Otipax – příbalový leták Zatím bez hodnocení.Tento lék je na předpis.

PŘÍBALOVÝ LETÁK – PŘÍBALOVÁ INFORMACE- INFORMACE PRO UŽIVATELE

OTIPAX ušní kapky, roztok

Phenazonum, Lidocaini hydrochloridum monohydricum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře.
 • Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
 • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři.

1. Co je přípravek OTIPAX a k čemu se používá

OTIPAX, ušní kapky se používá k místní symptomatické léčbě bolestivých onemocnění středního ucha s neporušeným bubínkem:

 • zánět středního ucha virového nebo bakteriálního původu, hlavně v počátečním stádiu
 • zánět ušního bubínku
 • barotraumatická otitis (zánět ucha způsobený přetlakem)

Přípravek je určen pro dospělé a děti od 1 měsíce věku

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek OTIPAX používat

Nepoužívejte OTIPAX

 • jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivé látky nebo na kteroukoli další složku přípravku OTIPAX
 • v případě porušeného bubínku.

Pokud se stavy uvedené v tomto odstavci u Vás vyskytnou teprve během používání přípravku, informujte o tom svého ošetřujícího lékaře.
Přípravek není určen pro novorozence (do 1 měsíce věku)
MÁTE-LI JAKÉKOLI POCHYBNOSTI, OBRAŤTE SE NA LÉKAŘE.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku OTIPAX je zapotřebí
U nemocných s proděravělým nebo se zničeným ušním bubínkem nebo s poškozením stěny středního ucha se přípravek může dostat do prostředí ve vnitřním uchu, kde může způsobit škody.
Proto lékař u těchto nemocných může doporučit dodatečná otoskopická vyšetření (vyšetření ucha na ORL oddělení).
MÁTE-LI JAKÉKOLI POCHYBNOSTI, OBRAŤTE SE NA LÉKAŘE.

Léčba přípravkem OTIPAX by neměla přesáhnout 5 dní. Jestliže se po výše uvedené léčbě příznaky onemocnění nezlepší, pokud dojde k jejich zhoršení nebo pokud se vyskytnou nežádoucí účinky, poraďte se o dalším používání přípravku s lékařem.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Účinky přípravku OTIPX a účinky jiných současně užívaných léků se mohou navzájem ovlivňovat.
Prosím, informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době nebo začnete užívat, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

U přípravku OTIPAX nejsou interakce dosud známy.

Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
O vhodnosti použití přípravku u těhotných nebo kojících žen rozhodne lékař.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek patří do skupiny léčiv s nepravděpodobným ovlivněním pozornosti

3. Jak se OTIPAX používá

Vždy používejte přípravek OTIPAX přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem.

Obvyklá dávka přípravku je 4 kapky 2 až 3krát denně do zvukovodu nemocného ucha. Před použitím ohřejte ušní kapky na 37 oC (přibližně tělesná teplota). Toto ohřátí lze provést v dlaních.

Doporučená doba léčení nemá přesáhnout 5 dní.
Maximální denní dávka nemá přesáhnout 12 kapek / bolestivé ucho a den.

Jak používat kapací lahvičku :

 • Odšroubujte závěr lahvičky
 • Našroubujte kapátko na lahvičku
 • Odejměte čepičku kapátka
 • Obraťte lahvičku dnem vzhůru, potom jemně zatlačte na kapátko, až získáte 1 kapku
 • Stiskněte znovu až takto získáte celkem 4 kapky
 • Našroubujte zpátky čepičku kapátka

Jestliže jste použil(a) více přípravku OTIPAX, než jste měl(a)
Informujte svého lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek OTIPAX
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek OTIPAX nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

V ojedinělých případech existuje riziko lokální reakce ve formě alergie, podráždění nebo překrvení zvukovodu.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři.

5. Jak OTIPAX uchovávat

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí
Při náhodném požití přípravku (vypití) dítětem nebo dospělým se okamžitě obraťte na svého lékaře!

Přípravek OTIPAX nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Po prvním otevření spotřebujte do 14 dnů!
Jiná doba a podmínky uchovávání přípravku po otevření před použitím jsou v odpovědnosti uživatele.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Další informace

Co přípravek OTIPAX obsahuje

Léčivými látkami jsou

 • phenazonum ……………………. 0,04 g / 1 g roztoku
 • lidocaini hydrochloridum monohydricum ……… 0,01 g / 1 g roztoku

Pomocnými látkami jsou :
Thiosíran sodný, bezvodý ethanol, glycerol, čištěná voda

Přípravek obsahuje 22,18 % alkoholu.
1 g roztoku odpovídá 40 kapkám.

Phenazon má výrazný protizánětlivý účinek a působí zmírnění bolestí ucha.
Lidocain posiluje analgetický účinek (tlumení bolesti) phenazonu a působí jako lokální anestetikum (místně znecitlivující látka).

Jak přípravek OTIPAX vypadá a co obsahuje toto balení
Kapací lahvička s obsahem 16 g roztoku.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Držitel rozhodnutí o registraci :
BIOCODEX, 7 avenue Gallieni, 94250 GENTILLY, Francie

Výrobce :
BIOCODEX, 1 avenue Blaise Pascal, 60000 BEAUVAIS, Francie

Tato příbalová informace byla naposledy schválena
11.2. 2009

 

Držitel rozhodnutí o registraci: Biocodex

Stáhnutí příbalového letáku v PDF

Líbil se vám článek? Ohodnoťte ho.

Autorem článku je naše redakce

Tým rehabilitace.info (více o nás)

 

Náš tým vám všem chce přinášet zajímavé informace ze světa zdraví, cvičení, výživy, rehabilitace a obecně zdravého životního stylu. Ve většině našich článků vycházíme z odborných studií a lékařských prací. Vždy se snažíme na studie odkazovat, ověříte si tak pravost. Více informací o nás najdete zde - mrkněte na náš tým.

Líbil se vám náš článek? Sdílejte ho, uděláte nám radost
Přečtěte si také naše další články