Sponzorováno

Pevaryl – příbalový leták Zatím bez hodnocení.

Tento lék je na předpis.

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp. zn.:sukls28357/2007

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

PEVARYL krém

econazoli nitras

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
 • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

1. Co je Pevaryl a k čemu se používá

Pevaryl se používá při místní léčbě onemocnění vyvolaných dermatofyty, kvasinkami nebo plísněmi, případně i některými mikroby při léčbě smíšených mikrobiálních infekcí.
Léčivá látka ekonazol-nitrát ničí původce mykotických infekcí, jako jsou dermatofyty, kvasinky a plísně, a zastavuje růst dermatofytů, kvasinek, plísní i většiny grampozitivních bakterií.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Pevaryl používat

Nepoužívejte Pevaryl

 • jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na ekonazol-nitrát nebo na kteroukoli další složku přípravku Pevaryl.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Pevaryl je zapotřebí

 • jestliže jste těhotná nebo kojíte; v tomto případě se o použití přípravku Pevaryl poraďte s lékařem.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Pokud užíváte přípravky snižující krevní srážlivost jako je warfarin nebo acoenkumarol, oznamte to svému lékaři, je třeba zvýšeného sledování jejich účinku.
Interakce přípravku Pevaryl s dalšími léčivými přípravky nejsou známy.

Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Užívání přípravku Pevaryl během prvních tří měsíců těhotenství se nedoporučuje, pro používání během zbývajících měsíců těhotenství a období kojení musejí být zvlášť závažné důvody.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Pevaryl neovlivňuje schopnost řídit dopravní prostředky nebo obsluhovat stroje.

Důležitá informace o některých složkách
Pevaryl obsahuje butylhydroxyanisol, kyselinu benzoovou. Tyto pomocné látky mohou způsobit místní podráždění kůže (např. kontaktní dermatitidu).

3. Jak se Pevaryl používá

Vždy používejte Pevaryl přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Sponzorováno

Obvykle potírejte postižená místa (včetně přibližně 5 mm lemu okolní zdravé kůže) dvakrát denně po dostatečně dlouhou dobu, přesně dle pokynů ošetřujícího lékaře.

Po ošetření je rovněž vhodné vložit mezi postižené kožní záhyby proužek suché hydrofilní gázy.
Trvalých léčebných výsledků lze dosáhnout pouze za předpokladu pravidelného používání přípravku a dodržování základních hygienických návyků.

Pevaryl není určen k léčbě očních onemocnění. Dbejte proto, prosím, aby se nedostal do očí.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i Pevaryl nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Krém Pevaryl je dobře snášen i citlivou pletí, jen výjimečně se můžete setkat s některým z těchto projevů:

 • Místní podráždění kůže – velmi vzácně k němu dochází např. na plochách postižených současně ekzémem; v těchto případech by několik dní před zahájením vlastní léčby měla předcházet léčba ekzému.
  V případě, že trpíte ekzémem, poraďte se před zahájením léčby s lékařem.
 • Pocit bolesti v místě aplikace, otok, vyrážka, kopřivka, odlupování kůže, puchýře.
 • Pocity svědění, pálení, podráždění a zarudnutí pokožky; v těchto případech léčbu ukončete a poraďte se s lékařem.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. Jak Pevaryl uchovávat

Uchovávejte při teplotě do 25°C
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Pevaryl nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Nepoužívejte Pevaryl, pokud si všimnete viditelných známek snížené jakosti.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Další informace

Co Pevaryl obsahuje

 • Léčivou látkou je econazoli nitras 1 g ve 100 g krému.
 • Pomocnými látkami jsou makrogol-350-stearát, glyceromakrogol-oleát, tekutý parafín, butylhydroxyanisol, kyselina benzoová, parfém, čištěná voda.

Jak Pevaryl vypadá a co obsahuje toto balení
Pevaryl je měkký, bílý, vodou omyvatelný krém, příjemné vůně, který se dodává v hliníkové tubě o velikosti balení 30 g.

Držitel rozhodnutí o registraci
Janssen-Cilag s.r.o., Praha, Česká republika

Výrobce
Janssen Pharmaceutica N.V.,Beerse, Belgie

Tato příbalová informace byla naposledy schválena:
21.4. 2010

 

Sponzorováno

Držitel rozhodnutí o registraci: Janssen-Cilag s.r.o.

Stáhnutí příbalového letáku v PDF

Líbil se vám článek? Ohodnoťte ho.

Autor článku

Daniel Borník (více o nás)

 

Dan miluje sport. Přispívá články zejména z oblasti regenerace, fyzio, cvičení a píše i o nemocech. Náš tým vám všem chce přinášet zajímavé informace ze světa zdraví, cvičení, výživy, rehabilitace a obecně zdravého životního stylu. Ve většině našich článků vycházíme z odborných studií a lékařských prací. Vždy se snažíme na studie odkazovat, ověříte si tak pravost. Více informací o nás najdete zde - mrkněte na náš tým.

Líbil se vám náš článek? Sdílejte ho, uděláte nám radost
Přečtěte si také naše další články