APO Cetirizin 10 mg – příbalový leták Zatím bez hodnocení.Příbalový leták – Příbalová informace: informace pro pacienta

APO-CETIRIZIN 10 mg potahované tablety

cetirizini dihydrochloridum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro vás důležité údaje.
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoliv nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
 • Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

1. Co je APO-CETIRIZIN a k čemu se používá

Léčivou látkou přípravku APO-CETIRIZIN je cetirizin-dihydrochlorid.

APO-CETIRIZIN je přípravek proti alergiím.

APO-CETIRIZIN se u dospělých a u dětí od 6 let věku používá ke

 • zmírnění nosních a očních příznaků sezónní a celoroční alergické rýmy,
 • zmírnění příznaků chronické kopřivky nejasného původu (chronické idiopatické urtikarie). 

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete APO-CETIRIZIN užívat

Neužívejte APO-CETIRIZIN

 • jestliže jste alergický(á) na cetirizin dihydrochlorid nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6), na hydroxyzin nebo na látky odvozené od piperazinu (blízce příbuzné léčivé látky jiných přípravků).
 • jestliže trpíte těžkou poruchou funkce ledvin (těžké selhání ledvin s clearance kreatininu pod 10 ml/min.);
 • jestliže máte dědičnou poruchu nesnášenlivosti galaktózy, vrozený nedostatek laktázy nebo poruchu vstřebávání glukózy a galaktózy.

Neužívejte tento přípravek, jestliže se Vás některé z výše uvedeného týká. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se před užitím přípravku APO-CETIRIZIN se svým lékařem nebo lékárníkem.

Upozornění a opatření
Před užitím přípravku APO-CETIRZIN se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem:

 • jestliže máte poruchu funkce ledvin, poraďte se, prosím, s lékařem. V případě potřeby budete užívat sníženou dávku přípravku. Novou dávku určí lékař.
 • jestliže máte potíže s močením (např. po úrazech míchy nebo při zvětšení prostaty), protože citirizin zvyšuje riziko neschopnosti se vymočit
 • jestliže máte epilepsii nebo je u Vás vyšší riziko vzniku křečí, měl(a) byste se před zahájením léčby poradit se svým lékařem.

Mezi alkoholem (při hladině 0,5 g/l v krvi, což odpovídá jedné skleničce vína) a cetirizinem užívaným v běžných dávkách nebylo pozorováno žádné klinicky významné vzájemné působení. Přesto se ale stejně jako u všech ostatních antihistaminik doporučuje vyloučit současné požívání alkoholu.

Další léčivé přípravky a APO-CETIRIZIN
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Vzhledem k charakteru cetirizinu nejsou interakce s jinými léčivy pravděpodobné.

Přípravek APO-CETIRIZIN s alkoholem
Nepijte alkohol, když užíváte přípravek APO-CETIRIZIN.

Těhotenství a kojení a fertilita
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Stejně jako jiné léky nemá být přípravek APO-CETIRIZIN podáván těhotným ženám.
Přestože náhodné užití léku by nemělo vyvolat žádné škodlivé účinky na plod, v jeho dalším užívání nepokračujte.

Neužívejte APO-CETIRIZIN během kojení, protože cetirizin se vylučuje do mateřského mléka.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:
Jestliže se chystáte řídit motorové vozidlo, provozovat potenciálně nebezpečné činnosti nebo obsluhovat stroje, sledujte pozorně svoji reakci na lék. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se před užitím přípravku APO-CETIRIZIN se svým lékařem nebo lékárníkem.

Přípravek APO-CETIRIZIN obsahuje laktózu
APO-CETIRIZIN potahované tablety obsahuje mléčný cukr (laktózu). Pokud Vám lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se s ním, než začnete tablety APO-CETIRIZIN užívat.

3. Jak se APO-CETIRIZIN užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

U většiny pacientů dojde k potlačení projevů 2 hodiny po užití tablety a účinek přetrvává 24 hodin.

Užívání přípravku
Dospělí a dospívající od 12 let:
Doporučená dávka je 1 tableta jednou denně.
Při výskytu ospalosti je možno tabletu podávat večer.

Použití u dětí
Děti ve věku od 6 do 12 let:
5 mg (1/2 tablety) dvakrát denně.

Pacienti se střední až těžkou poruchou funkce ledvin:
Pacientům se střední až těžkou poruchou funkce ledvin se doporučuje užívat 5 mg jednou denně.

Pokud vnímáte účinek přípravku APO-CETIRIZIN jako příliš slabý nebo příliš silný, prosím, poraďte se se svým lékařem.

Délka léčby:
Délku léčby stanoví Váš lékař – bude záviset na typu, průběhu a délce trvání potíží.

Jestliže jste užil(a) více přípravku APO-CETIRIZIN, než jste měl(a)
Pokud se domníváte, že jste užil(a) vyšší dávku léku APO-CETIRZIN, než jste měla(a),informujte prosím svého lékaře nebo vyhledejte přímo nemocniční zařízení.
Vezměte s sebou balení tohoto přípravku.

V případě předávkování se níže uvedené nežádoucí účinky mohou vyskytnout se zvýšenou intenzitou.
Byly hlášeny následující nežádoucí účinky: zmatenost, průjem, závratě, únava, bolest hlavy, malátnost, rozšíření zornic, svědění, nervozita, sedace/útlum, ospalost, otupění, abnormálně zrychlený tep, třes a zadržování moči.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek APO-CETIRIZIN
Pokud jste zapomněl(a) na dávku, užijte ji týž den, jak si vzpomenete.
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil/a vynechanou tabletu.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek APO-CETIRIZIN
Nepřestávejte užívat přípravek APO-CETIRIZIN bez toho, že byste informovali svého lékaře.
Pokud přestanete užívat přípravek, Vaše nemoc se může vrátit ve stejné závažnosti.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
4. Možné 

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Následující nežádoucí účinky se mohou vyskytnout při užívání tohoto přípravku:

Časté nežádoucí účinky (postihují méně než 1 osobu z 10)

 • únava
 • sucho v ústech, nevolnost, průjem
 • ospalost
 • zánět hltanu, rýma
 • bolest hlavy
 • závrať

Méně časté nežádoucí účinky (postihují méně než 1 osobu ze 100)

 • bolesti břicha
 • asténie (nadměrná únava), malátnost
 • parestezie (zvláštní pocity na kůži)
 • agitovanost/rozrušení
 • svědění, vyrážka

Vzácné nežádoucí účinky (postihují méně než 1 osobu z 1000)

 • zrychlená srdeční činnost
 • edém (otok)
 • alergická reakce (reakce přecitlivělosti),
 • abnormální funkce jater
 • zvýšení tělesné hmotnosti
 • křeče, poruchy hybnosti
 • agresivita/útočnost, zmatenost, deprese, halucinace, nespavost 
 • kopřivka

Velmi vzácné nežádoucí účinky (postihují méně než 1 osobu z 10000)

 • porucha akomodace čočky, neostré/rozmazané vidění, mimovolní pohyby oční koule
 • závažná alergická reakce (reakce přecitlivělosti)
 • tiky
 • potíže s močením
 • lokalizovaná kožní vyrážka
 • trombocytopénie (snížená hladina krevních destiček)
 • synkopa (náhlé mdloby), třes, poruchy chuti
 • dyskineze (mimovolní pohyby)
 • dystonie (abnormální prodloužené svalové stahy)
 • angioneurotický edém

Frekvence nežádoucích účinků není známa

 • ztráta paměti
 • zvýšená chuť k jídlu
 • sebevražedné myšlenky
 • vetigo (poct otáčení nebo pohybu)
 • zadržování moči (neschopnost zcela vyprázdnit močový měchýř)

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouciucinek
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak APO-CETIRIZIN uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za zkratkou „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co APO-CETIRIZIN obsahuje

 • Léčivou látkou je cetirizini dihydrochloridum.
 • Pomocnými látkami v přípravku jsou: mikrokrystalická celulóza, monohydrát laktózy, krospovidon, koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát, hypromelóza, makrogolstearát, propylenglykol, oxid titaničitý (E171).

Jak APO-CETIRIZIN vypadá a co obsahuje toto balení
APO-CETIRIZIN jsou bílé či téměř bílé, bikonvexní potahované tablety elipsovitého tvaru, o velikosti 5,7 x 11,1 mm. Půlicí rýha na jedné straně. Tablety jsou označeny „C“ na jedné straně a „J“ a „E“ po obou stranách půlicí rýhy.

Tablety jsou dostupné v balení po 7, 10, 20, 30, 50, 90 a 100 potahovaných tablet, výdej přípravku možný bez lékařského předpisu.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Držitel rozhodnutí o registraci
Apotex Europe B.V., Leiden, Nizozemsko.
Výrobce
Actavis hf, Reykjavikurvegur 78, 220 Hafnarfjőrdur, Island.
Actavis UK Ltd., Whiddon Valley, Barnstaple, Devon, EX32 8NS, Velká Británie

Stáhnutí příbalového letáku v PDF

Líbil se vám článek? Ohodnoťte ho.

Autorem článku je naše redakce

Tým rehabilitace.info (více o nás)

 

Náš tým vám všem chce přinášet zajímavé informace ze světa zdraví, cvičení, výživy, rehabilitace a obecně zdravého životního stylu. Ve většině našich článků vycházíme z odborných studií a lékařských prací. Vždy se snažíme na studie odkazovat, ověříte si tak pravost. Více informací o nás najdete zde - mrkněte na náš tým.

Líbil se vám náš článek? Sdílejte ho, uděláte nám radost
Přečtěte si také naše další články