Cipralex 20 mg/ml kapky – příbalový leták Zatím bez hodnocení.Tento lék je na předpis.

Příloha č. 2b) k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls214054/2011
a k sp.zn. sukls266559/2011

Příbalový leták – PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Cipralex 20 mg/ml

perorální kapky, roztok – escitalopramum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
 • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

1. Co je Cipralex a k čemu se používá

Cipralex patří do skupiny antidepresiv, nazývaných selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI). Přípravky patřící do této skupiny ovlivňují serotoninový systém a zvyšují hladinu serotoninu v mozku. Poruchy serotoninového systému jsou klíčovým faktorem v rozvoji deprese a souvisejících onemocnění.

Cipralex obsahuje escitalopram a používá se k léčbě deprese (depresivní epizody) a úzkostných poruch (panická porucha s nebo bez agorafobie, sociální úzkostná porucha, generalizovaná úzkostná porucha a obsedantně kompulzivní porucha).

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Cipralex užívat

Neužívejte Cipralex

 • jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na escitalopram nebo na kteroukoliv další složku přípravku Cipralex (viz bod 6 “Další informace”).
 • jestliže současně užíváte jiné přípravky ze skupiny MAO inhibitorů, včetně selegilinu (přípravek užívaný k léčbě Parkinsonovy choroby), moklobemidu (přípravek užívaný k léčbě deprese) a linezolidu (antibiotikum).
 • jestliže máte vrozenou poruchu srdečního rytmu, nebo jestliže jste někdy v minulosti měl/a poruchu srdečního rytmu (tyto poruchy lze rozpoznat EKG vyšetřením, toto vyšetření vyhodnotí, jak srdce funguje).
 • jestliže užíváte léčivé přípravky na poruchu srdečního rytmu nebo léčivé přípravky, které mohou srdeční rytmus ovlivnit (viz bod 2 „Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky”).

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Cipralex je zapotřebí

Oznamte, prosím, svému lékaři, pokud máte jakékoli další zdravotní problémy, o kterých by Váš lékař měl vědět. Obzvláště sdělte svému lékaři:

 • jestliže máte epilepsii. Jestliže se při léčbě přípravkem Cipralex poprvé objeví záchvaty nebo vzroste jejich četnost, měla by být léčba přerušena (viz také bod 4 “Možné nežádoucí účinky”).
 • jestliže máte poruchu funkce jater nebo ledvin. Váš lékař Vám může upravit dávkování přípravku.
 • jestliže máte cukrovku (diabetes). Léčba přípravkem Cipralex může narušit rovnováhu glukosy. Může být nutné upravit dávkování inzulinu a/nebo perorálních antidiabetik.
 • jestliže máte sníženou hladinu sodíku v krvi.
 • jestliže máte zvýšený sklon ke krvácení nebo k tvorbě modřin.
 • jestliže podstupujete elektrokonvulzivní terapii.
 • jestliže máte ischemickou chorobu srdeční.
 • pokud máte nebo jste někdy v minulosti měl/a problémy se srdcem, nebo pokud jste v nedávné době prodělal/a srdeční záchvat.
 • pokud máte v klidu pomalý srdeční tep a/nebo pokud víte, že můžete mít nedostatek solí jako důsledek dlouhotrvajícího těžkého průjmu a zvracení nebo jako důsledek používání diuretik (močopudné přípravky).
 • pokud budete mít rychlý nebo nepravidelný srdeční tep, mdloby, kolaps nebo závratě při vstávání, může to ukazovat na poruchu srdečního rytmu.

Věnujte, prosím, pozornost tomuto sdělení
Někteří pacienti s bipolární afektivní poruchou mohou přejít do manické fáze, charakterizované neobvyklým a rychlým sledem myšlenek, nepřiměřeně veselou náladou a nadměrnou tělesnou aktivitou. Pokud se takové příznaky u Vás objeví, vyhledejte svého lékaře.

Během prvních týdnů léčby se u Vás mohou vyskytnout příznaky jako je neklid nebo obtíže zůstat sedět či stát. Informujte neprodleně svého lékaře, pokud se takové příznaky u Vás objeví.

Sebevražedné myšlenky a zhoršení vaší deprese nebo úzkosti
Jestliže trpíte depresí či úzkostnými stavy, můžete někdy uvažovat o sebepoškození nebo sebevraždě. Tyto myšlenky se mohou projevit častěji v době, kdy poprvé začínáte užívat antidepresiva. Trvá totiž určitou dobu, než tyto přípravky začnou působit, obvykle přibližně dva týdny, ale někdy i déle.

Může být pravděpodobnější, že začnete uvažovat o sebepoškození nebo sebevraždě:

 • jestliže se již v minulosti u Vás vyskytly myšlenky na sebepoškození nebo sebevraždu.
 • jestliže jste mladý dospělý. Informace z klinických studií ukazují na zvýšené riziko sebevražedného chování u mladých dospělých (mladších 25 let) s psychiatrickými onemocněními, kteří byli léčeni antidepresivy.

Pokud se u Vás kdykoli vyskytnou myšlenky na sebepoškození nebo sebevraždu, vyhledejte ihned svého lékaře nebo nejbližší nemocnici.

Možná bude užitečné, když řeknete blízkému příteli nebo příbuznému, že máte deprese nebo úzkostnou poruchu a požádáte ho, aby si přečetl tuto příbalovou informaci. Možná byste je mohl(a) požádat, aby Vám řekli, pokud si budou myslet, že se Vaše deprese nebo úzkost zhoršuje nebo budou-li znepokojeni změnami ve Vašem chování.

Použití u dětí a mladistvých do 18 let
Cipralex není běžně určen k léčbě dětí a mladistvých do 18 let. Měli byste také vědět, že u pacientů do 18 let, kteří se léčí některým z této skupiny přípravků, je zvýšené riziko výskytu nežádoucích účinků, jako jsou pokusy o sebevraždu, sebevražedné myšlenky a nepřátelské jednání (převážně agresivita, vzdorovité chování a hněv). Váš lékař přesto může Cipralex pacientům do 18 let předepsat, pokud usoudí, že je to v jejich nejlepším zájmu. Pokud Váš lékař předepsal Cipralex pacientovi mladšímu 18 let a chcete se o tom poradit, navštivte, prosím, znovu svého lékaře. Jestliže se u pacientů do 18 let, kteří jsou léčeni přípravkem Cipralex, rozvine nebo zhorší některý z výše uvedených příznaků, měli byste o tom informovat svého lékaře. Rovněž dlouhodobá bezpečnost přípravku Cipralex ve vztahu k dalšímu růstu, dospívání, rozvoji poznání a chování nebyly dosud v této věkové skupině zkoumány.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a v poslední době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Informujte svého lékaře, pokud užíváte kterýkoli z následujících přípravků:

 • “Neselektivní inhibitory monoaminooxidázy (IMAO)” obsahující léčivou látku fenelzin, iproniazid, isokarboxazid, nialamid a tranylcypromin. Pokud jste užíval/a kterýkoli z těchto přípravků, je potřeba vyčkat 14 dní, než zahájíte léčbu přípravkem Cipralex. Po ukončení léčby přípravkem Cipralex je nutno vyčkat 7 dní, než je možno zahájit léčbu kterýmkoli z těchto přípravků.
 • “Reverzibilní selektivní inhibitory MAO-A” obsahující moklobemid (užívaný k léčbě deprese).
 • “Ireverzibilní inhibitory MAO-B” obsahující selegilin (užívaný k léčbě Parkinsonovy choroby). Tyto přípravky zvyšují riziko výskytu nežádoucích účinků.
 • Antibiotikum linezolid.
 • Lithium (užívané k léčbě bipolární afektivní poruchy) a tryptofan.
 • Imipramin a desipramin (užívané k léčbě deprese).
 • Sumatriptan a podobné přípravky (užívané k léčbě migrény) a tramadol (užívaný k potlačení silné bolesti). Tyto přípravky zvyšují riziko výskytu nežádoucích účinků.
 • Cimetidin a omeprazol (užívané k léčbě žaludečních vředů), fluvoxamin (antidepresivum) a tiklopidin (užívaný ke snížení rizika výskytu mozkové mrtvice). Tyto přípravky mohou zvýšit hladinu přípravku Cipralex v krvi.
 • Třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum) – rostlinný přípravek užívaný k léčbě deprese.
 • Kyselina acetylsalicylová a nesteroidní protizánětlivé přípravky (přípravky užívané k tlumení bolesti nebo ředění krve, tzv. antikoagulancia). Tyto přípravky mohou zvýšit sklon ke krvácení.
 • Warfarin, dipyridamol a fenprokumon (přípravky užívané k ředění krve, tzv. antikoagulancia).
 • Váš lékař pravděpodobně provede při zahájení a ukončení léčby přípravkem Cipralex kontrolu srážlivosti krve, aby se ujistil, že stále užíváte přiměřenou dávku přípravků proti srážení krve.
 • Meflochin (užívaný k léčbě malárie), bupropion (užívaný k léčbě deprese) a tramadol (užívaný k potlačení silné bolesti) kvůli možnému riziku snížení prahu pro vznik záchvatů.
 • Neuroleptika (přípravky k léčbě schizofrenie, psychózy) kvůli možnému riziku snížení prahu pro vznik záchvatů a antidepresiva.
 • Flekainid, propafenon a metoprolol (užívané k léčbě kardiovaskulárních chorob), klomipramin a nortriptylin (antidepresiva) a risperidon, thioridazin a haloperidol (antipsychotika). Může být zapotřebí upravit dávku přípravku Cipralex.

Neužívejte Cipralex, pokud užíváte přípravky na poruchu srdečního rytmu nebo přípravky, které mohou srdeční rytmus ovlivnit, např. antiarytmika třídy IA a III, antipsychotika (např. fenothiazinové deriváty, pimozid, haloperidol), tricyklická antidepresiva, některé antimikrobiální látky (např. sparfloxacin, moxifloxacin, nitrožilní erythromycin, pentamidin, antimalarika, zejména halofantrin), některá antihistaminika (astemizol, mizolastin).
Máte-li jakékoli další otázky, měl/a byste se poradit se svým lékařem.

Užití přípravku Cipralex s jídlem a pitím

Cipralex může být užíván společně s jídlem nebo nalačno (viz bod 3 “Jak se Cipralex užívá”).

Stejně jako při užívání jiných přípravků, nedoporučuje se požívat alkohol během léčby přípravkem Cipralex, i když se nepředpokládá jejich vzájemná interakce.

Plodnost, těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo pokud plánujete těhotenství, oznamte to svému lékaři. Pokud jste těhotná nebo kojíte, neužívejte Cipralex, jestliže jste nekonzultovala možná rizika a přínos léčby se svým lékařem.

Pokud jste užívala Cipralex během posledního trimestru těhotenství, měla byste vědět, že se u Vašeho novorozence mohou vyskytnout následující příznaky: obtížné dýchání, namodralé zabarvení kůže, záchvaty, změna tělesné teploty, obtíže s příjmem potravy, zvracení, nízká hladina cukru v krvi, svalová ztuhlost nebo ochablost, zesílení reflexů, třes, neklid, podrážděnost, letargie, neutišitelný pláč, spavost a obtíže se spánkem. Pokud se u Vašeho novorozence vyskytne kterýkoli z těchto příznaků, neprodleně vyhledejte Vašeho lékaře.

Ubezpečte se, že Váš gynekolog (popř. i porodní asistentka) ví, že užíváte Cipralex. Užívání látek podobných přípravku Cipralex během těhotenství, zvláště v posledních 3 měsících, může u dětí zvýšit riziko výskytu závažného zdravotního stavu, tzv. perzistující plicní hypertenze novorozenců (PPHN), který se projevuje zrychleným dýcháním a promodráním. Tyto příznaky se obvykle projeví během prvních 24 hodin po porodu. Pokud tyto příznaky zpozorujete u svého dítěte, okamžitě kontaktujte dětského lékaře.

Pokud je Cipralex užíván během těhotenství, nesmí být náhle vysazen.

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Dokud nebudete vědět, jak na Vás Cipralex působí, nedoporučuje se řídit dopravní prostředky a obsluhovat stroje.

Důležité informace o některých složkách přípravku Cipralex
Tento přípravek obsahuje malé množství ethanolu (alkohol), nižší než 100 mg v jedné dávce. Jedna kapka obsahuje 4,7 mg ethanolu.

3. Jak se Cipralex užívá

Vždy užívejte Cipralex přesně dle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á, jak přípravek užívat, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Odměřte požadované množství kapek do Vašeho nápoje (voda, pomerančový nebo jablečný džus), krátce zamíchejte a celý obsah vypijte.

Cipralex perorální kapky nesmí být mísen s jinými tekutinami nebo jinými léčivými přípravky.

Dospělí

Deprese
Obvyklá dávka přípravku Cipralex je 10 mg (10 kapek) v jedné denní dávce. Váš lékař může tuto dávku zvýšit na maximálně 20 mg (20 kapek) denně.

Panická porucha
Úvodní dávka přípravku Cipralex je 5 mg (5 kapek) v jedné denní dávce během prvního týdne léčby. Následně se dávka zvyšuje na 10 mg (10 kapek) denně. Váš lékař může dávku zvýšit na maximálně 20 mg (20 kapek) denně.

Sociální úzkostná porucha
Obvyklá doporučená dávka přípravku Cipralex je 10 mg (10 kapek) v jedné denní dávce. Váš lékař může v závislosti na Vašem zdravotním stavu dávku snížit na 5 mg (5 kapek) nebo zvýšit na maximálně 20 mg (20 kapek) denně.

Generalizovaná úzkostná porucha
Obvyklá doporučená dávka přípravku Cipralex je 10 mg (10 kapek) v jedné denní dávce. Váš lékař Vám může dávku zvýšit na maximálně 20 mg (20 kapek) denně.

Obsedantně kompulzivní porucha
Obvyklá doporučená dávka přípravku Cipralex je 10 mg (10 kapek) v jedné denní dávce. Váš lékař může dávku zvýšit na maximálně 20 mg (20 kapek) denně.

Starší pacienti (nad 65 let)
Doporučená úvodní dávka přípravku Cipralex je 5 mg (5 kapek) v jedné denní dávce. Váš lékař může dávku zvýšit na 10 mg denně.

Děti a mladiství (do 18 let)
Cipralex by neměl být běžně užíván k léčbě dětí a mladistvých. Více informací viz bod 2 “Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Cipralex užívat”.

Délka léčby

Může trvat několik týdnů, než se začnete cítit lépe.
Pokračujte v užívání přípravku Cipralex, i když potrvá nějakou dobu, než se Váš zdravotní stav zlepší.

Nikdy neměňte dávku bez vědomí svého lékaře.

Pokračujte v užívání přípravku Cipralex přesně podle pokynů Vašeho lékaře. Pokud byste léčbu ukončil/a příliš brzy, může dojít k návratu příznaků Vašeho onemocnění. Léčba by měla trvat nejméně 6 měsíců poté, kdy se již cítíte dobře.

Jestliže jste užil/a více přípravku Cipralex, než jste měl/a

Pokud jste užil/a více přípravku Cipralex než jste měl/a, vyhledejte okamžitě svého lékaře nebo navštivte nejbližší pohotovost. Učiňte tak i v případě, když nebudete pociťovat žádné příznaky nebo potíže. Příznaky předávkování mohou být: závratě, třes, agitovanost, křeče, kóma, nevolnost, zvracení, změna srdečního rytmu, pokles krevního tlaku a změny rovnováhy tělních tekutin/solí. Krabičku/obal přípravku Cipralex vezměte do nemocnice nebo k lékaři s sebou.

Jestliže jste zapomněl/a užít Cipralex
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil/a vynechanou dávku. Jestliže jste zapomněl/a užít předepsanou dávku a vzpomenete si ještě před spaním, ihned dávku užijte. Další den užijte dávku v obvyklou dobu. Pokud si vzpomenete v noci nebo během dalšího dne, vynechanou dávku nenahrazujte a další dávku užijte v obvyklou dobu.

Jestliže ukončujete léčbu přípravkem Cipralex
Neukončujte léčbu přípravkem Cipralex, aniž by Vám to řekl Váš lékař. Pokud ukončíte léčebnou kúru, doporučuje se vysazovat Cipralex postupným snižováním dávky v období několika týdnů.

Pokud přestanete Cipralex užívat, obzvláště pokud je přerušení léčby náhlé, mohou se u Vás vyskytnout příznaky z vysazení. Tyto příznaky jsou běžné při ukončování léčby přípravkem Cipralex. Riziko je vyšší, pokud léčba přípravkem Cipralex byla dlouhodobá, užívaná dávka vysoká nebo vysazení proběhlo příliš rychle. U většiny pacientů jsou tyto příznaky mírné a spontánně odezní během dvou týdnů. U některých pacientů však mohou být těžké nebo trvat delší dobu (2-3 měsíce nebo déle). Pokud se u Vás vyskytnou těžké příznaky z vysazení po ukončení léčby přípravkem Cipralex, informujte svého lékaře. Váš lékař Vám může doporučit začít tablety opět užívat a poté je vysazovat mnohem pomaleji.

Příznaky z vysazení jsou: závrať (nestabilita nebo neschopnost udržet rovnováhu), pocity brnění (mravenčení), pocity pálení a pocity elektrických výbojů (méně často), které se mohou objevit i v hlavě, poruchy spánku (živé sny, noční můry, neschopnost usnout), pocity úzkosti, bolesti hlavy, necítíte se dobře (pocit nevolnosti), pocení (včetně nočního pocení), pocity neklidu nebo agitovanosti, třes (chvění), pocity zmatenosti nebo dezorientovanosti, emoční nestabilita nebo podrážděnost, průjem (řídká stolice), zrakové poruchy, bušení srdce (palpitace).

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i Cipralex nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Nežádoucí účinky zpravidla odezní během několika týdnů léčby. Mnohé nežádoucí účinky mohou být také projevem nemoci samotné a v takovém případě postupně vymizí, jakmile se začnete cítit lépe.

Navštivte svého lékaře, pokud se u Vás během léčby vyskytnou následující nežádoucí účinky:
Méně časté (postihují 1 až 10 pacientů z 1000) :

 • Neobvyklé krvácení, včetně krvácení do trávicího traktu

Vzácné (postihují 1 až 10 pacientů z 10 000):

 • Pokud se u Vás vyskytne otok kůže, jazyka, rtů nebo otok kdekoliv v obličeji, obtížné dýchání nebo polykání (alergická reakce), vyhledejte neprodleně svého lékaře nebo navštivte nemocnici.
 • Pokud se u Vás vyskytne vysoká horečka, agitovanost, zmatenost, třes a náhlé svalové záškuby, může se jednat o příznaky vzácného serotoninového syndromu. V takovém případě vyhledejte svého lékaře.

Pokud se u Vás vyskytnou následující nežádoucí účinky, měl/a byste ihned navštívit svého lékaře nebo nejbližší nemocnici:

 • Obtížné močení
 • Záchvaty (křeče), viz též bod “Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Cipralex je zapotřebí”
 • Žluté zabarvení kůže a bělma očí, které může být známkou poškození funkce jater/hepatitidy
 • rychlý, nepravidelný srdeční tep a mdloby, které mohou být příznaky život ohrožujícího stavu známého jako torsade de pointes

Kromě těchto nežádoucích účinků byly hlášeny následující nežádoucí účinky:
Velmi časté (postihují více než 1 pacienta z 10):

 • Necítíte se dobře (pocit nevolnosti)

Časté (postihují 1 až 10 pacientů ze 100):

 • Pocit ucpaného nosu nebo vodnatá rýma (sinusitis)
 • Snížená nebo zvýšená chuť k jídlu
 • Úzkost, neklid, abnormální sny, obtížné usínání, pocity ospalosti, závratě, zívání, třes, píchavé pocity v kůži
 • Průjem, zácpa, zvracení, sucho v ústech
 • Zvýšené pocení
 • Bolest svalů a kloubů (artralgie a myalgie)
 • Sexuální poruchy (opožděná ejakulace, poruchy erekce, pokles libida a u žen obtížné dosahování orgasmu)
 • Únava, horečka
 • Zvýšení tělesné hmotnosti

Méně časté (postihují 1 až 10 pacientů z 1000):

 • Kopřivka, vyrážka, svědění (pruritus)
 • Skřípání zubů, agitovanost, nervozita, záchvaty paniky, stavy zmatenosti
 • Poruchy spánku, poruchy chuti, mdloby (synkopa)
 • Rozšíření zornic (mydriáza), zrakové poruchy, zvonění v uších (tinitus)
 • Vypadávání vlasů
 • Poševní krvácení
 • Pokles tělesné hmotnosti
 • Rychlý srdeční tep
 • Otoky rukou a nohou
 • Krvácení z nosu

Vzácné (postihují 1 až 10 pacientů z 10 000):

 • Agresivita, odosobnění, halucinace
 • Pomalý srdeční tep

U některých pacientů byly hlášeny (frekvence z dostupných údajů nelze určit):

 • Myšlenky na sebepoškození a sebevraždu, viz také bod “Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Cipralex je zapotřebí”
 • Snížená hladina sodíku v krvi (příznaky jsou pocity nevolnosti a necítíte se dobře, svalová slabost nebo zmatenost)
 • Závratě při rychlém vstávání v důsledku poklesu krevního tlaku (ortostatická hypotenze)
 • Odchylky v jaterních testech (zvýšení jaterních enzymů v krvi)
 • Poruchy hybnosti (mimovolní pohyby svalů)
 • Bolestivá erekce (priapismus)
 • Poruchy krvácení včetně krvácení do kůže a sliznic (ekchymóza) a snížená hladina krevních destiček (trombocytopenie)
 • Náhlý otok kůže nebo sliznic (angioedém)
 • Zvýšené množství vylučované moči (nepřiměřená sekrece ADH)
 • Tvorba mléka u žen, které nekojí
 • Mánie
 • U pacientů užívajících tento typ antidepresiv byl pozorován zvýšený výskyt zlomenin kostí
 • Změna srdečního rytmu (nazývaná „prodloužení QT intervalu“, který je vidět na EKG, záznamu aktivity srdce).

Některé další nežádoucí účinky byly pozorovány při léčbě přípravky, které působí podobně jako escitalopram (léčivá látka přípravku Cipralex):

 • Motorický neklid (akatizie)
 • Anorexie

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. Jak Cipralex uchovávat

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Cipralex nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce nebo na štítku za označením “Použitelné do”.
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Po prvním otevření kapky spotřebujte během 8 týdnů a uchovávejte při teplotě do 25C.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Další informace

Co Cipralex obsahuje

Léčivou látkou je escitalopramum. Jeden ml přípravku Cipralex perorální kapky, roztok obsahuje escitalopramum (ve formě escitaloprami oxalas) 20 mg.
1 kapka obsahuje 1 mg escitalopramum.

Pomocnými látkami jsou:
Propyl-gallát
Kyselina citronová
Ethanol 96 % (V/V)
Hydroxid sodný
Čištěná voda

Jak Cipralex vypadá a co obsahuje balení
Cipralex perorální kapky, roztok jsou baleny v lahvičce z hnědého skla opatřené kapátkem o objemu 15 ml.

Velikost balení: 15 ml

Cipralex perorální kapky, roztok jsou čirý, téměř bezbarvý až slabě nažloutlý roztok hořké chuti.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
H. Lundbeck A/S
Ottiliavej 9
DK-2500 Valby
Dánsko

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:
Lundbeck Česká republika s.r.o., Bozděchova 7, 150 00 Praha 5
Tel:+420 225 275 600

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Česká republika:  Cipralex
Dánsko:  Cipralex
Finsko:  Cipralex
Francie:  Seroplex
Německo:  Cipralex
Island:  Cipralex
Irsko:  Lexapro
Itálie:  Cipralex
Norsko:  Cipralex
Portugalsko:  Cipralex
Španělsko:  Cipralex
Švédsko:  Cipralex
Velká Británie:  Cipralex

Stáhnutí příbalového letáku v PDF

Líbil se vám článek? Ohodnoťte ho.

Autorem článku je naše redakce

Tým rehabilitace.info (více o nás)

 

Náš tým vám všem chce přinášet zajímavé informace ze světa zdraví, cvičení, výživy, rehabilitace a obecně zdravého životního stylu. Ve většině našich článků vycházíme z odborných studií a lékařských prací. Vždy se snažíme na studie odkazovat, ověříte si tak pravost. Více informací o nás najdete zde - mrkněte na náš tým.

Líbil se vám náš článek? Sdílejte ho, uděláte nám radost
Přečtěte si také naše další články