Cyclo 3 Fort – příbalový leták Zatím bez hodnocení.Tento lék je na předpis.

sp.zn. sukls191601/2015

Příbalový leták – Příbalová informace: informace pro pacienta

CYCLO 3 FORT tvrdé tobolky

Rusci extractum siccum, Hesperidini methylchalconum, Acidum ascorbicum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

  • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
  • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
  • Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

1. Co je přípravek CYCLO 3 FORT a k čemu se používá

Přípravek CYCLO 3 FORT je kombinací tří léčivých látek: extraktu z Ruscus aculeatus, hesperidin-methylchalkonu a kyseliny askorbové (vitamínu C).

Přípravek CYCLO 3 FORT patří do skupiny venofarmak (léčiva používaná k léčbě žilních onemocnění).

Tento přípravek má posilující a ochranný vliv na cévy (zvyšuje napětí žilních stěn a odolnost vlásečnic a dále snižuje propustnost vlásečnic).

CYCLO 3 FORT je určen k léčbě dospělých pacientů.

CYCLO 3 FORT se užívá k léčbě projevů chronické žilní a lymfatické nedostatečnosti jako jsou např. bolesti nohou, příznak těžkých nohou, otoky, parestézie (pocit mravenčení), křeče v lýtkovém svalu. Dále je CYCLO 3 FORT vhodný k symptomatické léčbě hemoroidů.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek CYCLO 3 FORT užívat

Neužívejte přípravek CYCLO 3 FORT:

  • jestliže jste alergický(á) na léčivé látky (extrakt z ruscus siccum, hesperidin methylchalcon a/nebo kyselinu askorbovou (vitamín C)) nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření
Před užitím přípravku CYCLO 3 FORT se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem:

  • Pokud se u Vás objeví průjem, ukončete léčbu a informujte svého lékaře (viz bod 4. Možné nežádoucí účinky).
  • Žilní nedostatečnost: v případě, že se potíže po dvou týdnech léčby nezlepší, poraďte se s lékařem.
  • Příznaky při hemoroidech: podávání tohoto léčivého přípravku není náhradou specifické léčby jiného onemocnění v anální oblasti (v oblasti konečníku). Pokud hemoroidální příznaky přetrvávají i po několika dnech léčby, je důležité, abyste se poradili se svým lékařem.
  • Vzhledem k přítomnosti kyseliny askorbové (vitamin C) ve složení tohoto léčivého přípravku se poraďte s lékařem, pokud trpíte poruchou ukládání železa (talasémie, hemochromatóza, sideroblastická anémie).

Kyselina askorbová (vitamín C), může ovlivnit výsledky laboratorních testů, jako je například stanovení glukózy v krvi, bilirubinu, transamináz, laktátu a dalších.

Další léčivé přípravky a přípravek CYCLO 3 FORT
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Přípravek CYCLO 3 FORT s jídlem, pitím a alkoholem
Tobolky se polykají celé a mají se řádně zapít vodou.

Těhotenství, kojení a plodnost
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Jako preventivní opatření je vhodné vyhnout se užívání CYCLO 3 FORT během těhotenství.

Riziko pro novorozence nebo kojence nelze vyloučit. Je nezbytné se poradit s lékařem, zda přerušit kojení nebo přerušit léčbu přípravkem CYCLO 3 FORT.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Ovlivnění pozornosti se nepředpokládá.

Přípravek CYCLO 3 FORT obsahuje oranžovou žluť
Přípravek CYCLO 3 FORT obsahuje oranžovou žluť FCF (E110), která může způsobit alergické reakce.

3. Jak se přípravek CYCLO 3 FORT užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

při léčbě chronické žilní a lymfatické nedostatečnosti
Obvyklá dávka 2x denně 1 tobolka (až 3x denně 1 tobolka).
Při léčbě příznaků u hemoroidů je doporučená dávka pro počáteční léčbu akutního stavu:
2x denně 2 až 3 tobolky (tj. 4 až 6 tobolek za den).
Pro udržovací léčbu ve všech indikacích 2x denně 1 tobolka.
Tobolky se polykají celé a je třeba je zapít dostatečným množstvím nápoje.

Použití u dětí a dospívajících
Neuplatňuje se. Přípravek je určen pro dospělé pacienty.

Jestliže jste užil(a) více přípravku CYCLO 3 FORT, než jste měl(a)
Nadměrné dávky kyseliny askorbové (vitamin C) (součástí přípravku) mohou vést k hemolytické anémii (chudokrevnosti) u pacientů s deficitem G6PD (enzym glukózo-6-fosfát dehydrogenáza). Obraťte se na svého lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek CYCLO 3 FORT
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Nežádoucí účinky, které mohou nastat:

– Časté (mohou postihnout až 1 z 10 osob):
Průjem, někdy závažný, který rychle odezní po přerušení léčby (viz bod 2 Upozornění a opatření). Bolest břicha.

– Méně časté (mohou ovlivnit až 1 ze 100 osob):
Nespavost (potíže se spaním), dyspesie (porucha zažívání), nauzea (nevolnost), erytém (zarudnutí pokožky), pruritus (svědění), svalové křeče, bolesti v končetinách (rukou a/nebo nohou).

– Vzácné (mohou ovlivnit až 1 z 1 000 osob):
Nervozita, vertigo (závrať), chlad koncových částí těla (chlad rukou a/nebo nohou), žilní bolest, gastrointestinální poruchy (týkající se trávicího systému), aftózní stomatitida (zánět dutiny ústní s puchýřky), zvýšení hladiny alaninaminotransferázy (zvýšení hladiny jaterních enzymů v krvi).

– Není známo (frekvenci nelze odhadnout z dostupných dat):
Bolest žaludku.
Lymfocytární mikroskopická kolitida (mikroskopické zánětlivé změny tlustého střeva), která odezněla po vysazení léčby.

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek CYCLO 3 FORT uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za Použitelné do. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek CYCLO 3 FORT obsahuje

  • Léčivými látkami jsou Rusci extractum siccum 150 mg, Hesperidini methylchalconum 150 mg, Acidum ascorbicum 100 mg v jedné tobolce.
  • Pomocnými látkami jsou mastek, magnesium-stearát, hydrofobní koloidní bezvodý oxid křemičitý, makrogol 6 000.Tělo tobolky: oranžová žluť (E110), chinolinová žluť (E104), oxid titaničitý (E171), želatina (viz bod 2: CYCLO 3 FORT obsahuje oranžovou žluť).

Jak přípravek CYCLO 3 FORT vypadá a co obsahuje toto balení
Tento přípravek je dodáván ve formě tvrdých tobolek se neprůhlednou spodní částí žlutou a neprůhlednou vrchní částí oranžovou.
Velikost balení: 30 tobolek (Al/PVC/Aclar blistr)

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci
Pierre Fabre Medicament
45 place abel Gance
92100 BOULOGNE, Francie

Výrobce
Pierre Fabre Medicament Production
Site PROGIPHARM
Rue de Lycée
45500 GIEN, Francie

Stáhnutí příbalového letáku v PDF

Líbil se vám článek? Ohodnoťte ho.

Autorem článku je naše redakce

Tým rehabilitace.info (více o nás)

 

Náš tým vám všem chce přinášet zajímavé informace ze světa zdraví, cvičení, výživy, rehabilitace a obecně zdravého životního stylu. Ve většině našich článků vycházíme z odborných studií a lékařských prací. Vždy se snažíme na studie odkazovat, ověříte si tak pravost. Více informací o nás najdete zde - mrkněte na náš tým.

Líbil se vám náš článek? Sdílejte ho, uděláte nám radost
Přečtěte si také naše další články