Mesocain gel – příbalový leták Zatím bez hodnocení.Tento lék je na předpis.

Příloha č.1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls143382/2011

PŘÍBALOVÝ LETÁK – PŘÍBALOVÁ INFORMACE – INFORMACE PRO UŽIVATELE

MESOCAIN – Uretrální gel (gel do močové trubice)

trimecaini hydrochloridum/carbethopendecinii bromidum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

1. Co je přípravek Mesocain a k čemu se používá

Přípravek Mesocain, gel má dobré anestetické a antiseptické účinky (působí tlumivě na grampozitivní koky, především na stafylokoky).

Indikace
Zlepšení klouzavosti zaváděných cévek, prevence bolesti při instrumentálním urologickém vyšetření (anestezie sliznice močové trubice před dilatací cévkováním).
Přípravek je vhodný pro dospělé, děti i mladistvé.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Mesocain používat

Nepoužívejte přípravek Mesocain:

 • jestliže jste alergický/á na trimekain-hydrochlorid, karbethopendecinium-bromid nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6),
 • jestliže jste alergický/á na znecitlivující látky (anestetika) nebo protimikrobiální látky (antiseptika),
 • pokud máte hnisavé poranění v močové trubici a jejím okolí.

Další léčivé přípravky a přípravek Mesocain
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.
Interakce s jinými léčivými přípravky nebyly pozorovány.

Přípravek Mesocain s jídlem a pitím
Přípravek Mesocain lze užívat nezávisle na jídle a pití.

Těhotenství a kojení
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat. Přípravek se může používat v těhotenství a v průběhu kojení.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek nemá vliv na schopnost řídit motorová vozidla ani na schopnost obsluhovat stroje.

Přípravek Mesocain obsahuje methylparaben, který může způsobit alergické reakce (pravděpodobně zpožděné).

3. Jak se přípravek Mesocain používá

Vždy používejte tento přípravek podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Po očištění vnějšího ústí močové trubice a špičky penisu (glans penis) antiseptickým roztokem se aplikátorem vytlačí gel přímo z tuby do močové trubice. Případnému zpětnému vytékání gelu lze zabránit nasazením svorky na penis, podvázáním obvazem nebo ručním stlačením.

Jestliže jste použil(a) více přípravku Mesocain, než jste měl(a)
Při vstřebání většího množství přípravku Mesocain může dojít k místní přecitlivělosti projevující se zarudnutím sliznice.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může i tento přípravek způsobit nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Při používaní Mesocainu se mohou vyskytnout následující nežádoucí účinky seřazené dle frekvence výskytu:

Vzácné (vyskytují se u 1 -10 pacientů z 10 000):

 • snížení krevního tlaku,
 • dušnost, sípání,
 • zvýšená činnost střev,
 • místní přecitlivělost projevující se zarudnutím sliznice (jen při vstřebání větších množství léčivých látek),
 • edém podkožní a podslizniční tkáně, nejčastěji v oblasti obličeje, rtů a jazyka,
 • svědivá vyrážka.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

5. Jak přípravek Mesocain uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Uchovávejte při teplotě do 25 °C v dobře uzavřeném původním obalu. Chraňte před mrazem.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Mesocain obsahuje
Léčivými látkami jsou trimecaini hydrochloridum a carbethopendecinii bromidum. 20 g gelu obsahuje trimecaini hydrochloridum 200 mg a carbethopendecinii bromidum 40 mg.
Pomocnými látkami jsou hyetelosa, methylparaben (E218) a čištěná voda.

Jak přípravek Mesocain vypadá a co obsahuje toto balení
Popis: čirý, průhledný gel.
Velikost balení: 20 g.

Držitel rozhodnutí o registraci
Zentiva, a. s., Hlohovec, Slovenská republika

Výrobce
Zentiva, a. s., Hlohovec, Slovenská republika
Zentiva, k. s., Praha, Česká republika

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 7.11.2012

 

Držitel rozhodnutí o registraci: Zentiva, k.s.

Stáhnutí příbalového letáku v PDF

Líbil se vám článek? Ohodnoťte ho.

Autorem článku je naše redakce

Tým rehabilitace.info (více o nás)

 

Náš tým vám všem chce přinášet zajímavé informace ze světa zdraví, cvičení, výživy, rehabilitace a obecně zdravého životního stylu. Ve většině našich článků vycházíme z odborných studií a lékařských prací. Vždy se snažíme na studie odkazovat, ověříte si tak pravost. Více informací o nás najdete zde - mrkněte na náš tým.

Líbil se vám náš článek? Sdílejte ho, uděláte nám radost
Přečtěte si také naše další články