Aknemycin – příbalový leták Zatím bez hodnocení.

Aknemycin roztok

Erythromycinum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat.

  • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
  • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře.
  • Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
  • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři.

1. Co je Aknemycin a k čemu se používá

Co je Aknemycin?
Aknemycin obsahuje léčivou látku erythromycinum (erytromycin) 2.0 g ve 100 g roztoku
Aknemycin je roztok k lokální (místní) aplikaci na kůži k léčbě akné.

Erytromycin obsažený v Aknemycinu má bakteriostatické účinky (brání množení) na bakterie , které spolupůsobí při vzniku akné, obzvláště na Propionibacterium acnes. Má tedy přímý protizánětlivý účinek a kromě toho vede likvidace bakteriální flóry k zastavení lipolýzy (rozkládání tuků) kožního mazu. Oba tyto účinky jsou hlavní předností lokální léčby akné přípravkem Aknemycin. Místní léčba přípravkem Aknemycin je plně porovnatelná s celkovým podáváním erytromycinu. Výhodou je, že při místním podávání erytromycinu nedochází ke vzniku přecitlivělosti na sluneční záření. Základ Aknemycinu je velmi dobře snášen i citlivou a podrážděnou pokožkou.

Aknemycin se používá na léčbu acne vulgaris (akné – trudovitost), zejména na zánětlivé papulózní (nehnisavé červené uzlíky) a pustulózní (hnisavé uzlíky – neštovičky) formy. Lék mohou používat dospělí i mladiství.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Aknemycin používat

Přípravek Aknemycin se nesmí užívat

  • Jestliže jste přecitlivělý/á na léčivou látku anebo některou z pomocných látek

Při jakýchkoli projevech přecitlivělosti (nadměrné a dlouhodobé zčervenání, pálení, svědění kůže) na uvedené složky léku se prosím poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Zvláštní opatrnosti při používání Aknemycinu je zapotřebí
Přípravek Aknemycin roztok nesmí přijít do kontaktu s očními víčky a spojivkami.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Interakce s jinými léky nejsou známy. Podle stavu pokožky lze kombinovat Aknemycin roztok a Aknemycin 2000 mast. Bez rady lékaře nepoužívejte jiné přípravky na ošetřovaná místa kůže.

Užívání přípravku Aknemycin s jídlem a pitím
Použití léku Aknemycin není vázáno na jídlo a nápoje. Účinek místního podání přípravku Aknemycin není jídlem ani nápoji ovlivněn.

Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék.
Používání přípravku Aknemycin je možné i během těhotenství a kojení.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Vzhledem ke způsobu použití lze vyloučit ovlivnění schopnosti řídit a obsluhovat stroje .

Důležité informace o některých složkách přípravku Aknemycin
V případech, kdy Aknemycin příliš vysušuje pokožku, lze pokračovat v léčbě mastí Aknemycin 2000.
Roztok a mast mohou být používány střídavě.

3. Jak se přípravek Aknemycin užívá

Aknemycin užívejte vždy přesně podle pokynů lékaře. Pokud si nejste zcela jistý(á), zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Jestliže lékař neurčí jinak, je obvyklá dávka:
Dospělí včetně mladistvých i starších osob:

Postižená místa se potírají dvakrát denně, ráno a večer.
Lahvička je vybavena speciálním aplikačním dávkovačem, který umožňuje nanášet roztok přímo na postižená místa pokožky. Aplikátor je zkonstruován tak, že zabraňuje zpětnému znečištění roztoku a umožňuje jednoduché, hygienické a navíc velmi úsporné používání. Při použití aplikátoru před každým použitím silně zatlačte obráceným uzávěrem od lahvičky na aplikátor, tím se odjistí pojistka a Aknemycin může být nanesen na kůži.

U většiny pacientů nastává výrazné zlepšení po 4 týdnech. Průměrná délka léčby je přibližně 8 týdnů.
V individuálních případech musí lékař rozhodnout o dalším pokračování léčby.

Jestliže jste užil(a) větší množství přípravku AKNEMYCIN než jste měl/a:
Aplikované množství erytromycinu při kožním podání je malé a předávkování či intoxikaci je proto možné při lokálním použití vyloučit.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i Aknemycin nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Při hodnocení nežádoucích účinků se vychází z následujících údajů o četnosti:

Velmi časté:  více než 1 z 10 léčených osob
Časté: méně než 1 z 10, avšak více než 1 ze 100 léčených osob
Méně časté: méně než 1 ze 100, avšak více než 1 z 1 000 léčených osob
Vzácné: méně než 1 z 1 000, avšak více než 1 z 10 000 léčených osob
Velmi vzácné: méně než 1 z 10 000 léčených osob, včetně ojedinělých případů

 
Nežádoucí účinky:

Na začátku léčby může vzácně vzniknout mírné zčervenání kůže nebo může dojít k lehkému olupování pokožky. Ve většině případů jsou tyto nepříznivé účinky projevem léčebného efektu a při dalším používání léku mizí. Pokud se však u Vás tyto nežádoucí účinky objeví a intenzivní projevy budou následně přetrvávat po celou dobu léčby, poraďte se prosím o další léčbě se svým lékařem.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. Jak přípravek Aknemycin uchovávat

Nepoužívejte přípravek po datu ukončení doby použitelnosti, které je uvedeno na lahvičce a na papírové krabičce. Po prvním otevření spotřebujte do 6 měsíců.

Uchovávejte při teplotě do 25°C.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Další informace

Co obsahuje AKNEMYCIN

Léčivou látkou je erytromycinum 2.0 g ve 100 g roztoku
Pomocné látky jsou: bezvodý ethanol 95%, lauromakrogol-fosfát, glycerol 85% a povidon.

Jak přípravek AKNEMYCIN vypadá a co obsahuje toto balení

Čirý bezbarvý roztok ve skleněné lahvičce s plastovým šroubovacím uzávěrem a polypropylenovým aplikátorem.

Aknemycin je dostupný v baleních 25ml a 50ml

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení .
Výdej léčivého přípravku je vázán na lékářský předpis.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:

Almirall Hermal GmbH
Scholtzstraße 3, D-21465 Reinbek
Německo
tel.: (040) 72704-0, fax: (040) 7229296
www.hermal.de

Stáhnutí příbalového letáku v PDF

Líbil se vám článek? Ohodnoťte ho.

Autorem článku je naše redakce

Tým rehabilitace.info (více o nás)

 

Náš tým vám všem chce přinášet zajímavé informace ze světa zdraví, cvičení, výživy, rehabilitace a obecně zdravého životního stylu. Ve většině našich článků vycházíme z odborných studií a lékařských prací. Vždy se snažíme na studie odkazovat, ověříte si tak pravost. Více informací o nás najdete zde - mrkněte na náš tým.

Líbil se vám náš článek? Sdílejte ho, uděláte nám radost
Přečtěte si také naše další články