Adele – příbalový leták Zatím bez hodnocení.

Sponzorováno

Adele – Desogestrelum 0,15 mg /Ethinylestradiolum 0,03 mg tablety

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy
 • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

1. Co je přípravek Adele a k čemu se používá

Adele je kombinovaný perorální antikoncepční přípravek, zvaný v angličtině také „pill“ („pilulka“).
Obsahuje malé množství dvou ženských hormonů: desogestrelu (progestogenu) a ethinylestradiolu (estrogenu). Ty brání tomu, abyste nepřišla do jiného stavu, stejným způsobem jako vaše přirozené hormony, když byste byla již těhotná, protože

 1. Zastaví vývoj a každoměsíční uvolnění vajíčka (ovulaci).
 2. Zahustí hlen v hrdle dělohy, takže je pro spermie obtížnější dostat se k vajíčku.
 3. Pozmění výstelku dělohy, takže je méně pravděpodobné, že přijme oplodněné vajíčko.

Všeobecné informace
Perorální antikoncepční přípravky jsou velmi účinnou metodou kontroly početí. Užívají-li se správně (bez vynechání tablet), je možnost otěhotnění velmi nízká. V této příbalové informaci je však popsáno několik situací, při nichž může být účinnost přípravku snížena. Proto si prosím přečtěte pozorně část
„Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek užívat“ a „Jak se přípravek užívá“.
V takových situacích byste neměla mít sex nebo byste měla používat ještě další, nehormonální antikoncepční metodu (jako třeba kondom nebo spermicidní přípravky).
Nepoužívejte metodu neplodných dnů nebo metodu měření bazální teploty. Tyto metody jsou nespolehlivé, protože přípravek Adele pozmění obvyklé změny tělesné teploty a cervikálního hlenu, k nimž dochází v průběhu menstruačního cyklu.
Pamatujte, že kombinované antikoncepční přípravky jako Adele vás nechrání před pohlavně přenášenými chorobami (např. AIDS). Jedinou pomoc zde představují kondomy.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Adele užívat

Než začnete užívat Adele, položí vám váš lékař několik otázek ohledně vaší osobní zdravotní anamnézy a anamnézy vašich blízkých příbuzných. Lékař vám také změří krevní tlak a podle vaší osobní situace také může provést několik dalších testů.

Neužívejte přípravek Adele

 • jestliže jste alergická (přecitlivělá) na ethinylestradiol nebo desogestrel či na kteroukoli další složku přípravku Adele (viz 6. Další informace),
 • jestliže máte nebo jste v minulosti měla 
  – krevní sraženinu (trombózu) v cévě nohy, plicích (embolus) nebo jiných orgánech,
  – srdeční záchvat nebo mrtvici,
  – onemocnění, které může být první známkou srdečního záchvatu (např. angina pectoris, jež způsobuje krutou bolest na hrudi) nebo mrtvici (například transientní ischemickou ataku nebo mrtvičku),
  – onemocnění, jež může zvýšit riziko trombózy v tepnách nebo žilách, jako:
  o cukrovku s poškozením cév,
  o velmi vysoký krevní tlak,
  o velmi vysokou hladinu tuku v krvi (cholesterolu nebo triglyceridů),
  – poruchu krevní srážlivosti (například nedostatek proteinu C),
  – v anamnéze migrénu, doprovázenou např. poruchami vidění, poruchou řeči nebo slabostí či necitlivostí některé části těla (s takzvanými ohniskovými neurologickými symptomy),
  – zánět slinivky (pankreatitidu),
  – chorobu jater a vaše funkce jater ještě není v normě,
  – nádor jater,
  – nádor prsu nebo pohlavních orgánů,
  – nevysvětlitelné poševní krvácení.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Adele je zapotřebí:
V některých situacích je třeba při užívání přípravku Adele anebo jiného kombinovaného hormonálního antikoncepčního přípravku postupovat velice opatrně a může být nezbytná pravidelná kontrola vašeho lékaře. Svého lékaře musíte informovat, jestliže se vás týká některé z následujících onemocnění nebo se vyvine či zhorší při užívání desogestrelu a ethinylestradiolu:

 • nádor prsu přímo u vás nebo u blízkého příbuzného,
 • onemocnění jater nebo žlučníku,
 • cukrovka,
 • deprese,
 • Crohnova choroba nebo ulcerózní kolitida (zánětlivé onemocnění střev),
 • hemolyticko-uremický syndrom (krevní onemocnění, způsobující poškození ledvin),
 • srpkovitá anémie (dědičné onemocnění červených krvinek),
 • epilepsie (viz „Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky“),
 • systémový lupus erythematosus (choroba imunitního systému),
 • choroba, která se poprvé objevila v těhotenství nebo při dřívějším užívání pohlavních hormonů, jako například:
  – ztráta sluchu,
  – porfyrie (krevní onemocnění),
  – těhotenský herpes (kožní vyrážka s vřídky v průběhu těhotenství),
  – Sydenhamova chorea (nervové onemocnění, při němž dochází k náhlým pohybům těla).

Trpíte-li dědičným angioedémem (otoky) a objevily se u vás některé z následujících příznaků angioedému, musíte se ihned spojit se svým lékařem:

 • otok obličeje,
 • otok jazyka,
 • otok hltanu,
 • obtíže při polykání,
 • kopřivka spolu s dechovými obtížemi.

Jestliže máte nebo jste někdy měla chloasma (zlaté, hnědé pigmentové skvrny, takzvané těhotenské skvrny, především na tváři), vyhněte se přímému slunečnímu světlu nebo ultrafialovému záření.

Antikoncepční pilulky a trombóza
Žilní trombóza
Ve srovnání s ženou, která antikoncepční přípravek neužívá, zvyšuje užívání jakéhokoliv kombinovaného antikoncepčního přípravku včetně přípravku Adele riziko, že se u uživatelky vyvine žilní trombóza (tvorba krevní sraženiny v cévách).

Riziko žilní trombózy se u uživatelek kombinovaných přípravků zvyšuje:

 • s rostoucím věkem,
 • máte-li nadváhu,
 • jestliže u některého z vašich blízkých příbuzných došlo v mladém věku ke krevní sraženině (trombóze) v noze, plicích nebo v jiném orgánu,
 • jestliže musíte podstoupit operaci (chirurgický zákrok), dojde k delšímu období imobilizace (omezení pohyblivosti) nebo k závažnému poranění. Je důležité oznámit svému lékaři předem, že užíváte přípravek Adele, protože bude asi nutné jeho podávání přerušit. Váš lékař vám pak oznámí, kdy budete moci s přípravkem Adele opět začít, zhruba to bude dva týdny poté, co se opět postavíte na nohy.

Arteriální trombóza
Užívání kombinovaných přípravků je spojováno se zvýšeným rizikem arteriální trombózy (uzavření tepny), například v cévách srdce (srdeční záchvat) nebo mozku (mrtvice).

Riziko arteriální trombózy se u uživatelek kombinovaných antikoncepčních přípravků zvyšuje, pokud

 • kouříte; v období podávání desogestrelu a ethinylestradiolu se naléhavě doporučuje nekouřit, zejména je-li vám více než 35 let,
 • máte v krvi vyšší obsah tuku (cholesterolu nebo triglyceridů),
 • máte vysoký krevní tlak,
 • trpíte migrénou,
 • máte problém se srdcem (poruchy chlopní, poruchy srdečního rytmu).

Zaznamenáte-li nějaké známky trombózy, přestaňte přípravek Adele užívat a okamžitě se poraďte se svým lékařem.

Antikoncepční pilulky a rakovina
U žen, užívajících kombinované antikoncepční přípravky, byly pozorovány mírně častěji nádory prsu než u žen stejného věku, které kombinované antikoncepční přípravky neužívají. Není známo, zda je tento rozdíl způsoben antikoncepčními přípravky. Může to být dáno tím, že ženy jsou vzhledem k užívání přípravku podrobovány častějším prohlídkám, takže jsou nádory prsu zaznamenány dříve.
Výskyt nádorů prsu postupně mizí v průběhu deseti let po ukončení podávání kombinovaných hormonálních antikoncepčních přípravků.
Je důležité, abyste své prsy pravidelně prohlížela a abyste se spojila se svým lékařem, najdete-li nějakou bulku.

Ve vzácných případech byly u uživatelek antikoncepčních přípravků hlášeny nezhoubné nádory jater a v ještě vzácnějších případech zhoubné nádory jater.

Krvácení mezi jednotlivými periodami
V průběhu několika prvních měsíců, kdy budete užívat desogestrel + ethinylestradiol, možná dojde k nečekanému krvácení, např. krvácení v jiné době než během týdne, kdy nebudete přípravek užívat (viz také „Jak se přípravek Adele užívá“). Trvá-li toto krvácení déle než několik měsíců nebo když začne po několika měsících, musí lékař zjistit příčinu.

Co je třeba udělat, když se v týdnu, kdy se přípravek neužívá, nedostaví krvácení
Pokud jste užívala všechny tablety správně, nezvracela jste nebo jste neměla těžký průjem a neužíváte jiné léky, je velmi nepravděpodobné, že byste byla v jiném stavu.
Když se očekávané krvácení nedostaví dvakrát za sebou, můžete být těhotná. Spojte se okamžitě se svým lékařem. Nenačínejte nové balení, dokud si nejste jistá, že nejste v jiném stavu.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře, který předepisuje Adele , o všech lécích nebo rostlinných přípravcích, které užíváte. Informujte také jiného lékaře včetně zubaře, kteří předepisují jiný přípravek, že užíváte Adele. Mohou vám sdělit, jestli je třeba, abyste používala ještě další antikoncepci (např. kondomy), a pokud ano, jak dlouho.

Některé léky mohou způsobit, že je Adele při prevenci otěhotnění méně účinná, nebo mohou vyvolat neočekávané krvácení, například:

 • primidon, fenytoin, fenobarbital, karbamazepin, oxkarbamazepin, topiramat a felbamat (léky používané na léčbu epilepsie),
 • rifampicin (lék používaný na léčbu tuberkulózy),
 • ritonavir, nevirapin (léky používané na léčbu infekcí HIV),
 • griseofulvin, ampicilin, tetracykliny (léky používané na léčbu jiných infekčních onemocnění),
 • třezalka (rostlinný přípravek). Chcete-li používat rostlinné přípravky s obsahem třezalky během užívání Adele, je třeba, abyste se nejprve poradila se svým lékařem.

Adele může snižovat účinnost jiných léků, například:

 • cyklosporinu (léku používaného při transplantacích)
 • lamotriginu (antiepileptika), což by mohlo vést ke zvýšené četnosti záchvatů.

Léky, které obsahují léčivé látky, uvedené níže, mohou vést ve spojení s užíváním Adele k následujícím nežádoucím účinkům

 • flunarizin : může způsobovat spontánní sekreci mléka z prsou bez souvislosti s kojením ( galaktorea)
 • troleandomycin : může zvýšit riziko jaterního poškození, které brání správné funkci Vašeho žlučníku ( intrahepatická cholestaza)

Těhotenství a kojení
Přípravek Adele neužívejte, jste-li v jiném stavu. Otěhotníte-li nebo se budete domnívat, že můžete být v jiném stavu, přestaňte Adele užívat a co nejdříve se poraďte se svým lékařem.
Adele se nesmí užívat během kojení. Chcete-li užívat Adele i v období kojení, poraďte se se svým lékařem.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Při užívání Adele můžete řídit i obsluhovat stroje.

Před provedením krevních testů
Informujte svého lékaře nebo personál laboratoře, že užíváte antikoncepční přípravky, protože ty mohou ovlivnit výsledky některých testů.

Důležité informace o některých složkách Adele
Tento léčivý přípravek obsahuje laktózu. Pokud vám Váš lékař oznámil, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, poraďte se před užíváním tohoto léčivého přípravku se svým lékařem.

3. Jak se přípravek Adele užívá

Vždy užívejte přípravek Adele přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistá, poraďte se se svým lékařem. Každé balení Adele obsahuje jeden kalendářní strip se 21 tabletami nebo 3 či 6 kalendářních stripů se 21 tabletami. Kalendářní strip byl navržen tak, aby to pomáhalo připomenout, že se má tableta užít.

Strip je označen dny v týdnu, ve kterých se má tableta podat.
Měly byste užívat denně jednu tabletu ve směru šipky, vytištěné na stripu, po dobu 21 dnů, dokud nebude strip prázdný.

Poté bude následovat sedm dnů (týden přestávky), kdy nebudete přípravek užívat. V průběhu těchto sedmi dnů, kdy se přípravek neužívá, v den 2 nebo 3, dojde kvůli vysazení přípravku ke krvácení, připomínajícím menstruaci, tj. vaši „měsíční periodu“.

S dalším stripem začněte 8. den (po sedmi dnech bez užívání tablet) – a to i když krvácení dosud neskončilo. Pokud budete užívat Adele správně, začnete s každým novým stripem ve stejném dni týdne a k vaší měsíční periodě dojde každý měsíc ve stejném dni týdne (každých 28 dní).

Měla byste se snažit užívat tabletu ve stejnou denní dobu. Možná zjistíte, že nejsnazší je vzít si tabletu jako poslední věc večer nebo jako první úkon ráno.

Každou tabletu polkněte vcelku a zapijte vodou.

Počátek podávání, první balení

Sponzorováno

Pokud se v předchozím cyklu nepoužívala žádná hormonální antikoncepce
První tabletu si vezměte v první den své periody. Je to první den vašeho cyklu – den, kdy začíná krvácení. Vezměte si tabletu, označenou pro tento den týdne (například je-li prvním dnem, kdy začíná vaše perioda, úterý, vezměte si tabletu, označenou na zadní straně pro úterý – Út). Pokračujte ve směru šipky a i nadále užívejte jednu tabletu denně, dokud není strip prázdný. Začnete-li ve dnech 2-5 své periody, měli byste použít po prvních sedm dnů užívání tablet také jinou metodu antikoncepce, jako třeba kondom, pouze však při prvním balení.

Pokud přecházíte z jiného kombinovaného hormonálního antikoncepčního přípravku k přípravku Adele
Můžete začít užívat Adele v den následující po dni, kdy užijete poslední tabletu z balení současného antikoncepčního přípravku, což znamená, že nedojde k přestávce v užívání. Pokud balení současného antikoncepčního přípravku obsahuje také neúčinné tablety, můžete začít užívat Adele den poté, co si vezmete poslední účinnou tabletu; můžete také začít později, v žádném případě však ne později než v den následující po období, kdy se současný antikoncepční přípravek neužíval (po přestávce v užívání).
Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře.

Pokud přecházíte z kombinovaného antikoncepčního vaginálního kroužku nebo náplasti k desogestrelu +ethinylestradiolu
V případě, že se používal vaginální kroužek nebo transdermální náplast, měli byste začít užívat Adele přednostně v den vyjmutí nebo sejmutí, nejpozději však v okamžiku, kdy by se byla použila další aplikace.

Pokud přecházíte z progestogenového přípravku (perorální přípravky, injekce, implantát nebo nitroděložní tělísko, uvolňující pouze progestogen) k Adele
Adele začněte užívat, když má být aplikována další injekce nebo v den, kdy se vyjme váš implantát nebo nitroděložní tělísko. Určitě však také používejte po dobu prvních 7 dnů užívání tablet v případě sexuálního styku další antikoncepční metodu (například kondom).

Po potratu
Řiďte se pokyny svého lékaře.

Po porodu, pokud nekojíte
Jste-li krátce po porodu, může Vám Váš lékař sdělit, že máte vyčkat s užíváním Adele , dokud se nedostaví normální perioda. Někdy je to možné dříve. Radu vám poskytne váš lékař.

Po porodu, pokud kojíte
Přečtěte si část „Těhotenství a kojení“.

Jestliže jste užila více přípravku Phagecina, než jste měla
Neexistují žádné zprávy o vážných škodlivých účincích v případě současného požití příliš mnoha tablet Adele . Jestliže požijete současně několik tablet, můžete pociťovat nevolnost, můžete zvracet nebo krvácet z vaginy.

Pokud jste užila příliš mnoho tablet Adele nebo zjistíte, že nějaké spolklo dítě, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Jestliže jste zapomněla užít přípravek Adele

 • Jestliže jste se při užití tablety opozdila o méně než o 12 hodin, není tím ochrana před otěhotněním snížena. Tabletu si vezměte, jakmile si vzpomenete, a další tablety pak opět užívejte v obvyklou dobu.
 • Jestliže jste se s užitím tablety opozdila o více než 12 hodin, může být ochrana před otěhotněním snížena. Čím více tablet jste zapomněla, tím je vyšší riziko, že je ochrana před otěhotněním snížena.

Riziko neúplné ochrany proti těhotenství je největší, když zapomenete tabletu na počátku nebo na konci stripu. Proto byste měli dodržovat následující pravidla (viz též níže uvedený diagram):

 • Jestliže jste zapomněla užít více než jednu tabletu v tomto stripu – kontaktujte svého lékaře.
 • Jedna zapomenutá tableta v týdnu 1 – Zapomenutou tabletu si vezměte, jakmile si vzpomenete, i když to může znamenat, že si musíte vzít dvě tablety současně. Tablety dále užívejte v obvyklou dobu a po dalších 7 dnů používejte další opatření proti otěhotnění, například kondom. Pokud jste měla pohlavní styk v týdnu před opomenutím nebo jste zapomněla po období přestávky v užívání načnout nový strip, musíte si uvědomit, že určité riziko otěhotnění existuje. V tom případě kontaktujte svého lékaře.
 • Jedna zapomenutá tableta v týdnu 2 – Zapomenutou tabletu si vezměte, jakmile si vzpomenete, i když to může znamenat, že si musíte vzít dvě tablety současně. Tablety opět užívejte v obvyklou dobu. Ochrana před otěhotněním není snížena a nemusíte podnikat žádná mimořádná opatření.
 • Jedna zapomenutá tableta v týdnu 3 – Můžete si vybrat jednu z následujících možností, v každém případě však budete i nadále chráněna před otěhotněním: 
  1. Zapomenutou tabletu si vezměte, jakmile si vzpomenete, i když to může znamenat, že si vezmete dvě tablety současně. Tablety opět užívejte v obvyklou dobu. Místo období bez užívání tablet přejděte rovnou k dalšímu stripu. Velmi pravděpodobně dojde k periodě (krvácení po vysazení přípravku) na konci druhého stripu, během druhého stripu však může dojít také ke špinění nebo intermenstruačnímu krvácení.
  nebo
  2. Přerušíte užívání stávajícího stripu a přejdete přímo k sedmidennímu období bez užívání tablet (zaznamenejte den, ve kterém jste tabletu zapomněla, ten odpovídá prvnímu dnu týdne přestávky v užívání). Chcete-li začít nový strip v určitý konkrétní den, zkraťte původně sedmidenní období bez užívání tablet.

Pokud jste zapomněla nějakou tabletu ve stripu a nedojde ke krvácení v prvním období bez užívání tablet, může to znamenat, že jste těhotná. Než přejdete k dalšímu stripu, musíte kontaktovat svého lékaře.

Co dělat v případě zvracení nebo těžkého průjmu
Zvracíte-li do 3 až 4 hodin po podání tablet nebo máte-li těžký průjem, existuje riziko, že léčivé látky v tabletě nejsou plně vstřebány do organismu. Situace se podobá tomu, když zapomenete užít tabletu.
Po zvracení nebo průjmu si musíte co nejdříve vzít další tabletu z rezervního stripu. Je-li to možné, užijte ji do 12 hodin od okamžiku, kdy tabletu běžně užíváte. Není-li to možné nebo uplynulo-li více než 12 hodin, je třeba, abyste se řídila pokyny v části „Jestliže jste zapomněla užít přípravek Adele “.

Zpoždění menstruace: co je třeba vědět
I když se to nedoporučuje, je možné odložit menstruaci (krvácení v době přestávky v užívání) tím, že se místo dodržení období bez podávání tablety přejde rovnou k novému stripu Adele a využívá se až do konce. Během užívání druhého stripu může dojít ke špinění (kapky nebo skvrny od krve) nebo intermenstruačnímu krvácení. Po obvyklém sedmidenním období, kdy se tablety neužívají, pokračujte pak s dalším stripem.

Před rozhodnutím o odložení menstruace můžete požádat o radu svého lékaře.

Změna prvního dne menstruace: co je třeba vědět
Když užíváte tablety v souladu s pokyny, začne vaše období menstruace/krvácení po vysazení tablet v týdnu, kdy nebudete tablety užívat. Musíte-li tento den změnit, proveďte to zkrácením (ale nikdy prodloužením!) doby, kdy se tablety neužívají. Například když vaše období, kdy tablety neužíváte, začíná pátkem a vy chcete tento den změnit na úterý (o tři dny dříve), musíte načít nový strip o tři dny dříve než obvykle. Když toto období bez užívání tablet hodně zkrátíte (například na 3 dny nebo i méně), může se stát, že v tomto období, kdy tablety neužíváte, nedojde ke krvácení.
Můžete pak zaznamenat špinění (kapky nebo skvrny od krve) nebo intermenstruační krvácení.
Nejste-li si jista, jak pokračovat, poraďte se se svým lékařem.

Chcete-li přestat užívat přípravek Adele
Přípravek Adele můžete přestat užívat, kdykoli chcete. Nechcete-li otěhotnět, požádejte svého lékaře o radu ohledně jiných spolehlivých metod kontroly početí.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i Adele nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Závažné reakce, spojené s kombinovanými hormonálními antikoncepčními přípravky, i s tím spojené příznaky jsou popsány výše v části 2, pod body „Antikoncepční přípravky a trombóza“ a
„Antikoncepční přípravky a rakovina“.
Prosím pročtěte tyto části, chcete-li další informace, a budete-li mít jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře.

Jakmile zaznamenáte nějaký z následujících příznaků, přestaňte Adele užívat a spojte se co nejdříve se svým lékařem, protože se může jednat o příznaky trombózy:

 • krutou bolest a/nebo otok některé nohy,
 • náhlou krutou bolest na hrudi, jež může zasahovat až do levé ruky,
 • náhlou dušnost,
 • náhlý kašel bez zjevné příčiny,
 • jakoukoli neobvyklou, krutou nebo dlouhotrvající bolest hlavy nebo zhoršení migrény,
 • částečnou nebo úplnou slepotu nebo dvojité vidění,
 • obtíže při mluvení nebo neschopnost mluvit,
 • závrať nebo mdlobu,
 • slabost, divné pocity nebo znecitlivění nějaké části těla.

Se svým lékařem se musíte spojit, pokud:

 •  máte neobvyklé kruté bolesti břicha,
 • máte nažloutlou pokožku,
 • najdete jakoukoli bulku v prsu.

U žen, užívajících perorální antikoncepční přípravky, byly hlášeny následující závažné nežádoucí účinky:

 •  Crohnova choroba nebo ulcerózní kolitida (chronická zánětlivá onemocnění střev),
 • systémový lupus erythematosus (onemocnění pojivové tkáně),
 • epilepsie,
 • vyrážka známá jako herpes gestationis,
 • chorea (onemocnění, projevující se poruchami pohybů),
 • porucha krve, zvaná hemolyticko-uremický syndrom (porucha, při níž krevní sraženiny způsobují selhání ledvin),
 • hnědé skvrny na tváři a na těle (chloasma),
 • porucha pohybu, zvaná Sydenhamova chorea,
 • poruchy reprodukčního systému a prsu (endometrióza, myom dělohy).

Jiné možné nežádoucí účinky
U žen užívajících perorální antikoncepční přípravky byly hlášeny následující nežádoucí účinky, které se mohou objevit v několika prvních měsících po zahájení užívání přípravku Adele, které však obvykle zmizí, když si vaše tělo na přípravek zvykne.

Velmi časté nežádoucí účinky (více než u 1 ženy z 10)

 • nepravidelné krvácení,
 • zvýšení tělesné hmotnosti.

Časté a méně časté nežádoucí účinky (více než u 1 ženy z 1000, ale méně než u 1 ženy z 10):

 • žádné nebo zeslabené krvácení,
 • citlivé prsy,
 • zvětšení prsů,
 • bolest prsů,
 • snížené libido,
 • deprese,
 • bolest hlavy,
 • nervozita,
 • migréna,
 • závratě,
 • nevolnost,
 • zvracení,
 • akné,
 • vyrážka (kožní projevy se svěděním),
 • kopřivka,
 • zadržování tekutin,
 • vysoký krevní tlak.

Vzácné nežádoucí účinky (méně než u 1 ženy z 1000):

 •  vaginální kandidóza (plísňová infekce),
 • zhoršení sluchu (otoskleróza),
 • tromboembólie,
 • přecitlivělost (kterou lze poznat díky svědění, vyrážce nebo otoku),
 • zvýšená sexuální touha (libido),
 • podráždění očí kontaktními čočkami,
 • ztráta vlasů (alopecie),
 • svědění,
 • poruchy kůže (erythema nodosum, erythema multiforme)
 • abnormální cervikální stěr,
 • výtok z prsů.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. Jak přípravek Adele uchovávat

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Přípravek Adele nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti (EXP.), uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní teplotní podmínky uchovávání.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Další informace

Co přípravek Adele obsahuje
Léčivými látkami jsou desogestrelum a ethinylestradiolum.
Jedna tableta obsahuje 30 mikrogramů ethinylestradiolum a 150 mikrogramů desogestrelum.

Ostatní složky jsou:
Bramborový škrob, kyselina stearová, alfa-tocoferol (E307), monohydrát laktózy, povidon 25.

Jak přípravek Adele vypadá a co obsahuje toto balení
Bílé, bikonvexní kulaté tablety.

Každá krabička obsahuje 1, 3, 6 balení 21 tablet.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci:
Stragen Nordic A/S
Stenløse
Dánsko

Výrobce:
Pharbil Waltrop GmbH
Waltrop
Německo

Sponzorováno

Tento léčivý přípravek je registrován v členských státech EEA pod následujícími názvy:
Portugalsko: Desogestrel+Etinilestradiol Phagecon
Česká republika: Adele
Dánsko: Desogestrel/Ethinylestradiol Stragen
Finsko: Desogestrel/Ethinylestradiol Stragen, 150 mikrog/30 mikrog
Německo: Desogestrel/Ethinylestradiol Stragen, 150 μg/30 μg tabletten
Maďarsko: Desogestrel/Ethinylestradiol Stragen, 150 μg/30 μg
Itálie: Etinilestradiolo/desogestrel/Ethinylestradiol Stragen Nordic A/S
Nizozemsko: Ethinylestradiol/desogestrel 0,030 mg/ 0,150 mg tabletten
Polsko: Ovulastan
Slovensko: Desogestrel/Ethinylestradiol Stragen, 150 μg/30 μg

Stáhnutí příbalového letáku v PDF

Líbil se vám článek? Ohodnoťte ho.

Autorem článku je naše redakce

Tým rehabilitace.info (více o nás)

 

Náš tým vám všem chce přinášet zajímavé informace ze světa zdraví, cvičení, výživy, rehabilitace a obecně zdravého životního stylu. Ve většině našich článků vycházíme z odborných studií a lékařských prací. Vždy se snažíme na studie odkazovat, ověříte si tak pravost. Více informací o nás najdete zde - mrkněte na náš tým.

Líbil se vám náš článek? Sdílejte ho, uděláte nám radost
Přečtěte si také naše další články