Daylette 3 mg / 0,02 mg – příbalový leták Zatím bez hodnocení.Tento lék je na předpis.

Příloha č. 2 k rozhodnutí o registraci sp.zn.sukls240733/2009

PŘÍBALOVÁ INFORMACE – INFORMACE PRO UŽIVATELE

Daylette 3 mg / 0,02 mg potahované tablety

drospirenonum / ethinylestradiolum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat

 • Ponechejte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
 • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

1. Co je přípravek Daylette a k čemu se užívá

 • Daylette je antikoncepční pilulka a používá se k zabránění otěhotnění.
 • Každá z 24 bílých aktivních potahovaných tablet obsahuje malé množství dvou různých ženských hormonů nazývaných drospirenon a ethinylestradiol.
 • 4 zelené tablety neobsahují žádné léčivé látky a nazývají se placebo tablety.
 • Antikoncepční pilulky obsahující dva hormony se nazývají „kombinované“ pilulky.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Daylette užívat

Obecné poznámky

Než začnete užívat přípravek Daylette, lékař Vám položí několik otázek týkajících se Vašeho zdravotního stavu a zdravotního stavu Vašich blízkých příbuzných. Lékař Vám také změří krevní tlak a může provést v závislosti na Vaší osobní situaci ještě další vyšetření.

V této příbalové informaci jsou popsány některé situace, za kterých byste měla užívání přípravku Daylette přerušit nebo za kterých může být spolehlivost přípravku Daylette snížena. V takových případech byste se měla vyhnout pohlavnímu styku nebo byste měla použít ještě jinou, nehormonální antikoncepční metodu, například kondom nebo jinou, tak zvanou bariérovou metodu.

Nepoužívejte metodu neplodných dní nebo metodu měření teploty. Tyto metody mohou být nespolehlivé, protože přípravek Daylette ovlivňuje obvyklé změny teplot a složení hlenu děložního hrdla, které se objevují během menstruačního cyklu.

Daylette, stejně jako jiná hormonální antikoncepce, nechrání proti HIV infekci (AIDS) ani proti jiným pohlavně přenosným chorobám.

Během užívání tohoto přípravku byste měla podstupovat pravidelné kontroly u lékaře, nejméně dvakrát ročně. Pokud se u Vás vyskytnou jakékoli neobvyklé příznaky jako nevysvětlitelná bolest na hrudi, bolest břicha nebo dolních končetin, kontaktujte neprodleně svého lékaře.

Neužívejte přípravek Daylette

 • pokud jste přecitlivělá (alergická) na ethinylestradiol nebo drospirenon nebo na kteroukoli další složku přípravku Daylette. Přecitlivělost můžete poznat podle svědění, vyrážky nebo otoku.
 • pokud máte (nebo jste někdy v minulosti měla) krevní sraženinu v cévách dolních končetin (trombózu), plic (plicní embolie) nebo jiných orgánů;
 • pokud máte (nebo jste někdy v minulosti měla) srdeční záchvat nebo mrtvici;
 • pokud máte (nebo jste někdy v minulosti měla) onemocnění, které by mohlo být ukazatelem srdečního záchvatu v budoucnu (například angina pectoris, která způsobuje silné bolesti na hrudníku) nebo mrtvice (například přechodná lehká mrtvice bez následků);
 • pokud máte závažné onemocnění, které by mohlo znamenat zvýšené riziko vzniku sraženiny v tepnách. Toto se týká následujících stavů:
 • diabetes (cukrovka) s postižením krevních cév;
 • velmi vysoký krevní tlak;
 • výrazně zvýšená hladina krevních tuků (cholesterolu nebo triglyceridů).
 • pokud máte poruchy krevní srážlivosti (například nedostatek proteinu C);
 • pokud máte (nebo jste někdy měla) zvláštní formu migrény (s tak zvanými fokálními nervovými příznaky);
 • pokud máte (nebo jste někdy měla) zánět slinivky břišní (pankreatitis);
 • pokud máte nebo jste někdy měla onemocnění jater a jaterní funkce ještě není v normě;
 • pokud Vaše ledviny správně nepracují (selhávání ledvin);
 • pokud máte nebo jste někdy měla nádor jater;
 • pokud máte (nebo jste někdy měla) rakovinu prsu nebo pohlavních orgánů nebo pokud na ni existuje podezření;
 • pokud máte krvácení z pochvy, jehož příčina není objasněna.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Daylette je zapotřebí
V některých situacích můžete potřebovat při užívání přípravku Daylette nebo jiné kombinované hormonální antikoncepce zvláštní péči a může být potřeba, aby Vás Váš lékař pravidelně vyšetřoval. Pokud se Vás týká některý z dále vyjmenovaných stavů, řekněte to svému lékaři ještě před začátkem užívání přípravku Daylette. Jestliže se u Vás některý z následujících stavů nově vyskytne, případně se zhorší během užívávání přípravku Daylette, poraďte se se svým lékařem:

 • jestliže někdo z Vašich přímých příbuzných má nebo někdy měl rakovinu prsu;
 • jestliže máte onemocnění jater nebo žlučníku;
 • jestliže máte diabetes (cukrovku);
 • jestliže trpíte depresí;
 • jestliže máte Vy (nebo někdo z Vaší rodiny) zvýšený obsah tuků v krvi (cholesterol nebo triglyceridy);
 • jestliže máte Crohnovu chorobu nebo zánětlivé onemocnění střeva (ulcerózní kolitidu);
 • jestliže máte krevní onemocnění zvané HUS (hemolyticko-uremický syndrom, onemocnění krve, které způsobuje poškození ledvin);
 • jestliže máte onemocnění zvané srpkovitá anémie (dědičné onemocnění červených krvinek);
 • jestliže trpíte epilepsií (viz „Vzájemné užívání s dalšími léčivými přípravky“);
 • jestliže máte onemocnění imunitního systému nazývané SLE (systémový lupus erythematodes);
 • jestliže máte onemocnění, které se poprvé objevilo v těhotenství nebo v době předchozího užívání pohlavních hormonů (například porucha sluchu, krevní choroba zvaná porfyrie, kožní vyrážka s puchýřky během těhotenství (těhotenský herpes), nervové onemocnění způsobující nečekané pohyby těla (Sydenhamova chorea);
 • jestliže máte nebo jste někdy měla zlatohnědé pigmentové skvrny na kůži, zvláště na obličeji a krku, známé jako „těhotenské skvrny“ (chloasma). Pokud ano – vyhněte se přímému slunečnímu světlu nebo ultrafialovému záření.
 • jestliže máte vrozený angioedém, přípravky obsahující estrogeny mohou vyvolat nebo zhoršit jeho příznaky. Jestliže se u Vás objeví příznaky angioedému jako je otok obličeje, jazyka a/nebo krku a/nebo obtíže při polykání nebo kopřivka spolu s obtížemi při dýchání, musíte okamžitě navštívit lékaře.

Daylette a krevní sraženiny v žílách a tepnách
Žilní (venózní) trombóza
Užívání jakékoli kombinované pilulky, včetně přípravku Daylette, zvyšuje pro ženu riziko vzniku žilní trombózy (krevní sraženiny v žílách), ve srovnání s ženami, které žádnou antikoncepční pilulku neužívají.

Riziko žilní krevní sraženiny u uživatelek kombinovaných pilulek stoupá:

 • s věkem;
 • pokud máte nadváhu;
 • pokud někdo z Vašich přímých příbuzných někdy měl v mladším věku krevní sraženinu v dolních končetinách, plicích (plicní embolie) nebo v jiných orgánech v mladém věku;
 • pokud musíte podstoupit operaci, pokud jste po delší dobu nepohyblivá nebo pokud jste prodělala vážnější úraz. Je důležité, abyste předem sdělila lékaři, že užíváte přípravek Daylette, protože může být nutné, abyste přerušila jeho užívání. Lékař Vám poradí, kdy můžete přípravek Daylette začít znovu užívat. To je obvykle za dva týdny poté, kdy jste schopná se opět normálně pohybovat.
 • v případě varikózních žil (křečových žil) nebo pokud se spontánně vyskytne zánět žíly (superficiální tromboflebitida). Není známo, zda tyto stavy zvyšují riziko trombózy.

Tepenná (arteriální) trombóza
Užívání kombinované pilulky je spojeno se zvýšením rizika arteriální trombózy (krevní sraženiny v tepnách), například v krevních cévách srdce (srdeční záchvat) nebo mozku (mrtvice).

Riziko vzniku krevní sraženiny v tepně u uživatelek kombinované pilulky stoupá:

 • s věkem;
 • pokud kouříte. Jestliže užíváte přípravek Daylette, měla byste přestat kouřit, zejména jste-li starší než 35 let.
 • jestliže máte vysoké hladiny cholesterolu nebo triglyceridů v krvi;
 • jestliže máte nadváhu;
 • jestliže měl někdo z Vašich blízkých příbuzných v mladém věku srdeční příhodu nebo mrtvici;
 • jestliže máte vysoký krevní tlak;
 • jestliže trpíte migrénou;
 • jestliže jste někdy měla Vy nebo někdo z Vašich blízkých příbuzných v relativně mladém věku trombózu nebo plicní embolii;
 • jestliže máte potíže se srdcem (postižení srdečních chlopní nebo poruchu srdečního rytmu).

Přestaňte užívat přípravek Daylette a neprodleně kontaktujte lékaře, pokud se u Vás náhle objeví příznaky možného vzniku krevní sraženiny, jako je například:

 • silná bolest a/nebo otok jedné dolní končetiny;
 • náhlá, silná bolest na hrudníku, která se může šířit do levé paže;
 • náhle vzniklý pocit dechové tísně;
 • náhlý záchvat kašle bez zjevné příčiny;
 • neobvyklá, silná nebo déletrvající bolest hlavy nebo zhoršení migrény;
 • částečná nebo úplná ztráta zraku nebo dvojité vidění;
 • porucha výslovnosti nebo neschopnost řeči;
 • závrať nebo mdloba;
 • slabost nebo nezvyklý pocit nebo necitlivost některé části těla;
 • problémy s pohybem (známé jako motorické poruchy);
 • silná bolest břicha.

Daylette a rakovina
Rakovina prsu byla zjištěna o něco málo častěji u žen, které užívají kombinovanou pilulku, ale není známo, zda je toto opravdu způsobeno léčbou. Je možné, že více nádorů je zjištěno u žen užívajících kombinovanou pilulku proto, že tyto ženy jsou lékařem vyšetřovány častěji. Po ukončení užívání kombinované hormonální antikoncepce výskyt nádorů prsu postupně klesá. Je důležité, abyste si pravidelně kontrolovala prsa a v případě, že nahmatáte nějakou bulku, kontaktovala svého lékaře.

V některých studiích se zjistilo, že dlouhodobé užívání vedlo ke zvýšenému výskytu rakoviny děložního hrdla. Zatím ale nebylo dostatečně objasněno, do jaké míry může být tento nález ovlivněn sexuálním chováním a dalšími faktory.

V ojedinělých případech byly u uživatelek pilulky pozorovány nezhoubné (benigní) a ještě vzácněji zhoubné (maligní) nádory jater. Pokud pocítíte silnou, nezvyklou bolest břicha, kontaktujte lékaře.

Krvácení mezi periodami
Během prvních měsíců užívání přípravku Daylette můžete mít neočekávané krvácení (krvácení mimo období, kdy užíváte placebo tablety). Pokud krvácení přetrvává déle než několik měsíců nebo pokud se objeví až za několik měsíců užívání, musí lékař zjistit, proč tomu tak je.

Co musíte udělat, jestliže se neobjeví krvácení během užívání placeba
Pokud jste užívala všechny bílé, aktivní tablety pravidelně, nezvracela jste, ani neměla těžší průjem, ani jste neužívala jiné léky, je velmi nepravděpodobné, že byste byla těhotná.
Pokud se očekávané krvácení nedostavilo dva měsíce za sebou, mohlo dojít k otěhotnění. Ihned kontaktujte svého lékaře. Nezačínejte užívání dalšího balení, pokud nemáte jistotu, že nejste těhotná.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užívala v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Mohou Vám poradit, zda potřebujete používat navíc další antikoncepční opatření (například kondom), a pokud ano, na jak dlouhou dobu.

 • Některé léky mohou způsobit, že má přípravek Daylette nižší antikoncepční účinek, nebo mohou způsobit neočekávané krvácení. Mezi tyto léky patří léky k léčbě:
  – epilepsie (například primidon, fenytoin, barbituráty, karbamazepin, oxkarbazepin, topiramát, felbamát),
  – tuberkulózy (například rifampicin),
  – HIV infekce (ritonavir, nevirapin) nebo jiných infekčních onemocnění (griseofulvin, peniciliny, tetracyklin),
  – bosentan,
  – přípravky obsahující třezalku tečkovanou.
 • Přípravek Daylette může snížit účinnost jiných léků, například:
  – léků obsahujících cyklosporin,
  – antiepileptika lamotriginu (to může vést ke zvýšení četnosti záchvatů).

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék.

Laboratorní vyšetření
Pokud potřebujete vyšetření krve, sdělte lékaři nebo personálu laboratoře, že užíváte pilulku, protože perorální antikoncepce může ovlivnit výsledek některých testů.

Užívání přípravku Daylette s jídlem a pitím
Přípravek Daylette můžete užívat s jídlem i bez jídla (tj. nezávisle na jídle), v případě potřeby zapijte malým množstvím vody.

Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék.

Těhotenství
Přípravek Daylette neužívejte, jste-li těhotná. Pokud byste otěhotněla během užívání přípravku Daylette, ihned ukončete užívání a kontaktujte svého lékaře.
Pokud si přejete otěhotnět, můžete užívání přípravku Daylette kdykoli ukončit (viz také “Pokud chcete užívání přípravku Daylette ukončit”).

Kojení
Obecně se užívání přípravku Daylette během kojení nedoporučuje. Pokud si přejete pilulku během kojení užívat, poraďte se e svým s lékařem.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Neexistují informace, které by naznačovaly, že přípravek Daylette ovlivňuje řízení nebo obsluhu strojů.

Důležité informace o některých složkách přípravku Daylette
Přípravek Daylette obsahuje 48,53 mg monohydrátu laktosy v jedné bílé, aktivní potahované tabletě a 37,26 mg laktosy v jedné zelené, neaktivní potahované tabletě. Pokud Vám lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

Pomocná látka hlinitý lak oranžové žluti může způsobovat alergické reakce.

Přípravek Daylette obsahuje také sójový lecithin. Pokud jste alergická (přecitlivělá) na sóju nebo burské oříšky, neužívejte tento léčivý přípravek.

3. Jak se přípravek Daylette užívá

Vždy užívejte přípravek Daylette přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistá, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Každé balení (blistr) obsahuje 24 aktivních, bílých tablet a 4 zelené potahované tablety placeba.

Tablety obou barev jsou seřazeny podle pořadí, v němž je užíváte. Balení (blistr) obsahuje 28 tablet.

Užívejte jednu tabletu přípravku Daylette denně, v případě potřeby zapijte trochou vody. Můžete užívat tabletu nezávisle na jídle (s jídlem nebo bez jídla), ale musíte ji užívat každý den přibližně ve stejnou dobu.

Dejte pozor na záměnu tablet: užívejte bílé tablety prvních 24 dní a poté další 4 dny zelené tablety. Poté musíte ihned začít užívat nové balení (24 bílých tablet a poté 4 zelené tablety). Mezi dvěma baleními tedy není přestávka.

Vzhledem k různému složení tablet je třeba začít užívat první tabletu u levého horního rohu blistru a tablety užívat každý den. Pro zachování správného pořadí sledujte směr šipek na blistru.

Příprava balení
Pro kontrolu pravidelného denního užívaní tablet užívejte šipky na blistru. Šipky ukazují pořadí, ve kterém mají být tablety užívány.

Vaše menstruace (také nazývaná perioda nebo krvácení z vysazení) obvykle začne během 4 dní, kdy užíváte placebo tablety (dny užívání placeba). Obvykle začne druhý nebo třetí den od užití poslední aktivní, bílé tablety přípravku Daylette. Jakmile užijete poslední zelenou tabletu, začněte užívat tablety z nového balení, i když krvácení ještě nepřestalo. To znamená, že tablety z nového balení začnete užívat ve stejný den v týdnu, jako jste začala užívat tablety z balení předchozího a stejně tak Vaše menstruace bude začínat ve stejný den v měsíci.

Pokud budete přípravek Daylette užívat uvedeným způsobem, budete chráněna před otěhotněním také během 4 dní, kdy užíváte placebo tablety.

Kdy můžete začít užívat první balení?

 • Pokud jste v minulém měsíci žádnou hormonální antikoncepci neužívala

Přípravek Daylette začněte užívat první den cyklu (to znamená první den krvácení). Pokud začnete užívat přípravek Daylette první den Vašeho krvácení, jste okamžitě chráněna proti otěhotnění. Můžete začít užívat také 2. až 5. den Vašeho cyklu, ale v tomto případě musíte použít navíc ještě další antikoncepční metodu (například kondom) prvních 7 dní.

 • Pokud přecházíte z jiné kombinované hormonální antikoncepce (kombinovaná perorální kontracepce, COC), poševního kroužku nebo transdermální náplasti

Užívání přípravku Daylette můžete zahájit nejlépe den následující po užití poslední aktivní tablety (tablety s obsahem léčivých látek) Vaší předchozí kombinované hormonální antikoncepce, ale nejpozději ihned další den následující po ukončení intervalu bez užívání tablet Vašich předchozích antikoncepčních tablet (nebo po využívání poslední neaktivní tablety předchozích antikoncepčních tablet). Pokud přecházíte z vaginálního kroužku nebo transdermální náplasti, řiďte se pokyny svého lékaře.

 • Pokud přecházíte z antikoncepce obsahující pouze progestogen (jen progestogen obsahující pilulky, injekce, implantáty nebo progestogen uvolňující nitroděložní tělísko-IUD)

Z užívání pilulek jen s progestogenem můžete přejít kdykoli (z implantátů nebo IUD můžete přejít v den jejich vyjmutí, v případě injekcí v den, kdy by měla být aplikována další injekce), ale ve všech případech používejte prvních 7 dní další antikoncepční opatření (například kondom).

 • Po potratu nebo samovolném potratu v prvních třech měsících těhotenství

Poraďte se se svým lékařem.

 • Po porodu nebo potratu během druhého trimestru těhotenství

Po porodu nebo potratu ve druhém trimestru těhotenství můžete začít užívat přípravek Daylette mezi 21. a 28. dnem. Pokud začnete později než 28. den, použijte prvních sedm dní užívání přípravku Daylette bariérovou metodu (například kondom). Pokud jste po porodu měla pohlavní styk předtím, než jste znovu začala užívat přípravek Daylette, ujistěte se, že nejste těhotná nebo vyčkejte do příští menstruace.

Pokud si nejste jistá, kdy máte začít přípravek užívat, poraďte se se svým lékařem.

 • Pokud kojíte a chcete po porodu znovu začít užívat přípravek Daylette

Přečtěte si část „Kojení“.

Pokud si nejste jista, kdy můžete začít přípravek užívat, poraďte se se svým lékařem.

Jestliže jste užila více tablet přípravku Daylette, než jste měla
Nejsou žádné zprávy o závažném poškození zdraví při užití více tablet přípravku Daylette.

Pokud užijete několik tablet najednou, může Vám být nevolno nebo můžete zvracet. Mladé dívky mohou mít krvácení z pochvy.

Pokud jste užila příliš mnoho tablet přípravku Daylette, nebo pokud zjistíte, že několik tablet požilo dítě, zeptejte se na radu lékaře nebo lékárníka.

Jestliže jste zapomněla přípravek Daylette užít
Poslední 4 tablety ve čtvrté řadě blistru jsou placebo tablety. Jestliže některou z nich zapomenete užít, nemá to žádný vliv na spolehlivost přípravku Daylette. Zapomenutou placebovou tabletu znehodnoťte.

Pokud jste vynechala bílou, aktivní tabletu (tabletu 1-24 v blistru), postupujte podle následujících doporučení:

 • Pokud uplynulo méně než 12 hodin od doby, kdy jste měla tabletu užít, ochrana proti otěhotnění není snížena. Užijte tabletu, jakmile si chybu uvědomíte a následující tablety užijte v obvyklou dobu.
 • Pokud uplynulo více než 12 hodin od doby, kdy měla být tableta užita, ochrana proti otěhotnění může být snížena. Čím více po sobě následujících tablet jste vynechala, tím větší je riziko snížení účinnosti.

Zvlášť vysoké riziko nedostatečné ochrany proti otěhotnění je tehdy, pokud jste vynechala bílou tabletu na začátku nebo na konci blistru. Měla byste proto zachovávat následující pravidla (viz také diagram níže):

 • Více než jedna vynechaná tableta v balení (blistru)

Poraďte se se svým lékařem.

 • 1 tableta vynechaná v den 1 – 7 (první řádek)

Užijte vynechanou tabletu, jakmile si opomenutí uvědomíte, i kdyby to znamenalo užít dvě tablety současně. Pokračujte v užívání tablet v obvyklou dobu. Během následujících 7 dní používejte navíc další antikoncepční opatření, například kondom. Pokud jste měla pohlavní styk během týdne před tím, než jste zapomněla užít tabletu, můžete být těhotná. V tomto případě požádejte o radu svého lékaře.

 • 1 tableta vynechaná v den 8 – 14 (druhý řádek)

Užijte vynechanou tabletu, jakmile si opomenutí uvědomíte, i kdyby to znamenalo užít dvě tablety současně. Pokračujte v užívání tablet v obvyklou dobu. Ochrana před otěhotněním není snížena a nepotřebujete žádná další opatření.

 • 1 tableta vynechaná v den 15 – 24 (třetí nebo čtvrtý řádek)

Můžete si zvolit jednu ze dvou možností:

 1. Užijte zapomenutou tabletu, jakmile si opomenutí uvědomíte, i kdyby to znamenalo užít dvě tablety současně. Pokračujte v užívání tablet v obvyklou dobu. Místo abyste začala užívat zelené placebo tablety, vyřaďte je a začněte užívat následující balení (den zahájení užívání bude odlišný).
  Krvácení z vysazení pravděpodobně budete mít až na konci druhého balení (blistru), během užívání zelených placebo tablet, ale v době užívání druhého balení se může objevit slabé krvácení (špinění) nebo krvácení..
 2. Můžete také ukončit užívání aktivních, bílých tablet a přejít ihned na užívání 4 zelených placebo tablet (před užíváním placeba si zaznamenejte den, kdy jste tabletu zapomněla užít). Pokud budete chtít začít užívat nové balení ve Vašem obvyklém dnu v týdnu, zkraťte užívání placeba na méně než 4 dny.

Pokud se budete řídit jedním z těchto dvou doporučení, zůstanete chráněná proti otěhotnění.

 • Pokud jste zapomněla užít tabletu(y) z balení (blistru) a krvácení se během užívání placebo tablet nedostavilo, můžete být těhotná. Dříve než začnete užívat další balení (blistr), požádejte o radu svého lékaře.

daylette

Co dělat v případě zvracení nebo těžšího průjmu

Pokud zvracíte za 3 – 4 hodiny po užití aktivní, bílé tablety nebo máte silný průjem, existuje riziko, že léčivé látky nebyly Vaším tělem zcela vstřebány. Důsledek je téměř stejný, jako byste tabletu zapomněla užít. Po zvracení nebo při průjmu musíte co nejdříve užít jinou tabletu z náhradního (rezervního) balení. Pokud možno, musíte tabletu užít během 12 hodin od doby, kdy jste zvyklá ji užívat. Pokud to není možné nebo více než 12 hodin již uplynulo, musíte se řídit pokyny uvedenými v části „Jestliže jste zapomněla přípravek Daylette užít“.

Oddálení krvácení: co je třeba vědět

Menstruaci (krvácení z odnětí, krvácení z vysazení) můžete oddálit, i když se to příliš nedoporučuje, a to do konce využívání druhého balení, pokud vynecháte zelené, placebo tablety ve čtvrté řadě a začnete ihned užívat tablety ze druhého balení přípravku Daylette. V průběhu užívání druhého balení se může objevit špinění nebo menstruaci podobné krvácení. Dokončete druhé balení užitím 4 zelených tablet ze 4. řádku. Pak začněte užívat další balení.

Než se rozhodnete pro oddálení krvácení, měla byste se poradit se svým lékařem.

Změna dne, ve kterém začíná krvácení: co je třeba vědět

Užíváte-li tablety přesně podle uvedených pokynů, začnete pokaždé krvácet během dní užívání placeba. Pokud chcete tento den změnit, zkraťte (nikdy neprodlužujte – 4 dny je maximum!) počet dní, kdy užíváte placebo. Například, pokud krvácení obvykle začíná v pátek, a Vy si přejete, aby začínalo v úterý (o 3 dny dříve), musíte začít užívat z příštího balení o 3 dny dříve než obvykle. Může se stát, že 9/12
v této době nebudete krvácet vůbec. Může se však objevit slabé krvácení nebo krvácení podobné menstruačnímu.

Nejste-li si jistá, jak postupovat, poraďte se s lékařem.

Jestliže chcete ukončit užívání přípravku Daylette

Užívání přípravku Daylette můžete ukončit, kdykoli budete chtít. Pokud nechcete otěhotnět, požádejte svého lékaře, aby Vám doporučil jinou spolehlivou metodu antikoncepce.

Pokud budete chtít otěhotnět, přestaňte přípravek Daylette užívat a do prvního menstruačního krvácení používejte jinou metodu antikoncepce. Takto bude možné snáze vypočítat předpokládané datum porodu.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Daylette nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Časté nežádoucí účinky (mohou se objevit u 1 až 10 žen ze 100):

 • změny nálady
 • bolesti hlavy
 • nevolnost
 • bolest prsou, problémy s periodou (např. nepravidelné periody nebo jejich vymizení).

Méně časté nežádoucí účinky (mohou se objevit u 1 až 10 žen z 1000):

 • deprese, snížení zájmu o sex, nervozita, ospalost
 • závratě, pocit mravenčení
 • migréna, křečové žíly, zvýšený krevní tlak
 • bolesti žaludku, zvracení, poruchy trávení, střevní plyny, zánět žaludku, průjem
 • akné, svědění, vyrážka
 • bolesti, například zad a končetin, svalové křeče
 • plísňové infekce pochvy, pánevní bolesti, zvětšení prsou, benigní bulky v prsu, děložní/ vaginální krvácení (které obvykle vymizí při dalším užívání přípravku), výtok z genitálií, návaly horka, zánět pochvy (vaginitida), potíže s periodou, bolestivé periody, nepřítomnost menstruačního krvácení, velmi silné menstruační krvácení, suchost pochvy, abnormální nález ve stěru děložního hrdla
 • nedostatek energie, zvýšené pocení, zadržování tekutin
 • přírůstek hmotnosti

Vzácné nežádoucí účinky (mohou se objevit u 1 až 10 osob z 10 000):

 • kvasinky (infekce)
 • anémie (snížení množství červených krvinek v krvi)
 • trombocythemie (zvýšení počtu krevních destiček)
 • alergická reakce
 • hormonální (endokrinní) poruchy
 • zvýšená chuť k jídlu, nechutenství, abnormálně vysoká koncentrace draslíku či abnormálně nízká koncentrace sodíku v krvi
 • neschopnost dosáhnout orgasmu, nespavost
 • závrať, třes
 • oční poruchy, například zánět očního víčka, suché oči
 • abnormálně rychlý srdeční tep
 • zánět žil, krvácení z nosu, mdloby
 • zvětšení břicha, střevní poruchy, pocit nadmutí, kýla žaludku, plísňová infekce úst, zácpa, pocit sucha v ústech
 • bolesti žlučovodu nebo žlučníku, zánět žlučníku
 • žlutohnědé skvrny na kůži, ekzém, vypadávání vlasů, zánět kůže podobný akné, suchost kůže, zánět kůže s bulkami, nadměrný růst ochlupení, kožní poruchy, pajizévky (strie) na kůži, ánět kůže, zánět kůže s citlivostí na světlo, uzlíky v kůži
 • obtíže nebo bolest při pohlavním styku, zánět pochvy (vulvovaginitida), krvácení po pohlavním styku, krvácení z vysazení, cysty v prsu, zvýšený počet buněk prsu (hyperplazie), zhoubné bulky v prsech, abnormální nárůst sliznice hrdla děložního, úbytek nebo ztráta děložní výstelky, cysty na vaječnících, zvětšení dělohy
 • celkový pocit nevolnosti
 • úbytek hmotnosti

O dietních přípravcích s obsahem sóji je známo, že mohou u osob alergických (přecitlivělých) na sóju způsobit alergické reakce včetně anafylaxe. U pacientů se známou alergií na bílkovinu burských oříšků je zvýšené riziko vzniku závažných reakcí na přípravky s obsahem sóji.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. Jak přípravek Daylette uchovávat

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25°C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.
Nepoužívejte přípravek Daylette po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce a blistru. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Další informace

Co přípravek Daylette obsahuje

 • Léčivými látkami jsou drospirenonum 3 mg a ethinylestradiolum 0,02 mg v jedné bílé tabletě.
 • Pomocnými látkami jsou:

Bílé, aktivní potahované tablety:
Jádro tablety: monohydrát laktosy, kukuřičný škrob, předbobtnalý kukuřičný škrob, potahová soustava kollicoat IR, magnesium-stearát.
Obal tablety: polyvinylalkohol, oxid titaničitý (E171), mastek (E553b), sójový lecithin, makrogol 3350

Zelené, placebo potahované tablety:
Jádro tablety: granulovaná mikrokrystalická celulosa, laktosa, předbobtnalý kukuřičný škrob, magnesium-stearát, koloidní bezvodý oxid křemičiý
Obal tablety: polyvinylalkohol, oxid titaničitý (E171), makrogol 3350, mastek, hlinitý lak indigokarmínu (E132), hlinitý lak chinolinové žluti (E104), černý oxid železitý (E172), hlinitý lak oranžové žluti (E110).

Jak přípravek Daylette vypadá a co obsahuje toto balení
Aktivní tablety jsou téměř bílé až téměř bílé, kulaté, bikonvexní potahované tablety, průměr 6 mm. Na jedné straně vyraženo “G73”, na druhé straně hladké.

Placebo tablety jsou zelené, kulaté, bikonvexní potahované tablety, průměr 6 mm., obě strany hladké.

Přípravek Daylette 3 mg/0,02 mg potahované tablety je balen v PVC//PE/PVDC-Al blistrech. Blistry jsou baleny papírových krabičkách s příbalovou informací a v každé krabičce je etui pouzdro.

Velikost balení:
1 x 28 potahovaných tablet
3 x 28 potahovaných tablet
6 x 28 potahovaných tablet
13 x 28 potahovaných tablet
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Gedeon Richter Plc.
1103 Budapešť,
Gyömrői út 19-21.
Maďarsko

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Bulharsko Daylette
Česká republika Daylette
Estonsko Daylette
Maďarsko Tolukim
Lotyšsko Daylette
Litva Daylette
Polsko Daylette
Rumunsko Daylette
Slovenská republika Daylette
Slovinsko Daylette

Stáhnutí příbalového letáku v PDF

Líbil se vám článek? Ohodnoťte ho.

Autorem článku je naše redakce

Tým rehabilitace.info (více o nás)

 

Náš tým vám všem chce přinášet zajímavé informace ze světa zdraví, cvičení, výživy, rehabilitace a obecně zdravého životního stylu. Ve většině našich článků vycházíme z odborných studií a lékařských prací. Vždy se snažíme na studie odkazovat, ověříte si tak pravost. Více informací o nás najdete zde - mrkněte na náš tým.

Líbil se vám náš článek? Sdílejte ho, uděláte nám radost
Přečtěte si také naše další články