Sponzorováno

Alendronate – Teva – příbalový leták Zatím bez hodnocení.

Alendronate – Teva 70 mg

Acidum alendronicum – Tablety

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat. Je zvláště důležité přečíst si oddíl Jak se Alendronate – Teva 70 mg užívá dříve, než začnete tento přípravek užívat.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
 • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

1. Co je Alendronate – Teva 70 mg a k čemu se používá

Alendronate – Teva 70 mg patří do skupiny přípravků nazývaných bisfosfonáty, které brání úbytku kostní hmoty.
Přípravek je určen k léčbě osteoporózy (řídnutí kostí) u žen po menopauze (přechodu). Přípravek snižuje riziko zlomenin páteře a kyčle.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Alendronate – Teva 70 mg užívat

Neužívejte přípravek Alendronate – Teva 70 mg

 • jestliže jste přecitlivělý(á) na kteroukoliv složku přípravku
 • jestliže trpíte nějakou chorobou jícnu (trubice spojující ústa se žaludkem)
 • nedokážete stát nebo vzpřímeně sedět alespoň 30 minut
 • pokud vám ošetřující lékař sdělil, že máte nízkou hladinu vápníku v krvi.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Alendronate – Teva 70 mg je zapotřebí, jestliže

 • trpíte ztíženým polykáním
 • máte zánět žaludku nebo dvanáctníku (první část tenkého střeva)
 • jste podstoupila v minulém roce chirurgický zákrok na žaludku nebo jícnu (nepočítá se plastika jícnu, kde se rozšiřuje výstup ze žaludku)
 • máte žaludeční vředy nebo jiné poruchy zažívání
 • jestliže trpíte poruchou funkce ledvin

Je důležité informovat lékaře před tím, než začnete užívat přípravek Alendronate-Teva 70 mg, pokud:

 • máte rakovinu
 • podstupujete chemoterapii nebo radioterapii
 • užíváte přípravky s obsahem steroidních hormonů
 • nedostává se vám pravidelné péče o chrup

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky:
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užívala v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Neužívejte žádné další léky podávané ústy ve stejnou dobu jako tento přípravek. Pokud užíváte ještě jiné léky podávané ústy, mělo by mezi užitím přípravku a dalším lékem uběhnout nejméně 30 minut.

Užívání přípravku Alendronate – Teva 70 mg s jídlem a pitím
Přípravek užívejte na lačno, protože potrava a nápoje mohou významně snižovat účinek léku. Užívejte tablety nejméně 30 minut před prvním denním jídlem.

Těhotenství a kojení
Neužívejte přípravek během těhotenství a kojení.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
V některých případech může přípravek působit problémy se zrakem. Pokud se u vás tyto potíže objeví, neřiďte dopravní prostředky a neobsluhujte stroje.

3. Jak se Alendronate – Teva 70 mg užívá

Jedenkrát týdně.

Váš lékař Vám předepsal pro Vás vhodnou dávku. Vždy užívejte přípravek přesně podle pokynů svého lékaře a údajů na krabičce vyznačených v lékárně. Pokud těmto pokynům nerozumíte nebo si nejste jistá, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Následující pokyny jsou obzvláště důležité pro zajištění účinnosti léku a pro snížení možnosti podráždění jícnu (trubice spojující ústa a žaludek) přípravkem:

 • Zvolte si pro užívání přípravku den v týdnu, který Vám nejlépe vyhovuje. Každý týden užijte jednu tabletu přípravku Alendronate – Teva 70 mg ve Vámi zvolený den.
 • Přípravek užijte na lačno ihned poté, co ráno vstanete. Přípravek musíte zapít plnou sklenicí čisté vody (ne čaje, kávy, minerální vody nebo džusu), půl hodiny před jakýmkoliv jídlem, nápojem nebo jiným lékem.
 • Tablety polykejte celé, nežvýkejte a nenechávejte rozpustit v ústech.
 • Po užití tablety si nesmíte lehnout. Musíte zůstat vzpřímená (sedět, stát nebo chodit) až do doby prvního denního jídla, které by mělo následovat nejdříve 30 minut po užití přípravku.
 • Neužívejte tablety před spaním nebo předtím, než ráno vstanete.
 • Jestliže se u Vás vyskytnou bolest při polykání nebo ztížené polykání, bolest na hrudi a nové nebo zhoršené pálení žáhy, přerušte okamžitě užívání přípravku a vyhledejte lékařskou pomoc.

Obvyklé dávkování je uvedeno níže:
Dospělí (včetně osob starších 65 let věku): Jedna 70 mg tableta jednou týdně.

Sponzorováno

Děti.
Podání přípravku dětem se nedoporučuje.

Jestliže jste užila více přípravku Alendronate – Teva 70 mg, než jste měla
Pokud jste Vy (nebo kdokoliv jiný) spolkla více tablet najednou nebo pokud se domníváte, že nějakou tabletu požilo dítě, navštivte neprodleně nejbližší zdravotnické zařízení (pohotovost) nebo Vašeho ošetřujícího lékaře. Vypijte plnou sklenici mléka a nelehejte si. Předávkování může způsobit bolestivé svalové křeče, únavu, slabost, vyčerpání a návaly. Může též způsobit žaludeční nevolnost, nechutenství a bolestivý zánět horní částí zažívacího ústrojí.

Jestliže jste zapomněl(a) užít Alendronate – Teva 70 mg
Pokud zapomenete užít jednu dávku přípravku, užijte jednu tabletu následující den ráno, když vstanete. Nikdy neužívejte dvě tablety najednou nebo ve stejný den. Následně se vraťte do normálního režimu užívání jedné tablety jednou týdně, a to v původně zvolený den.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky.

Jako u každého léku, u některých jedinců se mohou objevit reakce z přecitlivělosti (alergické reakce). Pokud se u Vás objeví následující příznaky, informujte neprodleně ošetřujícího lékaře nebo navštivte pohotovostní službu v nejbližším zdravotnickém zařízení:

 • Potíže s dýcháním
 • Otoky rtů, tváře a krku.
 • Závažné kožní reakce s rozsáhlou tvorbou puchýřů a odlupováním pokožky, která vypadá jako po opaření
 • Závažné reakce s malými puchýřky na narudlých nebo nafialovělých, plochých silnějších místech pokožky, včetně okolí úst a úst a/nebo genitálií.

Pokud se u Vás vyskytnou ztížené polykání nebo bolest při polykání nebo bolest za hrudní kostí (ve středu hrudi) a nové nebo zhoršené pálení žáhy, přerušte užívání přípravku a vyhledejte lékařskou pomoc.

Následující nežádoucí účinky byly hlášeny s uvedenou četností výskytu:

Časté (postihující méně než jednu osobu z deseti):

 • Bolesti břicha, poruchy trávení nebo pálení žáhy, zácpa, průjem, plynatost
 • Jícnový vřed, obtížné polykání, pocit plného nebo nafouknutého břicha, černá dehtovitá stolice, zpětný výtok kyselého žaludečního obsahu
 • Bolesti kostí, svalů nebo kloubů, bolest hlavy.

Méně časté (postihující méně než jednu osobu ze 100):

 • Vyrážka nebo zarudnutí pokožky, svědění pokožky
 • Nevolnost, zvracení, poškození povrchu jícnu, které může působit bolest a obtížné polykání.

Vzácné (postihující méně než jednu osobu z 1000):

 • Kopřivka a jiné reakce z přecitlivělosti, citlivost na světlo
 • Zrakové potíže (obvykle bolestivé)
 • Žaludeční vředy a jiné vředy trávicího ústrojí ( když není jisté, zda byly způsobeny kyselinou alendronovou).

Přípravek může ovlivnit hladinu vápníku a fosfátu v krvi, nemusíte však pozorovat žádné příznaky..

Osteonekróza čelisti (problémy s čelistí, obvykle spojované s extrakcí zubu a/nebo místní infekcí) byla hlášena u pacientek léčených bisfosfonáty, včetně kyseliny alendronové. Osteonekróza čelisti byla většinou hlášena u pacientek s protinádorovou léčbou, v některých případech však též u pacientek léčených na osteoporózou.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. Jak Alendronate – Teva 70 mg uchovávat

Přípravek uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky pro uchovávání. Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.
Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny k bezpečné likvidaci.

6. Další informace

Co přípravek Alendronate – Teva 70 mg obsahuje

 • Léčivou látkou je acidum alendronicum 70 mg v 1 tabletě (ve formě natrii alendronas monohydricus).
 • Pomocné látky jsou: mikrokrystalická celulosa, sodná sůl kroskarmelosy, magnesium-stearát

Co obsahuje toto balení
Alendronate – Teva 70 mg jsou bílé až téměř bílé ploché kulaté tablety se zkosenými hranami, na jedné straně je vytlačeno T, druhá strana je hladká.

Velikost balení: 2, 4, 8, 12 a 40 tablet. 50 tablet – klinické balení.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci
Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., Praha, Česká republika

Sponzorováno

Výrobce
Approved Prescription Services Ltd, Eastbourne, Velká Británie
Pharmachemie B.V., Haarlem, Nizozemsko

Stáhnutí příbalového letáku v PDF

Líbil se vám článek? Ohodnoťte ho.

Autorem článku je naše redakce

Tým rehabilitace.info (více o nás)

 

Náš tým vám všem chce přinášet zajímavé informace ze světa zdraví, cvičení, výživy, rehabilitace a obecně zdravého životního stylu. Ve většině našich článků vycházíme z odborných studií a lékařských prací. Vždy se snažíme na studie odkazovat, ověříte si tak pravost. Více informací o nás najdete zde - mrkněte na náš tým.

Líbil se vám náš článek? Sdílejte ho, uděláte nám radost
Přečtěte si také naše další články