Alpicort F – příbalový leták Zatím bez hodnocení.

Alpicort F kožní roztok

estradiol benzoas, prednisolonum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
 • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

1. Co je přípravek Alpicort F a k čemu se používá.

Alpicort F je roztok s obsahem kortikoidů a sexuálních hormonů určený k aplikaci na pokožku v oblasti hlavy.
Přípravek Alpicort F se používá ke zmírnění vypadávání vlasů v telogenní fázi u méně výrazných zánětlivých onemocnění pokožky hlavy a ke zvýšení hustoty vlasů. Přitom může být pozorován úbytek dysplastických – dystrofických vlasů.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Alpicort F používat.

Nepoužívejte přípravek Alpicort F

 • při přecitlivělosti (alergii) na prednisolon, kyselinu salicylovou, estradiol-benzoas, propylenglykol nebo jinou složku přípravku Alpicort F (viz bod 6 „Další informace“)
 • u kojenců, dětí a mladistvých do 18 let
 • u nádorů závisejících na estrogenní aktivitě a při podezření na takové nádory
 • při nejasném krvácení genitálií
 • na sliznicích, v ústech, v očích nebo v okolí očí a v oblasti vnitřních genitálií
 • při planých neštovicích, specifických kožních onemocněních (tuberkulóza, příjice) a u zánětlivých reakcí na očkování
 • plísňová onemocnění (mykózy) a bakteriální kožní infekce
 • periorální dermatitida (zánětlivé kožní projevy kolem úst se začervenáním a tvorbou uzlíků) a růžovka (začervenání obličeje s eventuálními bakteriálními nebo hnisavými pupínky)
 • při mokvajících nebo akutních onemocněních pokožky hlavy.

Zvláštní upozornění při používání přípravku Alpicort F

 • přípravek Alpicort F zejména na základě obsahu 2propanolu určen jen k vnější aplikaci na pokožku
 • při déle trvajícím ošetření po dobu více než 2 – 3 týdnů je nutno na základě obsahu estrogenu v roztoku dbát následujících preventivních opatření: při endometrióze (děložní tkáň mimo orgán) nebo mastopatii (změny prsní žlázy) a u žen, které již berou přípravky s obsahem estrogenu, by se mělo ošetření uskutečnit jen pod dohledem lékaře.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Přípravek Alpicort F může svým složením zesílit účinnost jiných zevně aplikovaných účinných látek.

Informujte prosím Vašeho lékaře nebo lékárníka, pokud používáte nebo jste nedávno používali jiné přípravky a to i tehdy, pokud se nejedná o přípravky volně prodejné.

Těhotenství a kojení
Z důvodu obsahu estrogenu v přípravku Alpicort F by se přípravek neměl používat v době těhotenství.

Pokud dojde k otěhotnění během léčby přípravkem Alpicort F, měla by být léčba okamžitě přerušena.

Co se týče expozice nenarozeného dítěte estrogenu neukazuje však většina studií, které jsou v současné době k dispozici, žádné účinky poškozující plod. V případě dlouhodobého používání glukokortikoidů – další účinná látka přípravku Alpicort F – během těhotenství nemohou být vyloučeny poruchy růstu a poškození nenarozeného dítěte.

Pokud otěhotníte, jste těhotná nebo se domníváte, že jste těhotná, informujte prosím svého lékaře.

Během kojení mohou estrogeny měnit množství a složení mateřského mléka a přecházejí stejně jako glukokortikoidy do mateřského mléka. Proto by se při léčbě přípravkem Alpicort F nemělo kojit, resp. s léčbou přípravkem Alpicort F by se nemělo začínat během kojení, nýbrž až po odstavení.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Alpicort F nemá žádný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje.

Zvláštní informace o určitých pomocných látkách, které přípravek Alpicort F obsahuje
Propylenglykol může vyvolat podráždění pokožky.

3. Jak se přípravek Alpicort F používá.

Používejte přípravek Alpicort F vždy přesně podle pokynu lékaře. Pokud si nejste jistí, zeptejte se prosím svého lékaře nebo lékárníka.

Alpicort F jet roztok určený k použití na pokožku

Nedoporučí-li lékař jinak, používá se přípravek Alpicort F 1x denně, pokud možno večer.

Jakmile odezní zánětlivé projevy, je postačující použití 2 až 3x týdně.

Při každé aplikaci postupujte prosím následovně:

 • Sejměte uzávěr ze špičky aplikátoru.
 • Otočte lahvičkou s aplikátorem na hlavě tak, aby malý otvor na špičce směřoval směrem dolů.
 • Nyní lehce přejeďte aplikátorem s otvorem směrem dolů přes ošetřovaná místa pokožky.
 • Po použití přípravku Alpicort F opět pevně nasaďte uzávěr na špičku aplikátoru.

Doba trvání aplikace
Doba trvání ošetření malých ploch by na základě obsahu kortikoidů neměla trvat déle než 2 – 3 týdny. Jsou k dispozici klinické zkoušky použití po dobu 6 měsíců. Nebylo zkoumáno, jak dlouho přetrvává účinek po vysazení preparátu.

Jestliže jste použili větší množství přípravku Alpicort F, než je doporučeno
Pokračujte v léčbě příště normálním dávkou.

Jestliže jste zapomněli použít přípravek Alpicort F
Po zapomenuté jedné dávce prosím nepoužívejte dvojité množství přípravku Alpicort F, nýbrž opět zahajte léčbu další plánovanou dávkou.

Jestliže jste ukončili používání přípravku Alpicort F
Poraďte se se svým lékařem o dalším postupu, protože je ohrožen úspěch léčby.

Pokud máte další dotazy k používání přípravku Alpicort F, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky.

Stejně jak všechna léčiva může mít i přípravek Alpicort F vedlejší účinky, které však nemusejí nastat u každého.

Významné vedlejší účinky nebo příznaky, které byste měli sledovat a opatření při jejich výskytu:
Jestliže se u Vás vyskytnou níže uvedené vedlejší účinky, přípravek Alpicort F dále nepoužívejte a pokud možno okamžitě vyhledejte svého lékaře.

Zřídka (1 až 10 pacientů z 10.000) může nastat přecitlivělá reakce pokožky (alergický kontaktní ekzém).

Ostatní možné vedlejší účinky
Velice zřídka (méně než 1 pacient z 10.000) může stejně jako u všech přípravků s obsahem kortikoidů při déle trvajícím použití dojít ke kožním změnám (ovlivnění tloušťky pokožky, rozšíření malých cév v pokožce, tvorba pruhů, steroidní akné, periorální dermatitida, zvýšené ochlupení těla).

Mimoto je možné krátkodobé podráždění pokožky (např. pálení, zčervenání).

V případě déle trvající aplikace ve vysokých dávkách nebo na velkých plochách nebo v případě aplikace k jinému než určenému účelu je nutno povšimnout si možných systémových účinků steroidních hormonů.

Vyskytnou-li se u Vás vedlejší činky, které nejsou uvedeny v příbalové informaci informujte prosím svého lékaře nebo lékárníka.

5. Jak přípravek Alpicort F uchovávat.

Uchovávejte při teplotě do 30°C v původním vnitřním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. Chraňte před mrazem.

Přípravek musí být uchováván mimo dosah a dohled dětí.

Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu jako: Použitelné do……………

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Zato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Doba trvanlivosti:
2 roky

6. Další informace.

Co přípravek Alpicort F obsahuje:
100 ml roztoku obsahuje jako účinné látky 0,005 g estradiol-benzoas, 0,2 g prednisolonum a 0,4 g kyseliny salicylové (Ph. Eur.).
Pomocné látky: isopropylalkohol, propylenglykol, arginin, čištěná voda

Jak vypadá přípravek Alpicort F a obsah balení:
Přípravek Alpicort F je čirý, bezbarvý roztok ve skleněných lahvičkách s aplikátorem z polypropylenu.
Balení obsahují 100 ml kožního roztoku.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:
Dr.August Wolff GmbH & Co.KG Arzneimittel
Sudbrackstrasse 56
D-33611 Bielefeld
Německo

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:
Medac, spol. s r.o.
Sirotkova 45
616 00 Brno
Tel.: 541 240 837
www.medac.cz

Stáhnutí příbalového letáku v PDF

Líbil se vám článek? Ohodnoťte ho.

Autorem článku je naše redakce

Tým rehabilitace.info (více o nás)

 

Náš tým vám všem chce přinášet zajímavé informace ze světa zdraví, cvičení, výživy, rehabilitace a obecně zdravého životního stylu. Ve většině našich článků vycházíme z odborných studií a lékařských prací. Vždy se snažíme na studie odkazovat, ověříte si tak pravost. Více informací o nás najdete zde - mrkněte na náš tým.

Líbil se vám náš článek? Sdílejte ho, uděláte nám radost
Přečtěte si také naše další články