Cavinton – příbalový leták Zatím bez hodnocení.Tento lék je na předpis.

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

CAVINTON, tablety
CAVINTON FORTE, tablety

Vinpocetinum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

  • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
  • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
  • Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
  • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

1. Co je CAVINTON nebo CAVINTON FORTE a k čemu se používá

CAVINTON nebo CAVINTON FORTE je určen k léčbě nebo zmírnění příznaků vzniklých následkem onemocnění spojených s oběhovými poruchami v oblasti mozku. Používají se i k ovlivnění psychických a neurologických projevů při poruchách prokrvení mozku.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete CAVINTON nebo CAVINTON FORTE užívat

Přípravek se nesmí užívat v těhotenství, při kojení a známé přecitlivělosti na léčivou látku vinpocetin nebo kteroukoliv další složku přípravku.

Důležité informace o některých složkách přípravků CAVINTON a CAVINTON FORTE
Přípravek obsahuje monohydrát laktosy. Pacienti se vzácnými poruchami intolerance galaktosy, Lapplaktázové deficience nebo glukoso-galaktosové malabsorpce by neměli užívat tento přípravek (CAVINTON obsahuje 140 mg monohydrátu laktosy a CAVINTON FORTE obsahuje 83 mg monohydrátu laktosy).

Upozorněte lékaře pokud máte jakékoliv onemocnění (zejména srdeční nebo změny na EKG).

3. Jak se CAVINTON nebo CAVINTON FORTE užívá

Přípravek se užívá na lékařský předpis v dávce a po dobu předepsanou lékařem.
Pokud lékař neurčí jinak, užívá se v uvedených indikacích třikrát denně 1 nebo 2 tablety přípravku CAVINTON nebo třikrát jedna tableta CAVINTON FORTE.
Úprava dávky u pacientů s jaterním nebo ledvinovým postižením není nutná.
Tablety se užívají vždy po jídle.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i CAVINTON nebo CAVINTO FORTE nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Méně často se objeví nevolnost, sucho v ústech, břišní nevolnost, pocit horka, pokles krevního tlaku, abnormální rychlost sedimentace červených krvinek, bolest hlavy, závrať, somnolence (lehčí porucha vědomí se sníženou bdělostí), euforická nálada a hypotenze (nízký tlak).

Vzácně v souvislosti s léčbou CAVINTONem se může objevit: trombocytopenie (nedostatek krevních destiček), anemie (chudokrevnost), arytmie (pomalá, rychlá nebo nepravidelná srdeční frekvence), palpitace (bušení srdce), dyspepsie (trávicí obtíže), bolest břicha, zácpa, průjem, zvracení, astenie (tělesná slabost), zvýšení krevního tlaku, pokles hladiny glukózy v krvi, zvýšené hodnoty močoviny v krvi, anorexie (nechutenství), hyphéma (krev v přední oční komoře před duhovkou), porucha chuti, psychomotorická hyperaktivita, porucha spánku, nespavost, agitovanost, neklid, svědění, zvýšené pocení, kopřivka, vyrážka, erytém (červené zbarvení kůže), hypertenze (vysoký tlak), zčervenání, zvýšení jaterních enzymů (ALT, AST).

5. Jak CAVINTON nebo CAVINTON FORTE uchovávat

CAVINTON: Uchovávejte při teplotě 15-25oC. Uchovávejte blistr v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

CAVINTON FORTE: Uchovávejte blistr v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Pokud máte jakékoliv dotazy, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Další informace

Co CAVINTON nebo CAVINTON FORTE obsahuje
Léčivou látkou je vinpocetinum 5 mg nebo 10 mg v 1 tabletě.
Pomocnými látkami jsou koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát, kukuřičný škrob,mastek, monohydrát laktosy.

Jak CAVINTON nebo CAVINTON FORTE vypadá a co obsahuje toto balení
CAVINTON: bílé, ploché tablety se zkosenými hranami, na jedné straně vyraženo „CAVINTON“.
CAVINTON FORTE: bílé nebo téměř bílé ploché tablety se zkosenými hranami, na jedné straně vyraženo „10 mg“ a na druhé straně půlicí rýha.

Velikost balení:
CAVINTON: 50 tablet
CAVINTON FORTE: 30 a 90 tablet.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Gedeon Richter Plc.
Gyömröi út 19-21, 1103 Budapešť, Maďarsko

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:
Česká republika
RICHTER GEDEON.
Zastoupení pro Českou republiku
Na strži 65
140 00 Praha 4
Tel: +420 261 141 200
e-mail:richtergedeon@richtergedeon.cz

Stáhnutí příbalového letáku v PDF

Líbil se vám článek? Ohodnoťte ho.

Autorem článku je naše redakce

Tým rehabilitace.info (více o nás)

 

Náš tým vám všem chce přinášet zajímavé informace ze světa zdraví, cvičení, výživy, rehabilitace a obecně zdravého životního stylu. Ve většině našich článků vycházíme z odborných studií a lékařských prací. Vždy se snažíme na studie odkazovat, ověříte si tak pravost. Více informací o nás najdete zde - mrkněte na náš tým.

Líbil se vám náš článek? Sdílejte ho, uděláte nám radost
Přečtěte si také naše další články