Lumigan 0,3 mg/ml – příbalový leták Zatím bez hodnocení.Tento lék je na předpis.

Příbalový leták – PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

LUMIGAN 0.3 mg/ml, oční kapky, roztok

Bimatoprostum 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informace dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
 • Máte-li případně další otázky, zeptejte se, prosím, svého lékaře nebo lékárníka. 
 • Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. 

1. Co je LUMIGAN 0,3 mg/ml a k čemu se používá

LUMIGAN je přípravek k léčbě glaukomu. Patří do skupiny nazývané prostamidy. 

LUMIGAN se používá ke snížení zvýšeného tlaku v oku. Tento přípravek se může používat samostatně nebo s jinými očními kapkami nazývanými betablokátory, které také snižují tlak. 

Vaše oko obsahuje průzračnou vodovitou tekutinu, která vyživuje vnitřní části oka. Tato tekutina je stále odváděna z oka a je nahrazována novou. Jestliže tekutina nemůže dostatečně rychle odtékat, zvyšuje se tlak uvnitř oka. Tak se snižuje tlak uvnitř oka. Pokud není tlak snižován, může se rozvinout onemocnění zvané glaukom a nakonec může dojít k poškození zraku. 

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete LUMIGAN 0,3 mg/ml používat

Nepoužívejte LUMIGAN 0,3 mg/ml 

 • jestliže jste alergický(á) (přecitlivělý(á)) na bimatoprost nebo na kteroukoliv další složku LUMIGANU. 

Upozornění a opatření: 
Před použitím přípravku LUMIGAN 0,3 mg/ml se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem:

 • Informujte Vašeho lékaře, jestliže: 
  • máte potíže s dýcháním.
  • máte potíže s játry nebo ledvinami. 
  • jste v minulosti podstoupil(a) operaci katarakty. 
  • máte sucho v očích 
  • Máte nebo jste měl(a) problémy s rohovkou (přední průhledná část oka) 
  • používáte kontaktní čočky (viz „Důležité informace o některých přísadách LUMIGANU 0,3 mg/ml“) 
  • Pokud trpíte nízkou srdeční frekvencí nebo nízkým krevním tlakem 
  • Pokud jste měli virovou infekci nebo zánět oka 59 

LUMIGAN může způsobit ztmavnutí řas, jejich růst, a také ztmavnutí kůže v oblasti víček. Vaše duhovka může také časem ztmavnout. Tyto změny mohou být trvalé a výraznější, pokud je léčeno pouze jedno oko. 

Děti a dospívající 
LUMIGAN nebyl testován u dětí do 18 let a proto by osoby mladší 18 let neměly LUMIGAN používat. 

Další léčivé přípravky a LUMIGAN: 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. 

Pokud používáte LUMIGAN s dalšími očními kapkami, mezi vkápnutím jednotlivých přípravků dodržte odstup nejméně pěti minut. 

Těhotenství a kojení a fertilita 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv přípravek. 

LUMIGAN může přecházet do mateřského mléka. Jestliže používáte LUMIGAN, neměla byste kojit. 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů: 
Krátkou dobu po použití LUMIGANu může být Váš zrak rozmazaný. Dokud tyto příznaky nevymizí, neměli byste řídit motorová vozidla a obsluhovat stroje. 

Důležité informace o některých složkách LUMIGANU 0,3 mg/ml 
Nepoužívejte kapky, pokud nosíte kontaktní čočky. Po použití kapek počkejte 15 minut a teprve potom si nasaďte kontaktní čočky zpět. Konzervační látka benzalkonium-chlorid obsažená v LUMIGANU může způsobit podráždění oka nebo změnu barvy měkké kontaktní čočky.

3. Jak se LUMIGAN 0,3 mg/ml používá

Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 

LUMIGAN může být používán pouze do očí. Doporučená dávka LUMIGANU je vkápnutí jedné kapky denně do léčeného oka, vždy každý den večer. 

Pokud užíváte přípravek LUMIGAN s jiným očním lékem, počkejte mezi použitím přípravku LUMIGAN a dalšího očního léku alespoň 5 minut. 

Nepoužívejte častěji než jednou denně, protože může dojít ke snížení účinnosti léčby. 

Návod k použití:

Lahvičku nesmíte použít, pokud je před prvním otevřením porušena bezpečnostní pečeť. 

 1. Umyjte si ruce. Zakloňte hlavu a podívejte se na strop. 
 2. Jemně stáhněte dolní víčko a vytvořte tak malou kapsu. 
 3. Otočte lahvičku dnem vzhůru a zmáčkněte, aby se uvolnila jedna kapka do každého léčeného oka. 
 4. Uvolněte dolní víčko a zavřete na 30 vteřin oči. 

Setřete veškeré zbytky stékající po tváři. 

Jestliže kapka Vaše oko minula, opakujte postup znovu. 

Abyste zabránili infekci, neměl by se hrot lahvičky při kapání dotknout oka nebo něčeho jiného. 
Ihned po použití zavřete lahvičku víčkem. 

Jestliže jste použil(a) více LUMIGANU 0,3 mg/ml než jste měl(a) 
Jestliže jste použil(a) více LUMIGANU než jste měl(a), je nepravděpodobné, že si vážněji ublížíte. 
Další dávku si vkápněte v obvyklém čase. Jestliže máte obavy, poraďte se s Vaším lékařem nebo lékárníkem. 

Jestliže jste zapomněl(a) LUMIGAN 0,3 mg/ml použít 
Jestliže jste zapomněl(a) LUMIGAN použít, vkápněte si jednu kapku hned, jakmile si vzpomenete, a pak se vraťte ke svému pravidelnému dávkování. Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 

Jestliže jste přestal(a) používat LUMIGAN 0,3 mg/ml 
Pro správnou funkci se LUMIGAN musí používat denně. Pokud léčbu přerušíte, může se zvýšit váš nitrooční tlak, proto se před přerušením léčby poraďte se svým lékařem. 

Pokud máte jakékoliv další dotazy k užívání tohoto přípravku, obraťte se na svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. 

Velmi časté nežádoucí účinky 
Mohou postihnout 1 nebo více osob z každých 10 uživatelů 
Účinky na oko  

 • delší řasy (až 45 % lidí) 
 • lehké zčervenání (až 44 % lidí) 
 • svědění (až 14 % lidí) 

Časté nežádoucí účinky
Mohou postihnout 1 – 9 osob ze 100 uživatelů 
Účinky na oko 

 • alergická reakce na oku 
 • unavené oči
 • citlivost na světlo 
 • tmavší zbarvení kůže v okolí oka 
 • tmavší řasy 
 • bolest 
 • pocit cizího tělesa v oku 
 • zalepené oči 
 • tmavší barva duhovky 
 • potíže s ostrým viděním 
 • podráždění 
 • pálení 
 • zanícená, červená a svědící víčka 
 • slzení 
 • pocit sucha 
 • zhoršení zraku 
 • rozmazané vidění 
 • otok průhledné vrstvy kryjící povrch oka 
 • malé oděrky na povrchu oka s nebo bez zánětu 

Celkové účinky

 • bolest hlavy
 • zvýšení hodnot krevních testů, které ukazují, jak pracují Vaše játra 
 • zvýšení krevního tlaku 

Méně časté nežádoucí účinky 
Mohou postihnout 1 – 9 osob z každých 1000 osob používajících přípravek 
Postižení oka 

 • Cystoidní makulární edém (otok sítnice oka vedoucí ke zhoršenému vidění)
 • Zánět některých vnitřních částí oka 
 • Retinální hemoragie(krvácení do sítnice) 
 • Oteklá víčka 
 • Záškuby očního víčka 
 • Posun očního víčka od povrchu oka 
 • Zarudnutí kůže okolo oka 

Celkové účinky 

 • Nevolnost
 • Závratě 
 • Slabost 
 • Růst chloupků kolem oka 

Nežádoucí účinky, jejichž četnost výskytu není známa 
Účinky na oko 

 • Oči vypadají zapadlé 

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi

5. Jak LUMIGAN 0,3 mg/ml uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na štítku lahvičky a na krabičce pod označením EXP: Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 

Nejpozději po 4 týdnech od prvního otevření lahvičku zlikvidujte, i přesto, že v ní nějaké kapky ještě zůstaly. Tím zabráníte infekci. Pro lepší zapamatování si zapište datum otevření na označené místo na krabičce. 

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co LUMIGAN 0,3 mg/ml obsahuje 

 • Léčivou látkou je Bimatoprostum. Jeden ml roztoku obsahuje 0,3 mg bimatoprostu.
 • Pomocné látky jsou benzalkonium-chlorid (konzervační látka), chlorid sodný, heptahydrát hydrogenfosforečnanu sodného, monohydrát kyseliny citronové a čištěná voda. Pro udržení kyselosti (hladiny pH) může být přidáno malé množství kyseliny chlorovodíkové nebo hydroxidu sodného. 

Jak LUMIGAN 0,3 mg/ml vypadá a co obsahuje toto balení 
LUMIGAN je bezbarvý čirý roztok očních kapek v balení obsahujícím 1 nebo 3 plastové lahvičky se šroubovacím uzávěrem. Každá lahvička je naplněna přibližně z poloviny a obsahuje 3 mililitry roztoku. To je dostačující množství pro používání na dobu 4 týdnů. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
Allergan Pharmaceuticals Ireland 
Castlebar Road 
Westport 
Co. Mayo 
Irsko 

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.

Česká republika 
NEOMED s.r.o. 
Tel.: +420 274 008 411

Slovenská republika 
NEOMED,s.r.o., pobočka Bratislava 
Tel.: +421 2 434 150 12

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 

Podrobné informace o tomto přípravku jsou uveřejněny na webových stránkách Evropské lékové agentury (EMEA) http://www.emea.europa.eu/

 

Držitel rozhodnutí o registraci: Allergan Pharmaceuticals Ireland

Stáhnutí příbalového letáku v PDF

Líbil se vám článek? Ohodnoťte ho.

Autorem článku je naše redakce

Tým rehabilitace.info (více o nás)

 

Náš tým vám všem chce přinášet zajímavé informace ze světa zdraví, cvičení, výživy, rehabilitace a obecně zdravého životního stylu. Ve většině našich článků vycházíme z odborných studií a lékařských prací. Vždy se snažíme na studie odkazovat, ověříte si tak pravost. Více informací o nás najdete zde - mrkněte na náš tým.

Líbil se vám náš článek? Sdílejte ho, uděláte nám radost
Přečtěte si také naše další články