Sponzorováno

Activelle – příbalový leták Zatím bez hodnocení.

Activelle 1 mg/0,5 mg, potahované tablety

Estradiolum/Norethisteroni acetas

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
 • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

1. Co je přípravek Activelle a k čemu se používá

Activelle je přípravek kontinuální kombinované hormonální substituční terapie (HST), který obsahuje hormony estradiol a norethisteron-acetát. Activelle je vhodný pro ženy po menopauze, od jejichž poslední přirozené menstruace uběhl již minimálně 1 rok.

Tablety obsahují 2 hormony. 1 mg estradiolu (estrogen totožný s estrogenem produkovaným ve vaječnících žen) a 0,5 mg norethisteron-acetátu (progestagen, který účinkuje podobně jako tělem produkovaný progesteron).

Přípravek Activelle je předepisován:

 • ke zmírnění nepříjemných příznaků jako jsou návaly horka, noční pocení a suchost pochvy, které se objevují poté, co hladina estrogenu poklesne a menstruace se již nedostavuje (menopausa).
 • pro prevenci osteoporózy (řídnutí kostí) u žen po menopauze, pokud mají zvýšené riziko budoucích zlomenin a nemohou být léčeny jinými přípravky určenými k léčbě osteoporózy.

Přípravek Activelle je předepisován ženám, kterým nebyla odebrána děloha a které již nemenstruují déle než jeden rok.

Zkušenosti s léčbou žen starších 65 let jsou omezené.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Activelle užívat

Lékařské vyšetření

Před zahájením léčby přípravkem Activelle vás lékař seznámí s riziky a přínosy léčby (viz bod 4 Další nežádoucí účinky kombinované HST). Před začátkem léčby a poté pravidelně během ní váš lékař bude posuzovat, zda je přípravek Activelle pro vás vhodnou léčbou. Lékař bude provádět vyšetření, která zahrnují vyšetření prsou a mohou též zahrnovat vyšetření břicha nebo interní vyšetření. Lékař vás bude informovat, jak často byste měla podstupovat pravidelná lékařská vyšetření, přičemž vezme v úvahu váš celkový zdravotní stav. Vyskytlo-li se u vašich blízkých příbuzných (matka, sestra, obě babičky) závažné onemocnění, např. krevní sraženiny nebo rakovina prsu, můžete být i vy vystavena vyššímu riziku vzniku tohoto onemocnění. Proto byste měla lékaře informovat o závažných onemocněních vašich příbuzných a rovněž byste měla lékaři říci o všech změnách prsů, které jste zaznamenala.

Po zahájení léčby přípravkem Activelle byste měla chodit na pravidelná vyšetření (minimálně jednou ročně). Při těchto návštěvách s vámi lékař může hovořit o přínosech a rizicích pokračující léčby přípravkem Activelle.

Kromě pravidelných prohlídek u vašeho lékaře nezapomínejte:

 • Pravidelně si vyšetřovat prsy, zda nedošlo ke změnám jako jsou vznik dolíčků nebo jamek v kůži, změny na bradavkách nebo jakékoliv zatvrdliny, které vidíte či cítíte
 • Pravidelně podstupovat screeningová vyšetření (mamografii) a cervikální test.

Neužívejte přípravek Activelle:

Jestliže se na vás vztahuje některý z níže uvedených bodů, oznamte to vašemu lékaři. Nezačínejte léčbu přípravkem Activelle:

 • jestliže je u vás zjištěna rakovina prsu, prodělala jste ji nebo je u vás na ni podezření
 • jestliže je u vás zjištěna rakovina děložní sliznice (endometria), prodělala jste ji nebo je-li u vás na tento estrogenně podmíněný nádor podezření
 • jestliže trpíte abnormálním vaginálním krvácením, u něhož váš lékař nezjistil příčinu
 • jestliže je u vás zjištěn stav nazývaný hyperplazie endometria (nadměrné zesílení děložní sliznice), který není léčen
 • jestliže máte krevní sraženiny v žilách (žilní tromboembolie), v dolních končetinách (trombóza hlubokých žil) nebo plicích (plicní embolie) nebo jste je prodělala dříve
 • jestliže trpíte poruchou krevní srážlivosti (trobmofilní porucha jako například nedostatek proteinu C, proteinu S nebo antitrombinu).
 • jestliže máte nebo jste prodělali infarkt, cévní mozkovou příhodu nebo anginu pectoris
 • jestliže trpíte nebo jste trpěla onemocněním jater a testy jaterních funkcí se nevrátily k normálu
 • jestliže trpíte vzácným onemocněním krve zvaným „porfyrie“, které se v rodině dědí.
 • jestliže jste alergická (přecitlivělá) na estradiol, norethisteron-acetát nebo kteroukoli další složku přípravku Activelle (viz přehled v bodě 6, Další informace)

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Activelle je zapotřebí:

Informujte lékaře, jste-li postižena dále uvedenými stavy nebo jestliže se u vás takové stavy vyskytly již dříve. Lékař vás může zvát na kontroly častěji. Tyto stavy se mohou ve vzácných případech během léčby přípravkem Activelle projevit znovu nebo se mohou zhoršit:

 • máte-li onemocnění ovlivňující děložní sliznici včetně fibroidů, endometriózy nebo jestliže jste trpěla hyperplasií endometria (nadměrným zesílením děložní sliznice)
 • máte-li v anamnéze uváděné krevní sraženiny (trombóza) nebo rizikové faktory podmiňující vznik krevních sraženin (viz Krevní sraženiny v žilách) (tyto rizikové faktory a příznaky krevních sraženin jsou uvedeny v bodě 4 Další nežádoucí účinky kombinované HST)
 • měl-li někdo z vašich blízkých příbuzných rakovinu prsu nebo jiné typy rakoviny podmíněné estrogeny (rakovina endometria)
 • máte-li vysoký krevní tlak
 • máte-li jaterní poruchy, jako je adenom jater (nezhoubný nádor)
 • máte-li problémy se srdcem nebo ledvinami
 • máte-li diabetes nebo žlučové kameny
 • máte-li epilepsii nebo astma
 • máte-li migrény nebo těžké bolesti hlavy
 • máte-li systémový lupus erythematodes (SLE) – autoimunitní onemocnění
 • máte-li vysoké hladiny tuku v krvi (hypertriglyceridemie)
 • máte-li otosklerózu (ztráta sluchu)
 • trpíte-li nesnášenlivostí laktózy

Máte-li podstoupit vyšetření krve, oznamte lékaři, že užíváte přípravek Activelle, protože estrogen může výsledky některých vyšetření ovlivnit.

Plánujete-li podstoupit operaci, informujte, svého lékaře. Možná bude třeba přestat užívat tento přípravek čtyři až šest týdnů před operací, aby se snížilo riziko vzniku krevních sraženin. Lékař vám oznámí, kdy budete moci léčbu opět zahájit.

Důvody vysazení přípravku Activelle

Budete-li postižena kterýmkoli z následujících stavů, přestaňte přípravek Activelle užívat a okamžitě kontaktujte svého lékaře:

 • Postihne-li vás vůbec poprvé bolest hlavy typu migrény
 • Vyskytne-li se u vás žluté zbarvení kůže nebo očí (žloutenka) nebo jiná jaterní onemocnění
 • Jestliže se váš krevní tlak během léčby přípravkem Activelle výrazně zvýší (příznaky vysokého krevního tlaku jsou například bolest hlavy, únava a závratě)
 • Projeví-li se u vás příznaky krevní sraženiny (bolestivý otok a zrudnutí dolních končetin, náhlá bolest na prsou, potíže s dechem)
 • Otěhotníte-li
 • Nastanou-li u vás stavy uvedené v bodě 2 Neužívejte přípravek Activelle.

Activelle a rakovina

Nadměrné zesílení děložní sliznice (hyperplazie endometria) a rakovina děložní sliznice (rakovina endometria)

U žen, které nemají odstraněnu dělohu a které po delší dobu užívají HST pouze na bázi estrogenů, je zvýšené riziko nadměrného zesílení děložní sliznice (hyperplazie endometria) a rakoviny děložní sliznice (rakovina endometria).
Přidání progestagenu k estrogenové léčbě (jako je například přípravek Activelle) vás před tímto dodatečným rizikem chrání.

Srovnání

U žen, které stále mají dělohu a které HST neužívají, bude diagnostikována rakovina endometria v průměru u 5 žen z 1 000.
U žen ve věku 50 až 65 let, které stále mají dělohu a které užívají pouze estrogenovou HST, by se počet dodatečných případů mohl pohybovat v rozmezí 5 až 55 na 1 000 žen, v závislosti na dávce a délce užívání.
Přidání progestagenu k léčbě samotnými estrogeny výrazně snižuje riziko rakoviny endometria.

Rakovina prsu

Důkazy naznačují, že užívání kombinované estrogen-progestagenové (a možná rovněž samotné estrogenové) léčby HST riziko rakoviny prsu zvyšuje. Dodatečné riziko závisí na tom, jak dlouho HST užíváte a projevuje se po zhruba 3 letech. Vrací se však k normálu během několika (většinou pěti) let po ukončení léčby.

Srovnání

U žen ve věku 50 až 65 let, které HST neužívají, bude za dobu delší než 5 let diagnostikována rakovina prsu v průměru u 9 až 12 žen z 1 000.
U žen ve věku 50 až 65 let, které užívají estrogen-progestagenovou HST více než 5 let, bude počet dodatečných případů 6 na 1 000 žen.
U žen ve věku 50 až 79 let, které HST neužívají, bude za dobu více než 5 let diagnostikována rakovina prsu v průměru u 14 žen z 1 000.
U žen ve věku 50 až 79 let, které užívají estrogen-progestagenovou HST více než 5 let, bude počet dodatečných případů 4 na 1 000 žen.

Rakovina vaječníků

Rakovina vaječníků je mnohem vzácnější onemocnění než rakovina prsu. U žen, užívajících HST po dobu minimálně 5 až 10 let bylo hlášeno lehce zvýšené riziko rakoviny vaječníků. Některé studie naznačují, že dlouhodobé užívání přípravků kombinované HST může přinášet podobné nebo o něco menší riziko. Některé studie naznačují že dlouhodobé užívání kombinované HST může přinášet podobné nebo poněkud nižší riziko.
U žen, které užívaly HST déle než 5 let bude na 2 5000 žen 1 případ navíc.

Účinky přípravku Activelle na srdce a krevní oběh

Krevní sraženiny v žilách (venózní trobmoembolie)

Riziko krevních sraženin v žilách je u žen užívajících HST 1,3 až 3násobně vyšší než u žen, jež HST neužívají, a to zvláště v prvním roce léčby.
Krevní sraženina nemusí být vždy vážná, ale pokud pronikne do plic, může způsobit bolest na prsou,
dýchavičnost, kolaps nebo dokonce smrt.
Pravděpodobnost, že se u vás vyskytne krevní sraženina v žilách je obecně vyšší, pokud se na vás vztahuje jeden nebo více z níže uvedených případů. Informujte svého lékaře, pokud některá z uvedených situací platí i pro vás:

 • jste vyššího věku
 • jste těhotná nebo jste krátce po porodu
 • užíváte přípravky obsahující estrogen
 • u vás nebo u někoho z vašich blízkých příbuzných se vyskytly problémy s krevními sraženinami v dolních končetinách, plicích nebo jiných orgánech
 • máte výraznou nadváhu
 • trpíte onemocněním systémový lupus erythematodes (SLE)
 • máte problémy s krevními sraženinami, které vyžadují dlouhodobou léčbu přípravky zamezujícími vznik krevních sraženin (antikoagulanty)
 • po delší období nemůžete chodit či stát kvůli závažné operaci, úrazu či onemocnění (dlouhodobá imobilizace)
 • máte rakovinu

Srovnání

U žen ve věku 50 až 59 let, které HST neužívají, lze za dobu delší než 5 let předpokládat vznik krevní sraženiny v žilách v průměru u 4 žen z 1 000.
U žen ve věku 50 až 59 let, které užívají estrogen-progestagenovou HST více než 5 let, bude počet dodatečných případů 5 na 1 000 žen.

Onemocnění srdce (infarkt)

Neexistují důkazy o tom, že HST pomáhá v prevenci infarktu. U žen nad 60 let užívajících estrogenprogestagenovou
HST je o něco pravděpodobnější vznik onemocnění srdce než u žen, jež žádnou HST neužívají.

Sponzorováno

Cévní mozková příhoda

Riziko postižení cévní mozkovou příhodou je přibližně 1,5 krát vyšší u uživatelek HST oproti ženám, jež HST neužívají. Riziko cévní mozkové příhody je silně závislé na věku. Proto bude počet dodatečných případů cévní mozkové příhody v důsledku užívání HST s věkem stoupat.

Srovnání

U žen ve věku 50 až 59 let, které užívají HST déle než 5 let, bude počet dodatečných případů 3 na 1 000 žen.

Další stavy

HST nezabraňuje ztrátě paměti. Riziko pravděpodobné ztráty paměti může být poněkud vyšší u žen, jež nějaký druh HST začaly užívat po 65. roce věku.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Některé léčivé přípravky mohou snižovat účinek přípravku Activelle:

 • Léky používané k léčbě epilepsie (např. fenobarbital, fenytoin, karbamazepin)
 • Léky používané k léčbě tuberkulózy (např. rifampicin, rifabutin)
 • Léky používané k léčbě HIV infekcí (např. nevirapin, efavirenz, ritonavir a nelfinavir)
 • Bylinné přípravky obsahující třezalku tečkovanou (Hypericum perforatum)

Jiné léčivé přípravky mohou zvyšovat účinek přípravku Activelle:

 • Přípravky obsahující ketokonazol (fungicidní látka)

Při současném podávání cyklosporinu může dojít ke zvýšení hladin cyklosporinu v krvi.

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu, o bylinných přípravcích či o ostatních přírodních přípravcích.

Používání přípravku Activelle s jídlem a pitím
Tablety lze užívat jak během jídla a pití, tak i mimo něj.

Těhotenství a kojení

Těhotenství: přípravek Activelle byste neměla užívat, jste-li těhotná.
Pokud otěhotníte, léčbu přípravkem Activelle okamžitě přerušte a kontaktujte lékaře.

Kojení: Activelle byste neměla neužívat, jestliže kojíte.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Activelle nemá žádný známý vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Důležité informace o některých složkách přípravku Activelle:

Activelle obsahuje monohydrát laktózy. Pokud trpíte nesnášenlivostí na některé typy cukrů, poraďte se před použitím přípravku Activelle se svým lékařem.

3. Jak se přípravek Activelle užívá

Vždy užívejte přípravek Activelle přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistá, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Užívejte jednu tabletu denně, a to každý den ve stejnou dobu. Tabletu zapijte sklenicí vody

Užívejte tabletu každý den bez přerušení. Jakmile využíváte všech 28 tablet kalendářového balení,
pokračujte s léčbou tabletami z dalšího kalendářového balení.

Viz NÁVOD PRO POUŽITÍ na konci příbalové informace.

Léčbu přípravkem Activelle můžete začít kterýkoli vhodný den. Přecházíte-li však z léčby hormonální substituční terapií, při níž máte každý měsíc krvácení, začněte léčbu přípravkem Activelle hned po skončení krvácení.

Lékař by vám měl předepsat nejnižší účinnou dávku, která zmírní vaše symptomy, a to po co možná nejkratší dobu. Jestliže po 3 měsících léčby nepociťujete zmírnění symptomů, obraťte se na svého lékaře.

Jestliže jste užila více přípravku Activelle, než jste měla

Jestliže jste užila více přípravku Activelle, než jste měla, obraťte se na svého lékaře nebo lékárníka.
Předávkování přípravkem můžete způsobit pocit nevolnosti nebo zvracení.

Jestliže jste zapomněla užít přípravek Activelle

Pokud jste si zapomněla vzít tabletu v obvyklou dobu, užijte ji během dalších 12 hodin. Pokud již 12 hodin uběhlo, pokračujte s léčbou druhý den jako normálně. Nezdvojujte následující dávku, abyste doplnila dávku vynechanou.
Pokud vám nebyla odstraněna děloha, může opomenutí dávky zvýšit pravděpodobnost výskytu krvácení a špinění.

Jestliže jste přestala užívat přípravek Activelle

Chcete-li léčbu přípravkem Activelle ukončit, promluvte si nejprve se svým lékařem. Vysvětlí vám účinky ukončení léčby a seznámí vás s dalšími možnostmi léčby.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i Activelle nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Přecitlivělost/alergie (méně častý nežádoucí účinek – projeví u 1 až 10 žen z 1000)
Může se vyskytnout přecitlivělost/alergie, i když se jedná o méně častý nežádoucí účinek. Příznaky přecitlivělosti/alergie mohou zahrnovat jeden nebo více z následujících projevů: kopřivka, svědění,
otoky, potíže s dýcháním, nízký krevní tlak (bledá a studena pokožka, rychlý srdeční tep), závratě a pocení, což vše mohou být příznaky anafylaktické reakce/šoku. Pokud se některý z těchto příznaků objeví, přestaňte Activelle užívat a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Krvácení během užívání přípravku Activelle
Activelle nepůsobí pravidelné měsíční krvácení, ale na začátku léčby se u některých žen objeví lehčí vaginální krvácení nebo špinění.

Pokud se u vás objeví krvácení nebo špinění, není to obyčejně důvod k obavám, zvláště pak během několika prvních měsíců užívání HST.
Nicméně kontaktujte lékaře co nejdříve, jestliže:

 • krvácení trvá déle než první 3 měsíce
 • se krvácení objeví až po určité době užívání HST
 • krvácení pokračuje i poté, co byla léčba HST ukončena.

Lékař se může během pravidelných kontrol zajímat o to, zda se u vás během léčby přípravkem Activelle objevilo vaginální krvácení. Může být proto užitečné, pokud si jakékoliv krvácení budete zaznamenávat do diáře.

Nežádoucí účinky se mohou objevovat s určitou frekvencí, která je definována následovně:

 • Velmi časté: projeví se u více než 1 pacienta z 10
 • Časté: projeví se u 1 až 10 pacientů ze 100
 • Méně časté: projeví se u 1 až 10 pacientů z 1 000
 • Vzácné: projeví se u 1 až 10 pacientů z 10 000
 • Velmi vzácné: projeví se u méně než 1 pacienta z 10 000
 • Není známo: frekvenci z dostupných údajů nelze určit

Velmi časté nežádoucí účinky

 • Bolestivost nebo citlivost prsů
 • Vaginální krvácení

Časté nežádoucí účinky

 • Bolest hlavy
 • Zvyšování tělesné hmotnosti způsobené retencí tekutin
 • Vaginální záněty
 • Migréna nebo zhoršení existující migrény
 • Vaginální plísňové infekce
 • Deprese nebo zhoršení existující deprese
 • Nevolnost
 • Zvětšení nebo otoky prsů (edém)
 • Bolest zad
 • Výskyt děložních fibroidů (nezhoubné nádory), zhoršení existujicích děložních fibfroidů nebo jejich opětný výskyt
 • Otoky paží a nohou (periferní edém)
 • Hmotnostní přírůstek

Méně časté nežádoucí účinky

 • Nadmutí břicha, bolest břicha, otoky nebo diskomfort či plynatost
 • Akné
 • Vypadávání vlasů (alopecie)
 • Nadměrný růst ochlupení mužského typu
 • Svědění nebo kopřivka
 • Záněty povrchových žil
 • Křeče v nohou
 • Lék neúčinkuje
 • Alergické reakce
 • Nervozita

Vzácné nežádoucí účinky

 • Krevní sraženiny v cévách nohou nebo plic (trombóza hlubokých žil, plicní embolie)

Velmi vzácné nežádoucí účinky

 • Rakovina děložní sliznice (rakovina endometria)
 • Nadměrné zesílení děložní sliznice (hyperplazie endometria)
 • Zvýšení krevního tlaku nebo zhoršení vysokého krevního tlaku
 • Onemocnění žlučníku, tvorba žlučových kamenů, zhoršení existujicích žlučových kamenů nebo jejich opětný výskyt
 • Nadměrná sekrece kožního mazu, kožní erupce
 • Akutní nebo opakovaně se vyskytující edém (angioneurotický edém)
 • Nespavost, závratě, úzkosti
 • Změny v sexuálních potřebách
 • Poruchy vidění
 • Snížení tělesné hmotnosti
 • Zvracení
 • Pálení žáhy
 • Vaginální a genitální svědění
 • Infarkt a cévní mozková příhoda

Další nežádoucí účinky kombinované HST

Ženy užívající HST mají lehce zvýšené riziko vzniku následujících onemocnění:

 • Rakovina prsu
 • Nadměrné zesílení nebo rakovina děložní sliznice (hyperplazie nebo rakovina endometria)
 • Rakovina vaječníků
 • Krevní sraženiny v žilách dolních končetin nebo plicích (venózní tromboembolické onemocnění)
 • Onemocnění srdce
 • Cévní mozková příhoda
 • Poruchy kůže a podkožní tkáně
  • Ztmavnutí kůže (chloasma)
  • Závažné postižení kůže, které může postihnout ústa a další části těla (multiformní erytém)
  • Purpurově červené otoky holení, stehen a méně často též paží. Mohou se též objevit kloubní a svalové bolesti a horečka (nodózní erytém)
  • Purpurové nebo červenohnědé skvrny prosvítající kůží (vaskulární purpura)
 • Pravděpodobná ztráta paměti, pokud pacientky začínají užívat HST po 65. roce věku

Více informací o těchto účincích najdete v bodě 2.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. Jak přípravek Activelle uchovávat

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Přípravek Activelle nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na štítku a krabičce za „Použitelné do.“ Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Neuchovávejte při teplotě nad 25oC.

Chraňte před chladem.
Uchovávejte vnitřní obal v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Další informace

Co přípravek Activelle obsahuje

 • Léčivými látkami jsou Estradiolum 1 mg (jako Estradiolum hemihydricum) a Norethisteroni acetas 0,5 mg
 • Pomocnými látkami jsou monohydrát laktózy, kukuřičný škrob, kopovidon, mastek a magnesiumstearát.
  Potahová vrstva obsahuje: hypromelosu, triacetin a mastek.

Jak přípravek Activelle vypadá a co obsahuje toto balení
Potahované tablety jsou bílé, kulaté o průměru 6 mm. Na jedné straně tablet je vyraženo NOVO 288 a na druhé straně je vyraženo logo firmy Novo Nordisk (býk APIS).

Velikosti balení.:

 • 28 potahovaných tablet
 • 3 x 28 potahovaných tablet

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Novo Nordisk A/S
Novo Allé
DK-2880 Bagsværd, Dánsko

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:
Členské státy EHP: Activelle – s výjimkou Velké Britanie: Kliovance

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 14.6.2011

Podrobné informace o tomto přípravku jsou uveřejněny na webových stránkách Česká republika/Státní ústav pro kontrolu léčiv

NÁVOD PRO POUŽITÍ

Sponzorováno

Návod k použití kalendářového balení

 1. Nastavení otočného lékového kalendáře
  Otočte vnitřní disk tak, aby den v týdnu, směřoval proti plastovému jazýčku.
 2. Jak si vezmete první tabletu
  Odlomte plastový jazýček a vyjměte první tabletu.
 3. Otočte víčkem každý den
  Další den jednoduše posuňte průhledné víčko o jednu pozici ve směru hodinových ručiček, jak 
  znázorňuje šipka. Vyjměte další tabletu. Nezapomeňte: užívejte jednu tabletu jedenkrát denně.
  Průhledným víčkem lze pootočit teprve, když vyjmete tabletu, která je v otevřeném okénku.
 4. Stáhnutí příbalového letáku v PDF

  Líbil se vám článek? Ohodnoťte ho.

  Autorem článku je naše redakce

  Tým rehabilitace.info (více o nás)

   

  Náš tým vám všem chce přinášet zajímavé informace ze světa zdraví, cvičení, výživy, rehabilitace a obecně zdravého životního stylu. Ve většině našich článků vycházíme z odborných studií a lékařských prací. Vždy se snažíme na studie odkazovat, ověříte si tak pravost. Více informací o nás najdete zde - mrkněte na náš tým.

  Líbil se vám náš článek? Sdílejte ho, uděláte nám radost
  Přečtěte si také naše další články