Neurol 0,5 – příbalový leták Zatím bez hodnocení.Tento lék je na předpis.

Příbalový leták – PŘÍBALOVÁ INFORMACE – INFORMACE PRO UŽIVATELE

NEUROL 0,5 – (Alprazolamum) tablety

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoliv další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
 • Pokud se kterýkoliv z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

1. Co je NEUROL 0,5 a k čemu se používá

Léčivou látkou přípravku NEUROL 0,5 je alprazolam patřící do skupiny látek nazývaných benzodiazepiny. Alprazolam celkově zklidňuje, snižuje úzkost a strach.

Terapeutické indikace:
Přípravek NEUROL 0,5 se používá ke krátkodobé léčbě:

 • panické poruchy doprovázené agorafobií (strach z otevřeného prostoru) nebo bez ní;
 • generalizované úzkostné poruchy;
 • úzkosti spojené s depresí;

Přípravek je určen pouze pro dospělé.
Alprazolam je indikován pouze v případech, kdy pacient trpí takovými příznaky, které jsou závažné, omezující nebo když pacient na základě poruchy znatelně trpí.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete NEUROL 0,5 užívat

Nepoužívejte přípravek NEUROL 0,5 :

 • jestliže jste alergičtí/přecitlivělí na alprazolam), na kteroukoliv z pomocných látek tohoto přípravku, nebo na jiné benzodiazepiny (např. některé léky na spaní);
 • při zeleném očním zákalu s uzavřeným úhlem (zvýšený nitrooční tlak);
 • při onemocněních charakterizovaných svalovou slabostí (tzv. myasthenia gravis);
 • při akutní respirační nedostatečnosti (náhlé potíže s dýcháním);
 • při chronické obstrukční plicní nemoci (dlouhodobě zhoršená průchodnost dýchacích cest) s respirační nedostatečností;
 • při těžké jaterní nedostatečnosti;
 • při krátkých epizodách zástavy dýchání ve spánku (tzv. spánková apnoe)

Přípravek není určen pacientům mladším než l8 let.
Přípravek se nesmí podávat kojícím matkám a v průběhu prvního trimestru těhotenství.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku NEUROL 0,5 je zapotřebí:
Váš lékař má být informován o všech onemocněních, kterými trpíte, aby mohl posoudit vhodnost užívání přípravku NEUROL 0,5.

Zvláštní skupiny pacientů
Pro použití přípravku NEUROL 0,5 u rizikových pacientů, jako jsou pacienti s vážným poškozením jater, ledvin, pacienti závislí na alkoholu nebo na drogách nebo pacienti trpící dechovou nedostatečností, musí být vážné důvody.

Závislost
Užívání přípravku NEUROL 0,5 může vést k rozvoji fyzické a psychické závislosti. Nebezpečí vzniku závislosti se zvyšuje s dávkou a délkou léčby; je také vyšší u pacientů, kteří nadmíru konzumovali alkohol či zneužívali léky v
minulosti.

Pokud se fyzická závislost vyvinula, bude náhlé ukončení léčby doprovázeno abstinenčními příznaky, jako jsou bolesti hlavy, svalové bolesti, extrémní úzkost, napětí, neklid, zmatenost a podrážděnost. V závažných případech se mohou vyskytovat následující příznaky: derealizace (ztráta kontaktu s realitou), depersonalizace (pocity ztráty smyslu pro realitu), zvýšená citlivost sluchu, znecitlivění a brnění končetin, přecitlivělost na světlo, hluk a fyzický kontakt, halucinace nebo epileptické záchvaty.

Přechodný syndrom, kdy se příznaky onemocnění, které vedly k zahájení léčby přípravkem Neurol 0,5 mohou objevit ještě ve větší intenzitě, se může vyskytnout při vysazování léčby. To může být doprovázeno ještě jinými
reakcemi včetně změn nálad, úzkosti nebo poruch spánku a neklidu. Aby se zabránilo tomuto syndromu, je doporučováno postupné snižování dávek ne o více než 0,5 mg alprazolamu jednou za tři dny. U některých pacientů může být nutné snižovat dávky ještě pomaleji.

Amnézie (celková nebo částečná ztráta paměti)
Přípravek NEUROL 0,5 může vyvolávat anterográdní amnézii (celková nebo částečná neschopnost pamatovat si věci po podání přípravku). Tento stav se vyskytuje nejčastěji několik hodin po požití přípravku a proto, abychom toto nebezpečí snížili, je nutné u pacientů zajistit možnost 7-8 hodin trvajícího
nepřerušeného spánku
Benzodiazepiny by neměli být podávány samostatně pacientům k léčbě deprese nebo úzkosti spojené s depresí (tyto pacienti se mohou pokusit o sebevraždu).

Psychiatrické a ‘paradoxní’ reakce
Při užívání benzodiazepinů jsou známy reakce jako neklid, agitace, podrážděnost, agresivita, bludy, zuřivost, noční můry, halucinace, psychózy, nepřiměřené chování a jiné nežádoucí poruchy chování. Pokud se vyskytnou,
měl by se přípravek vysadit.
Jejich výskyt je pravděpodobnější u dětí a starších pacientů.

Tolerance
Po opakovaném užívání po dobu několika týdnů může docházet k určitému oslabení účinnosti hypnotického působení alprazolamu (a jiných benzodiazepinů).

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky:

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Účinky přípravku NEUROL 0,5 a jiných současně podávaných léků se mohou vzájemně ovlivňovat. Pokud Vám některý jiný lékař bude chtít předepsat jiný lék, upozorněte ho na skutečnost, že už užíváte NEUROL 0,5.

Zvláštní opatrnosti je zapotřebí
Informujte svého lékaře zejména tehdy, pokud užíváte:

 • Léky na spaní a uklidňující léky
 • Léky proti depresi nebo duševním poruchám (jako je litium, sertralin)
 • Silné léky proti bolesti jako je opioid morfin
 • Léky k léčbě epilepsie
 • Anestetika
 • Některé léky proti alergii, tzv. sedativní antihistaminika
 • Cimetidin, lék užívaný k léčbě žaludečních potíží
 • Léky k léčbě AIDS (známé jako inhibitory HIV proteáz, např. saquinavir, indinavir)
 • Perorální antikontraceptiva
 • Léky k léčbě vysokého krevního tlaku a srdečních onemocnění (jako je digoxin)
 • Léky proti infekcím (makrolidová antibiotika jako je erytromycin)
 • Některé léky proti mykotickým infekcím, jako je ketokonazol a itrakonazol

Užívání přípravku NEUROL 0,5 s jídlem a pitím
NEUROL 0,5 se užívá před jídlem nebo po jídle; zapíjí se malým množstvím tekutiny. Během léčby NEUROLEM 0,5 je třeba vyloučit požívání alkoholu.

Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Přípravek se nesmí užívat v první třetině těhotenství a obvykle se nepodává ani ve druhé a třetí třetině těhotenství. Informujte proto svého lékaře ihned o případném těhotenství, aby mohl rozhodnout o dalším podávání tohoto přípravku.

Při kojení se tento přípravek nesmí užívat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek může, zvláště na počátku léčby, nepříznivě ovlivnit činnost vyžadující zvýšenou pozornost, koordinaci pohybů a rychlé rozhodování (např. řízení motorových vozidel, ovládání strojů, práce ve výškách atd.). Tyto činnosti byste měl/a vykonávat jen na základě výslovného souhlasu ošetřujícího lékaře.

Důležité informace o některých složkách přípravku NEUROL 0,5
NEUROL 0,5 obsahuje laktózu. Informujte svého lékaře, pokud trpíte nesnášenlivostí některých cukrů.

3. Jak se NEUROL 0,5 užívá

Vždy užívejte NEUROL 0,5 přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
O dávkování vždy rozhoduje lékař. Dávkování je přísně individuální a u každého pacienta velikost dávky závisí na jeho onemocnění a příslušné reakci na léčbu.

Léčba úzkostných poruch
Obvyklá počáteční dávka pro dospělé je 0,25 – 0,5 mg alprazolamu, to znamená půl až jednu tabletu přípravku NEUROL 0,5 třikrát denně. Toto dávkování může lékař v případě potřeby změnit. Maximální denní dávka je 3 – 4 mg (8 tablet přípravku NEUROL 0,5).

Léčba panické poruchy
Léčba epizod panické poruchy a depresí může vyžadovat mnohem vyšší dávkování přípravku NEUROL 0,5. Obvyklá počáteční dávka pro dospělé je 0,5 mg alprazolamu, to znamená jednu tabletu přípravku NEUROL 0,5 třikrát denně. Dávka nezbytná pro potlačení příznaků se zpravidla pohybuje mezi 4 mg (8 tablet přípravku NEUROL 0,5) až 6 mg (12 tablet přípravku NEUROL 0,5) denně.

Zvláštní skupiny pacientů

Starší a oslabení pacienti
Obvyklá počáteční dávka je 0,25 mg alprazolamu, to znamená půl tablety přípravku NEUROL 0,5 2-3krát denně.
Také v tomto případě může lékař podle potřeby dávky upravit.

Děti a dospívající
Bezpečnost užívání tohoto přípravku u dětí a dospívajících pacientů ve věku do 18 let nebyla dosud prokázána a proto se užívání přípravku u této věkové kategorie nedoporučuje.

Pacienti s jaterní nedostatečností
U pacientů s jaterní nedostatečností je počáteční dávka 0,25 mg alprazolamu, to znamená půl tablety přípravku NEUROL 0,5 2-3krát denně. Pokud pacient léčbu dobře snáší, lze tuto dávku dle potřeby zvýšit.

Pacienti s nedostatečností ledvin
U pacientů s nedostatečností ledvin není obvykle třeba žádná úprava dávkování.

Délka léčby
Léčení by mělo být co nejkratší a nemělo by přesáhnout 12 týdnů bez přehodnocení stavu pacienta lékařem. Užívání léků ze skupiny benzodiazepinů může totiž vést k rozvoji fyzické a psychické závislosti na těchto lécích. Riziko závislosti se zvyšuje s rostoucí dávkou a délkou léčby, ale je také větší u pacientů, kteří minulosti nadměrně konzumovali alkohol nebo zneužívali léky. Pokud máte tyto problémy, řekněte o tom svému lékaři. Při ukončování léčby, zvláště vyššími dávkami, se doporučuje snižovat dávku postupně (denní dávka by se neměla snižovat o více než 0,5 mg každý 3. den).

Přípravek Neurol 0,5 se užívá s jídlem nebo nezávisle na něm a zapíjí se malým množstvím tekutiny.

Jestliže jste užil/a více přípravku NEUROL 0,5, než jste měl/a:
Při předávkování nebo náhodném požití tablet dítětem vyhledejte ihned lékařskou pomoc.
Objevit se mohou následující příznaky: zmatenost, ospalost a dokonce spánek, dušnost, těžká slabost, smazaná řeč, titubace (vrávoravá chůze), oslabené reflexy, bradykardie (zpomalená srdeční činnost). Vhodný je výplach žaludku, podání živočišného uhlí nebo přípravků vyvolávajících zvracení. Specifickou protilátkou je flumazenil. Hemodialýza nebo forsírovaná diuréza nejsou příliš účinné.

Jestliže jste zapomněl/a užít NEUROL 0,5:
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil/a dávku vynechanou.
Jestliže jste si zapomněl/a obvyklou dávku vzít, užijte ji co nejdříve. Pokud se blíží doba užití další dávky, vynechejte dávku předchozí a další užijte dle obvyklého časového rozpisu dávkování.

Jestliže jste přestal/a užívat NEUROL 0,5:
Při náhlém přerušení léčby, zvláště pak léčby vyššími dávkami, se mohou objevit abstinenční příznaky; projevují se bolestmi hlavy, nervozitou, neklidem, zvýšenou dráždivostí až zmateností.

Máte-li jakékoliv další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i NEUROL 0,5 nežádoucí účinky, které se
ale nemusí vyskytnout u každého.

Velmi časté (více než 1 z 10 pacientů): Během léčby, zvláště pak při jejím zahájení, se v průběhu dne může vyskytnout spavost nebo únava.

Časté (1-10 pacientů ze 100): neschopnost kontrolovat svalové pohyby závislé na vůli, bolet hlavy, závratě, poruchy paměti, ucpaný nos, nadměrné slinění, pocení, zvýšení nebo snížení chuti k jídlu, podrážděnost, agresivita.

Méně časté (1- 10 pacientů z 1000): zvýšení nebo snížení váhy, rozmazané vidění, zácpa, průjem, svědění, vyrážka, alergické kožní reakce, zmatenost

Vzácné (méně než 1 – 10 z 10 000 pacientů): poruchy krve, snížení počtu bílých krvinek (které se může klinicky projevit jako náhlá horečka, ztuhlost a bolest v krku), sucho v ústech, potíže při močení, paradoxní reakce (opačné než očekávané účinky, např. náhlá úzkost, vzrušení), halucinace.

Někdy se při dlouhodobém užívání či zvýšeném dávkování objevují poruchy paměti nebo vzniká léková závislost.

Pokud se kterýkoliv z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. Jak NEUROL 0,5 uchovávat

Uchovávejte při teplotě do 25°C v původním vnitřním obalu (blistru).
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za označením „EXP“.

6. Další informace

Co NEUROL 0,5 obsahuje

 • Léčivou látkou je alprazolamum.
 • Pomocnými látkami jsou: monohydrát laktózy, kukuřičný škrob, granulovaná mikrokrystalická celulóza, calcium-stearát, koloidní bezvodý oxid křemičitý.

Jak NEUROL 0,5 vypadá a co obsahuje toto balení
NEUROL 0,5 jsou bílé až téměř bílé kulaté ploché tablety s půlící rýhou typu karate na jedné straně a číslicí 0,5 na druhé straně.
Tableta může být rozdělena na dvě stejné poloviny.

Jedno balení obsahuje 30 tablet.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:
Zentiva, k. s. Praha, Česká republika

Tato příbalová informace byla naposledy schválena:
10.6.2009

 

Držitel rozhodnutí o registraci: Zentiva, k.s.

Stáhnutí příbalového letáku v PDF

Líbil se vám článek? Ohodnoťte ho.

Autorem článku je naše redakce

Tým rehabilitace.info (více o nás)

 

Náš tým vám všem chce přinášet zajímavé informace ze světa zdraví, cvičení, výživy, rehabilitace a obecně zdravého životního stylu. Ve většině našich článků vycházíme z odborných studií a lékařských prací. Vždy se snažíme na studie odkazovat, ověříte si tak pravost. Více informací o nás najdete zde - mrkněte na náš tým.

Líbil se vám náš článek? Sdílejte ho, uděláte nám radost
Přečtěte si také naše další články