Bronchipret tablety – příbalový leták Zatím bez hodnocení.Příloha č. 1 ke sdělení sp.zn.sukls152497/2011
PŘÍBALOVÁ INFORMACE : INFORMACE PRO UŽIVATELE

BRONCHIPRET TYMIÁN A PRVOSENKA, POTAHOVANÉ TABLETY

Thymi extractum siccum, Primulae extractum siccum
(Tymiánový extrakt , extrakt z prvosenkového kořene)

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však Bronchipret tymián a prvosenka, potahované tablety musíte užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 7 dnů, musíte se poradit s lékařem.
 • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

1. Co je Bronchipret tymián a prvosenka, potahované tablety a k čemu se používá

Bronchipret tymián a prvosenka potahované tablety – je rostlinný lék na léčbu zánětlivých onemocnění dýchacích cest pro dospělé a děti starší 12 let.

Je indikován na zlepšení příznaků při akutní a chronické bronchitidě (zánět průdušek) spojené s kašlem a se zvýšenou tvorbou hlenu. Charakteristickými příznaky jsou zvýšená frekvence kašle, potíže při vykašlávání a bolest na hrudi při kašli.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Bronchipret tymián a prvosenka, potahované tablety užívat

Neužívejte Bronchipret tymián a prvosenka, potahované tablety

 • jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivé látky: na tymián, na prvosenku nebo na kteroukoli další složku Bronchipret tymián a prvosenka, potahované tablety.
 • Bronchipret tymián a prvosenka, potahované tablety obsahuje laktózu a glukózu, a proto nemá být podáván pacientům se vzácnými dědičnými problémy s intolerancí galaktózy, s hereditární laktázovou deficiencí nebo malabsorpcí glukózy a galaktózy.

Zvláštní opatrnosti při použití Bronchipret tymián a prvosenka, potahované tablety je zapotřebí

 • když se potíže zhoršují nebo přetrvávají déle než 1 týden nebo v případech dušnosti, horečky a hnisavého nebo krvavého hlenu, konzultujte ihned lékaře

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Interakce s jinými léky nejsou dosud známy.
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Těhotenství a kojení
Bronchipret tymián a prvosenka, potahované tablety mohou těhotné a kojící ženy užívat jen po poradě s lékařem.
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Vliv přípravku na schopnosti řídit a obsluhovat vozidla je nepravděpodobný.

Důležité informace o některých složkách Bronchipret tymián a prvosenka, potahované tablety
Přípravek je vhodný i pro diabetiky.
Přípravek obsahuje méně než 0,03 výměnných (chlebových) jednotek glukózy.
Přípravek obsahuje laktosu a glukosu. Pokud Vám Váš lékař sdělil, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, kontaktujte svého lékaře, než začnete přípravek užívat.

3. Jak se Bronchipret tymián a prvosenka, potahované tablety užívá

Vždy užívejte používejte Bronchipret tymián a prvosenka potahované tablety přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Obvykle užívají dospělí a děti starší 12 let 3 krát denně 1 tabletu vždy před jídlem. Tablety užívejte celé, nerozkousané a zapijte malým množstvím tekutiny.

Jestliže jste užil(a) více Bronchipret tymián a prvosenka, potahovaných tablet než jste měl(a)
V případě extrémního předávkování může dojít k výskytu žaludečních obtíží, zvracení a průjmu.
Kontaktujte prosím v tomto případě svého lékaře, který rozhodne o potřebných opatřeních.

Jestliže jste zapomněl(a) užít Bronchipret tymián a prvosenka, potahované tablety
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i Bronchipret tymián a prvosenka, potahované tablety nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Vzácně se mohou objevit žaludeční potíže, nevolnost a zvracení.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. Jak Bronchipret tymián a prvosenka, potahované tablety uchovávat

Uchovávejte při teplotě do 30° C.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Bronchipret tymián a prvosenka, potahované tablety nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce a blistruDoba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Další informace

Co Bronchipret tymián a prvosenka, potahované tablety obsahuje

 • Léčivými látkami jsou Thymi extractum siccum (suchý tymiánový extrakt) a Primulae extractum siccum (suchý prvosenkový extrakt)
 • 1 potahovaná tableta obsahuje: Thymi extractum siccum (suchý tymiánový extrakt) (6,0 – 10, 0 : 1) 160, 0 mg a Primulae extractum siccum (suchý prvosenkový extrakt) (6, 0 – 7, 0 : 1) 60, 0 mg
 • Pomocnými látkami jsou monohydrát laktózy, sirup tekuté glukózy, koloidní bezvodý oxid křemičitý, mikrokrystalická celulóza, dimetikon, magnesium-stearát, hypromelóza, aroma máty peprné, povidon, krospovidon, akrylátový polymer, propylenglykol, mastek, dihydrát sodné soli sacharinu
 • Barviva: riboflavin (E101), chlorofyl (E141), oxid titaničitý (E171)

Jak Bronchipret tymián a prvosenka, potahované tablety vypadá a co obsahuje toto balení
Bronchipret tymián a prvosenka, potahované tablety jsou zelené kulaté bikonvexní potahované tablety.
Velikosti balení jsou 20, 50, 100 a 500 potahovaných tablet. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:
BIONORICA SE
Kerschensteinerstrasse 11-15
D – 92318 Neumarkt
Německo
tel: 00490 9181 231 90
fax: 004909181 231 265
e-mail: info@bionorica.de

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

Česká republika
Schwabe Czech Republic s.r.o.
Čestmírova 1
140 00 Praha 4
Tel: 241 740 447
email: info@schwabe.cz

Stáhnutí příbalového letáku v PDF

Líbil se vám článek? Ohodnoťte ho.

Autorem článku je naše redakce

Tým rehabilitace.info (více o nás)

 

Náš tým vám všem chce přinášet zajímavé informace ze světa zdraví, cvičení, výživy, rehabilitace a obecně zdravého životního stylu. Ve většině našich článků vycházíme z odborných studií a lékařských prací. Vždy se snažíme na studie odkazovat, ověříte si tak pravost. Více informací o nás najdete zde - mrkněte na náš tým.

Líbil se vám náš článek? Sdílejte ho, uděláte nám radost
Přečtěte si také naše další články