Menofem – příbalový leták Zatím bez hodnocení.Příloha č. 1 ke sdělení sp.zn.sukls152505/2011

PŘÍBALOVÝ LETÁK – PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Menofem potahované tablety

(Cimicifugae extractum siccum)

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však MENOFEM musíte užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.

  • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
  • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
  • Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 2 měsíců, musíte se poradit s lékařem.
  • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

1. Co je MENOFEM a k čemu se používá

MENOFEM je fytofarmakum, gynekologikum. MENOFEM je suchý vodně-alkoholový výtažek z oddenků ploštičníku obsahující mimo jiné estrogenoidní (ženským pohlavním hormonům – estrogenům – podobné) látky. Tyto látky snižují sekreci luteinizačního hormonu, který je vylučován z předního laloku podvěsku mozkového. Je známo, že vyšší hladiny luteinizačního hormonu vyvolávají návaly horka. Sérové hladiny ostatních hormonů, t.j. FSH (folikuly stimulujícího hormonu) a prolaktinu, nebývají ovlivněny.

MENOFEM se užívá ke zmírnění lehkých až středně těžkých neurovegetativních potíží provázejících období klimakteria (přechodu) jako návaly horka, pocení, nervozita, podrážděnost, depresivní rozlady, poruchy spánku, poruchy soustředění.

Přípravek je určen pro ženy.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete MENOFEM užívat

Neužívejte Menofem

  • jestliže jste alergická (přecitlivělá) na Cimicifugae extractum siccum nebo na kteroukoli další složku Menofemu.
  • jestliže jste pacientky s dřívějším nebo současným zhoubným nádorem prsu nebo dělohy.

Zvláštní opatrnosti při použití Menofemu je zapotřebí

 

  • jestliže jste dříve prodělala jaterní onemocnění. V tomto případě smíte přípravek užívat pouze po poradě s lékařem.
  • když máte dlouhotrvající nebo nepravidelné vaginální krvácení. V těchto případech konzultujte užívání přípravku s gynekologem.
  • v případě, že by se u Vás objevily příznaky svědčící pro poškození jater (únava, ztráta chuti k jídlu, žloutnutí kůže a očí, silná bolest žaludku s nevolností a zvracením, bolesti v pravém podžebří, tmavá moč), musíte léčbu ihned ukončit a vyhledat lékaře.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užívala v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Těhotenství a kojení
V období těhotenství a kojení se přípravek neužívá. Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Při obvyklém dávkování a dobré toleranci (pokud se nevyskytují nežádoucí účinky) je riziko negativního ovlivnění pozornosti nepravděpodobné.

Důležité informace o některých složkách přípravku Menofem
Tento přípravek obsahuje monohydrát laktosy. Pokud Vám lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se s ním, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

3. Jak se MENOFEM užívá

Vždy užívejte MENOFEM přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistá, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Obvyklá dávka přípravku je 1 potahovaná tableta 2x denně (ráno a večer).
Tablety se užívají celé, nerozkousané a zapíjejí se malým množstvím tekutiny.

Doporučená doba léčby je nejméně 8 týdnů.
Bez porady s lékařem se přípravek může užívat nejdéle 3 měsíce, delší užívání je nutno konzultovat s lékařem.

Po nejvýše 6 měsících podávání přípravku je nezbytná gynekologická kontrola.

Jestliže jste užila více MENOFEMU, než jste měla
V případě předávkování nebo náhodného požití přípravku dítětem vyhledejte lékařskou pomoc.

Jestliže jste zapomněla užít MENOFEM
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradila vynechanou tabletu, ale pokračujte v léčbě podle
předpisu vašeho lékaře nebo podle pokynů v této příbalové informaci.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i MENOFEM nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Přípravek bývá při obvyklém dávkování dobře snášen, avšak příležitostně se mohou vyskytnout zažívací (žaludeční) potíže – pocity plnosti, nucení ke zvracení, zřídka dochází ke krvácení z pohlavních orgánů mimo menstruační cyklus a bolesti prsou.

Ve spojitosti s užíváním léčivých přípravků obsahujících oddenek ploštičníku byly hlášeny velmi vzácné případy jaterního poškození. Jednoznačná příčinná souvislost s užíváním těchto léčivých přípravků nebyla zatím potvrzena (viz Zvláštní opatrnosti při použití Menofemu je zapotřebí).

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. Jak MENOFEM uchovávat

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní teplotní podmínky uchovávání.
Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Menofem nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce nebo na blistru za Exp.
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Další informace

Co MENOFEM obsahuje
Léčivou látkou je Cimicifugae extractum siccum (5-10:1), extrahováno ethanolem 58% (V/V) 2,80 mg (odp. 20 mg oddenku ploštičníku) v jedné potahované tabletě.

Pomocnými látkami jsou monohydrát laktosy, bramborový škrob, magnesium-stearát, dihydrát hydrogenfosforečnanu vápenatého, mastek, oxid titaničitý (E 171), žlutý a červený oxid železitý (E172), makrogol 6000, disperze methakrylátového kopolymeru RL 30%.

Jak MENOFEM vypadá a co obsahuje toto balení
Menofem jsou kulaté bikonvexní cihlově červené potahované tablety.
Je dodáván v balení 30, 3 x 30, 60, 90 potahovaných tablet. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:
Bionorica SE
Kerschensteinerstrasse 11-15
D-923 18 Neumarkt
Německo

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

Česká republika
Schwabe Czech Republic s.r.o.
Čestmírova 1
140 00 Praha 4
Tel: 241 740 447
email: info@schwabe.cz

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 20.10.2011

Vysvětlení údajů uvedených na blistru:
Exp – Použitelné do: ; další číslo – Číslo šarže

 

Držitel rozhodnutí o registraci: BIONORICA SE

Stáhnutí příbalového letáku v PDF

Líbil se vám článek? Ohodnoťte ho.

Autorem článku je naše redakce

Tým rehabilitace.info (více o nás)

 

Náš tým vám všem chce přinášet zajímavé informace ze světa zdraví, cvičení, výživy, rehabilitace a obecně zdravého životního stylu. Ve většině našich článků vycházíme z odborných studií a lékařských prací. Vždy se snažíme na studie odkazovat, ověříte si tak pravost. Více informací o nás najdete zde - mrkněte na náš tým.

Líbil se vám náš článek? Sdílejte ho, uděláte nám radost
Přečtěte si také naše další články