Mifegyne 200 mg – příbalový leták léku Zatím bez hodnocení.Tento lék je na předpis.

sp.zn. sukls129814/2012

PŘÍBALOVÝ LETÁK – PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Mifegyne 200 mg tablety

Mifepristonum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře.
 • Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
 • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete jakýchkoliv nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři.

1. Co je přípravek Mifegyne a k čemu se používá

Mifegyne je antihormon, který působí blokováním účinků progesteronu, hormonu, který je nutný pro pokračování těhotenství. Mifegyne proto může způsobit ukončení těhotenství. Také se může používat pro změkčení a otevření děložního hrdla.

Mifegyne se doporučuje pro následující indikace:
1) Pro farmakologické ukončení těhotenství:

 • nejpozději do 63 dnů po prvním dni vaší poslední menstruace,
 • v kombinaci s další léčbou pomocí přípravku prostaglandin (látka, která vyvolává kontrakce dělohy), který užijete 36 až 48 hodin po užití přípravku Mifegyne.
Mifegyne není možné v ČR použít k ukončení nitroděložního těhotenství mezi 50. – 63. dnem z důvodu nepřítomnosti gemeprostu na trhu.

2) Pro změkčení a otevření děložního hrdla před chirurgickým ukončením těhotenství během prvního trimestru.
3) Jako předléčba před podáním prostaglandinů pro ukončení těhotenství ze zdravotních důvodů po 3. měsíci gravidity.
4) Pro vyvolání porodu v případech, kdy plod zemřel v děloze a kde není možné použít jinou farmakologickou léčbu (prostaglandin nebo oxytocin).

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Mifegyne užívat

Ve všech případech

 • jestliže jste alergická (přecitlivělá) na léčivou látku mifepriston nebo na kteroukoli další složku přípravku Mifegyne,
 • jestliže trpíte selháním nadledvin,
 • jestliže trpíte těžkým astmatem, které není možné adekvátně léčit farmakologicky,
 • jestliže trpíte dědičnou porfyrií.

Dále

Pro ukončení těhotenství do 63 dnů od poslední menstruace:

 • jestliže vaše těhotenství nebylo potvrzeno biologickým testem nebo ultrazvukovým vyšetřením,
 • jestliže první den vaší poslední menstruace byl před více než 63 dny,
 • jestliže má váš lékař podezření na mimoděložní těhotenství (vajíčko je implantováno mimo dělohu),
 • jelikož spolu s přípravkem Mifegyne je nutné předepsat prostaglandin, nesmíte tuto léčbu užívat, pokud jste na prostaglandiny alergická.

Pro změkčení a otevření děložního hrdla před chirurgickým ukončením těhotenství:

 •  jestliže nebylo vaše těhotenství potvrzeno biologickým testem nebo ultrazvukovým vyšetřením,
 • jestliže má váš lékař podezření na mimoděložní těhotenství,
 • jestliže první den vaší poslední menstruace byl před více než 84 dny.

Pro ukončení těhotenství později než po 3 měsících gravidity:

 • jestliže je třeba použít pro dokončení účinku přípravku Mifegyne prostaglandiny, řiďte se prosím informacemi o tomto přípravku.

Pro vyvolání porodu, když došlo k úmrtí plodu v děloze.

 • jelikož spolu s přípravkem Mifegyne je nutné předepsat prostaglandin, nesmíte tuto léčbu užívat, pokud jste na prostaglandiny alergická.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Mifegyne je zapotřebí
Také v některých dalších případech nemusí být léčba vhodná; informujte proto svého lékaře, pokud:

 • máte srdeční potíže,
 • existují u vás rizikové faktory srdečního onemocnění, jako je vysoký krevní tlak nebo vysoká hladina krevního cholesterolu (zvýšený obsah tuku v krvi),
 • trpíte astmatem,
 • trpíte onemocněním, které může ovlivnit srážlivost krve,
 • trpíte poruchou funkce jater nebo ledvin,
 • trpíte anemií nebo jste jinak podvyživená.

Lékař s vámi následně prodiskutuje, zda můžete léčbu přípravkem podstoupit.
Po užití přípravku Mifegyne můžete mít déletrvající anebo silné vaginální krvácení (v průměru asi 12 dnů nebo více). Přítomnost tohoto krvácení nesouvisí s úspěchem metody.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Léky obsahující následující léčivé látky mohou narušovat účinek přípravku Mifegyne:

 • kortikosteroidy (používané pro léčbu astmatu nebo léčbu jiného zánětu)
 • ketokonazol, itrakonazol (používané pro léčbu mykóz)
 • erythromycin, rifampicin (antibiotika)
 • třezalka (přírodní lék, který se používá pro léčbu mírné deprese)
 • fenytoin, fenobarbital, karbamazepin (používané pro léčbu křečí; epilepsie)

Prosím, informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte nebo jste užívala v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
NSAID (nesteroidní protizánětlivý lék) a aspirin (acetylsalicylová kyselina) mohou snižovat účinnost této potratové metody.

Užívání přípravku Mifegyne s jídlem a pitím
V průběhu užívání přípravku Mifegyne by mělo být vyloučeno pití grepové šťávy.

Těhotenství a kojení
V klinické praxi byly v případě podání samotného léčivého přípravku Mifegyne nebo v kombinaci s prostaglandiny pozorovány vzácné případy malformací (vrozené vývojové vady) dolních končetin.

V případě, že nedojde k ukončení těhotenství, je riziko pro plod neznámé:

 • Pokud je selhání diagnostikováno při povinné kontrolní návštěvě (přetrvávající těhotenství) a pokud vy nadále souhlasíte, použije se pro úplné ukončení těhotenství jiná metoda.
 • Pokud si přejete pokračovat v těhotenství, musíte si být vědoma, že existuje neznámé riziko pro plod. V takovém případě bude prováděno důkladné ultrazvukové monitorování těhotenství se zvláštní pozorností věnované končetinám plodu.

Doporučuje se, abyste se po užití tablet Mifegyne 200 mg před vaším dalším menstruačním cyklem vyhnula opětovnému otěhotnění.

Vzhledem k tomu, že Mifegyne může přecházet do mateřského mléka a do organismu kojeného dítěte, po užití léku musíte zastavit kojení.

3. Jak se přípravek Mifegyne užívá

1) Farmakologické ukončení vyvíjejícího se nitroděložního těhotenství
Mifegyne se užívá formou jednorázové dávky 3 tablet po 200 mg mifepristonu. Tablety se musí spolknout a zapít vodou v přítomnosti lékaře nebo člena zdravotnického personálu.
Prostaglandin (misoprostol 400 mikrogramů) se podává buď formou tablet, které se polykají a zapíjejí vodou, nebo formou vaginálního pesaru (gemeprost 1 mg). Prostaglandin se užívá formou jednorázové dávky, 36–48 hodin po užití přípravku Mifegyne.

Tato metoda vyžaduje vaši aktivní účast, a měla byste si proto být vědoma toho, že:

 • musíte užít i zmíněný druhý lék (který obsahuje prostaglandiny), aby bylo zajištěno, že léčba bude účinná.
 • musíte se dostavit na kontrolní konzultaci (3. konzultace) během 14–21 dnů od užití přípravku Mifegyne ke kontrole, že plod byl zcela vypuzen a že se vám daří dobře.
 • metoda farmakologického ukončení těhotenství využívající kombinaci přípravku Mifegyne a prostaglandinu není 100 % účinná. Průměrná úspěšnost je 95 %, a proto budete možná k dokončení léčby potřebovat chirurgický zákrok.

Pokud k těhotenství došlo při zavedeném antikoncepčním tělísku, bude třeba tělísko před podáním přípravku Mifegyne vyjmout.

Harmonogram postupu je následující.
Po podání přípravku Mifegyne se vrátíte domů. Děložní krvácení obvykle začne 1 až 2 dny po užití přípravku Mifegyne.
Ve vzácných případech může k vypuzení plodu dojít ještě před užitím prostaglandinu. Je nezbytné ověřit, že vypuzení bylo úplné, a proto se musíte za tímto účelem dostavit do zdravotnického zařízení.
O dva dny později vám bude podán prostaglandin. Po podání prostaglandinu byste měla setrvat po dobu 3 hodin v klidu. K vypuzení plodu může dojít během několika hodin po podání prostaglandinu nebo během několika dalších dnů. Krvácení trvá v průměru 12 dnů nebo déle. V případě silného nebo déletrvajícího krvácení byste měla okamžitě kontaktovat svého lékaře a dojednat si dřívější datum kontroly.
Během 14–21 dnů po užití přípravku Mifegyne se musíte dostavit do zdravotnického zařízení ke kontrole. Pokud těhotenství pokračuje nebo vypuzení plodu není úplné, bude vám pro ukončení těhotenství nabídnuta jiná metoda.
Doporučuje se, abyste do té doby necestovala příliš daleko od zdravotnického zařízení, které vám lék předepsalo.

V případě nutnosti nebo pokud máte z jakéhokoliv důvodu obavy, můžete do zdravotnického zařízení zatelefonovat nebo se dostavit již před datem stanovené konzultace. Obdržíte telefonní číslo, na které můžete v případě nutnosti nebo v případě jakéhokoliv problému zavolat.

Alternativně je také možné použít 200 mg mifeprostonu jako jednu perorální dávku. Tato perorální dávka musí být následována po 36 až 48 hodinách podáním prostaglandinového analogu gemeprostu v dávce 1 mg do vagíny.

2) Pro změkčení a otevření děložního hrdla před chirurgickým ukončením těhotenství:
Mifegyne se užívá formou jednorázové dávky 1 tablety po 200 mg mifepristonu. Tableta se musí spolknout a zapít vodou v přítomnosti lékaře nebo člena zdravotnického personálu.

 • Po podání přípravku Mifegyne se vrátíte domů s naplánovanou návštěvou zdravotnického zařízení za 36 až 48 hodin k provedení chirurgického zákroku. Váš lékař vám vysvětlí celý zákrok. Je možné, že u vás po užití přípravku Mifegyne dojde před zákrokem ke krvácení.
  Ve vzácných případech může k vypuzení plodu dojít před zákrokem. Je nezbytné ověřit, že vypuzení bylo úplné, a proto se musíte za tímto účelem dostavit do zdravotnického zařízení.
 • Obdržíte telefonní číslo, na které můžete v případě nutnosti zavolat.
 • Musíte se dostavit do vybraného zdravotnického zařízení k podstoupení zákroku. Několik hodin po zákroku zůstanete v klidu a poté se vrátíte domů.

3) Pro ukončení těhotenství později než během prvních 3 měsíců gravidity:
Mifegyne se užívá formou jednorázové dávky 3 tablet po 200 mg mifepristonu. Tablety se musí spolknout a zapít vodou v přítomnosti lékaře nebo člena zdravotnického personálu. Po 36 až 48 hodinách (2 dny) budete přijata do zdravotnického zařízení, kde vám bude v pravidelných intervalech podáván prostaglandin, dokud nebude ukončení kompletní.

4) K vyvolání porodu, když bylo těhotenství přerušeno (úmrtí plodu v děloze).
Každý den po dobu dvou dnů užijete 3 tablety přípravku Mifegyne. Tablety je třeba spolknout a zapít vodou.

Ve všech případech
Vedle všeobecných opatření přijímaných při ukončování těhotenství vyžaduje užití přípravku Mifegyne opatření, aby se předešlo senzibilizaci k Rh faktoru (pokud jste Rh negativní).
Je možné, že okamžitě po ukončení těhotenství otěhotníte znovu.
Vzhledem k tomu, že některé účinky přípravku Mifegyne mohou přetrvávat, doporučuje se, abyste se až do příští menstruace po užití přípravku Mifegyne vyhnula dalšímu těhotenství.

Jestliže jste užila více přípravku Mifegyne, než jste měla
Vzhledem k tomu, že budete během podávání léku pod dohledem, je nepravděpodobné, že ho užijete více, než máte.

Jestliže jste zapomněla užít přípravek Mifegyne
Jestliže zapomenete užít jakoukoliv část léčby, je pravděpodobné, že metoda nebude zcela účinná. Pokud jste zapomněla lék užít, promluvte si o tom se svým lékařem.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i přípravek Mifegyne nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Velmi časté (objevují se u více než 1 z 10 pacientek): jsou kontrakce dělohy nebo křeče během několika hodin po užití prostaglandinu, účinky související s použitím prostaglandinů, jako je nevolnost, zvracení nebo průjem.

Časté (objevují se u více než 1 ze 100 pacientek, ale u méně než 1 z 10 pacientek): silné krvácení, infekce po interrupci, mírné až středně těžké křeče trávicího ústrojí.

Méně časté (objevují se u více než 1 z 1 000 pacientek, ale u méně než 1 ze 100 pacientek): byly pozorovány kožní vyrážky a pokles krevního tlaku.

Vzácné (objevují se u více než 1 z 10 000 pacientek, ale u méně než 1 z 1 000 pacientek): bolesti hlavy, malátnost, vagové příznaky (návaly horka, závratě, třesavky), horečka, kopřivka a kožní poruchy, někdy byly hlášeny i závažné (erythrodermie, epidermální nekrolýza a erythema nodosum).

Velmi vzácné (objevují se u méně než 1 z 10 000 pacientek):

 • Lokální otok obličeje a/nebo hrtanu, ke kterým může dojít v případě kopřivky;
 • případy fatálního či vážného toxického šoku způsobeného infekcí patogeny Clostridium sordellii endometritis, Escherichia coli, projevujícího se horečkou nebo bez horečky či jiných zjevných příznaků infekce.

U velmi malého počtu žen, zejména těch, které podstoupily operaci dělohy nebo porod císařským řezem, existuje riziko, že se může děloha roztrhnout nebo prasknout.

Těhotenství
Pokud těhotenství pokračuje a vy se rozhodnete si jej ponechat, prodiskutujte vše se svým lékařem, který zajistí pečlivé prenatální monitorování a opakované ultrazvukové vyšetření.

5. Jak přípravek Mifegyne uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dosah a dohled dětí.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce.
Nepoužívejte tento přípravek, pokud krabička nebo blistry vykazují známky poškození.
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

6. Další informace

Co Mifegyne obsahuje
Léčivou látkou je mifepristonum.
Dalšími pomocnými látkami jsou: koloidní bezvodý oxid křemičitý, kukuřičný škrob, povidon, magnesium-stearát, mikrokrystalická celulósa.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Jak přípravek MIFEGYNE vypadá a co obsahuje toto balení
Přípravek Mifegyne jsou žluté bikonvexní tablety obsahující 200 mg léčivé látky.
Tablety jsou k dispozici v blistru vloženém do kartonové krabičky.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
EXELGYN – 216, boulevard Saint-Germain – 75007 Paříž– Francie

Výrobcem přípravku Mifegyne je Macors – 89000 Auxerre – Francie.

Tento léčivý přípravek je registrován v Členských státech EU pod následujícími názvy: MIFEGYNE.

Tato příbalová informace byla naposledy schválena 5.6.2013.

 

Držitel rozhodnutí o registraci: Exelgyn

Stáhnutí příbalového letáku v PDF

Líbil se vám článek? Ohodnoťte ho.

Autorem článku je naše redakce

Tým rehabilitace.info (více o nás)

 

Náš tým vám všem chce přinášet zajímavé informace ze světa zdraví, cvičení, výživy, rehabilitace a obecně zdravého životního stylu. Ve většině našich článků vycházíme z odborných studií a lékařských prací. Vždy se snažíme na studie odkazovat, ověříte si tak pravost. Více informací o nás najdete zde - mrkněte na náš tým.

Líbil se vám náš článek? Sdílejte ho, uděláte nám radost
Přečtěte si také naše další články