Sponzorováno

Ajatin Profarma tinktura – příbalový leták Zatím bez hodnocení.

AJATIN PROFARMA tinktura – kožní roztok

benzododecinii bromidi solutio 10%

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto používejte AJATIN PROFARMA tinkturu přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

  • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
  • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
  • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
  • Pokud se během 3 dnů poranění nehojí nebo přetrvává nebo se objeví příznaky infekce, poraďte se s lékařem.

1. Co je AJATIN PROFARMA tinktura a k čemu se používá

Přípravek je určen k dezinfekci běžných drobných kožních poranění a dále k dezinfekci kůže před operací. AJATIN PROFARMA tinktura je přípravek, který ničí choroboplodné zárodky. Je určen pro kožní podání. U závažných, hlubokých poranění nebo při větším rozsahu rány je nutno vyhledat lékaře.
Přípravek mohou používat pacienti všech věkových kategorií.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Ajatin Profarma tinkturu používat

Nepoužívejte AJATIN PROFARMA tinkturu

  • jestliže jste alergický(á) na benzododecinium-bromid nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření
Přípravek Ajatin Profarma se nesmí užívat vnitřně.
Při aplikaci pomocí mechanického rozprašovače se přípravek nesmí dostat do oka a nesmí se vdechovat.

Pokud v ráně dojde k rozvoji zánětu či infekce (zarudnutí, otok, bolest v ráně, přítomnost hnisu), nebo se objeví celkové příznaky (např. horečka, zimnice), vyhledejte lékaře.
V případě kožního onemocnění se o používání přípravku poraďte s lékařem.

Při podráždění kůže způsobeném tímto přípravkem je nutno použít dezinfekční prostředek jiného chemického složení.

Barevná složka přípravku zbarvuje trvale některé plastické hmoty a vlákna.
Z pokožky se přípravek odstraňuje velmi dobře benzinalkoholem.
Při nízkých teplotách přípravek Ajatin Profarma vytváří bílý zákal a sediment, které vymizí při uložení na teplejší místo (asi 22 °C).

Děti a dospívající
Přípravek mohou používat dospělí, děti a dospívající.

Další léčivé přípravky a AJATIN PROFARMA tinktura
Mýdlo (alkálie) ruší dezinfekční účinek přípravku Ajatin Profarma.
Není vhodná kombinace přípravku Ajatin Profarma se silně oxidujícími látkami (např. s peroxidem vodíku).

Těhotenství, kojení a plodnost
Přípravek lze používat v těhotenství, během kojení a mohou ho používat ženy v plodném věku.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Ajatin Profarma tinktura nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

3. Jak se AJATIN PROFARMA tinktura používá

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Sponzorováno

Důkladně potřete ošetřované místo tampónem plně prosáklým tinkturou, po ošetření kůže je třeba počkat do zaschnutí tinktury.

U přípravku s mechanickým rozprašovačem nastříkejte přípravek na ošetřované místo pomocí mechanického rozprašovače ze vzdálenosti 10 cm tak, aby došlo ke zvlhčení celé ošetřované oblasti.
Po ošetření kůže je třeba počkat do zaschnutí tinktury. Před prvním použitím přípravku několikrát stiskněte mechanický rozprašovač, dokud není rozprašování roztoku rovnoměrné.

Použití u dětí a dospívajících
Přípravek lze používat u pacientů všech věkových kategorií.

Pokud se poranění do 3 dnů nehojí nebo přetrvává, poraďte se s lékařem.
Pokud se v ráně objeví příznaky zánětu či infekce nebo se u Vás objeví celkové příznaky (např. horečka, zimnice), vyhledejte ihned lékaře.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

U přecitlivělých osob nebo po opakovaném použití se mohou na pokožce objevit vyrážky různého charakteru a intenzity (frekvence jejich výskytu není známa).
Při případném objevení nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí se o dalším používání přípravku poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 

Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak AJATIN PROFARMA tinkturu uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Uchovávejte při teplotě 15 až 25 °C. Chraňte před chladem a mrazem. Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na štítku případně i na krabičce za Použitelné do:. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek AJATIN PROFARMA tinktura obsahuje

  • Léčivou látkou je benzododecinii bromidi solutio 10%.
  • Pomocnými látkami jsou ethanol denaturovaný thymolem, čištěná voda a citronová žluť.

Jak přípravek AJATIN PROFARMA tinktura vypadá a co obsahuje toto balení
Přípravek AJATIN PROFARMA tinktura je čirý žlutooranžový roztok charakteristického zápachu. Je balený v lahvičce (10 ml, 25 ml, 50 ml) nebo lahvi (1000 ml) se šroubovacím uzávěrem garantujícím neporušenost obalu.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Sponzorováno

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
PROFARMA-PRODUKT, s.r.o., Liberecká 20, 466 01 Jablonec nad Nisou, Česká republika
Tel/ fax: +420483100308, e-mail: profarma@profarma.cz

Líbil se vám článek? Ohodnoťte ho.

Autorem článku je naše redakce

Tým rehabilitace.info (více o nás)

 

Náš tým vám všem chce přinášet zajímavé informace ze světa zdraví, cvičení, výživy, rehabilitace a obecně zdravého životního stylu. Ve většině našich článků vycházíme z odborných studií a lékařských prací. Vždy se snažíme na studie odkazovat, ověříte si tak pravost. Více informací o nás najdete zde - mrkněte na náš tým.

Líbil se vám náš článek? Sdílejte ho, uděláte nám radost
Přečtěte si také naše další články