Sponzorováno

Postinor-2 – příbalový leták 4.78/5 (9)

sp.zn. sukls113516/2015

Příbalový leták – Příbalová informace: informace pro uživatelku

POSTINOR- 2 tablety 750 mikrogramů

levonorgestrelum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékárníka.

  • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
  • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
  • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

1. Co je přípravek Postinor-2 a k čemu se používá

Postinor-2 je nouzová antikoncepce, kterou lze použít do 72 hodin (3 dnů) po nechráněném pohlavním styku anebo po selhání Vaší obvyklé metody antikoncepce.

Postinor-2 obsahuje jako léčivou látku syntetickou látku podobnou hormonu, která se jmenuje levonorgestrel. Zabraňuje početí 79% očekávaných těhotenství, pokud ho použijete do 72 hodin po nechráněném pohlavním styku. Nezabrání vzniku těhotenství v každém případě a je účinnější, pokud ho použijete co nejdříve po nechráněném pohlavním styku. Je lepší ho užít do 12 hodin, než čekat do třetího dne.

Přípravek Postinor-2 působí pravděpodobně tak, že:

  • zabraňuje uvolnění vajíčka z vaječníku;
  • zabraňuje spermiím v oplodnění jakéhokoli vajíčka, které již mohlo být uvolněno.

Přípravek Postinor-2 může zabránit otěhotnění jen v případě, pokud ho užijete do 72 hodin po nechráněném pohlavním styku. Nepůsobí, pokud již těhotná jste. Pokud budete mít další nechráněný pohlavní styk po užití přípravku Postinor-2, přípravek nezabrání otěhotnění.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Postinor-2 užívat

Neužívejte přípravek Postinor-2

  • jestliže jste alergická na levonorgestrel nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření
Jestliže se Vás týká kterýkoli z níže uvedených stavů, poraďte se s lékařem dříve, než užijete přípravek Postinor-2 jako nouzový antikoncepční přípravek; může se stát, že tento přípravek pro Vás není vhodný. Lékař Vám může předepsat jiný typ nouzové antikoncepce.

  • jestliže jste těhotná nebo si myslíte, že již můžete být těhotná. Tento léčivý přípravek není účinný, pokud již těhotná jste. Jestliže již těhotná jste, přípravek Postinor-2 nemůže těhotenství přerušit. 
    Přípravek Postinor-2 není „potratová pilulka“.

Můžete být již těhotná, jestliže:

  • se Vám menstruace opozdila o více než 5 dnů nebo jste měla neobvyklé krvácení v době očekávané menstruace;
  • jste měla nechráněný pohlavní styk před více než 72 hodinami, a to v průběhu téhož menstruačního cyklu.

Užití přípravku Postinor-2 se nedoporučuje, jestliže:

  • máte onemocnění tenkého střeva (jako je Crohnova choroba), které může snížit vstřebávání léku;
  • máte závažné jaterní potíže;
  • jste v minulosti prodělala mimoděložní těhotenství (kdy se dítě vyvíjí mimo dělohu);
  • jste někdy v minulosti prodělala salpingitidu (zánět vejcovodu).

Předchozí mimoděložní těhotenství nebo předchozí zánět vejcovodu zvyšují riziko dalšího vzniku mimoděložního těhotenství.

U všech žen by měla být nouzová antikoncepce užita co nejdříve po nechráněném pohlavním styku. 
Existují určité důkazy, že přípravek Postinor-2 může být méně účinný při vyšší tělesné hmotnosti nebo při vyšším indexu tělesné hmotnosti (BMI, body mass index), ale tyto údaje jsou omezené a neprůkazné. Proto je přípravek Postinor-2 stále vhodný pro všechny ženy bez ohledu na jejich tělesnou hmotnost nebo BMI.

Doporučujeme vám, abyste své dotazy o problémech souvisejících s užíváním nouzové antikoncepce probrala s lékařem.

Pokud máte obavy ze sexuálně přenosných nemocí (nemocí přenosných pohlavním stykem)

Pokud jste nepoužili během pohlavního styku kondom (nebo pokud se poškodil nebo sklouzl), může se stát, že se nakazíte nemocí přenosnou pohlavním stykem nebo HIV virem.
Tento léčivý přípravek Vás neochrání před nemocí přenosnou pohlavním stykem, to může jen kondom.
Pokud z toho máte obavy, požádejte svého lékaře, zdravotní sestru, personál kliniky pro plánování rodičovství nebo lékárníka o radu.

Další léčivé přípravky a přípravek Postinor-2
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užívala nebo které možná budete užívat.
Některé léčivé přípravky mohou ovlivnit správný účinek přípravku Postinor-2, patří sem:

  • barbituráty a jiné přípravky k léčbě epilepsie (například primidon, fenytoin a karbamazepin);
  • léčivé přípravky k léčbě tuberkulózy (například rifampicin, rifabutin);
  • léčivý přípravek k léčbě HIV infekce (ritonavir, efavirenz);
  • léčivý přípravek k léčbě plísňových onemocnění (griseofulvin);
  • rostlinné přípravky obsahující třezalku tečkovanou (Hypericum perforatum);
  • léčivý přípravek cyklosporin (potlačuje imunitní systém).

Pokud užíváte některý z výše uvedených léčivých přípravků, konzultujte užití přípravku Postinor-2 s lékařem nebo lékárníkem.

Jak často můžete přípravek Postinor-2 užít
Přípravek Postinor-2 užívejte jen v nouzových případech a ne jako pravidelnou metodu antikoncepce.
Pokud přípravek Postinor-2 použijete častěji než jednou během menstruačního cyklu, je méně spolehlivý a je více pravděpodobné, že naruší menstruační cyklus (periodu).

Přípravek Postinor-2 nefunguje jako pravidelné metody antikoncepce. Váš lékař, zdravotní sestra nebo personál kliniky pro plánování rodičovství Vám může podat informaci o dlouhodobých metodách antikoncepce, které jsou mnohem účinnější v zabránění otěhotnění.

Těhotenství, kojení a plodnost
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Těhotenství
Neužívejte tento přípravek, pokud již jste těhotná.

Pokud otěhotníte i po užití tohoto léčivého přípravku, je důležité, abyste navštívila svého lékaře.
Nejsou důkazy o tom, že by přípravek Postinor-2 mohl poškodit dítě, které se vyvíjí v děloze, pokud přípravek Postinor-2 užijete tak, jak je zde popsáno. Nicméně, lékař může chtít překontrolovat, zda se nejedná o mimoděložní těhotenství (kdy se dítě vyvíjí mimo dělohu). Toto je zvláště důležité, pokud se u Vás po užití přípravku Postinor-2 objeví silná bolest břicha nebo pokud se u Vás již dříve mimoděložní těhotenství vyskytlo, prodělala jste operaci vejcovodu nebo zánětlivé onemocnění pánve.

Kojení
Velmi malé množství léčivé látky tohoto přípravku se může dostat do mateřského mléka. To není považovanáno pro kojence za škodlivé, ale pokud máte obavy, můžete užít tabletu ihned po kojení a po dobu nejméně následujících 8 hodin po užití tablety nekojit. Tímto způsobem užijete tabletu dostatečně dlouho před dalším kojením a snížíte množství léčivé látky, které může dítě v mateřském mléce požít.

Fertilita
Přípravek Postinor-2 zvyšuje možnost vzniku menstruačních poruch, které mohou někdy vést k časnější ovulaci nebo k jejímu opoždění Tyto změny mohou vést ke změně dnů, kdy můžete otěhotnět; nicméně dlouhodobé údaje týkající se fertility nejsou dostupné.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Nebyly provedeny žádné studie sledující účinky na schopnost řídit dopravní prostředky a obsluhovat stroje.

Přípravek Postinor-2 obsahuje laktosu
V případě nesnášenlivosti mléčného cukru (laktosy) je třeba vzít v úvahu, že přípravek Postinor-2 obsahuje také 71,25 mg monohydrátu laktosy.

Sponzorováno

Pokud Vám lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

3. Jak se přípravek Postinor- 2 užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistá, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Použití u dětí a dospívajících
Tento léčivý přípravek není určen pro použití u dětí.

Pokud je Vám méně než 16 let, musíte pro získání nouzové antikoncepce navštívit svého lékaře (pediatra, gynekologa) nebo pohotovostní oddělení nemocnice.

  • Užijte jednu tabletu přípravku Postinor-2 co nejdříve (ale ne později než do 72 hodin tj. 3 dnů) po nechráněném pohlavním styku. Tabletu spolkněte celou a zapijte vodou. Užití první tablety neodkládejte. Tablety jsou tím účinnější, čím dříve po nechráněném pohlavním styku je užijete.
  • Je důležité, abyste druhou tabletu Přípravku Postinor-2 užila 12 hodin po první tabletě.
    Můžete si nastavit budík, abyste věděla, kdy užít druhou tabletu. Pokud si nejste jistá, kdy přesně tablety užít, požádejte o radu lékárníka.

Pokud budete mít po užití přípravku Postinor-2 ještě další nechráněný pohlavní styk (i když ho budete mít během stejného menstruačního cyklu), tablety neuplatní svůj antikoncepční účinek a je zde opět riziko otěhotnění.

Co dělat v případě zvracení

  • Pokud zvracíte během 3 hodin po užití první tablety, musíte neprodleně užít druhou tabletu z balení. Poté se neprodleně obraťte na svého lékárníka, lékaře, zdravotní sestru nebo personál kliniky pro plánování rodičovství.
  • Pokud zvracíte během 3 hodin po užití druhé tablety, kontaktujte neprodleně svého lékárníka, lékaře nebo kliniku pro plánování rodičovství, protože tablety nemusí v tomto případě účinkovat správně.

Po užití přípravku Postinor-2
Pokud chcete mít pohlavní styk po užití přípravku Postinor-2 a neužíváte antikoncepční tablety, musíte do doby příští menstruace používat kondom nebo pesar a spermicidní přípravek. To proto, že přípravek Postinor-2 nebude do dalšího menstruačního cyklu při dalším nechráněném pohlavním styku fungovat.

Po užití přípravku Postinor-2 se doporučuje asi za 3 týdny navštívit ošetřujícího lékaře, aby zjistil, zda přípravek Postinor-2 účinkoval. Pokud se Vám menstruace zpozdí o více než 5 dní nebo je slabá nebo neobvykle silná, kontaktujte neprodleně svého lékaře. Pokud i přes užití tohoto léčivého přípravku otěhotníte, je důležité, abyste navštívila svého lékaře.

Váš lékař Vás může také informovat o dlouhodobých metodách antikoncepce, které jsou účinnější v zabránění otěhotnění.

Pokud pokračujete v užívání pravidelné hormonální antikoncepce, jako jsou antikoncepční tablety, a nedostaví se v období bez tablet menstruace, navštivte svého lékaře, abyste se ujistila, že nejste těhotná.

Váš další menstruační cyklus po užití přípravku Postinor-2
Po užití přípravku Postinor-2 bude Váš menstruační cyklus obvykle normální a začne v obvyklý den; nicméně někdy to může být o několik dní později nebo dříve. Pokud se menstruace o více než 5 dní opozdí, nebo se v době očekávané menstruace dostaví “neobvyklé“ krvácení nebo pokud se domníváte, že můžete být těhotná, zkontrolujte možnost otěhotnění těhotenským testem.

Jestliže jste užila více přípravku Postinor-2, než jste měla
Ačkoli nebyly hlášeny závažné škodlivé účinky po užití více tablet najednou, můžete pociťovat nevolnost, můžete zvracet nebo mít poševní krvácení. Požádejte svého lékárníka, lékaře, zdravotní sestru nebo personál kliniky pro plánování rodičovství o radu, zvláště v případě zvracení, protože v tomto případě tablety nemusí správně působit.

Jestliže jste zapomněla užít přípravek Postinor-2

  • Musíte užít obě tablety z balení (jak je popsáno výše), odstup mezi užitím jednotlivých tablet nesmí být delší než 12 hodin.
  • Pokud se opozdíte s užítím druhé tablety, užijte druhou tabletu jakmile si to uvědomíte a kontaktujte co nejdříve svého lékárníka, lékaře nebo kliniku pro plánování rodičovství.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Velmi časté (mohou postihnout více než 1 osobu z 10):

  • Nevolnost (nauzea);
  • Můžete mít do dalšího menstruačního cyklu nepravidelné krvácení;
  • Můžete mít bolest v podbřišku;
  • Únava;
  • Bolest hlavy.

Časté (mohou postihnout až 1 osobu z 10):

  • Zvracení. Pokud zvracíte, přečtěte si část „Co dělat v případě zvracení“.
  • Menstruace může být jiná. Většina žen má normální menstruaci v obvyklém čase, ale některé mají menstruaci později nebo dříve než normálně. Můžete mít také nepravidelné krvácení nebo špinění během dalšího menstručního cyklu. Pokud se menstruace o více než 5 dní opozdí nebo je neobvykle slabá nebo neobvykle silná, kontaktujte neprodleně svého lékaře.
  • Po užití tohoto přípravku můžete mít citlivost prsů, průjem, závrať.

Velmi vzácné účinky (mohou postihnout až 1 osobu z 10000):

  • Vyrážka, kopřivka, svědění, otok obličeje, bolest v oblasti pánve, bolestivá menstruace, bolest břicha.

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek Postinor-2 uchovávat

Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Postinor-2 obsahuje

  • Léčivou látkou je levonorgestrelum 750 mikrogramů v jedné tabletě.
  • Pomocnými látkami jsou koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát, mastek, kukuřičný škrob, bramborový škrob, monohydrát laktosy (71,25 mg).

Jak přípravek Postinor-2 vypadá a co obsahuje toto balení
Téměř bílé kulaté tablety se zkosenými hranami, na jedné straně vyraženo „INOR“.
Balení:
PVC//Al blistr. Jeden blistr obsahuje 2 tablety. Blistr je zabalený v papírové krabičce.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Gedeon Richter Plc.,
Gyömrői út 19-21,
1103 Budapešť,
Maďarsko.

Tato příbalová informace byla naposledy revidována
12.8.2015

 

Sponzorováno

Držitel rozhodnutí o registraci: Gedeon Richter Plc.

Stáhnutí příbalového letáku v PDF

Líbil se vám článek? Ohodnoťte ho.

Autor článku

Daniel Borník (více o nás)

 

Dan miluje sport. Přispívá články zejména z oblasti regenerace, fyzio, cvičení a píše i o nemocech. Náš tým vám všem chce přinášet zajímavé informace ze světa zdraví, cvičení, výživy, rehabilitace a obecně zdravého životního stylu. Ve většině našich článků vycházíme z odborných studií a lékařských prací. Vždy se snažíme na studie odkazovat, ověříte si tak pravost. Více informací o nás najdete zde - mrkněte na náš tým.

Líbil se vám náš článek? Sdílejte ho, uděláte nám radost
Přečtěte si také naše další články