Indometacin 50 Berlin-Chemie – příbalový leták Zatím bez hodnocení.Tento lék je na předpis.

PŘÍBALOVÝ LETÁK – PŘÍBALOVÁ INFORMACE- INFORMACE PRO UŽIVATELE

INDOMETACIN 50 BERLIN-CHEMIE 50 mg, čípky

Léčivá látka: indometacinum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li případné další otázky, zeptejte se, prosím, svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán Vám, a proto jej nedávejte žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
 • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi

1. Co je přípravek Indometacin 50 Berlin-Chemie a k čemu se používá

Indometacin 50 Berlin-Chemie je lék působící proti zánětu a bolesti (nesteroidní antirevmatikum/antiflogistikum, NSA).

Použití
Léčba příznaků zánětu a bolesti při:

 • akutním zánětu kloubů (akutní artritida), včetně záchvatů dny
 • chronickém zánětu kloubů (chronické artritidě), a to zejména při revmatoidní artritidě (chronické polyartritidě)
 • Bechtěrevově chorobě (ankylozující spondylitidě) a jiných zánětlivých revmatických onemocněních páteře (spondylartritidách)
 • podráždění při degenerativních onemocněních kloubů a páteře (artróze, spondylartróze)
 • zánětlivých revmatických onemocněních měkkých tkání (mimokloubní revmatismus)
 • bolestivých otocích nebo zánětech po úrazech

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Indometacin 50 Berlin-Chemie užívat

Neužívejte Indometacin 50 Berlin-Chemie:

 • jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na indometacin nebo na kteroukoli další složku přípravku
 • jestliže jste v minulosti reagoval/a na užívání acetylsalicylové kyseliny nebo jiných nesteroidních antirevmatik astmatickým záchvatem, zduřením sliznice nosu nebo kožními reakcemi
 • při poruchách krvetvorby nebo srážlivosti krve nejasného původu
 • po prodělaném krvácení do zažívacího traktu nebo perforaci ve vztahu k předchozí léčbě nesteroidními antirevmatiky
 • při aktivním nebo v minulosti opakovaně prodělaném žaludečním/dvanáctníkovém vředu (peptickém vředu) nebo krvácení (dvě nebo více epizod prokázané tvorby vředů nebo krvácení)
 • při krvácení v mozku (cerebrovaskulární krvácení) nebo jiném aktivním krvácení
 • při závažném srdečním selhání
 • v posledních třech měsících těhotenství

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Indometacin 50 Berlin-Chemie je zapotřebí v následujících
případech:

Za účelem zmírnění jakýchkoli možných vedlejších účinků Vám bude předepsána nejnižší účinná dávka přípravku po co nejkratší možnou dobu.

Bezpečnost žaludku a střev
Starší osoby:
U starších osob se častěji vyskytují nežádoucí reakce na NSAID, zejména krvácení a perforace žaludku nebo střev, které mohou způsobit úmrtí pacienta. Proto je u starších pacientů nutné zvláště pečlivé sledování lékařem.

Krvácení, vředy a proděravění žaludku nebo střev:
Krvácení, vředy a proděravění žaludku nebo střev, které mohou způsobit úmrtí pacienta, se mohou vyskytnout u všech NSAID kdykoli během léčby, s předchozími varovnými příznaky nebo bez varovných příznaků nebo předchozích závažných žaludečních nebo střevních příhod.

Existuje u vás zvýšené riziko krvácení, vředů nebo proděravění žaludku nebo střev, pokud:

 • užíváte vyšší dávky přípravku
 • měl(a) jste již dříve vřed, zejména pokud byl komplikován krvácením nebo perforací (viz „Neužívejte Indometacin 50 Berlin-Chemie“)
 • měl(a) jste již dříve nežádoucí účinky postihující žaludek nebo střeva
 • jste pokročilejšího věku
 • užíváte další léčivé přípravky, které zvyšují riziko vzniku vředů nebo krvácení, zejména jiné NSAID (viz „Užívání dalších léčivých přípravků“).

V těchto případech vás může váš lékař požádat, abyste během užívání tohoto léčivého přípravku docházel(a) na pravidelné kontroly.

Pokud se u vás během léčby objeví krvácení nebo vředy žaludku nebo střev, přerušte užívání Indometacinu 50 Berlin-Chemie. Informujte okamžitě svého lékaře, pokud máte nějaké neobvyklé břišní příznaky.

Další choroby žaludku nebo střev, jako je Crohnova choroba nebo ulcerózní kolitida, mohou být zhoršeny užíváním NSAID. Pokud trpíte jakoukoli z těchto nemocí, informujte o tom svého lékaře (viz „Možné vedlejší účinky“).

Účinky na srdce a cévy
Užívání léků jako je Indometacin 50 Berlin-Chemie může být spojeno s mírným zvýšením rizika infarktu myokardu nebo cévní mozkové příhody. Jakékoli riziko je pravděpodobnější při užívání vysokých dávek a dlouhodobé léčbě. Nepřekračujte doporučené dávkování nebo délku léčby.
Jestliže máte srdeční obtíže, prodělal/a jste cévní mozkovou příhodu nebo se domníváte, že byste mohl/a být těmito potížemi ohrožen/a (např. máte vysoký krevní tlak, cukrovku nebo vysoký cholesterol nebo kouříte), musíte se o léčbě poradit s lékařem nebo lékárníkem..

Kožní reakce
Velmi zřídka se mohou vyskytnout závažné kožní reakce se zarudnutím a vznikem puchýřů během léčby NSAID. Některé z nich by mohly být život ohrožující (viz „Možné vedlejší účinky“). Zdá se, že největší riziko těchto reakcí je u pacientů v průběhu prvního měsíce léčby. Pokud se u vás objeví kožní vyrážky, poškození výstelky v ústech nebo v nose nebo jakékoli další známky alergické reakce, přerušte užívání Indometacinu 50 Berlin-Chemie a okamžitě navštivte svého lékaře nebo nejbližší nemocnici.

Další poznámky
Váš lékař rozhodne, zda prospěch užívání Indometacinu 50 Berlin-Chemie převáží tato rizika:

 • pokud máte určité dědičné poruchy krvetvorby (např. akutní intermitentní porfyrie)
 • pokud máte určité autoimunitní choroby (systemový lupus erythematosus a smíšené onemocnění pojivové tkáně (MCTD)).

Váš lékař vás bude sledovat zvláště pečlivě:

 • přímo po větším chirurgickém zákroku. Pokud užíváte Indometacin 50 Berlin-Chemie, informujte o tom svého lékaře nebo zubaře před chirurgickým zákrokem.
 • pokud trpíte alergiemi (např. kožní rekce na jiné léčivé přípravky, astma, senná rýma), dlouhodobými otoky nosní sliznice nebo dlouhodobými potížemi spojenými se zúžením dýchacích cest
 • pokud máte potíže s ledvinami nebo s játry, zejména pokud má být Indometacin 50 Berlin- Chemie užíván dlouhodobě
 • pokud trpíte poruchami srážlivosti krve

Další možné reakce:

 • Závažné akutní alergické reakce (například anafylaktický šok) jsou pozorovány velice zřídka. Při prvních známkách alergické reakce (kožní vyrážka, svědění, otok obličeje, dušnost, potíže s dýcháním) po užití Indometacinu 50 Berlin-Chemie přerušte užívání přípravku a vyhledejte svého lékaře nebo nejbližší nemocnici.
 • Pokud užíváte léky proti bolesti dlouhodobě, mohou se objevit bolesti hlavy, které nesmějí být léčeny zvýšenými dávkami tohoto léčivého přípravku. Požádejte svého lékaře o radu, pokud navzdory užívání tohoto léčivého přípravku trpíte často bolestmi hlavy.
 • Pravidelné užívání léků proti bolesti, zejména pokud se kombinuje několik účinných látek působících proti bolesti, může vést k trvalému poškozen ledvin s rizikem selhání ledvin (analgetická nefropatie).
 • Pokud jsou současně podávány Indometacin 50 Berlin-Chemie a přípravky s obsahem lithia (prostředky pro léčbu psychiatrických onemocnění) nebo speciální přípravky na odvodnění (diuretika zachovávající draslík), je nutná kontrola hladiny lithia a draslíku v krvi.

Děti
Podávání indometacinu, léčivé látky přípravku Indometacin 50 Berlin-Chemie, dětem a mladistvým se nedoporučuje, protože k dispozici nejsou dostatečné údaje o bezpečnosti a účinnosti indometacinu při léčbě revmatických onemocnění u této věkové skupiny.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Současné užívání přípravku Indometacin 50 Berlin-Chemie a digoxinu (lék k posílení srdečního výdeje), fenytoinu (lék k léčbě křečí) nebo lithia (lék k léčbě psychiatrických onemocnění) může zvyšovat hladiny těchto léků v krvi. Nutné jsou kontroly hladiny lithia v séru.

Indometacin 50 Berlin-Chemie může oslabit účinek močopudných léků a léků snižujících krevní tlak (diuretik a antihypertenziv).

Indometacin 50 Berlin-Chemie může oslabit účinek ACE inhibitorů (léky k léčbě srdečního selhání a vysokého krevního tlaku). Při současném užívání může být zvýšeno také riziko výskytu poruch funkcí ledvin..

Současné podávání přípravku Indometacin 50 Berlin-Chemie a kalium šetřících diuretik (určitý druh močopudných léků) může vést ke zvýšení hladiny draslíku v krvi.

Současné užívání přípravku Indometacin 50 Berlin-Chemie s jinými nesteroidními antirevmatiky a léky proti bolesti ze skupiny nesteroidních antirevmatik nebo s glukokortikoidy zvyšuje riziko tvorby vředů nebo krvácení do zažívacího traktu.

Léky potlačující shlukování krevních destiček jako kyselina acetylsalicylová a také některá antidepresiva (selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu/SSRI) mohou zvyšovat riziko krvácení do zažívacího traktu.

Podávání přípravku Indometacin 50 Berlin-Chemie během 24 hodin před nebo po podání methotrexátu může vést k zvýšení koncentrace methotrexátu v krvi a zvýšení jeho nežádoucích účinků.

Nesteroidní antirevmatika mohou eventuálně zvyšovat účinek antikoagulancií, např, warfarinu.

Léky obsahující probenecid (lék k léčbě dny) mohou zpozdit vylučování indometacinu. Pak může dojít k hromadění indometacinu v těle a zvýšení jeho nežádoucích účinků.

Při kombinaci s penicilíny je zpožděno jejich vylučování.

Furosemid (močopudný lék) urychluje vylučování indometacinu.

Indometacin 50 Berlin-Chemie nesmí být užíván současně s triamterenem (močopudný lék a lék k léčbě vysokého krevního tlaku), protože jinak existuje riziko akutního selhání ledvin.

Indometacin 50 Berlin-Chemie nesmí být současně užíván také s diflunisalem (lék k léčbě bolesti při zánětech kloubů a degenerativních onemocněních kloubů), protože jinak lze očekávat výrazné zvýšení hladiny indometacinu v krvi (popsáno bylo smrtelné krvácení do zažívacího traktu).

Nesteroidní antirevmatika (jako indometacin) mohou zvyšovat toxicitu cyklosporinu vůči ledvinám.

Ojediněle bylo po podání indometacinu hlášeno ovlivnění hladin cukru v krvi, které vyžadovalo úpravu dávkování antidiabetik (léků snižujících hladinu cukru v krvi). Proto se z bezpečnostních důvodů při současném užívání doporučuje kontrolování hladin cukru v krvi.

Užívání přípravku Indometacin 50 Berlin-Chemie s jídlem a pitím
V průběhu léčby přípravkem Indometacin 50 Berlin-Chemie se vyhněte konzumaci alkoholu.

Těhotenství a kojení Poraďte se se svým ošetřujícím lékařem nebo lékárníkem, dříve než začnete
užívat jakýkoliv léčivý přípravek.

Těhotenství
Pokud v průběhu léčby přípravkem Indometacin 50 Berlin-Chemie zjistíte, že jste těhotná, oznamte to svému lékaři. Indometacin by neměl být podáván v průběhu prvních šesti měsíců těhotenství, pokud to není nezbytně nutné. Vždy se poraďte se svým lékařem. Vzhledem ke zvýšenému riziku komplikací pro matku i dítě nesmí být Indometacin 50 Berlin-Chemie užíván v posledních třech měsících těhotenství.
Stejně jako všechny léky, které potlačují tvorbu prostaglandinů, může Indometacin 50 Berlin-Chemie způsobit obtíže s otěhotněním. Pokud chcete otěhotnět nebo máte s otěhotněním problémy, informujte svého lékaře.

Kojení
Léčivá látka indometacin a produkty jeho štěpení procházejí v malých množstvích do mateřského mléka. Protože dodnes nejsou známy žádné škodlivé důsledky pro novorozence, při krátkodobé léčbě není obvykle nutné přerušit kojení. Při dlouhodobé léčbě vysokými dávkami požádejte svého lékaře o radu, zda kojení předčasně ukončit.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Protože se při užívání přípravku Indometacin 50 Berlin-Chemie mohou objevit poruchy centrálního nervového systému, např. únava a závrať, Vaše reakce mohou být změněny a schopnost účastnit se aktivně silničního provozu a obsluhovat stroje může být v ojedinělých případech narušena. Toto upozornění platí ve zvýšené míře při kombinaci s alkoholem nebo jinými přípravky působícími centrálně (např. léky na spaní nebo léky proti úzkosti). V takových případech nejste již schopen/schopna reagovat rychle a dostatečně na nepředvídatelné a náhlé situace. V takovém případě neřiďte motorová vozidla! Neobsluhujte stroje! Nepracujte bez pevné opory!

3. Jak se přípravek Indometacin 50 Berlin-Chemie užívá

Vždy užívejte přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistá/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

3.1 Dávkování
Pokud není lékařem předepsáno jinak, platí následující doporučení:
Prosím, dodržujte pokyny k užívání, jinak nebude přípravek Indometacin 50 Berlin-Chemie moci správně působit.

Dospělí:
Dávkování indometacinu závisí na závažnosti onemocnění. Doporučená denní dávka je 50 až 150 mg indometacinu. Dospělí užívají 1 čípek přípravku Indometacin 50 Berlin-Chemie 1-3krát denně (což odpovídá 50 až 150 mg indometacinu). Ve výjimečných případech může být maximální denní dávka krátce zvýšena na 200 mg indometacinu denně, avšak tato dávka již nesmí být překročena.

3.2 Způsob použití
Abyste mohl/a vyjmout čípek, přehněte opakovaně strip (proužek s čípky) v místě perforace a odtrhněte jeden čípek nebo jej odstřihněte nůžkami. Uvolněné stěny folie nad špičkou čípku poté uchopte mezi palec a ukazováček každé ruky a opatrně je odtahujte od sebe, dokud není možné čípek vyjmout z obalu (viz. obrázek).

indometacin_50_berlin-chemie

Čípky Indometacin 50 Berlin-Chemie se zavádějí hluboko konečníku, pokud možno po stolici. Aby byla aplikace čípku snadnější, čípek můžete ohřát v ruce nebo ponořit do horké vody na velmi krátkou dobu. .

3.3 Délka léčby
Při revmatických onemocněních může být nutná dlouhodobá léčba přípravkem Indometacin 50 Berlin- Chemie. O délce léčby rozhodne Váš ošetřující lékař.

Jestliže máte pocit, že účinek přípravku Indometacin 50 Berlin-Chemie je příliš silný nebo příliš slabý, poraďte se se svým lékařem.

3.4 Jestliže jste užil/a více přípravku Indometacin 50 Berlin-Chemie, než jste měl/a
Přípravek Indometacin 50 Berlin-Chemie užívejte podle pokynů lékaře nebo dávkovacího schématu uvedeného v této příbalové informaci. Máte-li pocit, že nedochází k dostatečné úlevě od bolesti, pak si sami nezvyšujte dávkování, ale poraďte se se svým lékařem.

Poruchy centrálního nervového systému, např. bolesti hlavy, závrať, malátnost, bezvědomí a křeče, se mohou objevit jako příznaky předávkování. Kromě těchto se může vyskytnout i bolest břicha, nevolnost a zvracení. Možný je také výskyt krvácení do zažívacího traktu a funkčních poruch jater a ledvin.

Specifický protilék není k dispozici.
Při podezření na předávkování přípravkem Indometacin 50 Berlin-Chemie kontaktujte, prosím, lékaře.
Podle závažnosti předávkování pak lékař rozhodne o případných opatřeních.

Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek Indometacin 50 Berlin-Chemie
Jestliže jste zapomněl/a přípravek Indometacin 50 Berlin-Chemie užít, pak v době dalšího podání léku neužívejte více než obvyklou doporučenou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Indometacin 50 Berlin-Chemie nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého pacienta. Pokud pocítíte některý z následujících nežádoucích účinků, poraďte se s lékařem, který rozhodne, jak dále postupovat.

K hodnocení výskytu nežádoucích účinků se používají následující četnosti:
Velmi časté       postihuje více než 1 pacienta z 10 léčených
Časté               postihuje 1 až 10 pacientů ze 100 léčených
Méně časté      postihuje 1 až 10 pacientů z 1000 léčených
Vzácné             postihuje 1 až 10 pacientů z 10000 léčených
Velmi vzácné    postihuje méně než 1 pacienta z 10000 léčených, není známo (z dostupných dat nelze určit)

Možné nežádoucí účinky
U následujících nežádoucích účinků je nutné vzít v úvahu, že jejich výskyt je převážně závislý na dávce a liší se u jednotlivých pacientů.

Nejčastěji pozorované nežádoucí účinky postihují zažívací trakt. Mohou se objevit žaludeční/dvanáctníkové vředy (peptické vředy), perforace nebo krvácení do zažívacího traktu, někdy smrtelné, a to zejména u starších osob (viz. bod 2 „Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Indometacin 50 Berlin-Chemie je zapotřebí“). Po podání indometacinu byly hlášeny také nevolnost, zvracení, průjem, zvýšený odchod střevních plynů, zácpa trávicí obtíže, bolesti břicha, krev ve stolici, zvracení krve, ulcerózní stomatitida, zhoršení kolitidy a Crohnovy choroby (viz. bod 2 „Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Indometacin 50 Berlin-Chemie je zapotřebí“). Méně často byl
pozorován zánět žaludeční sliznice. Riziko výskytu krvácení do zažívacího traktu je závislé zejména na dávce a délce léčby.

V souvislosti s léčbou NSA byly hlášeny otoky, vysoký krevní tlak a srdeční selhání.
Léky jako Indometacin 50 Berlin-Chemie mohou působit mírné zvýšení rizika infarktu myokardu nebo cévní mozkové příhody.

Srdeční poruchy
Velmi vzácné: bušení srdce, bolesti na hrudi, srdeční selhání

Poruchy krve a lymfatického systému
Velmi vzácné: poruchy krvetvorby (anémie, leukopénie, agranulocytóza, trombocytopénie).
Prvními příznaky mohou být horečka, bolesti v krku, povrchová poranění v ústech, příznaky podobné chřipkovým, velká únava, krvácení z nosu a kožní krvácení.
V takových případech musí být léčba neprodleně ukončena a je třeba navštívit lékaře. Samoléčba jakýmikoli léky proti bolesti nebo horečce nesmí být zahájena.
Při dlouhodobé léčbě musí být pravidelně kontrolován krevní obraz.

Poruchy nervového systému
Velmi časté: poruchy centrálního nervového systému, např. bolesti hlavy a malátnost
Časté: závratě, ospalost, snadná únavnost, vyčerpanost, deprese
Méně časté: postižení nervových vláken (periferní neuropatie), svalová slabost, křeče, poruchy čití a přechodná ztráta vědomí až bezvědomí.
Při léčbě přípravkem Indometacin 50 Berlin-Chemie je možné zvýšení projevů epilepsie a Parkinsonovy choroby.
V závislosti na závažnosti příznaků může být nutné snížení dávky nebo ukončení léčby. Poraďte se s lékařem.

Poruchy očí
Méně časté: dvojitého vidění, poškození sítnice (pigmentová degenerace sítnice) a zakalení rohovky při dlouhodobé léčbě indometacinem. Příznakem může být rozmazané vidění, které vyžaduje řádné vyšetření očním lékařem (oftalmologem). Protože se tyto změny mohou objevit bez zřetelných příznaků (asymptomaticky), při dlouhodobé léčbě se doporučují pravidelná vyšetření u oftalmologa.
Pokud se takové změny objeví, doporučuje se ukončení léčby. Tato poškození se většinou zhojí bez následků.

Poruchy uší
Časté: zvonění v uších
Méně časté: hluchota
Velmi vzácné: přechodné poruchy sluchu

Poruchy trávicího traktu
Velmi časté: zažívací obtíže např. nevolnost, zvracení a průjem; mírné ztráty krve v zažívacím traktu, které by mohly ve výjimečných případech způsobit anémii.
Časté: poruchy trávení, zvýšený odchod střevních plynů, žaludeční křeče, nechutenství, žaludeční nebo dvanáctníkové vředy (eventuálně s krvácením a perforací)
Méně časté: zvracení krve, krev ve stolici nebo krvavý průjem

Pokud se objeví silná bolest v nadbřišku nebo černé zbarvení stolice nebo krev ve stolici, pak musíte léčbu přípravkem Indometacin 50 Berlin-Chemie ukončit a neprodleně informovat lékaře.

Velmi vzácné: zánět sliznice úst, zánět jazyka, poškození jícnu (jícnové léze), obtíže v podbřišku (např. krvácení, v některých případech také vředovitý zánět tlustého střeva), zhoršení ulcerózní kolitidy nebo Crohnovy choroby (záněty tlustého střeva doprovázené vředy), zácpa, zánět slinivky břišní

Celkové obtíže a obtíže v místě podání
Po aplikaci čípků se mohou objevit místní příznaky podráždění, výtok krvavého hlenu nebo bolestivé vyprazdňování stolice .

Poruchy ledvin a močových cest
Méně časté: otoky (např. periferní otoky), zejména u pacientů s vysokým krevním tlakem nebo nedostatečností ledvin
Velmi vzácné: poškození tkáně ledvin (intersticiální nefritida, papilární nekróza), které může být provázeno akutní poruchou funkce ledvin (nedostatečností ledvin), přítomností bílkoviny v moči (proteinurií) a/nebo krve v moči (hematurií); rozvoj nefrotického syndromu (hromadění vody/otoky v těle a výrazné vylučování bílkovin močí).
Snížení vylučování moči, hromadění vody v těle (otoky) a také celkově nepříjemný pocit mohou být známkami onemocnění ledvin až selhání ledvin.
Pokud se uvedené příznaky objeví nebo zhorší, pak musíte léčbu přípravkem Indometacin 50 Berlin-
Chemie ukončit a kontaktovat neprodleně Vašeho lékaře.

Poruchy kůže a podkoží
Méně časté: ztráta vlasů
Velmi vzácné: citlivost na světlo, místní krvácení do kůže (purpura) a závažné kožní reakce, např. kožní vyrážka se zarudnutím a tvorbou puchýřů (např. Stevens-Johnsonovův syndrom a toxická epidermální nekrolýza).

Poruchy metabolismu a výživy
Velmi vzácné: hyperglykémie (zvýšení hladiny cukru v krvi), glykosurie (vylučování cukru močí)

Infekce
Velmi vzácné: Popsáno bylo zhoršení infekčních zánětů (např. rozvoj nekrotizující fascitidy) během léčby některými protizánětlivě působícími léky (nesteroidními antirevmatiky), ke kterým Indometacin 50 Berlin-Chemie také patří.

Jestliže se známky infekce (např. zčervenání, otok, přehřátí, bolest, horečka) objeví nebo se v průběhu užívání přípravku Indometacin 50 Berlin-Chemie zhorší, musíte neprodleně kontaktovat lékaře.

Cévní poruchy
Velmi vzácné: vysoký krevní tlak
Poruchy imunitního systému
Časté: reakce z přecitlivělosti s kožní vyrážkou a svěděním kůže
Méně časté: kopřivka, reakce z přecitlivělosti se záchvaty astmatu (eventuálně s poklesem krevního tlaku)
Pacienti musí být poučeni, aby v těchto případech neprodleně informovali lékaře a Indometacin 50 Berlin-Chemie již neužívali.

Velmi vzácné: závažné celkové reakce z přecitlivělosti. Mohou se projevovat jako otok obličeje, otok jazyka, vnitřní otok hrtanu se stažením dýchacích cest, dušnost, zrychlený puls , pokles krevního tlaku až po život ohrožující šok.
Jestliže se objeví některý z uvedených příznaků, k čemuž může dojít i při prvním užití, je nutná okamžitá pomoc lékaře.
Velmi vzácné: alergický zánět cév (vaskulitida) a zánět plicní tkáně (pneumonitida).

Poruchy jater
Časté: zvýšení hodnot jaterních enzymů v krvi (transamináz v séru)
Méně časté: poškození jater (zánět jater s nebo bez žloutenky, velmi vzácně se závažným průběhem a dokonce bez předchozích příznaků)
Proto by pravidelně měly být kontrolovány funkce jater.

Poruchy reprodukčního systému a prsů
Velmi vzácné: vaginální krvácení

Psychiatrické poruchy
Méně časté: zmatenost, stavy úzkosti, psychiatrické poruchy, nespavost
Při léčbě přípravkem Indometacin 50 Berlin-Chemie může dojít ke zhoršení příznaků dřívějších psychiatrických onemocnění.

V závislosti na závažnosti příznaků může být nutné snížení dávky nebo ukončení léčby. Poraďte se se svým lékařem.
Dodržujte pokyny uvedené výše u některých nežádoucích účinků!

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. Jak přípravek Indometacin 50 Berlin-Chemie uchovávat

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Přípravek Indometacin 50 Berlin-Chemie nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce a stripu za „Použitelné do“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Podmínky uchovávání
Uchovávejte při teplotě do 25°C.

6. Další informace

Co Indometacin 50 Berlin-Chemie obsahuje:
Léčivou látkou je indometacinum.
1 čípek obsahuje 50 mg indometacinum.
Pomocnými látkami jsou ztužený tuk a kukuřičný škrob.

Jak Indometacin 50 Berlin-Chemie vypadá a co obsahuje toto balení:
Téměř bílé až slabě nažloutlé čípky torpédovitého tvaru na jedné straně zašpičatělé, zatavené v bílém PVC/PE stripu.
Velikost balení: 10 čípků

Držitel rozhodnutí o registraci/Výrobce:
Berlin-Chemie AG (Menarini Group), 12489 Berlín, Německo

Tato příbalová informace byla naposledy schválena :
18.11.2009

 

Držitel rozhodnutí o registraci: Berlin-Chemie AG

Stáhnutí příbalového letáku v PDF

Líbil se vám článek? Ohodnoťte ho.

Autorem článku je naše redakce

Tým rehabilitace.info (více o nás)

 

Náš tým vám všem chce přinášet zajímavé informace ze světa zdraví, cvičení, výživy, rehabilitace a obecně zdravého životního stylu. Ve většině našich článků vycházíme z odborných studií a lékařských prací. Vždy se snažíme na studie odkazovat, ověříte si tak pravost. Více informací o nás najdete zde - mrkněte na náš tým.

Líbil se vám náš článek? Sdílejte ho, uděláte nám radost
Přečtěte si také naše další články