUCHY ZAŽÍVACÍHO ÚSTROJÍ
Velmi časté (> 1/10): průjem, bolesti břicha.
Časté (> 1/100 až < 1/10): zrychlená střevní pasáž
PORUCHY LEDVIN A MOČOVÝCH CEST
Velmi časté (> 1/10): zbarvení moče bez klinického významu
PORUCHY KŮŽE A PODKOŽNÍ TKÁNĚ
Jako možný nežádoucí účinek bylo zaznamenáno svědění kůže, zarudnutí nebo ekzém.
VYŠETŘENÍ
U několika pacientů podstupujících kolonoskopii byly zaznamenány pigmentace sliznice konečníku a tlustého střeva ( Pseudomelanosis coli ). Toto zabarvení po ukončení léčby samo vymizí.

5. Jak přípravek Artrodar uchovávat

Uchovávejte při teplotě do 25°C.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Přípravek Artrodar nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nepoužívejte přípravek Artrodar, pokud si všimnete poškození obalu nebo jiných viditelných známek poškození.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Další informace

Co přípravek Artrodar obsahuje

 • Léčivou látkou je diacerein (diacereinum). Jedna tobolka obsahuje 50 mg diacereinu.
 • Pomocnými látkami jsou: monohydrát laktosy, sodná sůl kroskarmelosy, povidon 40, koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium stearát
  složení tobolky : indigokarmín, chinolinová žluť, oxid titaničitý, želatina,

Jak přípravek Artrodar vypadá a co obsahuje toto balení

Artrodar je vyroben ve formě tvrdých tobolek (vrchní část tmavě zelená, spodní světle zelená), obsahujících žlutý prášek téměř bez zápachu, balených v blistru (Al / bezbarvý průhledný PVC) a krabičce.
Velikost balení: 30, 50 tvrdých tobolek

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci
TRB Chemedica (Austria), GmbH, IZ NOE Sued, Strasse 7, Objekt 58D/1/2.OG, 2355 Wiener Neudorf, Rakousko

Výrobce
1/ MADAUS GmbH, 51101 Kolín nad Rýnem, Německo
2/ LACER S.A., Cerdanyola del Vallés (Barcelona), Španělsko

3) Klocke Pharma-Service GmbH, 77767 Appenweier, Německo

Stáhnutí příbalového letáku v PDF

Líbil se vám článek? Ohodnoťte ho.

Autorem článku je naše redakce

Tým rehabilitace.info (více o nás)

 

Náš tým vám všem chce přinášet zajímavé informace ze světa zdraví, cvičení, výživy, rehabilitace a obecně zdravého životního stylu. Ve většině našich článků vycházíme z odborných studií a lékařských prací. Vždy se snažíme na studie odkazovat, ověříte si tak pravost. Více informací o nás najdete zde - mrkněte na náš tým.

Líbil se vám náš článek? Sdílejte ho, uděláte nám radost
Přečtěte si také naše další články