Sponzorováno

Panadol Junior čípky – příbalový leták Zatím bez hodnocení.

sp.zn. sukls148926/2011

Příbalový leták – Příbalová informace: informace pro pacienta

Panadol Junior čípky

paracetamolum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
 • Pokud se do 3 dnů nebude Vaše dítě cítit lépe nebo pokud se mu přitíží, musíte se poradit s lékařem.

1. Co je Panadol Junior čípky a k čemu se používá

Přípravek Panadol Junior čípky obsahuje paracetamol, látku proti bolesti (analgetikum) a ke snížení horečky (antipyretikum).

Přípravek Panadol Junior čípky je určen ke snížení horečky provázející chřipku a nachlazení, stejně jako infekční onemocnění dětského věku (např. plané neštovice, černý kašel, spalničky a příušnice) a očkování.

Přípravek Panadol Junior čípky je též vhodný k tlumení bolesti provázející prořezávání zubů, bolesti zubů, bolesti v krku při chřipce a nachlazení a bolesti hlavy.

Přípravek je určen pro děti s tělesnou hmotností nad 15 kg.

Pokud se do 3 dnů nebude Vaše dítě cítit lépe nebo pokud se mu přitíží, musíte se poradit s lékařem.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Panadol Junior čípky používat

Nepoužívejte přípravek Panadol Junior čípky:

 • jestliže je Vaše dítě alergické na paracetamol nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6);
 • při těžkém onemocnění jater (včetně akutní žloutenky);
 • při krvácení z konečníku;
 • při zánětu tlustého střeva (proktokolitida).

Panadol Junior se nesmí podávat současně s jinými léky, které poškozují činnost jater.

Vzhledem k obsahu léčivé látky není přípravek určen pro děti s tělesnou hmotností do 15 kg.

Upozornění a opatření:
Podáváte-li přípravek dítěti s onemocněním jater, ledvin, nedostatkem enzymu glukóza-6- fosfátdehydrogenáz nebo s hemolytickou anemií (chudokrevnost z rozpadu červených krvinek), musíte se o vhodnosti užívání přípravku předem poradit s lékařem.

Vysoká horečka, silná nebo trvající bolest v krku, kašel, bolest hlavy, nevolnost nebo zvracení s bolestmi břicha mohou být příznakem vážnějšího onemocnění, proto vyhledejte neprodleně lékaře.

Další léčivé přípravky a přípravek Panadol Junior čípky:
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které dítě užívá, které v nedávné době užívalo nebo které možná bude užívat (na lékařský předpis i bez něj) a poraďte se o vhodnosti současného podávání tohoto přípravku.

Podáváte-li dítěti tento přípravek, oznamte to lékaři při předpisu jiných léků.

Nepodávejte dítěti přípravek Panadol Junior čípky spolu s dalšími přípravky obsahujícími paracetamol.

Před podáním přípravku Panadol Junior čípky dítěti se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem:

 • jestliže užívá léky ke snížení krevní srážlivosti (např. warfarin);
 • jestliže užívá léky proti nevolnosti a zvracení (např. metoklopramid, domperidon) nebo ke snížení hladiny tuků v krvi (cholestyramin);
 • jesliže užívá léky obsahující kyselinu acetylsalicylovou jiné léky proti bolesti a horečce ze skupiny tzv. nesteroidních protizánětlivých přípravků (nesteroidních antirevmatik);
 • jestliže užívá některá antibiotika (rifampicin, chloramfenikol);
 • jestliže užívá některé léky k léčbě dny (probenecid);
 • jestliže užívá některé léky k léčbě epilepsie (fenobarbital, lamotrigin);
 • užívá-li zidovudin (k léčbě infekce HIV);
 • užívá-li isoniazid (k léčbě tuberkulózy).

Přípravek Panadol Junior čípky s jídlem, pitím a alkoholem:
Panadol Junior čípky je určen pro děti, pokud by však přípravek užíval dospělý, nesmí jej užívat bez doporučení lékaře, pokud má problémy s požíváním alkoholu. Během léčby se nesmí pít alkoholické nápoje.

Těhotenství, kojení a plodnost:
Přípravek je určen pro děti.

Z bezpečnostních důvodů však uvádíme i informace týkající se těhotenství a kojení:
Těhotné ženy mohou přípravek užívat po poradě s lékařem. Při kojení je možné přípravek užívat 1 den, dále pouze po poradě s lékařem.

Sponzorováno

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:
Přípravek je určen pro děti.

Pokud by však přípravek užíval dospělý, uvádíme následující informaci:
Přípravek Panadol Junior čípky nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

3. Jak se přípravek Panadol Junior čípky používá

Pokud lékař neurčí jinak, podává se dětem s tělesnou hmotností 15 – 30 kg 1 čípek až 4 krát denně v časových odstupech 6 hodin. Dětem s tělesnou hmotností nad 30 kg se podávají 1 – 2 čípky až 4 krát denně v časových odstupech 6 hodin.

Minimální interval mezi dvěma dávkami jsou 4 hodiny.

Nepodávají se více než 4 dávky během 24 hodin.

Vzhledem k obsahu léčivé látky se přípravek nemá podávat dětem s tělesnou hmotností do 15 kg.

U dětí se sníženou funkcí ledvin určí dávkování lékař.

Čípek vyjměte z obalu a jemně zaveďte do konečníku. Po zavedení čípku stiskněte na 1 – 2 minuty hýždě rukou k sobě a ujistěte se, že čípek zůstal v konečníku.

Nepřekračujte doporučené dávkování.

Užívání vyšších než doporučených dávek může vést k riziku závažného poškození jater.

Obsahuje paracetamol, nepodávejte s jinými léky obsahujícími paracetamol.

Nedochází-li ke zmírnění příznaků do 3 dnů, poraďte se o dalším postupu s lékařem. Bez porady s lékařem nepodávejte přípravek déle než 3 dny.

Jestliže jste použil(a) více přípravku Panadol Junior čípky, než jste měl(a):
Z důvodu možného riziku selhání jater vyhledejte ve všech případech podezření na předávkování nebo při náhodném požití čípků ihned lékaře, a to i když nelze pozorovat žádné příznaky.

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Panadol Junior čípky:
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Přípravek Panadol Junior čípky je při dodržování doporučeného dávkování dobře snášen.

Vzácně (u 1 až 10 osob z 10 000) se může vyskytnout kožní vyrážka.

Velmi vzácně (méně než u 1 osoby z 10 000) se může objevit zúžení průdušek, poruchy funkce jater nebo ledvin a poruchy krvetvorby. Velmi vzácně byly hlášeny také případy závažných kožních reakcí.

Přestaňte dítěti podávat tento přípravek a ihned kontaktujte lékaře, pokud:

 • se u dítěte objeví alergické reakce, jako je kožní vyrážka nebo svědění, někdy doprovázená dýchacími obtížemi nebo otokem rtů, jazyka, hrdla nebo obličeje;
 • se u dítěte objeví kožní vyrážka nebo olupování kůže, nebo vředy v ústech; 
 • se u dítěte již dříve objevily dechové obtíže v souvislosti s podáním kyseliny acetylsalicylové nebo jiných nesteroidních protizánětlivých léků, a pokud se u něj podobná reakce objevila znovu v souvislosti s podáním přípravku Panadol Junior čípky;
 • u dítěte dojde k nevysvětlitelné tvorbě modřin nebo krvácení.

Tyto reakce jsou vzácné (objevují se u 1 až 10 osob z 10 000).

Hlášení nežádoucích účinků:
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.
Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek Panadol Junior čípky uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Chraňte před mrazem.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Panadol Junior čípky obsahuje:

 • léčivou látkou je paracetamolum 250 mg v jednom čípku;
 • pomocnou látkou je ztužený tuk.

Jak přípravek Panadol Junior čípky vypadá a co obsahuje toto balení:
Přípravek Panadol Junior čípky jsou bílé až téměř bílé čípky torpédovitého tvaru, které jsou baleny v krabičce v bílých neprůhledných PVC/PE stripech.

Velikost balení: 10 čípků.

Držitel rozhodnutí o registraci:
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare, GlaxoSmithKline Export Ltd.
TW8 9GS, Velká Británie

Výrobce:
Farmaclair, 440 avenue du Général de Gaulle
Hérouville-Saint-Clair, Francie

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 16.9.2015

 

Sponzorováno

Držitel rozhodnutí o registraci: GlaxoSmithKline s.r.o.

Stáhnutí příbalového letáku v PDF

Líbil se vám článek? Ohodnoťte ho.

Autor článku

Daniel Borník (více o nás)

 

Dan miluje sport. Přispívá články zejména z oblasti regenerace, fyzio, cvičení a píše i o nemocech. Náš tým vám všem chce přinášet zajímavé informace ze světa zdraví, cvičení, výživy, rehabilitace a obecně zdravého životního stylu. Ve většině našich článků vycházíme z odborných studií a lékařských prací. Vždy se snažíme na studie odkazovat, ověříte si tak pravost. Více informací o nás najdete zde - mrkněte na náš tým.

Líbil se vám náš článek? Sdílejte ho, uděláte nám radost
Přečtěte si také naše další články