Sponzorováno

Paralen GRIP chřipka a kašel – příbalový leták Zatím bez hodnocení.

Příloha č. 2 ke sdělení sp.zn.sukls96119/2011

PŘÍBALOVÝ LETÁK – PŘÍBALOVÁ INFORMACE – INFORMACE PRO UŽIVATELE

Paralen Grip chřipka a kašel potahované tablety

(paracetamolum, dextromethorphani hydrobromidum monohydricum, phenylephrini hydrochloridum)

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však musíte přípravek Paralen Grip chřipka a kašel užívat pečlivě podle návodu, aby vám co nejvíce prospěl.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se vaše příznaky zhorší nebo nezlepší do 3 dnů, vyhledejte lékaře.
 • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

1. Co je Paralen Grip chřipka a kašel a k čemu se používá

V tabletách Paralen Grip chřipka a kašel se příznivě uplatňuje kombinace paracetamolu (působí proti bolesti a horečce), fenylefrinu (uvolňuje dýchací cesty) a dextromethorfanu (tlumí kašel).

Paralen Grip chřipka a kašel je určen k odstranění příznaků chřipky a nachlazení doprovázených suchým kašlem a ucpaným nosem. Přináší úlevu od horečky, bolesti hlavy, bolesti v krku, bolesti svalů a kloubů, suchého kašle, uvolňuje ucpaný nos a vedlejší nosní dutiny a tím usnadňuje dýchání.

Přípravek je určen pro dospělé a dospívající od 12 let s tělesnou hmotností nad 40 kg.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Paralen Grip chřipka a kašel užívat

Neužívejte Paralen Grip chřipka a kašel
pokud jste alergičtí/přecitlivělí na jakoukoli složku tohoto přípravku (viz bod 6)

 • pokud máte onemocnění jater
 • pokud máte kašel s nadměrnou tvorbou hlenu
 • jestliže trpíte typem chudokrevnosti zvaným hemolytická anémie
 • jestliže máte vysoký krevní tlak nebo onemocnění srdce a cév
 • pokud trpíte onemocněním štítné žlázy
 • pokud máte cukrovku
 • jestliže máte zelený zákal s úzkým úhlem (zvýšený nitrooční tlak)
 • pokud současně užíváte některé léky
  • k léčbě deprese či Parkinsonova onemocnění ze skupiny inhibitorů MAO nebo jste je užíval(a) v posledních 2 týdnech
  • k léčbě deprese ze skupiny tricyklických antidepresiv
  • na vysoký krevní tlak nebo onemocnění srdce ze skupiny betablokátorů

Pokud si nejste jisti, zda se vás uvedené týká, poraďte se se svým lékařem.

Zvláštní opatrnosti při užití Paralen Grip chřipka a kašel je zapotřebí
O používání přípravku se poraďte se svým lékařem, pokud

 • jste těhotná nebo kojíte,
 • máte zvětšenou prostatu
 • průduškové astma,
 • nedostatek enzymu glukózo-6-fosfát dehydrogenázy,
 • onemocnění ledvin,
 • užíváte jiné léky viz níže.

Užívání vyšších než doporučených dávek paracetamolu (jedna z léčivých látek přípravku
Paralen Grip chřipka a kašel) může vést k riziku závažného poškození funkce jater.

Paralen Grip chřipka a kašel užívejte pouze v případě, že máte chřipku nebo nachlazení, které jsou doprovázené suchým kašlem a ucpaným nosem. Pokud nemáte všechny uvedené příznaky a projevil se u vás jen některý z nich, měl(a) byste užívat jiné léčivé přípravky určené k léčbě tohoto příznaku.

Přípravek není určen pro děti mladší než 12 let.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

O používání přípravku se poraďte se svým lékařem, pokud užíváte

 • léky k ředění krve (warfarin)
 • léky podporující tvorbu hlenu a vykašlávání.
 • léky na epilepsii
 • léky na spaní, uklidnění a jiné léky tlumící centrální nervový systém
 • některá antibiotika (rifampicin)
 • lék na HIV zidovudin
 • kyselinu acetylsalicylovou nebo jiné nesteroidní protizánětlivé léky
 • léky na vysoký krevní tlak a na poruchy srdečního rytmu

Některé léky mohou ovlivnit vstřebávání paracetamolu, včetně těch užívaných k léčbě vysokého cholesterolu a přípravky k léčbě nevolnosti a zvracení.

Jestliže užíváte Paralen Grip chřipka a kašel, neužívejte jiné léky na chřipku a nachlazení nebo k omezení zduření nosní sliznice (dekongestiva) a jiné léky obsahující paracetamol.

Užívání přípravku Paralen Grip chřipka a kašel s jídlem a pitím
Během léčby se nesmějí požívat alkoholické nápoje. Současné pití alkoholu může způsobit poškození jater.

Jestliže se během léčby objeví zažívací obtíže, užívejte lék během jídla.

Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Přípravek by se neměl užívat během těhotenství a kojení.

Sponzorováno

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek neovlivňuje činnosti vyžadující zvýšenou pozornost (řízení motorových vozidel, obsluha strojů, práce ve výškách). Pokud se však u vás během léčby objeví nežádoucí účinky, jako jsou bolesti hlavy, únava, malátnost nebo závratě, neměl/a byste řídit dopravní prostředky ani obsluhovat stroje.

3. Jak se Paralen Grip chřipka a kašel užívá

Dospělí a dospívající od 15 let
1-2 tablety podle potřeby až 4x denně, s časovým odstupem mezi jednotlivými dávkami nejméně 4 hod.
Jednu tabletu je vhodné podávat u osob s hmotností do 60 kg, osoby s hmotností nad 60 kg mohou užívat až 2 tablety v jedné dávce.
Nejvyšší jednotlivá dávka jsou 2 tablety (1 g paracetamolu).
Maximální denní dávka je 8 tablet Paralenu Grip chřipka a kašel (4 g paracetamolu) za 24 hodin.

Dospívající 12-15 let s tělesnou hmotností nad 40 kg:
1 tableta podle potřeby v časovém odstupu nejméně 4-6 hodin.
Maximální denní dávka je 6 tablet (3 g paracetamolu).

Pacienti se sníženou funkcí ledvin či jater
Před použitím přípravku se o úpravě dávkování poraďte s lékařem. Po posouzení vašeho zdravotního stavu vám může doporučit snížení dávek nebo prodloužení dávkovacího intervalu.

Tablety se polykají celé, doporučujeme zapít tekutinou. Jestliže se během léčby objeví zažívací obtíže, užívejte lék během jídla. Obvyklá délka léčby je 3-5 dní.

Přípravek nepoužívejte bez porady s lékařem déle než 7 dnů.
Pokud se vaše obtíže zhorší nebo se nezlepší do 3 dnů, vyhledejte lékaře a poraďte se o dalším postupu.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Paralen Grip chřipka a kašel, než jste měl(a)
Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem ihned vyhledejte lékaře, i když nejsou přítomny příznaky předávkování!

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Paralen Grip chřipka a kašel
Pokud je třeba, užijte další dávku přípravku, jakmile si vzpomenete, dodržte však odstup mezi jednotlivými dávkami minimálně 4 hodiny a maximální denní dávku.

Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Paralen Grip chřipka a kašel nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Nežádoucí účinky se v terapeutických dávkách vyskytují zpravidla přechodně a mají mírný průběh.

Při vyšších dávkách dextromethorfanu byly pozorovány bolesti hlavy, rychlé mimovolní pohyby očí a zhoršená výslovnost.
Fenylefrin může způsobit mírné zvýšení krevního tlaku,nevolnost, bolest hlavy, zřídka bušení srdce.

V následující tabulce jsou shrnuty nežádoucí účinky, které se objevily v souvislosti s užitím léčivých látek přípravku, rozdělené do skupin podle frekvence výskytu

Časté (u 1-10 ze 100 léčených): bolesti hlavy, únava, malátnost, nespavost, závratě (točení hlavy)
Méně časté (u 1-10 z 1000 léčených): zhoršená výslovnost
Vzácné (u 1-10 z 10 000 léčených): kožní alergické reakce, vyrážka
Velmi vzácné (u méně než 1 z 10 000 léčených): pocit bušení srdce, změny krevního obrazu, rychlé mimovolní pohyby očí (nystagmus),
zúžení průdušek, zvracení, průjem, zvýšení krevního tlaku, žloutenka

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. Jak Paralen Grip chřipka a kašel uchovávat

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní teplotní podmínky uchovávání.
Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.
Přípravek Paralen Grip chřipka a kašel nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Další informace

Co obsahuje přípravek Paralen Grip chřipka a kašel
Léčivými látkami jsou paracetamolum 500 mg, dextromethorphani hydrobromidum monohydricum 15 mg, phenylephrini hydrochloridum 5 mg v 1 potahované tabletě.

Pomocné látky: mikrokrystalická celulosa, předbobtnalý kukuřičný škrob, sodná sůl kroskarmelosy, povidon 30, kyselina stearová 50%.
Potahová vrstva: hypromelosa 2910/5, makrogol 6000, oxid titaničitý (E 171), simetikonová emulze SE4, mastek, hlinitý lak chinolinové žluti (E 104).

Jak přípravek Paralen Grip chřipka a kašel vypadá a co obsahuje toto balení
Popis přípravku: žluté podlouhlé bikonvexní potahované tablety.
Balení obsahuje 12 nebo 24 potahovaných tablet.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Zentiva, k. s., Praha, Česká republika

Tato příbalová informace byla naposledy schválena
8.6.2011

 

Sponzorováno

Držitel rozhodnutí o registraci: Zentiva, k.s.

Stáhnutí příbalového letáku v PDF

Líbil se vám článek? Ohodnoťte ho.

Autor článku

Daniel Borník (více o nás)

 

Dan miluje sport. Přispívá články zejména z oblasti regenerace, fyzio, cvičení a píše i o nemocech. Náš tým vám všem chce přinášet zajímavé informace ze světa zdraví, cvičení, výživy, rehabilitace a obecně zdravého životního stylu. Ve většině našich článků vycházíme z odborných studií a lékařských prací. Vždy se snažíme na studie odkazovat, ověříte si tak pravost. Více informací o nás najdete zde - mrkněte na náš tým.

Líbil se vám náš článek? Sdílejte ho, uděláte nám radost
Přečtěte si také naše další články